410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdése és

b) 6. számú melléklete.

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A miniszter a légiközlekedési vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök - ideértve különösen az informatikai eszközök, hálózatok, az irodai eszközök, a vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközök, vizsgatermek - használatát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet alapján 2024. december 31. napjáig biztosítja."

(2) Az R1. 2/A. §-a a következő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének és a légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges vizsgáztatásáért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(8) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek, - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(9) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(10) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (8) bekezdésben foglaltaknak.

(11) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(12) A légiközlekedési vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/A. §-ában az "10032000-0104046300000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a következő 8. alcímmel egészül ki:

"8. Vizsga érvénytelenítése, vizsgától való eltiltás

8. § (1) A vizsgázó a vizsgaközpont közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti, a vizsgától való eltiltó, valamint a vizsga érvénytelenítéséről hozott döntése tárgyában, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz fordulhat.

(2) A közlekedési hatóság a hatósági eljárása eredményeként dönt a vizsgaközpont döntésének jogszerűsége kérdésében, ennek során a vizsgaközpont döntését meg is változtathatja, vagy a döntést megsemmisítheti."

5. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az "10032000-01040463-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

6. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. § A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában az "10032000-00289926-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

7. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése a következő 33-35. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"33. a vizsgaközpont jogszabályban meghatározott tevékenységével összefüggő díjakat megállapító szabályzat jóváhagyása,

34. közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése,

35. a vizsgaközpont vizsgától való eltiltó, valamint a vizsga érvénytelenítése tárgyában hozott döntés tárgyában kezdeményezett hatósági eljárás"

(során.)

8. § Az R2. a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § A közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor még el nem bírált, a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyben előterjesztett fellebbezést a fellebbezés elbírálására a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatáskörrel rendelkező hatóság bírálja el."

9. § Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (2) bekezdés 29. pontjában a " ; továbbá" szövegrész és

b) 4. § (2a) bekezdés d) pontja.

8. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatáért, az okmány kiállításért, az okmánypótlásért, utólagos igazolás kiállításért, valamint a szakértői vizsgálatért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának, a közúti járművezetők utánképzésének és a pályaalkalmassági vizsgálatának díját szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(2) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(3) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(4) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (2) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(6) A vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatért befizetett vizsgadíj 3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig a vizsgaközpont az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

11. § Az R3. 5. § (3) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2023" szöveg lép.

9. Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról szóló 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról szóló 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában az "10032000-01040463-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

10. A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (3)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vasúti vizsgaközpont által ellátandó feladatokért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(4) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(5) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(6) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e az (4) bekezdésben foglaltaknak.

(7) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(8) A vasúti vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-0000358206010016 számlára történő átutalással teljesíti."

14. § Az R4. 3. § (1) bekezdésében a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

11. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hajózási vizsgaközpont által ellátandó feladatokért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(6) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségei, kiadásai alapján. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Amennyiben a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(7) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(8) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (6) bekezdésben foglaltaknak.

(9) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(10) A vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj 3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

16. § Az R5. 4. § (2) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2024" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére