Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdése és

b) 6. számú melléklete.

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A miniszter a légiközlekedési vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök - ideértve különösen az informatikai eszközök, hálózatok, az irodai eszközök, a vizsgáztatás lefolytatásához szükséges eszközök, vizsgatermek - használatát a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló kormányrendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló kormányrendelet alapján 2024. december 31. napjáig biztosítja."

(2) Az R1. 2/A. §-a a következő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének és a légijármű és repülőeszköz személyzeti rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges vizsgáztatásáért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(8) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek, - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(9) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(10) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (8) bekezdésben foglaltaknak.

(11) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(12) A légiközlekedési vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/A. §-ában az "10032000-0104046300000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a következő 8. alcímmel egészül ki:

"8. Vizsga érvénytelenítése, vizsgától való eltiltás

8. § (1) A vizsgázó a vizsgaközpont közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti, a vizsgától való eltiltó, valamint a vizsga érvénytelenítéséről hozott döntése tárgyában, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a közlekedési hatósághoz fordulhat.

(2) A közlekedési hatóság a hatósági eljárása eredményeként dönt a vizsgaközpont döntésének jogszerűsége kérdésében, ennek során a vizsgaközpont döntését meg is változtathatja, vagy a döntést megsemmisítheti."

5. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az "10032000-01040463-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

6. A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

6. § A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól szóló 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-ában az "10032000-00289926-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

7. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése a következő 33-35. ponttal egészül ki:

(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:)

"33. a vizsgaközpont jogszabályban meghatározott tevékenységével összefüggő díjakat megállapító szabályzat jóváhagyása,

34. közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése,

35. a vizsgaközpont vizsgától való eltiltó, valamint a vizsga érvénytelenítése tárgyában hozott döntés tárgyában kezdeményezett hatósági eljárás"

(során.)

8. § Az R2. a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § A közlekedési hatósági jogalkalmazással, valamint a közlekedési vizsgáztatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 410/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor még el nem bírált, a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyben előterjesztett fellebbezést a fellebbezés elbírálására a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatáskörrel rendelkező hatóság bírálja el."

9. § Hatályát veszti az R2.

a) 4. § (2) bekezdés 29. pontjában a " ; továbbá" szövegrész és

b) 4. § (2a) bekezdés d) pontja.

8. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatáért, az okmány kiállításért, az okmánypótlásért, utólagos igazolás kiállításért, valamint a szakértői vizsgálatért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának, a közúti járművezetők utánképzésének és a pályaalkalmassági vizsgálatának díját szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(2) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(3) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(4) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (2) bekezdésben foglaltaknak.

(5) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(6) A vizsgaközpont részére a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásáért, a közúti járművezetők utánképzéséért és a pályaalkalmassági vizsgálatért befizetett vizsgadíj 3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig a vizsgaközpont az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

11. § Az R3. 5. § (3) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2023" szöveg lép.

9. Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról szóló 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról szóló 115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában az "10032000-01040463-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-00003582-09060096" szöveg lép.

10. A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (3)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vasúti vizsgaközpont által ellátandó feladatokért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(4) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségek, kiadások. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Ha a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(5) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(6) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e az (4) bekezdésben foglaltaknak.

(7) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(8) A vasúti vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-0000358206010016 számlára történő átutalással teljesíti."

14. § Az R4. 3. § (1) bekezdésében a "Közlekedéstudományi" szövegrész helyébe a "Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai" szöveg lép.

11. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a a következő (5)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hajózási vizsgaközpont által ellátandó feladatokért díjat kell fizetni. A vizsgaközpont a díjat szabályzatban állapítja meg, amelyet évente felülvizsgál.

(6) A díjat a tevékenységgel összefüggő, a vizsgaközpont részéről felmerülő közvetlen, valamint közvetett költségek alapján kell meghatározni. E tekintetben közvetlen költségnek minősülnek a tevékenységgel kapcsolatos személyi és dologi költségek - ideértve a tevékenység fejlesztésével összefüggő költségeket is - a tényleges, valamint - a szabályzattal érintett időszakban - tervezett költségei, kiadásai alapján. A közvetett költséget a vizsgaközpont számviteli politikája szerint kell meghatározni. Amennyiben a számviteli politika erre nem tartalmaz adatot, úgy a költségek felosztása a funkcionális (nem alap feladatot ellátó) létszám és a teljes létszám arányában történhet.

(7) A vizsgaközpont a szabályzatot annak tervezett hatálybalépését legalább 30 nappal megelőzően - első alkalommal 2023. szeptember 15. napjáig - a közlekedési hatóság részére jóváhagyás céljából benyújtja.

(8) A közlekedési hatóság a díj tekintetében ellenőrzi, hogy annak képzése, kialakítása megfelel-e a (6) bekezdésben foglaltaknak.

(9) A vizsgaközpont a szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

(10) A vizsgaközpont részére befizetett vizsgadíj 3%-ára az Építési és Közlekedési Minisztérium jogosult, melynek továbbítását a vizsgaközpont a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig az 10032000-00003582-06010016 számlára történő átutalással teljesíti."

16. § Az R5. 4. § (2) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2024" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék