70/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 15. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 16. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:

1. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elutasítással nem érintett kérelmekhez kapcsolódó földrészletekről a földhivatal a (3) bekezdésben megjelölt határidőn belül tájékoztatót tesz közzé, amelyet megküld a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére. A tájékoztató tartalmazza

a) a földhivatal megnevezését és székhelyét;

b) a földhivatal illetékességi területén található települések nevét, valamint azt, hogy a kisorsolt települési sorrendben a település milyen sorszámmal szerepel;

c) az eljárással érintett soron következő település sorszámát;

d) a kérelemmel érintett földrészletek helyrajzi számát a teljesítés sorrendjében;

e) a kérelemmel érintett földrészletek esetében a kérelmezők tájékoztatását arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be az ügy irataiba, valamint

f) a megosztási eljárás alapjául szolgáló hatályos jogszabályok megjelölését."

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) olyan egyesített eljárás, amely a következő sorrendben magába foglalja

a) a megosztási eljárás előkészítése érdekében a mezőgazdászi helyszínelést és a keretmérést,

b) - szükség esetén - a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást;

c) a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatoktól való eltérése esetén a földminősítési eljárást, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárást;

d) a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást;

e) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti telekalakítási eljárás megindítása tényének feljegyzésére irányuló eljárást;

f) a kiosztás Fkbt. 12/H. § szerinti sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást;

g) a sorsolás eredménye alapján elkészített változási munkarészek vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárást, és

h) a földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárást (a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)."

(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában az (1) bekezdés b), c), d) és h) pontja szerinti, a változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárást akkor kell jogerősen lezárultnak kell tekinteni, ha az ügy érdemében hozott határozat]

"e) bírósági felülvizsgálatára nem nyújtottak be kérelmet, vagy az annak alapján indult bírósági eljárás jogerősen lezárult."

3. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

"d) a megosztási eljárással összefüggő feladatok ellátásához szükséges adatok szolgáltatása;"

(2) Az Rí. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

"f) a 2. § (1) bekezdése szerinti eljárások lefolytatása, ide nem értve a keretmérést;"

(3) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A megosztási eljárásban a földhivatal feladata:]

"j) a (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató honlapon és hirdetőtáblán való közzététele."

(4) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megosztási eljárásban - a 23. §-ban meghatározott soron kívüli eljárás kivételével - a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. feladata

a) a földhivatal tájékoztatása a b) pont szerinti eljárás megindításáról;

b) a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: földmérő) és a jogi szolgáltató kiválasztása;

c) a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatokra a földmérővel és a jogi szolgáltatóval a szerződés megkötése;

d) a 22. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató összeállítása."

4. § (1) Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Soronkívüliségi kérelmet a 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiválasztási eljárás megindításáig lehet benyújtani, a már korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással, külön kérelemben."

(2) Az R1. 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A soron kívüli eljárásban a jogi szolgáltató feladatait a kérelmező által megbízott jogi képviselő, a földmérő feladatait a kérelmező által megbízott földmérő látja el.

(6) A soronkívüliségi kérelem visszavonására nincs lehetőség."

5. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megosztási eljárás előkészítése mezőgazdászi helyszínelésből és keretmérésből áll. A keretmérés során a helyszíni állapot műszaki felmérésére kerül sor. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről a kérelmezőket előzetesen nem kell értesíteni. A mezőgazdászi helyszínelésről és a keretmérésről jegyzőkönyvet kell felvenni."

(2) Az R1. 7. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A mezőgazdászi helyszínelés és a keretmérés végrehajtásához két évnél nem régebben, lombtalan időszakban készített, belterületen legalább 10 cm - ±18 cm geometriai pontosságú -, külterületen legalább 20 cm terepi felbontású - ±40 cm geometriai pontosságú -, az állami digitális távérzékelési adatbázisban tárolt adatok is felhasználhatók."

6. § Az R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az adott földrészleten belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó erdő található, azt önálló földrészletté kell alakítani. E földrészletek továbbra is a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak. Ha az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott terület található és az az Evt. alkalmazásában nem minősül erdőnek, önálló földrészletté alakítás előtt nyilatkozattétel céljából a földhivatal megkeresi a NÉBIH-et."

7. § Az R1. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A földhivatal

a) a 9. § a) pontjában meghatározott esetben a mezőgazdászi helyszínelésről a jegyzőkönyv felvételének napját,

b) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben az adatváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetésének jogerőre emelkedését

követő 15 napon belül meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát.

(2) Ha a kérelmező a kérelemében az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó javaslatot is megfogalmazott, a földhivatalnak a kérelmező javaslatában foglaltakra is figyelemmel kell lenni, feltéve, hogy az nem ellentétes az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében meghatározott szempontokkal. A megosztás kiindulási helyét és irányát megállapító határozatban rendelkezni kell arról, hogy a jogerős döntés közlésével egyidejűleg a tulajdoni lapra a (4) bekezdés szerinti tény kerül feljegyzésre."

8. § Az R1. 12. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az értesítésben fel kell hívni a figyelmet]

"c) arra, hogy az egyezséget tartalmazó okirat benyújtására a 20. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig, a 16. § szerinti sorsolási megállapodás létrehozására, a sorsolás megkezdéséig van lehetőség;"

9. § Az R1. 20. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Egy kérelmező esetén a kérelmet kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tekinteni."

10. § Az R1. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A megosztási eljárással kapcsolatban a fővárosi és megyei kormányhivatalt kiinduló földrészletenként az 1. mellékletben meghatározott költségtérítés illeti meg.

(2) A 4. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan a földügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 13. cikke szerinti támogatásnak minősül.

(3) A miniszter a részarány földkiadással keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése során a földtulajdonos által a 2011. vagy a 2012. évben a részarány földkiadás során megelőlegezett költséget az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti támogatásként fizeti vissza.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak nem nyújtható."

11. § Az R1. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A soronkívüliségi kérelemmel érintett földrészlet megosztási eljárásának (a továbbiakban: soron kívüli eljárás) az 1. melléklet B) táblázat 4. és 5. sorában megállapított költségét a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmező előlegezi meg és viseli. A költséget a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala fizetési számlájára történő készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással vagy a földrészlet fekvése szerint területileg illetékes földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni. Egyezség hiányában a sorsolás megkezdéséig az 1. melléklet A) táblázat 6. sorában megállapított költséget is a soronkívüliségi kérelmet benyújtó kérelmező előlegezi meg és viseli."

12. § Az R1. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § E rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet, valamint

b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

13. § Az R1.

a) 1. § (4) bekezdés c) pontjában a "település sorszámát" szövegrész helyébe a "település nevét és sorszámát" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "(1) bekezdés a), b), c) és g) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b), c), d) és h) pontja" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "jogi közreműködés a sorsolási bizottság munkájában" szövegrész helyébe a "jogi közreműködés a sorsolási bizottság munkájában, valamint a sorsolási jegyzőkönyvvezetése." szöveg,

d) 6. §-ában az"állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet" szövegrész helyébe az "ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység szabályait tartalmazó rendelet" szöveg,

e) 7. § (3) bekezdésében a "keretmérést és a mezőgazdászi helyszínelést" szövegrész helyébe a "mezőgazdászi helyszínelést és a keretmérést" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében a "területrész található" szövegrész helyébe a "területrész, illetve halastó található" szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében az "alakításáról" szövegrész helyébe az "alakításról" szöveg,

h) 12. § (3) bekezdésében a "jegyzője" szövegrész helyébe a "jegyzője, vagy a jegyző megbízottja" szöveg,

i) 12. § (6) bekezdésében a "földhivatalt és a földmérőt" szövegrész helyébe a "földhivatalt, a jegyzőt és a földmérőt" szöveg,

j) 20. § (1) bekezdésében az "alkalmas" szövegrész helyébe az "irányuló" szöveg,

k) 20. § (2) bekezdésében a "c) pontjában" szövegrész helyébe a "d) pontjában" szöveg,

l) 20. § (3) bekezdésében a "tartalmában megfelelő" szövegrész helyébe a "tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő" szöveg,

m) 20. § (4) bekezdésében a "nyilatkozat közlése hiányában" szövegrész helyébe a "nyilatkozat hiányában" szöveg, az "e)-g) pontjában" szövegrész helyébe az "f)-h) pontjában" szöveg,

n) 20. § (5) bekezdésében az "e) pontjában meghatározott sorolás" szövegrész helyébe az "f) pontjában meghatározott sorsolás" szöveg,

o) 20. § (6) bekezdésében a "megállapodás" szövegrész helyébe az "egyezségi okirat" szöveg,

p) 26. § (1) bekezdésében a "10. § és a 11. §" szövegrész helyébe a "10. §" szöveg,

q) 1. melléklet A) pontja szerinti táblázat A:4 mezőjében és B) pontja szerinti táblázat A:4 mezőjében a "Gazdász helyszínelés" szövegrész helyébe a "Mezőgazdászi helyszínelés" szöveg

lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R1. 8. alcímének címében az "és az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályai" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R1.

a) 4. § (5) bekezdése,

b) 23. § (3) és (4) bekezdése.

2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 19. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A FÖMI hatósági jogkörében ellátja:]

"i) a földmérő és földminősítő igazolványok kiállítását és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetését;"

16. § Az R2.4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. melléklet 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban)
"1.Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén, kivéve
termőföldek birtok
összevonási céllal történő
telekalakítását
50 hektárig, azzal
a feltétellel, hogy
a kialakítandó
földrészletek területe
nem lehet kisebb
a változás előtti
területtől.
A telekalakítás megfelel-e
a településrendezési
követelményeknek és
a helyi építési
szabályzatnak.
a telekalakítás helye
szerint illetékes
települési, fővárosi
kerületi önkormányzat
jegyzője
fővárosi, megyei
kormányhivatal
2.Életvédelmi rendeltetésű
építmény, óvóhely
telkének kialakítása
esetén.
A jogszabályban előírt
polgári védelmi
követelmények érvényre
juttatása érdekében.
a telekalakítás helye
szerint illetékes
katasztrófavédelmi
kirendeltség
fővárosi, megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére