68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint (5) bekezdés j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e), j) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az 5. § és a 12. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a nemzeti fejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó alábbi szervekre:

aa) Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ),

ab)[1]

ac)[2]

ad)[3]

(a továbbiakban együtt: munkáltató), valamint

b) az a) pontban meghatározott munkáltatónál az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.

2. §[4]

[A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (2) és (4) bekezdéséhez]

3. § (1) Az ügyintézői, az ügyviteli és irodai munkaköri csoportokba tartozó munkakörök betöltéséhez, továbbá a funkcionális területen alkalmazott munkakörök betöltéséhez - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - nem kötelező pályázat kiírása.

(2)[5]

(3)[6] A KIFÜ-nél nem kötelező pályázat kiírása az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatban meghatározott munkakörök vonatkozásában.

[A Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

4. § (1) A KIFÜ alaptevékenysége ellátásával összefüggő munkakörnek minősülnek az alábbi munkakörök:

1. informatikai rendszerszervező,

2. szoftverfejlesztő,

3. mérnök,

4. tanácsadó,

5. közgazdász,

6. projektigazgató,

7. projektvezető,

8. projektmentor,

9. menedzser,

10. projekt monitoring munkatárs,

11. projekt koordinátor,

12. szakmai koordinátor,

13. jogtanácsos,

14. vezető jogtanácsos,

15. szakreferens,

16. referens (munkakör megjelölésével),

17. projektasszisztens,

18. előadó,

19. főelőadó,

20.[7] rendszergazda,

21. szakértő.

22.[8] informatikus,

23.[9] tudományos munkatárs,

24.[10] főkönyvelő,

25.[11] gazdasági ügyintéző,

26.[12] könyvelő,

27.[13] pénzügyi ügyintéző,

28.[14] számviteli ügyintéző, valamint

29.[15] ügyfélszolgálati asszisztens.

(2) A nem szakmai területen szereplő - esetlegesen azonos elnevezésű - munkakörök nem tartoznak az alaptevékenységgel összefüggő munkakörök közé.

(3)[16]

(4)[17]

[A Kjt. 23. § (1)-(2) bekezdéséhez]

5. § (1) A KIFÜ vonatkozásában magasabb vezetői beosztásnak minősül:

a) az elnöki,

b) az elnökhelyettesi, valamint

c) a gazdasági vezetői

megbízás.

(2)[18] A KIFÜ vonatkozásában vezetői beosztásnak minősül a főosztályvezetői és az osztályvezetői megbízás.

(3)[19]

(4)[20]

(5)[21]

(6)[22]

(7)[23]

(8)[24]

(9) A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel és szakirányú szakképesítéssel, legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, valamint vezetői tapasztalattal rendelkezzen.

(10) A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.

(11)[25]

6. § Magasabb vezetői és vezetői megbízás lejártát követően - újabb sikeres pályázat esetén - a közalkalmazott ismételten megbízható vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 39. § (4) bekezdéséhez]

7. § (1) A munkáltató személyi állománya B, C vagy D fizetési osztályba besorolt tagjának munkatársi, illetve főmunkatársi, E, F, G, H, I vagy J osztályba sorolt tagjának tanácsosi vagy főtanácsosi címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím annak a közalkalmazottnak adományozható, - ide nem értve az áthelyezés következtében munkáltatói döntés alapján megmaradó címet -, aki legalább egy éve áll a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban és tartósan magas színvonalú a munkavégzése.

(3) Cím adományozására nemzeti és állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a), továbbá a KIFÜ esetében a KIFÜ alapítási évfordulója (október 1-je) alkalmával kerülhet sor.

(4) Cím odaítélésére a magasabb vezető és a vezető élhet javaslattal az irányítása alá tartozó közalkalmazott tekintetében. A javaslatot a (3) bekezdés szerinti időpontok előtt legalább 30 nappal írásban kell megtenni.

(5) Nem adományozható újabb, az (1) bekezdés szerinti cím annak a közalkalmazottnak, aki egy évnél rövidebb ideje visel címet.

[A Kjt. 40. §-ához]

8. § A KIFÜ esetében a Kjt. 1. számú mellékletében meghatározott minősítési szempontokon túl további szempontként kell figyelembe venni:[26]

a) a kapcsolatteremtő képességet,

b) a csapatmunkára való alkalmasságot,

c) a szervezőképességet, valamint

d) az önállóságot és a kezdeményezőkészséget.

[A Kjt. 61. §-ához, 66. §-ához és 70. § (3) bekezdéséhez]

9. § (1) A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolását és a munkakörök elnevezését az 1. melléklet, a magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótlékának mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a Kjt. 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

(3) A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgáló

vizsgát igazoló oklevelet.

(4)[27] A KIFÜ vonatkozásában a Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni a jogi szakvizsgát, mérlegképes könyvelő szakképesítést vagy ezzel egyenértékű képesítést, okleveles könyvvizsgálói képesítést, doktori fokozatot (PhD, DLA), a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozatot.

(5)[28]

10. § (1) A KIFÜ vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott munkakörök betöltéséhez előírt képesítési követelmények alól abban az esetben adható felmentés, ha[29]

a) a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy

b) nem áll rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a kinevezendő közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a képesítési követelmény alóli felmentés - a képesítés megszerzésének időtartamára - a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe tartozik.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott munkakörök "G" és "I" fizetési osztályaiba történő besorolhatóság feltételét képező, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékű, a főiskolai, egyetemi első alapképzést elismerő oklevél birtokában szerzett vizsgát igazoló oklevelek a következők:

a) főiskolai és egyetemi továbbképzésben szerzett szakirányú oklevél,

b) a felsőoktatási intézmények hatáskörében indított felsőfokú továbbképzésben szerzett szakirányú szakosító oklevelek, amelyekről külön jogszabály rendelkezett (szaküzemmérnök, szakmérnök, szaküzemgazdász, szakközgazdász, mérnök-közgazdász stb.).

[A Kjt. 75. §-ához]

11. § (1)[30] A KIFÜ-nél foglalkoztatott, kinevezése alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

(3)[31]

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[32]

(3)[33]

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelethez

A közalkalmazottak fizetési osztályba sorolása és a munkakörök elnevezése

I. KIFÜ[34]

Munkakör megnevezéseKözalkalmazotti osztályok
ABCDEFGHIJ
1. szakértői munkaköri csoport
analitikai könyvelőXXXXX
informatikai rendszerszervezőXXX
jogász, jogtanácsos, vezető
jogtanácsos
XX
kiemelt szakértőXXXXX
közgazdászXXXX
projektigazgatóXXXXXX
projektvezetőXXXXXXXX
menedzserXXXXXX
mérnök-informatikusXXXX
mérnökXXXX
főkönyvelőXXXXX
főelőadóXXXX
referens (munkakör
megjelölésével)
XXXX
rendszergazdaXXX
projekt koordinátorXXX
projekt monitoring munkatársXXX
projektmentorXXXXXXXX
szakértőXXXXX
szakreferensXXXXX
szoftverfejlesztőXXXXX
számítástechnikai
szoftverüzemeltető
XXXXX
tanácsadóXXXXXX
szakmai koordinátorXXXXXX
belső ellenőrzési vezetőXXXX
programozóXXXX
projektasszisztensXXXXXX
biztonsági vezetőXXXXX
kommunikációs referensXXXXX
szóvivőXXXXX
szakmai főmunkatársXXXXX
tudományos munkatársXXXXX
informatikus I.XXX
informatikus II.XXXXX
szakmai felelősXXXXX
projekt pénzügyi vezetőXXXXX
gazdasági főmunkatársXXXX
kontrolling főmunkatársXXXX
2. ügyintézői munkaköri csoport
asszisztens (szakasszisztens)XXXX
vezető asszisztensXXX
bérelszámolóXXX
előadóXXX
pénzügyi főelőadóXXXX
pénzügyi és számviteli
főelőadó
XXXX
eszköz-nyilvántartási főelőadóXXXX
informatikusXX
könyvelőXXXXXX
pénztárosXXX
számítógép-hálózat üzemeltetőXXX
ügyintézőXXXXX
humánerőforrás-gazdálkodóXXXXX
jogi előadóXX
kommunikációs asszisztensXXXXX
ügyfélszolgálati asszisztensXXXXXX
gazdasági ügyintézőXXXXXXX
projekt pénzügyi asszisztensXXXXXX
pénzügyi ügyintézőXXX
tb-ügyintézőXXXXX
számviteli ügyintézőXXX
titkársági munkatársXXXX
munkaügyi ügyintézőXXXX
3. ügyviteli és irodai munkaköri csoport
adminisztrátorXXX
üzemeltetési előadóXXXX
műszaki előadóXXXX
titkárnőXXXXX
gondnokXX

II.[35]

III.[36]

IV.[37]

2. melléklet a 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelethez

A magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazottak vezetői pótléka

I. KIFÜ[38]

Beosztás megnevezéseVezetői pótlék mértéke %
I. Magasabb vezető
1. elnök400
2. elnökhelyettes350
3. gazdasági vezető350
II. Vezető
főosztályvezető250
osztályvezető150

II.[39]

III.[40]

IV.[41]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[2] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[4] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[6] Módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[7] Módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[8] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[9] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[10] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[11] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[12] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[13] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[14] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[15] Beiktatta a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.18.

[16] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[17] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § e) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[18] Módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[19] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § f) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[20] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § f) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[21] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § f) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[22] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § f) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[23] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § f) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[26] A nyitó szövegrészt módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[27] Módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[28] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § g) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[29] A nyitó szövegrészt módosította a(z) 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Módosította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2016.11.18.

[31] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § h) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 3. § i) pontja. Hatálytalan 2016.11.18.

[34] Megállapította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.11.18.

[35] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2016.11.18.

[36] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2016.11.18.

[37] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[38] Megállapította a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2016.11.18.

[39] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2016.11.18.

[40] Hatályon kívül helyezte a 47/2016. (XI. 17.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatálytalan 2016.11.18.

[41] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 72. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék