69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) és ic) alpontjában,

a 3-7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában,

a 8-12. § és az 1-3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és id) alpontjában,

a 13-19. §, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az akkreditációs eljárásnak a (4) bekezdés szerinti kezdeményezéséről az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az EEKH-t. A tájékoztatásban fel kell tüntetni a kezdeményezés időpontját, illetve azt, hogy mely szakképesítés tekintetében történt az akkreditáció kezdeményezése.

(4b) A felsőoktatási intézmény az egészségügyi szolgáltató (4) bekezdés szerinti kezdeményezését követő 30 napon belül nyújtja be az akkreditáció iránti kérelmet."

2. § Hatályát veszti az R.1. 11. §-a.

2. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.2.) 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az az egészségügyi szakdolgozó, aki a működési nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus felületen évente legalább egy alkalommal visszajelzi a működési nyilvántartási adatai helyességét, vagy aktualizálja azokat, évente 1 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.

(6) Ha az egészségügyi szakdolgozó több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítésnek megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a működési nyilvántartás aktualizálására tekintettel járó szabadon választható elméleti továbbképzési pontérték jóváírására valamennyi különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítése tekintetében sor kerül."

4. § Az R.2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az az egészségügyi szakdolgozó, aki a működési nyilvántartási adatait a működési nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus felületen 2014. március 15-éig aktualizálja, 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult azzal, hogy az adatok aktualizálásával egy továbbképzési időszakban szakmacsoportonként legfeljebb 8 pont szerezhető."

5. § Hatályát veszti az R.2. 1. melléklet 7.1. és 7.11. pontja.

3. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

6. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) 12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az a továbbképzésre kötelezett, aki a nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus felületen évente legalább egy alkalommal visszajelzi a működési nyilvántartási adatai helyességét, vagy aktualizálja azokat, évente 3 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult.

(6) Ha a továbbképzésre kötelezett több szakképesítésnek megfelelő szakmát önállóan gyakorol, a működési nyilvántartás aktualizálására tekintettel járó szabadon választható elméleti továbbképzési pontérték jóváírására valamennyi szakképesítése tekintetében sor kerül."

7. § Az R.3. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az a továbbképzésre kötelezett, aki a nyilvántartási adatait a nyilvántartást vezető szerv által biztosított elektronikus felületen 2014. március 15-éig aktualizálja, 20 szabadon választható elméleti továbbképzési pontra jogosult azzal, hogy az adatok aktualizálásával egy továbbképzési időszakban szakképesítésenként legfeljebb 30 pont szerezhető."

4. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

8. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakorvosi szakképesítést

a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b) a (3) bekezdés szerinti esetben higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek."

(2) Az R.4. 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza."

9. § Az R.4. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az e rendelet mellékleteiben az egyes képzésekre, képzési elemekre meghatározott időtartamok az adott képzés, képzési elem teljesítésével ténylegesen eltöltendő időt foglalják magukba. A képzési idők a szabadság időtartamát nem tartalmazzák. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti képzési normatíva, valamint 5. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti támogatás a jogosultat a jelölt rendes évi szabadságának ideje alatt is megilleti."

10. § (1) Az R.4. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképzés vagy annak egyes elemei - a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén - részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek."

(2) Az R.4. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések)

"a) gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt és a jogosultság megszűntét követő öt évben,"

(az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.)

11. § Az R.4. 13. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az R.1. alapján megkezdett szakképzés az e rendeletben foglaltak alapján is teljesíthető, ha a jelölt az adott szakképesítés vonatkozásában valamennyi - e rendelet szerinti - képzési elem teljesítését igazolja."

12. § Az R.4.

a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 2. melléklete a 2. melléklet és

c) 3. melléklete a 3. melléklet

szerint módosul.

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

13. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.5.) 1. §-a a következő d)-f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) beavatkozási licenc: a megszerzett szakképesítéshez kapcsolódóan meghatározott, a szakképesítés során el nem sajátítható speciális beavatkozás (beavatkozások) elvégzésére jogosító licenc;

e) interdiszciplináris licenc: két vagy több szakterület határterületét képező, speciális ismereteket igénylő, egyetlen szakképesítés által le nem fedett szakmai területen történő tevékenység végzésére jogosító licenc,

f) specializációs licenc: valamely szakképesítés részét képező szakterületen, a szakképesítés megszerzése során elsajátított ismereteknél bővebb, speciális ismeretet, jártasságot biztosító, komplex ismereteket magába foglaló tevékenységi kör végzésére jogosító licenc adott szakmai területen."

14. § (1) Az R.5. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szakorvosok által megszerezhető licenceket az 1. melléklet tartalmazza."

(2) Az R.5. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szakorvosok által megszerezhető licencek megszerzésének követelményeit és a licenc birtokában végezhető tevékenységi köröket a 2. melléklet tartalmazza."

15. § (1) Az R.5. 3. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:)

"j) a licenc képzés - 1. § d)-f) pontja szerint meghatározott - típusát."

(2) Az R.5. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A licenc képzés bevezetésére tett javaslatokról a miniszter dönt."

16. § Az R.5. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A licenc képzés megkezdését megelőzően a képzésnek megfelelő szakterületen teljesített gyakorlati időből a licenc képzés teljesítésébe - az egyetem döntésétől függően - legfeljebb a képzési időtartam felének megfelelő időtartamú gyakorlat teljesítése számítható be."

17. § Az R.5. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az új licenc képzés bevezetésétől számított 1 éven belül a bevezetést megelőzően

a) a licenc tartalmával megegyező kompetenciabővítő továbbképzést elvégzett személy vagy

b) az adott szakterületen legalább a licenc képzés időtartama háromszoros idejének megfelelő gyakorlattal rendelkező személy

a licenc képzés teljesítése nélkül jogosult a licenc vizsga letételére. A licenc vizsgára jelentkezéskor a 6. § (2) bekezdése szerinti igazolás helyett az egyetem tanúsítja, hogy az érintett személy által korábban teljesített kompetenciabővítő továbbképzés tartalmában és a megszerzett ismeretanyag tekintetében megfeleltethető a licenc képzés során elsajátítható tevékenységeknek, vagy az érintett személy az adott szakterületen előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik."

18. § Az R.5. 3. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz (a továbbiakban: ESZTT)" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

19. § (1) Az R.5. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R.5. az 5. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § és a 6. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

Az R.4. 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések alcímében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő
2.Addiktológiagyermek- és ifjúságpszichiátria,
pszichiátria
(60) + 25 hó
3.aneszteziológia és intenzív terápia,
belgyógyászat, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, háziorvostan,
neurológia, oxyológia és sürgősségi
orvostan, tüdőgyógyászat
(36-60) + 25 hó
4.Allergológia és klinikai immunológiabelgyógyászat, bőrgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-
gégegyógyászat, infektológia, neurológia,
reumatológia, sebészet, szemészet,
szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia,
tüdőgyógyászat
(48-72) + 24 hó
5.Andrológiaurológia(60) + 24 hó
6.belgyógyászat, bőrgyógyászat,
csecsemő- és gyermekgyógyászat,
szülészet-nőgyógyászat
(60) + 48 hó
7.Audiológiafül-orr-gégegyógyászat(60) + 24 hó
8.Belgyógyászati angiológiabelgyógyászat(60) + 24 hó
9.Csecsemő- és gyermek
fül-orr-gégegyógyászat
fül-orr-gégegyógyászat(60) + 24 hó
10.Csecsemő- és gyermekgyógyászati
intenzív terápia
aneszteziológia és intenzív terápia,
csecsemő- és gyermekgyógyászat
(60) + 24 hó
11.Csecsemő- és gyermek-kardiológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 36 hó
12.Diagnosztikus cytológiapatológia(60) + 24 hó
13.Egészségbiztosításbármely alap szakképesítés(36-72) + 24 hó
14.Endokrinológia ésbelgyógyászat(60) + 24 hó
15.anyagcsere-betegségekcsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
16.szülészet-nőgyógyászat(60) + 24 hó
17.Gyermek gasztroenterológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
18.Gyermek hemato-onkológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 36 hó
19.Gyermek-neurológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
20.neurológia(60) + 24 hó
21.Gyermek-nőgyógyászatszülészet-nőgyógyászat(60) + 36 hó
22.Gyermek-radiológiaradiológia(60) + 24 hó
23.csecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 30 hó
24.Gyermek-tüdőgyógyászatcsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 25 hó
25.Igazságügyi pszichiátriapszichiátria(60) + 36 hó
26.gyermek- és ifjúság-pszichiátria(60) + 36 hó
27.Intenzív terápiabelgyógyászat, kardiológia, neurológia,
tüdőgyógyászat
(60) + 24 hó
28.Iskola-egészségtan és ifjúságvédelembelgyógyászat, foglalkozás-orvostan(48-60) + 33 hó
29.csecsemő- és gyermekgyógyászat,
háziorvostan
(36-60) + 24 hó
30.Kézsebészetgyermeksebészet, ortopédia és
traumatológia (ortopédia, traumatológia),
sebészet
(72) + 24 hó
31.Klinikai farmakológiabármely alap szakképesítés(36-72) + 25 hó
32.Klinikai neurofiziológiaaneszteziológia és intenzív terápia,
csecsemő- és gyermekgyógyászat,
gyermek- és ifjúság-pszichiátria,
idegsebészet, neurológia, pszichiátria
(60-72) + 24 hó
33.Laboratóriumi hematológia ésorvosi laboratóriumi diagnosztika(60) + 24 hó
34.immunológiatranszfuziológia(48) + 24 hó
35.Molekuláris genetikai diagnosztikaigazságügyi orvostan, klinikai genetika,
orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi
mikrobiológia, patológia
(60) +24 hó
36.Munkahigiénéfoglalkozás orvostan, megelőző orvostan
és népegészségtan
(48) + 24 hó
37.Neonatológiacsecsemő- és gyermekgyógyászat(60) + 24 hó
38.Neuroradiológiaradiológia(60) + 24 hó
39.Nőgyógyászati daganatsebészetszülészet-nőgyógyászat(60) + 36 hó
40.Orvosi rehabilitációMozgásszervi területen:
bármely alap szakképesítés
(36-72) + 24 hó
41.Kardiológia területen:
kardiológia
(60) + 25 hó
42.Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat
(60) + 25 hó
43.Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria,
pszichiátria
(60) + 24 hó
44.Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat
(60) + 25 hó
45.Pszichoterápiagyermek- és ifjúság-pszichiátria,
pszichiátria
(60) + 24 hó
46.bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi
szakképesítés
(36-72) + 36 hó
47.Sportorvostanbármely alap szakképesítés(36-72) + 24 hó
48.Trópusi betegségekbelgyógyászat, infektológia(60) + 24 hó

2. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R.4. 2. melléklet 24. MELLKASSEBÉSZET alcím 2.2. pont c) alpontjában az "I. szinten" szövegrész helyébe a "III. szinten" szöveg lép.

2. Az R.4. 2. melléklet 27. NUKLEÁRIS MEDICINA alcím 2.1. pont c) alpontjában az "átfogó" szövegrész helyébe a "bővített" szöveg lép.

3. Az R.4. 2. melléklet 44. TÜDŐGYÓGYÁSZAT alcím 2.1. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a pont a következő e) alponttal egészül ki:

(Képzési program:

24 hó törzsképzési gyakorlat:)

"c) 3 hó gasztroenterológiai gyakorlat

d) 2 hó kardiológiai gyakorlat

e) 12 hó tüdőgyógyászati gyakorlat"

4. Az R.4. 2. melléklet 44. TÜDŐGYÓGYÁSZAT alcím 2.2. pontja a következő j) alponttal egészül ki:

(Képzési program:

36 hó szakgyakorlati képzés: speciális tüdőgyógyászati képzés, ebből:)

"j) 6 hó intenzív légzésterápiás gyakorlat"

3. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R.4. 3. melléklete a következő 3/A. és 3/B. alcímmel egészül ki:

"3/A. AUDIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó kórházi vagy klinikai audiológiai állomáson, ebben:

a) akusztikai és hallásélettani alapismeretek

b) szubjektív audiometrai eljárások (elmélet és gyakorlati kivitelezés)

c) objektív audiometrai eljárások (elméleti és gyakorlati kivitelezés)

d) hallókészülék rendelés és gondozás (elméleti és gyakorlati kivitelezés)

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

Audiológiai témájú kötelező szintentartó továbbképzési tanfolyamon történő részvétel és sikeres vizsga.

3/B. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: belgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:

a) 1 hó intenzív osztályos gyakorlat

b) 2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat

c) 2 hó intervenciós radiológiai gyakorlat

d) 2 hó ultrahangos gyakorlat (vascularis color duplex UH )

e) 1 hó non-invazív érdiagnosztikai vizsgálatok (CT/MR angiographia, kapillármikroszkópia, TCPo2, plethysmographia, laser doppler, CW Doppler)

f) 1 hó bőrgyógyászati gyakorlat, sebkezelés

g) 12 hó angiológia osztályos gyakorlat (ezen belül hemorheológiai és haemostaseológiai labordiagnosztika)

h) 3 hó angiológiai szakambulancia

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei Klinikai angiológiai tanfolyam végzése."

2. Az R.4. 3. melléklet 27. pontjában a "NŐGYÓGYÁSZATI ONKOLÓGIA" szövegrész helyébe a "NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET" szöveg lép.

3. Az R.4. 3. melléklet 29. PSZICHOTERÁPIA alcím 2. PSZICHOTERÁPIA II. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Képzés belépési feltétele:

a) szakvizsga bármely alap szakképesítésből vagy

b) szakfogorvosi szakképesítés"

4. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakorvosi licencek listája

ABC
1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő
2.Endoszkópos ultrahang vizsgálatokbeavatkozási12 hónap
3.Mellkas-sérültek traumatológiai ellátásabeavatkozási12 hónap
4.Neurointervencióbeavatkozási15-24 hónap
5.Neurosonológiabeavatkozási24 hónap
6.Hipertonológiainterdiszciplináris24 hónap
7.Lipidológiainterdiszciplináris24 hónap
8.Neuro-ophtalmológiainterdiszciplináris12 hónap
9.Vascularis neurológiainterdiszciplináris36 hónap
10.Alvásmedicina szakértője (Szomnológus)specializációs24 hónap
11.Obezitológiaspecializációs16 hónap
12.Palliativ orvoslásinterdiszciplináris12 hónap
13.Diabetológiainterdiszciplináris24 hónap
14.Foniátriaspecializációs12 hónap

"

5. melléklet a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelethez

"2. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

A szakorvosok által megszerezhető licencek képzési követelményei

1. ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG VIZSGÁLATOK

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. gasztroenterológiai szakképesítés vagy

1.2. gyermek-gasztroenterológiai szakképesítés

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program: 12 hónap gyakorlat endoszkópos ultrahangot oktató centrumban. A vizsgálatban való jártasságot önállóan végzett és leletezett, endoszkópos ultrahang vizsgálatokban járatos tutor felügyelete által kontrollált és ellenjegyzett, kellő számú vizsgálat elvégzése igazolja

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. Radiális endoszkópos ultrahanggal végzett vizsgálatok minimálisan szükséges száma:

a) 5 nyelőcső vizsgálat

b) 5 mediastinum vizsgálat

c) 10 gyomor vizsgálat

d) 10 rectum vizsgálat

e) 20 biliopancreaticus vizsgálat

5.2. Lineáris endoszkópos ultrahanggal végzett vizsgálatok minimálisan szükséges száma:

a) összesen 20 vékonytű aspiráció, vastagtű biopszia és terápiás vizsgálat elvégzése

6. A vizsgára bocsátás további feltételei

6.1. részvétel a Magyar Gasztroenterológiai Társaság éves nagygyűlése Endoszkópos Ultrahang Szekció ülésén

6.2. részvétel az Endoszkópos Ultrahang Training továbbképzésen

6.3. az előírt esetszámok igazolt teljesítése esetén a jelölt képzési ideje legfeljebb 6 hónappal rövidíthető

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. Radiális endoszkópos ultrahang vizsgálat végzésével:

a) nyelőcső, gyomor, tüdő, biliopancreatikus és rectum daganatok stádium megállapítása

b) biliopancreatikus daganatok felismerése és jellemzése

c) krónikus pancreatitis diagnózisa

d) choledocholitiasis és microlithiasis felismerése

e) neuroendokrin daganatok felismerése és jellemzése

f) perianális betegségek diagnosztikája

g) mediastinális térfoglalás diagnosztikája

7.2. Lineáris endoszkópos ultrahang vizsgálat végzésével:

a) releváns nyirokcsomók aspirációja, biopsziája

b) biliopancreatikus daganatok aspirációja, biopsziája

c) cystikus elváltozások aspirációja, biopsziája

d) mediastinális elváltozások aspirációja, biopsziája

e) plexus coeliacus/ganglion coeliacum blokád/neurolízis

f) pancreas pseudocysta drenázsa

g) epeúti drenázs

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A képzés személyi feltételei:

a) diagnosztikus endoszkópos ultrahang licencszel és 5 éves endoszkópos ultrahang gyakorlattal vagy a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Ultrahang Szekciója által elismert legalább 5 éves endoszkópos ultrahang gyakorlattal rendelkező szakorvos

b) hazai vagy nemzetközi folyóiratban publikált tudományos közlemény a gasztroenterológia szakterületen

8.2. A képzés tárgyi feltételei:

a) radiális és lineáris endoszkópos ultrahang készülék

b) vékonytű aspiráció és biopszia kivitelezéséhez szükséges eszközök

c) drenázs beavatkozáshoz szükséges eszközök

d) képi dokumentáció lehetősége

e) a centrumban az éves vizsgálatszám radiális ultrahanggal haladja meg a 200-at, lineáris endoszkópos ultrahang esetén pedig a 30-at

f) az endoszkópos ultrahang valamennyi indikációs területe rendelkezésre álljon

2. MELLKAS-SÉRÜLTEK TRAUMATOLÓGIAI ELLÁTÁSA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. ortopédia és traumatológiai szakvizsga vagy

1.2. traumatológia szakvizsga

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program

12 hónap gyakorlat, ezen belül:

4.1. 8 hónap mellkas-sebészet gyakorlat akkreditált III. progresszivitási szintű mellkas-sebészeten

4.2. 3 hónap általános sebészet gyakorlat

4.3. 1 hónap szív- és érsebészet gyakorlat

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

-

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

középsúlyos és súlyos mellkasi sérülések traumatológiai ellátása:

6.1. egyszerű, fedett vagy nyílt sérülések, bordatörés szegycsonttörés ellátása

6.2. haemothorax, pneumothorax, haemo-pneumothorax ellátása

6.3. perifériás nyílt tüdősérülés, egyszerű tüdőcontusio ellátása

6.4. áthatoló mellkasi sérülések, a tüdő nyílt sérülésének ellátása

6.5. szívsérülés ellátása

6.6. thoracoabdominalis sérülés, rekeszsérülés ellátása

6.7. tüdő felszínes laceratiojának ellátása

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. A képzés személyi feltétele: mellkassebész szakorvos

7.2. A képzés tárgyi feltétele: akkreditált III. progresszivitási szintű mellkas-sebészet

3. NEUROINTERVENCIÓ

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. radiológiai szakképesítés,

1.2. neurológiai szakképesítés,

1.3. idegsebészeti szakképesítés, vagy

1.4. kardiológiai szakképesítés és legalább 2 éves önálló intervenciós kardiológiai tapasztalat

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: 15-24 hónap

A képzési idő a jelölt szakképesítése függvényében az alábbiak szerint alakul:

3.1. radiológiai szakképesítés esetén 24 hónap

3.2. radiológiai szakképesítés és intervenciós radiológiai jártassági vizsga birtokában 15 hónap

3.3. radiológiai és ráépített neuroradiológiai szakképesítés birtokában 18 hónap

3.4. idegsebészeti szakképesítés esetén 18 hónap

3.5. neurológiai szakképesítés birtokában 24 hónap

3.6. kardiológiai szakképesítés és intervenciós kardiológiai gyakorlat birtokában 18 hónap

4. Képzési program

15-24 hó klinikai neurointervenciós képzés akkreditált neurointervenciós gyakorlóhelyen, amely képzési idő alatt

a) folyamatos részvétel a képzőhely neurológiai, idegsebészeti és neuro-intenzív osztályos klinikai munkájában

b) folyamatos részvétel a képzőhely diagnosztikus neuroradiológiai gyakorlatában

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. A jártasság megszerzésének elméleti követelményei:

Mindazok az alapvető neuroanatómiai, neurobiológiai és neuroradiológiai és klinikai idegtudományi ismeretek, amelyek nélkülözhetetlenek a neurointervenció alább felsorolt tevékenységei körében:

a) a klinikai és képalkotó diagnózis felállítása

b) a neurointervenciós beavatkozások biztonságos végzéséhez szükséges idegrendszeri képalkotó vizsgálatok értékelése

c) a neurointervenciós beavatkozások indikációja és kontraindikációja

d) a beavatkozások végzése

e) az esetleges szövődmények kezelése

f) a betegek pre- és postopetratív kezelésének, kivizsgálásának és követésének komplex irányítása

5.2. Gyakorlati elvárások között előírt számú és típusú beavatkozás önálló végzése:

a) diagnosztikus neuroradiológia: 100 neuro-CT és 50 neuro-MR vizsgálat

b) klinikai idegtudomány: 25 önállóan vezetett neurológiai vagy idegsebészeti kórrajz megírása, 25 vascularis idegsebészeti műtétben való részvétel asszisztensként vagy megfigyelőként, és 25 intenzív osztályos dekurzus neuro-intervenciós vagy idegsebészeti kezelésen átesett vagy neurológiai kórkép miatt kezelt betegről

c) neurointervenció:

ca) 150 diagnosztikus ún. négy-ér-angiographiás vizsgálat

cb) 150 neuro-intervenciós beavatkozás, amelyből legalább 55 önállóan, operatőrként végzett beavatkozás az alábbiak szerint:

1. 10 koponyaűri aneurysma endovascularis ellátása

2. 5 intracerebralis arteriovenosus érmalformatio endovascularis kezelése

3. 15 intervenciós stroke-prevenció és stroke-terápia

4. 10 fej- és nyakterületi embolizáció

5. 10 percutan vertebroplasztika

6. 5 spinalis kisízületi és 5 gyöki infiltráció

6. A vizsgára bocsátás további feltételei

-

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. Neurointervenciós jártasság birtokában végezhető tevékenységek:

a) neurointervenciós laboratórium, illetve neurointervenciós klinikai osztály vezetése

b) konzultációs tevékenység a neurointervenció tárgykörébe tartozó betegségekben

c) intracraniális aneurysmák endovasculáris műtétei

d) fej-nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovasculáris műtétei

e) intracraniális transluminális angioplasztika és intracraniális transarteriális revascularizáció

7.2. Neurointevenciós jártassági vizsga birtokában végezhető egyéb tevékenységek:

a) az agy és gerinc ereinek diagnosztikus katéteres angiográfiája

b) nyaki nagyerek percután translumináris angioplasztikája (PTA)

c) gerinc belső rögzítése

d) radiológiai kontroll mellett végzett fájdalomcsillapító percután infiltrációk

7.3. A neurointervenciós jártasság nem jogosít fel neuroradiológiai vizsgálatok véleményezésére, kivéve a vasculáris neuroradiológiai, illetve neuroangiográfiás vizsgálatokat

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

A szakképzések esetén előírt személyi és tárgyi feltételeket meghatározó jogszabályi elvárásokon túl az alábbi feltételeket kell kielégítenie:

8.1. A képzőhely rendelkezik

a) 24 órán át elérhető korszerű neurointervenciós DSA célkészülékkel

b) 24 órán át elérhető CT készülékkel

c) MR berendezéssel

d) 24 órán át elérhető teljes műtéti anaesthesiológiai készültséggel

e) neruointenziv osztályos háttérrel

8.2. Képzőhely olyan intézményben működhet, amely saját szervezeti keretei között működteti a képzéshez nélkülözhetetlen társszakmákat (neurointervenció, neuroradiológia, idegsebészet, neurológia).

8.3. A képzőhely, valamint a felsorolt szervezeti egységek vezetői szakmájuk tudományos fokozattal elismert képviselői kell legyenek

8.4. A képzőhely aktív tudományos kutatást folytasson a neurointervenció terén

8.5. A képzőhelyen legalább két senior, főfoglalkozású neurointervenciós szakembernek kell dolgoznia

8.6. A képzőhelyen legalább évi 200 endovasculáris neurointervenciós beavatkozást kell végezni

8.7. A képzőhely esetforgalmában egyaránt szerepelnie kell a következő kórképeknek: aneurysma, stroke, AVM, DAVF, spinális vasculáris malformációk, degenerative gerincbetegségek minimálisan invaziv intervenciós radiológiai kezelése

4. NEUROSONOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. neurológiai szakképesítés,

1.2. anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés,

1.3. idegsebészeti szakképesítés vagy

1.4. érsebészeti szakképesítés

2. Licenc típusa: beavatkozási

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. Képzési program: neuroszonológiai vizsgálatok rendszeres végzése neurosonológiai jártasságú tutor felügyelete mellett

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. az ultrahang fizikája

5.2. vascularis anatómia, a Willis kör

5.3. cerebralis haemodynamika, vascularis pathológia

5.4. a CW és PW Doppler-technika

5.5. ultrahangos képalkotás, ultrahangos műtermékek

5.6. az ultrahang szerepe az orvostudományban (diagnosztika, terápia)

5.7. directionalis Doppler

5.8. a B-modú ultrahang, IMT mérés

5.9. a duplex ultrahang technika

5.10. a color duplex technika előnyei, a power duplex technika előnyei

5.11. CTA és carotis duplex vizsgálatok összehasonlító értékelése

5.12. carotis-DSA és carotis-duplex vizsgálatok összehasonlító értékelése

5.13. transcranialis Doppler, transcranialis duplex technika

5.14. az ultrahang-gépek beállítása

5.15. stenosisok, occlusiók ultrahang-jellemzői

5.16. carotis és vertebralis dissectio ultrahang jellemzői

5.17. extracraniális erek obstructiv elváltozásainak hatása a TCD paraméterekre

5.18. cerebralis mikroembolusok, embólia-detektálás

5.19. nyitott foramen ovale diagnosztikája

5.20. cerebrovascularis rezervkapacitás mérése

5.21. sonothrombolysis

5.22. TCD szerepe az agyhalál megállapítása során

6. A vizsgára bocsátás további feltételei

6.1. legalább 300 carotis duplex ultrahang-vizsgálat elvégzése neurosonológiai jártasságú tutor felügyelete mellett

6.2. legalább 150 transcranialis duplex vizsgálat elvégzése neurosonológiai jártasságú tutor felügyelete mellett

6.3. legalább 10 embólia-detektálás elvégzése

6.4. legalább 10 cerebrovascularis rezervkapacitás mérése

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. a periorbitális erek directionalis Doppler vizsgálata

7.2. carotis és vertebralis duplex ultrahang-vizsgálatok végzése

7.3. intima-media vastagság mérése

7.4. az a.temporalis superficialis UH-vizsgálata

7.5. cerebralis embólia detektálása

7.6. nyitott foramen ovale diagnosztika transcranialis Dopplerrel

7.7. cerebrovascularis rezervkapacitás mérése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. a képzés személyi feltételei: neurosonológiai jártassággal bíró, gyakorlati oktató a képzés helyén, aki mind az extracraniális nyaki erek, mind az intracraniális erek vizsgálatát végzi

8.2. a képzés tárgyi feltételei: a képzés helyén rendelkezésre álló directionalis Doppler-készülék, duplex ultrahang-készülék, transzcranialis Doppler-készülék, transcranialis duplex vizsgálatok elvégzésére szolgáló készülék

5. HIPERTONOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. belgyógyászati szakképesítés,

1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,

1.3. geriátriai szakképesítés,

1.4. háziorvostani szakképesítés,

1.5. kardiológiai szakképesítés,

1.6. nefrológiai szakképesítés vagy

1.7. szülészeti és nőgyógyászati szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. Képzési program

4.1. 20 hónap hipertóniás betegek ellátásában és/vagy gondozásában végzett tevékenység az 1. pontban felsorolt szakorvosi szakterületeken

4.2. 4 hónapot minősített hipertónia ellátóhelyen kell teljesíteni, amelynek folyamán az alábbi tanfolyamok teljesítendők:

a) 2 hét endokrinológia, másodlagos hipertónia-kórformák

b) 2 hét nefrológia

c) 2 hét kardiológia

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

Legalább 150 képzési pont megszerzése az alábbi tevékenységekkel hipertónia témakörben:

5.1. részvétel a Magyar Hipertonia Társaság (a továbbiakban: MHT) teljes kongresszusán, vagy hipertonológiai tárgyú minősített szabadon választható elméleti továbbképzésen (40 pont)

5.2. részvétel regionális központ vagy egyetem által szervezett, hipertónia tárgyú, elméleti továbbképzésként minősített tanfolyamon (40 pont)

5.3. előadás tartása hipertónia témában nemzetközi kongresszuson - előadó (40 pont)

5.4. előadás tartása hipertónia témában nemzetközi kongresszuson - társszerző (15 pont)

5.5. előadás tartása hipertónia témában az MHT évi kongresszusán - előadó (30 pont)

5.6. előadás tartása hipertónia témában az MHT évi kongresszusán - társszerző (20 pont)

5.7. előadás tartása hipertónia témában hazai kongresszuson - előadó (20 pont)

5.8. előadás tartása hipertónia témában hazai kongresszuson - társszerző (10 pont)

5.9. egyéb kredit pontszerző, hipertónia tárgyú továbbképző tanfolyamon való részvétel

5.10. hipertónia távoktatási programon való részvétel (a megszerzett pontok függvényében minimum 30 pont)

5.11. lektorált nemzetközi folyóiratban, hipertónia témájú közlemény - első szerző (60 pont)

5.12. lektorált nemzetközi folyóiratban, hipertónia témájú közlemény - társszerző (30 pont)

5.13. lektorált hazai folyóiratban hipertónia témájú közlemény - első szerző (40 pont)

5.14. lektorált hazai folyóiratban hipertónia témájú közlemény - társszerző (20 pont)

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. primer és szekunder hipertónia-betegség elkülönítése, a kezelés beállítása

6.2. a terápiás döntésben a globális szív-érrendszeri kockázatnak és a kockázat komponenseinek megfelelő életmódbeli változtatásoknak, valamint az eltérő antihipertenzív támadáspontok optimális terápiás hierarchiájának érvényesítése

6.3. a társbetegségeknek a hipertóniagondozást, a terápiás válaszokat és a beteg együttműködését egyaránt módosító, zavaró hatásainak értékelése és azokra való hatékony reagálás

6.4. egyedi kompromisszumok kialakításával a co-morbid és multimorbid, nagy szív- és érrendszeri kockázatú hipertóniás betegek esetében az adott egyedi betegségek kezelése, gondozása, ellentmondásainak feloldása

6.5. komplex megközelítésekkel a hipertónia-betegség progressziójának, a célszervi szövődmények kialakulásának megelőzése, gátlása, a többszörös betegségeknél a hipertónia szempontjából legfontosabb, egyben a többi betegséget legkevésbé rontó támadáspontok kiválasztása, a túl-gyógyszerezés elkerülése

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: hipertonológia licencszel vagy az MHT által elismert legalább 10 éves hipertonológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos

7.2. A gyakorlati képzőhely személyi feltétele: hipertónia diagnosztikájában, kezelésében, hipertóniás betegek gondozásában jártasságot szerzett belgyógyász szakorvos és szakkonzíliumi háttér

7.3. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) fekvőbeteg háttér

b) laboratóriumi háttér

c) 6 vagy 12 csatornás EKG készülék

d) oszcillometriás hitelesített vérnyomásmérő (különböző méretű mandzsettával)

e) 24 órás vérnyomás monitor (ABPM)

6. LIPIDOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. Az alábbi szakképesítések valamelyike:

a) belgyógyászati szakképesítés

b) csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés

c) érsebészeti szakképesítés

d) kardiológiai szakképesítés

e) neurológiai szakképesítés

és

1.2. Az alábbi gyakorlat igazolása:

a) 1 éves tevékenység zsíranyagcsere-betegségek ellátásában funkcionáló valamilyen országos intézetben vagy regionális központban, vagy

b) 2 év eltöltése anyagcsere profilú belgyógyászaton vagy szakambulancián

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

4.1. a lipidológia hazai és nemzetközi irányelvei

4.2. lipid célértékek

4.3. kardio-protektív preventív terápia

4.4. kardio-vaszkuláris kockázat besorolás

4.5. átlagosnál mélyebb ismeret a társ-rizikófaktorok és betegségek területéről

4.6. korszerű táplákozás- és zsíranyagcsere zavarok étrendi kezelése

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

A képzési idő során 15 kreditpont megszerzése az alábbi tevékenységek révén:

5.1. kongresszusi és konferencia-részvétel:

a) részvétel lipidológia tárgyú hazai országos kongresszuson (4 pont)

b) részvétel lipidológia tárgyú regionális kongresszuson (3 pont)

c) az a) vagy a b) pont szerinti rendezvényen előadóként való részvétel alkalmanként további (1 pont)

5.2. tudományos tevékenység:

a) idegen nyelvű közlemény lipidológia témakörben első szerzőként (3 pont)

b) idegen nyelvű közlemény lipidológia témakörben társszerzőként (3 pont)

c) magyar nyelvű közlemény lipidológia témakörben első szerzőként (2 pont)

d) magyar nyelvű közlemény lipidológia témakörben társszerzőként (0,5 pont)

e) szóbeli előadás külföldi atherosclerosis vagy lipid kongresszuson (3 pont)

f) poszter bemutatása külföldi atherosclerosis vagy lipid-kongresszuson (2 pont)

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. specialis jártasság a lipidológiai és az atherosclerosishoz vezető fő kórképek kivizsgálása és korszerű kezelése terén

6.2. genetikai vizsgálatok indikációinak felállítása

6.3. LDL aferezis és plazmaferezis indikációinak felállítása és megszervezése

6.4. primer és szekunder hyperlipidaemiák differenciál-diagnosztikája és korszerű kezelése

6.5. májtranszplantáció előtti kivizsgálás 7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: a Magyar Atherosclerosis Társaság Által elismert, minősített, lipidológiai licencszel vagy legalább 5 éves lipidológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos, 1 fő dietetikus képzettségű szakember

7.2. A gyakorlati képzés személyi feltétele: legalább 3 lipidológiai jártasságú szakember, akik közül legalább 1 fő tudományos fokozattal rendelkezik

7.3. Tárgyi feltételek:

a) rutin lipid meghatározásra alkalmas laboratóriumi háttér

b) tudományos igényű lipidológiai metodikát alkalmazó kutató-laboratórium

c) lipidológiai ambulancia

d) anyagcsere-endokrinológiai fekvőbeteg részleg

e) LDL aferezis lehetősége

f) plazmaferezis (hypertrigliceridaemia indikációval) lehetősége

g) genetikai vizsgálat lehetősége familiarisan hyperlipidaemiás beteg részére

h) a korszerű táplálkozás alapelveinek gyakorlati bemutatására alkalmas tankonyha

i) mozgásterápiás labor

j) in-body testzsír-mérő készülék

7. NEURO-OPHTALMOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. neurológus szakképesítés vagy

1.2. szemész szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program

4.1. neurológiai szakképesítés birtokában: 1 hónap gyakorlat szemészeti szakambulancián

4.2. szemészeti szakképesítés birtokában:

a) 1 hónap gyakorlat neurológiai profilú sürgősségi szakambulancián

b) 1 hónap gyakorlat neuroradiológiai szakrendelésen

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

Anatómiai és fiziológiai alapismeretek, látópálya-betegségek, a szemmozgás zavarok patológiája, szisztémás neurológiai és szemészeti kórképek neuro-ophtalmológiai vonatkozása, az intracranialis nyomásfokozódás okai, fejfájás és arcra lokalizálódó fájdalmak, neuro-ophtalmológiai tüneteket okozó szembetegségek

6. A vizsgára bocsátás további feltételei

4 alkalom, szervezett vizsgakonzultáción való részvétel

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. akut látásvesztés differenciáldiagnózisa, neurológiai vagy szemészeti ambulanciára irányítás

7.2. látásvesztés vagy látásromlás akut ellátása, valamint az utókezelés lehetőségeinek ismerete

7.3. intracranialis folyamatok okozta szemtünetek felismerése és helyes értékelése

7.4. neuro-ophtalmológiai esetekben szakorvosi leletek helyes értelmezése

7.5. neuro-ophtalmolgiai konzilium adása

7.6. jártasság az akut látáskárosodás esetén alkalmazott gyógyszerek használatában, azok várható mellékhatásainak ismerete és felismerése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. Személyi feltételek: neuro-ophtalmológiai licencszel vagy a Magyar Szemorvos Társaság által elismert, legalább 3 év neuro-ophtalmológiai gyakorlattal rendelkező neurológus, vagy szemész szakorvos

8. VASCULARIS NEUROLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. neurológia szakképesítés,

1.2. belgyógyászati szakképesítés,

1.3. anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés,

1.4. geriátria szakképesítés vagy

1.5. gyermek-neurológia szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 36 hónap

4. A képzés és vizsga szakmai tartalma

A képzésre jelentkező 24 hónapot tölt a kiképzőhelyen a képzését vezető oktató vezetése, ellenőrzése alatt

4.1. idegtudományi háttérismeretek, a stroke neurobiológiája

4.2. neurológiai alapismeretek

4.3. a stroke tünettana

4.4. a kivizsgálás, a leletek értékelése

4.5. az akut ischaemiás stroke ellátása, thrombolysis-terápia

4.6. a vérzéses stroke ellátása

4.7. a korai és késői utókezelés

4.8. a stroke beteg gondozása

5. A vizsgára bocsátás további feltételei

5.1. Határterületi ismeretek

a) határterületi psychiátriai ismeretek

b) neuroradiológiai ismeretek, CT- és MR-képolvasás

c) carotis Doppler UH és transcranialis Doppler vizsgálatok

d) EKG ismeretek, kardiológiai alapismeretek

e) véralvadási alapismeretek

5.2. A képzéshez szükséges önállóan ellátott esetszám

a) 2 hónap gyakorlat stroke szubintenzív osztályon

b) 20 vérzés ellátásának irányítása

c) 5 vénás thrombolysis elvégzése

d) 20 carotis-stenosis értékelése, a műtéti indikáció felállítása

e) 5 subarachnoidealis vérzés ellátásának irányítása

6. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

Akut stroke-állapottal kapcsolatos betegellátási feladatok önálló ellátása

7. A képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Személyi feltételek:

A képzőhelyen a stroke-ellátással kapcsolatos társszakmák (neuroradiológia, kardiológia, intenzív ellátás, idegsebészet, invazív radiológia) minősített képviselőinek jelenléte akkreditációs alap-feltétel

7.2. Tárgyi feltételek:

Egyetemi klinikákon, stroke centrumban vagy az egyetem által akkreditált kórházi képzőhelyeken, ahol a vezető a stroke-kal kapcsolatos témában szerzett minősítést

9. ALVÁSMEDICINA SZAKÉRTŐJE (SZOMNOLÓGUS)

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. neurológiai szakképesítés,

1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés,

1.3. belgyógyászati szakképesítés,

1.4. fül-orr-gégegyógyászati szakképesítés,

1.5. pulmonológiai szakképesítés vagy

1.6. pszichiátriai szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. Képzési program

A képzésre jelentkező 24 hónapot tölt a képzőhelyen (ebből 12 hónapot Alvásmedicina Centrumban) a képzését vezető oktató vezetése, ellenőrzése alatt

4.1. minimálisan 12 hónapos, teljes munkaidejű klinikai gyakorlat akkreditált Alvásmedicina Centrumban

4.2. 12 hónapos konzultációs periódus tutor vezetése mellett, beszámolókkal

5. A képzés és vizsga szakmai tartalma

5.1. Gyakorlati tudnivaló témakörei

a) kardiorespiratórikus poligráfia, poliszomnográfia, MSLT, MW, FIT ismertetése és gyakorlati kivitelezésének bemutatása

b) ismeretlen PSG, PG, MSLT, MWT értékelése lelet-leírással

c) validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása

d) videofelvételek elemzése és értelmezése

e) alvás/ébrenlét zavarban szenvedő betegek kórelőzményének felvétele, diagnosztikus és terápiás tervének összeállítása, figyelemmel speciális szempontokra

f) CPAP és BIPAP titrálás

5.2. Elméleti ismeretek témakörei

a) a fiziológiás alvás

b) az alvás-medicina vizsgáló módszerei

c) az alvás- és ébrenléti zavarok

d) az alvás- és ébrenléti zavarok ellátása

6. A vizsgára bocsátás további feltételei

6.1. standard (teljes) poliszomnográfiás (PSG) felvétel önálló végzése 30 betegen (alvástechnikusi segítséggel)

6.2. 100 PSG vizsgálat értékelése, amelyek mind neurológiai, mind cardio-respiratórikus, mind pszichiátriai betegeken készültek akár felnőtt-, akár gyermekkorban

6.3. legalább 20 MSLT és MWT eljárás végzése és értékelése

6.4. teljes FIT teszt végzése és értékelése 10 esetben

6.5. legkevesebb 50 ambuláns cardio-respiratórikus felvétel értékelése

6.6. legkevesebb 30 aktigráfiás felvétel elemzése

6.7. a validált, általános és tünetalapú kérdőívek és alvásnaplók interpretálása

6.8. a videofelvételek elemzése és PSG felvételekkel történő együttes elemzése

6.9. az alváscentrum vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy a jelölt 100 alvás/ébrenléti zavarban szenvedő beteg kezelését és ellenőrzését kiválóan elvégezte, különös figyelemmel speciális szempontokra

6.10. a vizsgát a gyakorlati idő letöltését követő három éven belül kell elvégezni

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

Az alvás-ébrenléti zavarok nemzetközi osztályozásában (ISCD-2, Sateia 2005) felsorolt alvászavarok önálló és felelős felismerése, diagnosztikája, elkülönítő kórisméje, alvásdiagnosztikai lelet készítése, alvászavarok korszerű kezelése, valamint a terápia hatásosságának ellenőrzése

8. A képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. Személyi háttér: alvás-medicina szakértője (szomnológus) képesítéssel (hazai vagy nemzetközi) és tudományos fokozattal (PhD vagy magasabb) rendelkező centrum-vezető lehet csak tutor

8.2. Tárgyi feltételek: a Magyar Alvásdiagnosztikai és Terápiás Társaság (valamint az Európai Alvástársaság) irányelvei szerint akkreditált Alvás-medicina Centrum

8.3. Felkészüléshez előírt szakirodalom elérhetősége

10. OBEZITOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. belgyógyászati szakképesítés

1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés

1.3. kardiológia szakképesítés vagy

1.4. endokrinológia és anyagcsere-betegségek szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs

3. A képzés időtartama: 16 hónap

4. Képzési program

4.1. 12 hó gyakorlat obezitológiai centrumban (fekvő- és járóbeteg-ellátás), ezen belül:

a) 6 hó obezitológiai és mozgásterápiás ismeretek

b) 1 hó dietetikai ismeretek

4.2. 2 hó endokrinológiai gyakorlat

4.3. 2 hó diabetológiai gyakorlat

5. Vizsgára bocsátás további feltételei

5.1. 1 hét elméleti tanfolyam eredményes tesztvizsgával

5.2. Képzési idő alatt összesen 15 kreditpont megszerzése:

a) obezitológiai témájú kongresszuson előadás tartása (4 pont)

b) obezitológiai témájú kongresszuson poszter bemutatása (3 pont)

c) obezitológiai témájú kongresszuson előadásban társszerzőség (2 pont)

d) obezitológiai témájú kongresszuson részvétel (1 pont)

e) külföldi folyóiratban obezitológiai témájú cikk első szerzőként (5 pont)

f) külföldi folyóiratban obezitológiai témájú cikk társszerzőként (2 pont)

g) hazai folyóiratban obezitológiai témájú cikk első szerzőként (3 pont)

h) hazai folyóiratban obezitológiai témájú cikk társszerzőként (1 pont)

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. orvosi ellátásra szoruló elhízottak vizsgálata, kezelése

6.2. veszélyes vagy indokolt fogyókúrák megkülönböztetése

6.3. a fogyókúra veszélyeinek, mellékhatásainak elhárítása

6.4. a különböző gyógyszerek és az elhízás kapcsolatának ismerete

6.5. az elhízás műtéti kezelése indikációinak, kontraindikációinak ismerete

7. Képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Képzés személyi feltétele: a Magyar Obezitologiai és Mozgásterápiás Társaság által elismert legalább 5 éves obezitológiai gyakorlattal és tudományosan megalapozott dietetikai ismeretekkel rendelkező szakorvos

7.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) fekvőbeteg intézeti háttér

b) laboratóriumi háttér

c) 6 vagy 12 csatornás EKG készülék

d) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése)

e) gyors vércukor-meghatározó készülékek

f) vérnyomásmérő

g) bioimpedancia-mérő

h) 24 órás vérnyomás monitor

11. PALLIATÍV ORVOSLÁS

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. belgyógyászati szakképesítés,

1.2. onkológiai szakképesítés,

1.3. neurológia szakképesítés,

1.4. aneszteziológia szakképesítés,

1.5. tüdőgyógyászat szakképesítés,

1.6. geriátria szakképesítés,

1.7. háziorvostan szakképesítés,

1.8. sebészet szakképesítés,

1.9. fül-orr-gégegyógyászat szakképesítés,

1.10. urológia szakképesítés,

1.11. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés vagy

1.12. pszichiátria szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 12 hónap, ebből

3.1. elméleti képzés: 80 óra

3.2. gyakorlati képzés 11,5 hónap

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

4.1. Elméleti képzés:

a) palliatív ellátás alapjai, szemlélet, gyakorlat, ellátási formák

b) onkológia alapjai, végállapotú onkológiai betegek ellátása

c) a végállapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek ellátása

d) a végállapotú neurológiai, neurodegeneratív betegek ellátása

e) gyógyszertani ismeretek

f) fájdalomcsillapítás, speciális fájdalomformák

g) neurológia alapjai, neurológiai tünetek

h) légúti tünetek

i) kardiológiai tünetek

j) gastrointestinalis tünetek

k) urológiai tünetek

l) nőgyógyászati tünetek

m) pszichiátriai tünetek

n) bőrtünetek

o) paraneoplasztikus szindrómák

p) agonális időszak

q) sürgősségi ellátás

r) kommunikáció beteggel, családdal

s) etikai ismeretek

t) normál, komplikált gyász

u) pszichoszociális támogatás

v) spiritualitás

w) vallási, kulturális szempontok

x) szervezéstani alapismeretek

y) team munka, kiégés megelőzése

4.2. Gyakorlati képzés:

a) 3 hó gyakorlat hospice bennfekvő részlegben

b) 1 hó hospice otthoni ellátásban való részvétel

c) 2 hó onkológiai gyakorlat

d) 6 hét belgyógyászati gyakorlat

e) 2 hét sebészeti gyakorlat

f) 1 hó aneszteziológiai gyakorlat, fájdalomambulancián

g) 1 hó neurológiai gyakorlat

h) 2 hét pszichiátriai gyakorlat

i) 2 hét urológiai gyakorlat

j) 2 hét fül-orr-gégészeti gyakorlat

5. Vizsgára bocsátás feltétele

5.1. az elméleti képzés lezárása vizsgával

5.2. gyermekhospice ellátó egységben tett szakmai látogatás

5.3. négy önálló eset feldolgozása, ismertetése

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. fájdalomanalízis végzése, a fájdalom okának, pathomechanizmusának feltárásával

6.2. hatékony farmakológiai és non-farmakológiai módszerek alkalmazása

6.3. egyes szervműködési zavarok esetén megfelelő gyógyszeres kezelési módok kialakítása

6.4. a fájdalmon kívüli testi tünetek értékelése és csillapítása

6.5. testüregi folyadékgyülemek fizikális vizsgálati módszerekkel való felismerése, ezek biztonságos eltávolítása

6.6. a palliatív onkoterápiák indikációs területeinek ismerete

6.7. a beteg és a család pszichés támogatása

6.8. a palliatív sürgősségi állapotok kezelése

12. DIABETOLÓGIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek

1.1. belgyógyászati szakképesítés,

1.2. csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés vagy

1.3. háziorvostan szakképesítés

2. Licenc típusa: interdiszciplináris

3. A képzés időtartama: 24 hónap

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

A 24 hónapot rendszeres cukorbeteg-ellátó tevékenységgel kell eltölteni.

4.1. Belgyógyászati alap-szakképesítés esetén:

a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati fekvőbeteg-osztályon

b) 4 hét gyakorlat gyermek-diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)

c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon

d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon

e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon

f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

4.2. Csecsemő- és gyermekgyógyászati alap-szakképesítés esetén:

a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati fekvőbeteg-osztály

b) 4 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)

c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon

d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon

e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon

f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

4.3. Háziorvosi alap-szakképesítés esetén:

a) 3 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati fekvőbeteg-osztály

b) 1 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati fekvőbeteg-osztály

c) 6 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)

d) 6 hét gyakorlat gyermek-diabeteses gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban)

e) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon

f) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon

g) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon

h) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen

5. Vizsgára bocsátás további feltételei

A képzési idő során továbbképzési pontok megszerzése az alábbi tevékenységek révén:

5.1. diabetológiai tárgyú, legalább 10 szabadon választható elméleti továbbképzési pont megszerzését biztosító továbbképzésen való részvétel, illetve előadás tartása vagy

5.2. tudományos tevékenység keretében:

a) diabetológiai témájú PhD,

b) lektorált szaklapban megjelent diabetológiai tárgyú közlemény vagy

c) nemzetközi kongresszuson tartott diabetológiai tárgyú előadás, poszter

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

6.1. hypo- és hyperglikémiás krízisállapotok gyors felismerése, kezelése

6.2. micro- és macrovasculáris szövődmények felismerése, kezelése

6.3. terhesdiabetológiai ellátásban, speciális terhesdiabetológiai centrumokba történő megküldés megítélésében való jártasság

6.4. jártasság:

a) antidiabetikumok javallatainak, ellenjavallatainak mérlegelésében

b) törzskönyvileg engedélyezett, finanszírozási rendelkezések szerint lehetséges gyógyszerkombinációk megválasztásában, gyógyszerinterakciók kockázatának megítélésében

6.5. a diabétesz ellátáshoz kapcsolódó gondozás, gyógyszeres és gyógyászati segédeszköz ellátás lehetőségeinek ismerete

7. Képzés személyi és tárgyi feltételei

7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: a Magyar Diabetológiai Társaság által elismert legalább 10 éves diabetológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos

7.2. A gyakorlati képzőhely személyi feltételei:

a) két belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkező szakorvos, amelyből legalább egy rendelkezzen diabetológiai licencszel vagy a Magyar Diabetológiai Társaság által elismert legalább 10 év diabetológiai területen szerzett gyakorlattal

b) diabetológiai szakasszisztens

c) dietetikus

d) konziliáriusként diabetológiában jártas nefrológus, szemész, szülész és nőgyógyász, sebész, angiológus szakember

7.3. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) diabetológiai szakrendelésre vagy szakambulanciára vonatkozóan kiadott érvényes működési engedély

b) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése)

c) gyors vércukor-meghatározó készülékek

d) vérnyomásmérő

e) hangvilla (neuropátia)

f) kardiovasculáris vizsgálati eszközök (EKG, ABPM, mini Doppler)

g) a hosszútávú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor, fruktozamin, HbA1c, vérzsírok, vesefunkciók, ionok, mikroalbuminúra mérése, húgysav meghatározás stb.)

13. FONIÁTRIA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek: fül-orr-gégegyógyászat szakképesítés

2. Licenc típusa: specializációs

3. A képzés időtartama: 12 hónap

4. Képzési program: 12 hó gyakorlat foniátriai szakamubulancián vagy szakrendelésén töltött munkavégzés III. progresszivitású szintű fül-orr-gége ellátással rendelkező intézményben

5. A képzés és a vizsga szakmai tartalma

5.1. Hangképzési funkcionális-anatómiai és élettani alapismeretek

5.2. Az alapvető és speciális foniátriai vizsgálatok: merev és fiber-endoscopia, endoscopos-stroboszkópia, digitalis kép és hangrögzítés és ezek analízisének elméleti és gyakorlati megismerése, az énekhangfunkció zavarainak alapismerete

5.3. A beszédfejlődés folyamata, vizsgálata és zavarainak kezelése. Beszédzavarok, artikuláció vizsgálata. Logopédiai alapismeretek és módszerek

5.4. Pedoaudiológiai ismeretek

5.5. A hangképzési zavart okozó organikus és "funkcionális" betegségek konzervatív kezelése. A hangszalag-bénultak kezelése és rehabilitációja. A részleges gégeműtétek utáni hangképzési és artikulációs funkciók rehabilitációja

5.6. A teljes gégeeltávolítás utáni nyelőcsőbeszéd és a műgége használata, a hangprotézis behelyezésének indikációja. A hangprotézis cseréjének begyakorlása

5.7. Fonokirurgiai alapismeretek

5.8. A nyelésképtelen betegek kivizsgálása, kezelése és rehabilitációja

6. Vizsgára bocsátás további feltételei

Egy, a foniátria témát is tartalmazó kötelező szakmai továbbképzés elvégzése vagy egy speciálisan gége sebészeti-foniátriai tanfolyamon való részvétel

7. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. a hangképzési zavarok diagnosztikájában használatos speciális endoscopos-stroboszkopos képi, továbbá a digitalis hangrögzítős diagnosztikai eljárások

7.2. spazmodikus gége-funkciózavarok miatti botox injektálás, a hangszalag-bénultak rehabilitációja

7.3. rehabilitáció nyelésképtelenség esetén

8. Képzés személyi és tárgyi feltételei

8.1. A gyakorlati képzőhely személyi feltételei:

a) foniátria szakképesítéssel vagy foniáter licencszel rendelkező szakorvos legalább 5 év szakmai gyakorlattal foniátria területén

b) logopédus szakember

8.2. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei:

a) fül-orr-gégészet szakterületen III. progresszivitási szintű fekvőbeteg-ellátó intézmény foniátriai szakambulanciája vagy szakrendelés

b) merev vagy fiberoszkóppal kombinált stroboszkóp

c) hangdiagnosztikai eszköz"

Tartalomjegyzék