46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § A rendelet alkalmazásában

1. adat: a határvonal, a határvonalat alkotó pontok;

2. alakzat: a digitális alaptérkép állami alapadatai közül a felületszerű objektum;

3. attribútum adat: a digitális alaptérkép objektumainak leíró adata;

4. azonosító: a felületszerű objektumok esetében a helyrajzi szám, alrészlet jel és minőségi osztály jel;

5. DAT adatcsere formátum: a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatcsere formátum;

6. EOV: az egységes országos vetületi rendszer;

7. EOTR: az egységes országos térképrendszer;

8. ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis: az állami földmérési alaptérkép adatbázisa, amely az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis geometriai részét képezi;

9. egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis: olyan adatbázis, mely az ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott tartalommal rendelkező adatbázisából és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból áll;

10. geometriai változással érintett objektum (alakzat): a változással érintett és az ahhoz közvetlenül csatlakozó objektum, melynek a változás során létrejövő új határpontok miatt a geometriája megváltozik;

11. geometriai leírás: az objektumok (alakzatok) pontokkal és vonalösszekötésekkel (szakaszokkal) való meghatározása;

12. határpont: a közigazgatási egység, az alegység, a földrészlet, az alrészlet és a minőségi osztály határvonal valamely pontja;

13. határvonal: a közigazgatási, az alegység, a földrészlet, az alrészlet, valamint a minőségi osztály határpontjait összekötő egyenes szakaszok;

14. változási vázrajz: az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának felhasználásával készített digitális és papír alapú földmérési munkarész;

15. változási állomány: a változással érintett földrészletek határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő, változás utáni állapotot tartalmazó adatállomány.

2. § A rendelet alkalmazásában a 2007. december 31. előtt hatályos, analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévő) ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításával létrehozott adatbázisokat a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.). 23. § (4) bekezdése alapján az analóg ingatlan-nyilvántartási térképek digitális másolatának kell tekinteni és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján ingatlan-nyilvántartási térképként kell használni.

2. A földmérési és térképészeti adatok és munkarészek szolgáltatása

3. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadatainak felhasználásával készülő sajátos célú földmérési munkákhoz történő adatszolgáltatás előtt a földmérési munkával érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatainak és attribútumainak egymással való összhangját a földhivatalnak ellenőriznie kell. Ennek keretében vizsgálni kell, hogy az érintett alakzatok ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt műszaki területei összhangban vannak-e a nyilvántartott területekkel. A vizsgálat szoftveres eljárással végzendő, az adatszolgáltatás átfutási idején belül.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt, felületszerű objektumok által meghatározott alakzatok területét műszaki területnek kell tekinteni.

(3) Amennyiben a nyilvántartott területi adatok és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból számítható műszaki területi adatok közötti különbség meghaladja a 20. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti megengedett eltérést, a földhivatal a 59-61. §-ban foglaltak szerint köteles eljárni.

4. § (1) Az átnézeti térképek digitális változatát az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból generalizálással kell előállítani, az állami térképre vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalmi és pontossági előírások figyelembevételével.

(2) Analóg adathordozón lévő átnézeti térképek szolgáltatásakor a másolaton fel kell tüntetni a rendelkezésre álló térkép készítésének és az adattartalom utolsó aktualizálásának időpontját.

(3) Az (1) bekezdés szerint elkészített digitális átnézeti térkép a földhivatallal előzetesen egyeztetett formátumban, vagy szelvényenkénti kinyomtatásban szolgáltatható.

3. A változási vázrajz és fajtái

5. § A változási állományt a változási vázrajz adataiból kell előállítani, amely a változással érintett földrészletek határvonalán belül csak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintő, változás utáni állapotot tartalmazza.

6. § (1) Közigazgatási egységek határvonalának változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:

a) az államhatár változásával összefüggő változási vázrajz, valamint

b) a közigazgatási határ - ideértve a megyehatár, a település, kerületenkénti ingatlan-nyilvántartási egység esetében a kerület, valamint a fekvés határát - változásával összefüggő változási vázrajz.

(2) Földrészlet határ változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:

a) a megosztással összefüggő változási vázrajz;

b) a telekegyesítéssel összefüggő változási vázrajz;

c) a telekhatár-rendezéssel összefüggő változási vázrajz;

d) telekcsoport újraosztásával összefüggő változási vázrajz, továbbá

e) a kisajátítási változási vázrajz.

(3) Földrészleten belüli állami alapadatok változásával összefüggő változási vázrajz fajtái:

a) az épületek, önálló tulajdonú épületek, valamint a közterületről nyíló pincék feltüntetésével vagy ábrázolásának megszüntetésével összefüggő változási vázrajz;

b) a művelési ág változásával összefüggő változási vázrajz.

(4) Változási vázrajzként kell kezelni az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást nem eredményező alábbi változási vázrajzokat, térképeket és vázlatokat:

a) jog bejegyzésére szolgáló változási vázrajz;

b) tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajz;

c) kitűzési vázrajz és kitűzési vázlat;

d) felmérési vázlat, megvalósulási térkép;

e) földrészleten belüli használati megosztással összefüggő vázrajz.

4. A változási vázrajzok készítésére vonatkozó általános előírások

7. § (1) A változási vázrajz készítése az Fttv. 21. § (1) bekezdése alapján szakképzettséghez kötött tevékenység. A vázrajz készítőjének a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 8. §-ában felsorolt szakképzettségek valamelyikével kell rendelkeznie.

(2) A változási vázrajz minőségtanúsítását az Fttv. 21. § (4) bekezdés b) pontja alapján ingatlanrendező földmérői minősítést adó engedéllyel rendelkező személy végezheti.

(3) Telekalakítással és kisajátítással kapcsolatos vázrajzok esetében a telekalakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó jogszabályoknak a készítő jogosultságára vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

8. § (1) A változási vázrajzokat hitelesített állami alapadatok felhasználásával kell elkészíteni. A vázrajz megnevezése - a 6. § (4) bekezdés c)-e) pontjában említettek kivételével - minden esetben: változási vázrajz.

(2) A változási vázrajzot 1:1000, 1:2000, vagy 1:4000 méretarányban kell kinyomtatni. Indokolt esetben - a jobb áttekinthetőség érdekében - a földhivatallal egyeztetett módon ettől el lehet térni.

(3) A változási vázrajzon és munkarészein az alaptérkép jelölései, valamint a 25. melléklet szerinti jelölések használhatóak. Amennyiben ezektől eltérő jelölések használata válik szükségessé, azokat - jelmagyarázatban - a vázrajzon külön fel kell tüntetni.

(4) A változási vázrajzot és a hozzátartozó területkimutatást a rendelet mellékleteiben megadott minták szerinti formában és tartalommal kell kinyomtatni.

(5) A kinyomtatott változási vázrajznak lehetőleg északi tájolásúnak kell lennie. Nem északi tájolás esetén az északi irányt a vázrajzon fel kell tüntetni.

9. § (1) A változási vázrajz címfeliratának tartalmaznia kell a település nevét, a fekvést, az érintett helyrajzi számokat, a változás jellegét, a vázrajz méretarányát, a vetület megnevezését, továbbá a készítő vállalkozó vagy vállalkozás nevét, a munkaszámot vagy iktatószámot.

(2) Több közigazgatási egységre kiterjedő változás esetén a változási vázrajzot közigazgatási egységenként kell elkészíteni. Közigazgatási egységen belüli több fekvést érintő változás esetén a változási vázrajzot fekvésenként kell elkészíteni.

(3) A földrészlet határvonalának változásával és kitűzésével kapcsolatos földmérési munka megkezdése előtt a munkavégzőnek be kell szereznie a megrendelő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az érintett földrészlet határvonalával kapcsolatosan volt-e, vagy jelenleg van-e folyamatban bírósági eljárás.

(4) Ha a határvonal helyét korábban jogerős bírósági ítélettel állapították meg, akkor a munkát végző csak olyan vázrajzot készíthet, amely a bíróság által megállapított határvonalat és az ennek megfelelő területi adatokat tartalmazza.

(5)[1] Ha az adatok szolgáltatása és a munka leadása között 30 napnál hosszabb idő telik el, az adatszolgáltatáskor kiadott adatokat a munka leadása előtt a földhivatalnál egyeztetni kell. Az adatokban bekövetkezett időközi változásokat a munka elkészítése során a készítőnek figyelembe kell vennie.

10. § (1) A változási vázrajzon a készítőnek fel kell tüntetni:

a) a készítés időpontját;

b) a földmérő nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását;

c) a minőségtanúsítást végző nevét (nyomtatott betűvel), aláírását, az ingatlanrendező földmérői minősítésének számát;

d) a készítő földmérő vállalkozó vagy vállalkozás bélyegzőlenyomatát;

e) "A feltüntetett méretek a helyszínen mért mérési adatok" szövegű záradékot;

f) "A változás akaratunknak megfelelően történt." záradékszöveg alatt az érdekelt felek aláírására fenntartott helyet;

g) a minőségtanúsítási záradékot a 45. § (5) bekezdése szerinti záradékszöveggel;

h) a földmérési záradékot az 51. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint

i) a záradékolást végző személy nevének, aláírásának és a földhivatal körbélyegzőjének fenntartott helyet.

(2) A 7. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az építészeti-műszaki szakterületen érvényes geodéziai tervezési jogosultság megnevezését és számát fel kell tüntetni a változási vázrajzon az ingatlanrendező földmérői minősítés száma alatt.

(3) A változási vázrajz vizsgálatra és záradékolásra történő benyújtásának nem feltétele a változással érintett földrészletek tulajdonosai aláírásának megléte a vázrajzon.

(4) A rendeletben előírt és meghatározott záradékokon kívül a változási vázrajzon más záradékot a készítő nem tüntethet fel.

11. § (1) A változási vázrajzon ábrázolni kell az előzetes változásokkal kiegészített hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak megfelelő tartalommal a változás előtti, valamint a változás után keletkező állapotot. Ezen belül ábrázolni kell a meglévő és az új földrészletek helyrajzi számát, az alrészleteket és betűjelüket, a minőségi osztályok határvonalait, a művelési ágakat és a minőségi osztályok jeleit. Az épület feltüntetéséről készített változási vázrajzon ábrázolni kell az új vagy változott épületet, az utcanevet és a házszámot.

(2) A változás utáni új földrészletek határvonalát és a változott épületeket 0,5 mm vastag, folytonos vonallal, a változott alrészletek határvonalát 0,5 mm vastag pontozott vonallal, valamint a megszűnt határvonalakat és egyéb térképi elemeket a megszüntetés jelével kiegészítve kell feltüntetni, a megváltozott régi helyrajzi számokat, alrészlet betűjeleket, utcaneveket, házszámokat át kell húzni és az újakat fel kell tüntetni.

(3) A változási vázrajzon ábrázolni kell a változással érintett földrészletekhez csatlakozó szomszédos földrészletek helyrajzi számát, valamint a szomszédos földrészletek határvonalait (a változási vázrajzon mért legalább 2 cm hosszúságban).

(4) A 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a változási vázrajzon a földrészlet változással érintett részét, valamint ennek környezetében a szomszédos földrészletek határvonalát (a változási vázrajzon mért legalább 2 cm hosszúságban) kell ábrázolni. A változási állománynak azonban a teljes földrészletet tartalmaznia kell.

(5) A változási vázrajzon csak a változott vonalak jellemző terepi méreteit kell feltüntetni. Egyéb - ellenőrző, beillesztéshez szükséges stb. - méreteket a mérési jegyzetnek, a mérési vázlatnak, vagy tömbrajznak kell tartalmaznia.

12. § (1) A változási vázrajzokhoz az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljának megfelelő területkimutatás tartozik.

(2) A területkimutatás változás előtti része tartalmazza a hatályos ingatlan-nyilvántartásnak megfelelően

a) a változás előtti helyrajzi számokat növekvő sorrendben;

b) a földrészletek, az alrészletek betűjelét, művelési ágát és minőségi osztályát,

c) a földrészletek, az alrészletek és a minőségi osztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak), valamint

d) a földrészletek területének összegét.

(3) A területkimutatás változás utáni része tartalmazza

a) a változás utáni helyrajzi számokat növekvő sorrendben,

b) a földrészletek, az alrészletek betűjelét, művelési ágát és minőségi osztályát

c) a földrészletek, az alrészletek és a minőségi osztályok területi és kataszteri tiszta jövedelmi adatait (Ak),

d) az alrészletek (a minőségi osztályok) területének és kataszteri tiszta jövedelmének összegét földrészletenként,

e) a földrészletek területének összegét, továbbá

f) a változás utáni tervezett tulajdoni állapotot (amennyiben a megrendelő azt kéri, és az ehhez szükséges adatokat biztosítja).

(4) A fővárosban a változás előtti és változás utáni rész között az eleső és hozzájövő részterületek kimutathatóak.

13. § (1) A változott területi adatokat a készítőnek a munkarészekhez csatolt területszámítási jegyzőkönyvből kell átvennie. A területkimutatás külön munkarészként is elkészíthető, de ebben az esetben a változási vázrajzot "A változási vázrajz a területkimutatással együtt hatályos." záradékkal kell ellátni.

(2) A külön munkarészként elkészített területkimutatáson - a változási vázrajz méretaránya kivételével - fel kell tüntetni a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

5. A változási vázrajz készítésének általános földmérési előírásai

14. § (1) A változási vázrajzok készítése során a terepi méréseket a digitális alaptérképek készítésére vonatkozó jogszabály tartalmi és pontossági előírásai szerint kell végrehajtani. A határvonalak azonosítása során a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kialakításához a digitálisan átalakított állami földmérési alaptérkép készítésénél alkalmazott mérési, térképezési és területszámítási pontossági előírásokat kell figyelembe venni.

(2) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet (továbbiakban: FM vhr.) 34. § (1) bekezdése által meghatározott esetekben a felmérést végző köteles a munkát a megyei földhivatalhoz bejelenteni.

(3) A változási vázrajzok készítésének helyszíni munkálatai során - fekvéstől függetlenül - olyan mérési módszert kell alkalmazni, ami az ellenőrzött és az újonnan meghatározott pontok EOV koordinátáit eredményezi.

(4) A változás során keletkező új földrészlet határpontokat a munka keretében a természetben ki kell tűzni és meg kell jelölni.

(5) A változási vázrajz készítéséhez használt mérőeszközöknek ki kell elégíteni a mérésügyről szóló jogszabályok idevonatkozó előírásait.

15. § (1) A kisajátítási változási vázrajz és a hozzá tartozó területkimutatás elkészítésénél a kisajátításról szóló jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.

(2) Erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet vagy alrészlet határvonalának változása esetében figyelembe kell venni az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló jogszabályok előírásait is.

16. § (1) Az állami alapadatok felhasználásával készülő sajátos célú földmérési munka megkezdése előtt a munkát végző az érintett terület vonatkozásában ellenőrizni köteles az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatainak egymással, valamint a helyszíni állapottal való összhangját, az attribútum adatokra is kiterjedően.

(2) A földrészletek határvonalának azonosítását és ellenőrzését - függetlenül a változási vázrajz fajtájától - minden esetben el kell végezni, a 17. és 18. § előírásainak figyelembevételével.

(3) Hosszan elnyúló földrészletek (utak, csatornák, vízfolyások, vasutak, egyéb vonalas létesítmények), valamint külterületen a 10 hektár területet meghaladó földrészletek esetében, ha a változással érintett terület nem haladja meg az összterület 25%-át, akkor a földrészletek adatainak és határvonalainak azonosítását csak a változással érintett területre kell elvégezni.

(4) A földrészletek határvonalainak azonosításához és ellenőrzéséhez fel kell használni a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, valamint a földhivatalban rendelkezésre álló mérési, kitűzési adatokat is. Térképmásolatról méretlevétellel megállapított méreteket tilos felhasználni.

(5) Ha az ellentmondás mértéke az ellenőrzött határvonal helyzetében a 18. és 19. § szerinti megengedett legnagyobb eltérést meghaladja, akkor az észlelt hibát - az ellenőrzést dokumentáló munkarészek csatolásával - a földhivatalnak írásban be kell jelenteni. A földhivatal a 59-62. § előírásai szerint köteles eljárni.

17. § (1) A földrészletek határvonalának helyszíni ellenőrzése során a rendelkezésre álló korábbi mérési adatokat és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból számítható méreteket a helyszíni ellenőrző mérések eredményeivel össze kell hasonlítani. Az ellenőrző méreteket - a mérési jegyzeten vagy a mérési vázlaton - a többi adattól eltérő módon kell dokumentálni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tervezett (szaggatott) vonallal ábrázolt, vagy erre utaló attribútummal megjelölt határvonal helyzetét a tervezési méretek és a területi adatok alapján kell ellenőrizni. Ha a földrészletet részben folytonos, részben tervezett vonalak határolják, a folytonos vonal helyzetét általában térképi adatok, a tervezett vonal helyzetét pedig a tervezési méretek, vagy ha más adat nem áll rendelkezésre, a nyilvántartott területi adatok felhasználásával kell ellenőrizni. Amennyiben a természetbeni használat iránya eltér az adatbázisban ábrázolt iránytól, akkor azt a munkát végző a természetbeni állapotot tartalmazó vázrajz és a vele összhangban levő mérési adatok átadásával egyidejűleg köteles jelezni a földhivatalnak.

(3) Ha a terület eredeti tervezése hibásan történt, a földhivatal a 59-61. § előírásai szerint köteles eljárni.

18. § (1) A térképi és természetbeni állapotot azonosnak kell tekinteni, és a terepmunkához a természetbeni állapotot, az irodai feldolgozáshoz a térképi állapotot és a nyilvántartott területi adatokat kell kiinduló adatként elfogadni, ha a természetben állandó módon megjelölt pontok esetén

a) a szabatosan felmért területen a térképi és természetbeni állapot között az eltérés

aa) megtalálható és szabatosan megjelölt birtokhatár esetén a földrészlethatár helyzetében a ±0,1 métert,

ab) fel nem lelhető birtokhatár-jelölés esetén a földrészlethatár helyzetében ±0,2 métert

nem lépi túl;

b) a földrészletről korábbi munkarészekben (felvételi előrajzon, mérési vázlaton stb.) számszerű mérési vagy kitűzési adatok állnak rendelkezésre, az eredeti számszerű méretek és az ellenőrző méretek közötti eltérés nem nagyobb ±0,3 méternél;

c) az EOTR földmérési alaptérkép terepi kiegészítő mérések nélküli digitális átalakításával készült térképi adatbázis esetén a 1. melléklet A) táblázatban megadott értéknél kisebb az eltérés, vagy

d) a nem EOV vetületi rendszerű alaptérkép terepi kiegészítő mérések nélküli digitális átalakításával készült adatbázis esetén a 1. melléklet B) táblázatban megadott értéknél kisebb az eltérés.

(2) A természetben állandó módon meg nem jelölt pontok esetén, ha az eltérés ellentétele a vizsgált hely környezetében kimutatható, akkor az (1) bekezdés a)-d) pontja alapján a térképi és a természetbeni állapot nem tekinthető azonosnak.

(3) Több földrészlet töréspontjainak folyamatos összemérése a földrészletek szélességének megállapításánál mérési vonalnak minősül. Amennyiben a mérési vonalra vonatkozó, a természetben mért és a grafikus térképi alapú adatbázisból meghatározott végméret közötti különbség (záróhiba) nem haladja meg a 1. melléklet A) és B) táblázataiban szereplő (méterben kifejezett) megengedett eltérés értékét, a mérési vonalon belül a részletpontok helyzetét a záróhiba arányos elosztásával kell meghatározni. Az így meghatározott részletpontok esetében az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján kell a térképi és természetbeni állapot azonosságát megállapítani.

(4) Szabatosan megjelölt és meghatározott részletpontok esetében a koordinátákból (mérési eredményekből) számított és a terepen mért távolság közötti eltérés nem haladhatja meg a 2. melléklet C) táblázatában, méterben megadott értéket.

19. § (1) A digitális alaptérképek készítéséről szóló jogszabály előírásai szerinti újfelméréssel vagy terepi mérésekkel (tömbkontúros felméréssel) kiegészített digitális átalakítással készült alaptérképi adatbázisok esetén az 3. melléklet táblázataiban megadott tűréshatárokat kell alkalmazni.

(2) Terepi kiegészítő mérésekkel végzett digitális átalakítással készült térképi adatbázisok esetén a tömbbelsőkben lévő pontokra a digitálisan átalakított állami földmérési alaptérkép készítésénél alkalmazott mérési, térképezési pontossági előírásokat kell figyelembe venni.

20. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott terület és az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonalak által meghatározott alakzat műszaki területe összhangban van, ha az ellenőrző területszámítás

a) az EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával előállított ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis esetében a nyilvántartott terület és az ellenőrzésképpen számított terület közötti eltérés nem lépi túl a 4. mellékletben megadott értékek másfélszeresét,

b) a nem EOV vetületi rendszerű ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával előállított ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis esetében a nyilvántartott és ellenőrzésképpen számított területi adatok közötti eltérés nem haladja meg a 5. mellékletben feltüntetett értékek másfélszeresét, valamint

c) az alrészletek területszámítása esetén a megengedett eltérés nem haladja meg a 4. és 5. mellékletben feltüntetett értékek kétszeresét.

(2) Az eredetileg EOV koordinátákból számított nyilvántartott területnek az ellenőrző numerikus területszámításból nyert területtel m2-re kell egyeznie.

(3) A nem EOV előtti vetületi rendszerbeli koordinátákból számított nyilvántartott terület és az EOV koordinátákból számított terület megengedett eltérését az érintett területre számítható EOV vetületi méretarányszorzó alkalmazásával kell megállapítani.

6. Részletmérés

21. § (1) A változási vázrajzok elkészítéséhez szükséges részletmérés során a változással érintett területen az állami alapadatok tartalmában bekövetkezett változásokat be kell mérni.

(2) A részletpontok csoportosítását és a tűrési osztályok meghatározását az 3. melléklet szerint kell végezni. A részletpontok kódolásánál a 6. mellékletben megadott pontkódokat kell alkalmazni.

22. § (1) A műholdas helymeghatározáson alapuló mérések esetében a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározásokról szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2) Terepi adatrögzítővel rendelkező hagyományos mérőeszközök alkalmazása esetén a rögzített mérési adatokat adathordozón kell leadni. Adatrögzítővel nem rendelkező hagyományos mérőeszközök alkalmazásával végzett mérések esetében a mérési eredményeket mérési jegyzőkönyvben vagy mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(3) A méréseket úgy kell dokumentálni, hogy a dokumentáció alapján a mérési adatokból a pontmeghatározás nyomon követhető és újból számítható legyen.

(4) A mérési jegyzet a helyszínen készített alakhelyes vázlat, amelyen fel kell tüntetni minden helyszínen mért méretet és gyűjtött adatot.

(5) Épületfeltüntetéshez az új, vagy megváltozott épületeket úgy kell bemérni, hogy a mérési adatok alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisba történő beillesztésre.

23. § (1) A határvonalak helyzetének ellenőrzésére mérések és a részletmérés eredményéről mérési és számítási vázlatot kell készíteni.

(2) A mérési és számítási vázlat manuálisan vagy számítógéppel készített méretarányos vázlat, amely a 12. és 16. melléklet mintájára tartalmaz minden méretet és adatot, amelyek a változási vázrajz rajzi részének szerkesztéséhez szükségesek.

A mérési és számítási vázlat a változás típusától függően tartalmazza:

1. a munka számát (azonosítóját),

2. az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataival egyezően változás előtti állapotot és a hozzá tartozó mérési adatokat,

3. az új állapotnak megfelelő vonalakat,

4. a mérési eredményeket,

5. a változás előtti és a változás utáni helyrajzi számokat,

6. a művelési ágak, alrészletek és minőségi osztályok jelölését,

7. a mérési vonalakat eredmény-vonallal, az ordináta vonalakat vékony szaggatott vonallal,

8. a pontok egyedi azonosítóit,

9. a megszűnt vonalakat kettős áthúzással érvénytelenítve,

10. a térkép-terepazonosság megállapításához végzett ellenőrző mérések és egyéb helyszíni mérések adatait az előzőektől eltérő módon feltüntetve,

11. a település és a fekvés nevét,

12. a házszámokat és utcaneveket,

13. szükséges esetben az északi irány megjelölését,

14. a készítő személy nevét (nyomtatott betűvel) és aláírását,

15. a minőségtanúsítást végző nevét (nyomtatott betűvel), aláírását,

16. a készítés dátumát és

17. a készítő vállalkozó vagy vállalkozás bélyegzőlenyomatát.

(3) A mérési és számítási vázlaton feltüntethető a tulajdonosok neve, lakcíme. A földrészlet határpontok megjelölésének (állandósításának) módját jelkulcsi jellel kell jelölni (karó, kő stb.).

(4) A mérési és számítási vázlatot a földhivatalnak leadandó munkarészekhez analóg formában csatolni kell.

(5) Ha a mérési és számítási vázlat több lapból áll, a vázlatlapok elhelyezkedéséről, kapcsolatáról áttekintő vázlatot kell készíteni.

7. Területszámítás

24. § (1) A 18. § előírásai szerint ellenőrzött és azonosnak talált határvonalak esetében a változás előtti műszaki terület az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonalak által meghatározott alakzat területe, a változás utáni alakzat műszaki területe az új alakzatok koordinátáiból számított érték. A változás előtti és a változás utáni műszaki területek összegének azonosnak kell lenni.

(2) A területszámítás során a változás előtti ingatlan-nyilvántartási területet csak akkor szabad felhasználni, ha a 20. § előírásai teljesülnek.

(3) A változott alakzatok végleges területét a m2 -re kerekített műszaki területből kiindulva a területarányos ráosztás módszerével úgy kell meghatározni, hogy területösszegük a változás előtti ingatlan-nyilvántartási területek összegével megegyező legyen. A változott alakzatok végleges területének meghatározását területszámítási jegyzőkönyvben kell dokumentálni.

(4) A földrészleten belüli alrészletek területösszegének a földrészlet területével, az alrészleteken belül a minőségi osztályok területösszegének pedig az alrészlet területével kell megegyeznie.

(5) A területkimutatásban a kataszteri tisztajövedelem (Ak érték) változás előtti és változás utáni értékei eltérhetnek egymástól.

25. § (1) Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavításához készített változási vázrajz esetén a változás előtti és utáni területösszegek eltérhetnek. Ezekben az esetekben a közigazgatási egység területelszámolását el kell készíteni.

(2) A területszámítás során a változással meghatározott vonalpontot töréspontként kell kezelni. A vonalponttal érintett, de egyébként nem változó földrészleteket geometriai változással érintett objektumnak kell tekinteni. A területszámításba az ilyen alakzatot is be kell vonni. A változási vázrajz területkimutatásába ezeket a földrészleteket nem kell felvenni.

8. Változási vázrajz készítése folyamatban lévő új állami földmérési alaptérkép készítése esetén

26. § (1) Amennyiben az új állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételi vizsgálatra alkalmasságáról a földhivatal a nyilatkozatot még nem adta ki, a változási vázrajzot a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis és a hozzátartozó területi adatok, továbbá az egyéb munkarészek alapján kell elkészíteni.

(2) Az új állami földmérési alaptérképi adatbázis állami átvételre való alkalmasságára vonatkozó nyilatkozat kiadását követően - az ingatlan-nyilvántartás átalakításának befejezéséig és az új ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis forgalomba adásáig terjedő időszakban - mind az új, mind a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, valamint hozzátartozó munkarészek alapján kell a változási munkarészeket elkészíteni. A kettős munkarészek közötti összhang biztosítása a készítő feladata.

(3) A forgalomba nem adott munkarészekből szolgáltatott adatokat "Ingatlan-nyilvántartás átalakítása előtti állapot" figyelmeztető felirattal kell ellátni.

27. § (1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készítéséhez szükséges első földhivatali adatszolgáltatás időpontjától az alaptérkép készítésére vonatkozó szerződésben meghatározott időpontig az elkészült sajátos célú, új vagy változott állami alapadatot tartalmazó, jogerős változási munkarészeket összegyűjtve, rendszerezve, bedolgozás céljából a felmérést végző részére a földhivatal kéthavonta köteles átadni. Az átadás-átvételt a felmérési törzskönyvben dokumentálni kell. Jogerős határozat nélkül az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változási vázrajz bedolgozására - az épületfeltüntetési vázrajzok kivételével - intézkedni nem szabad.

(2) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis készítés helyszíni munkáinak befejezése, vagy a munka záróhelyszínelése után érkezett változási vázrajzok átvezetéséről - az állami átvételt követően - a földhivatal gondoskodik az új állami földmérési alaptérképen.

9. Változási vázrajz az államhatár változásáról

28. § (1) Az államhatár változásával kapcsolatos földmérési munkákat hatósági jogkörében eljárva a FÖMI végzi.

(2) A változási vázrajzot és a kapcsolódó munkarészeket a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokat felhasználva a FÖMI készíti el a 7. és 8. mellékletekben megadott minta szerint, melyet vizsgálatra, záradékolásra és átvezetésre az érintett megyei földhivatal útján ad át a földhivatalnak.

10. Változási vázrajz a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról

29. § (1) Közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges vázrajzokat az érintett település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni. Az ilyen munkarészek záradékolásához a képviselő-testületi határozatot is csatolni kell.

(2) Közigazgatási egységek és fekvések között közvetlenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsatolás csak a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani.

(3) Az átcsatolás után felhasználható helyrajzi számokat az adatszolgáltatáskor a földhivatal adja meg.

(4) A változási vázrajzot a határátcsatolással érintett teljes területre vonatkozóan - az Fttv. 16. § (3) bekezdésére figyelemmel, a változással érintett közigazgatási egységek és fekvések hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisait is figyelembe véve - a nagyobb pontosságot biztosító technológiai eljárás követelményeinek betartásával, a 7. és 8. mellékletben lévő minta szerint kell elkészíteni.

11. Változási vázrajz földrészletek határvonalának változásához

30. § (1) A telekalakítási és kisajátítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni. A vázrajzok készítése során a telekalakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.

(2) A változott földrészletek helyrajzi számozását a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály szerint kell végrehajtani.

(3) A földrészlet határvonalak változási vázrajzának mintáit a 9-11. melléklet tartalmazza.

12. Változási vázrajz épületfeltüntetéshez

31. § (1) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az új vagy változott épületet 0,5 mm vastag folytonos vonallal kell ábrázolni.

(2) Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz kötelező tartalma a művelési ág feltüntetése. Az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajz mintáját a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek nem azonos a tulajdonosa, az épületfeltüntetéshez készített változási vázrajzon az épületet a földrészlethez kell kapcsolni. Az épületet vagy épületeket a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően az "ABC" nagy betűivel kell megjelölni. A vázrajzon a 14. és 15. melléklet mintájára fel kell tüntetni a földrészlet helyrajzi számát, összterületét és az épület betűjelét, az épület alapterületét, rendeltetését, a helyszínen megállapítható utcanevet és a házszámot.

(4) A (3) bekezdés szerinti épületről a változási vázrajzot abban az esetben is el kell készíteni, ha az épület az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban már szerepel. Az önálló tulajdonú épület betűjelét az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban is fel kell tüntetni.

13. Változási vázrajz a művelési ág változásához

32. § (1) Ha a változás új művelési ágat keletkeztet, a változási vázrajzon feltüntetett változott művelési ágat és annak minőségi osztályát a földhivatalnak a záradékolási eljárás során hivatalból kell megállapítania.

(2) Amennyiben a művelési ág változás a földrészlet vagy adott alrészlet teljes területét érinti, a művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetéséről a földhivatal gondoskodik.

14. Változási vázrajz szolgalmi és egyéb jog bejegyzéséhez vagy jogi szempontból jelentős tény ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez

33. § (1) Telki szolgalmi jog és földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon - a 17. melléklet mintájára - 0,5 mm vastagságú, hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területrésznek a határát, ameddig a szolgalmi jog vagy a földhasználati jog terjed.

(2) A közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzon - a 18. melléklet mintájára - 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni annak a területnek a határvonalát, amelyre a vagyonkezelői, vagy egyéb jog kiterjed. Az így kialakult földrészlet-részeket római számokkal kell megjelölni.

(3) A villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzon a villamos-berendezéshez csatlakozó vezeték nyomvonalát a 19. melléklet mintájára kell ábrázolni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott jogilag jelentős tény feljegyzésére szolgáló változási vázrajzokat a 17. melléklet mintájára kell elkészíteni. A változási vázrajz megnevezésében utalni kell a tárgyi tényre. A jogilag jelentős tény által érintett terület határvonalát 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell feltüntetni, az így kialakult földrészletrészeket római számokkal kell megjelölni.

(5) A nagy területi kiterjedésű, több földrészletet sorozatban, a tömbkontúron érintő (pl. belterületen vagy különleges külterületen történő vezeték jogi bejegyzés esetén) változási vázrajzok készítésénél a 16. § (3) bekezdésében foglalt előírásokat figyelembe kell venni. A tömbbelsőkben csak azoknak a birtokhatárpontoknak az ellenőrzését kell elvégezni, amelyeket a változás érinti.

34. § (1) A változási vázrajzon fel kell tüntetni a megjelölt területrészre vonatkozó jog, valamint tény tárgyát, területét és annak jogosultjait.

(2) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a változási vázrajzhoz tartozó területkimutatást külön munkarészként kell elkészíteni az (1) bekezdésben megjelölt tartalommal a 20. és 21. melléklet mintájára.

(3) A földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez nem kell változási vázrajzot készíteni, azt az alappont ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt adata helyettesíti. Ennek tényét a földhivatalnak a bejegyzés alapját képező ügyiratra fel kell jegyeznie.

(4) A 33. § szerinti változási vázrajzok esetében változási állományt nem kell készíteni. A változási vázrajz térképi részét digitális állományban, vektoros formátumban a földhivatalnak át kell adni. Az adathordozón text típusú fájlban el kell helyezni az állomány rétegkiosztására vonatkozó információkat is.

15. Földrészletek felmérése

35. § (1) A felmérés során a földrészletek és a földrészleten belüli állami alapadatok (alrészlet, épület, építmény, egyéb természetes vagy mesterséges tereptárgy stb.), valamint az alapadatok tényleges helyzetét kell meghatározni vízszintes, és a megrendelő igénye esetén magassági értelemben. A felmérés során a pontmeghatározások megbízhatóságára az 3. melléklet szerinti tűréshatárokat kell alkalmazni.

(2) Az állami alapadatok felhasználásával végzett földrészleten belüli felmérések, valamint megvalósulási térképek készítése során az adott földrészlet határvonalainak természetbeni helyzetére ellenőrző méréseket kell végezni.

(3) A felmérés eredményét felmérési vázrajzon vagy megvalósulási térképen kell ábrázolni, változási állományt nem kell készíteni.

(4) A földhivatal részére - az Fttv. 16. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján - a felmérési vázrajz egy kinyomtatott példányát, valamint felmérés egyéb munkarészeit át kell adni. Megvalósulási térkép esetében a felmérés eredményét elégséges adathordozón digitális, vektoros állományban, az állomány rétegkiosztására vonatkozó információt is tartalmazó kísérő bizonylattal átadni a földhivatalnak.

(5) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradékolja.

36. § (1) Az Fttv. 16. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az állami alapadatok felhasználásával végzett - legalább egy felmérési tömb vagy egy közterületi földrészlet területét érintő - tervezési célú térképek készítése esetén a közterületi földrészletek főbb töréspontjaira ellenőrző mérést kell végezni, a földrészletek természetbeni és jogi határvonala közötti eltérések feltárása érdekében.

(2) Az ellenőrző mérések eredményét a határpontokat tartalmazó vektoros adatállományban vagy pontszámokkal beazonosítható koordináta jegyzékben elektronikus dokumentum formában, valamint az ellenőrző pontmeghatározás mérési adatait elektronikus formában kell a földhivatalnak átadni. Az ellenőrzések eredményét tartalmazó munkarészek kísérő bizonylattal együtt elektronikus levél formájában is benyújthatók a földhivatalhoz.

(3) Az átadott munkarészeket a földhivatal nem záradékolja, az állami alapadatok ellenőrző mérése során meghatározott koordinátákat településenkénti bontásban, az állami alapadatoktól elkülönítve tárolja.

16. Földrészlet használati megosztása

37. § (1) Földrészlet használati megosztása az közös tulajdonban lévő földrészleten belüli használati rend tervezésére, rögzítésére és dokumentálására irányuló földmérési tevékenység.

(2) A használati megosztást az ingatlan-nyilvántartási adatok (térkép, tulajdoni lap) felhasználásával a 30. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat figyelembevételével kell végezni.

(3) A használati megosztási vázrajzon az elkülönülő használati határokat 0,5 mm vastagságú hosszú szaggatott vonallal kell ábrázolni. A földrészlet-részeket római számokkal kell megjelölni. Fel kell tüntetni az egyes részek területét és jogosultját. A vázrajzot az "Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem használható!"szövegű záradékkal kell ellátni.

17. Földrészlet határvonalának kitűzése

38. § (1) A kitűzés a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt földrészlet határpontjainak helyszíni kijelölésére irányuló földmérési tevékenység.

(2) A kitűzési munkát végzőnek az Fttv. 21. § (4) bekezdése szerint ingatlanrendező földmérői minősítést adó engedéllyel kell rendelkeznie. A kitűzési munka minőségéért a munkát végző földmérő felelős.

(3) A kitűzési munka megkezdése előtt a 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárnia.

(4) Kitűzési munka peres eljárás alatt levő földrészleten nem végezhető, kivéve, ha a bíróság a peres eljárást a felek kérelmére - a kitűzési munka elvégzéséig - felfüggesztette, továbbá ha az igazságügyi földmérő szakértő a bíróság kirendelésére végez kitűzési munkát.

(5) Ha a földrészlet ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt határvonala eltér a 9. § (4) bekezdés szerinti jogerősen megállapított határvonaltól, a kitűzést fel kell függeszteni és az eltérésről a munkát végző köteles értesíteni a földhivatalt.

(6) Ha a földrészlet határvonalára vonatkozó bírósági határozat nem áll a földhivatal rendelkezésére, akkor a földhivatal hivatalból megkeresi a bíróságot, kérve az ítélet és az annak alapját képező változási vázrajz megküldését.

39. § (1) Ismételt kitűzés esetén, vagy ha a szomszédos földrészlet kitűzése korábban már megtörtént, a korábbi munkarészek mérési adatait - pl. mérési és kitűzési vázlat, változási vázrajz stb. - figyel embe kell venni, a 18. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően.

(2) A kitűzés előkészítésekor vizsgálni kell, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szereplő alakzat összhangban van-e a rendelkezésre álló adatokkal és ezek milyen mértékben használhatóak fel a földrészlet határ kitűzésénél. Az alakzat és a mérési, valamint a területi adatok összhangja esetén meg kell határozni a kitűzési méreteket, továbbá azokat a méreteket is, amelyek alkalmasak a kitűzéshez felhasználható térkép-terep azonos pontok kiválasztásához.

(3) A kitűzés előkészítése során észlelt felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatalnál kezdeményezni kell. Ebben az esetekben a kitűzési munkálatokat fel kell függeszteni és csak a hiba kijavítására vonatkozó földhivatali határozat jogerőre emelkedése után szabad azt folytatni.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tervezett határvonallal ábrázolt földrészlet határok kitűzése esetén a tervezés alapjául szolgáló munkarészeket - amennyiben rendelkezésre állnak - az előkészítésbe be kell vonni. Ha a kitűzött határvonal a 3. mellékletben megadott tűrési határon belül megegyezik az adatbázisban tárolt határvonallal, a határvonalat az adatbázisban a kitűzési méretek alapján érvényesíteni kell. Ennek megtörténtét a vázrajzon "A kitűzött határvonal az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban átvezetve!" záradékszöveg elhelyezésével dokumentálni kell.

40. § (1) A földrészlet határ helyszíni kitűzését kitűzési vázlat alapján kell végezni. A 22. melléklet mintájára elkészített vázlaton fel kell tüntetni a kitűzendő és az ellenőrzés céljára felhasználható pontokat, határvonalakat, méreteket és a felhasznált egyéb adatokat.

(2) A kitűzési vázlatot ki kell egészíteni a helyszínen mért adatokkal, és fel kell tüntetni, hogy a kitűzött határvonal töréspontjait hogyan jelölték meg.

(3) Ha a kitűzött határvonal helyzete a tényleges használattól a 18. és 19. § előí rásai szerint meghatározott értéknél nagyobb mértékben tér el, akkor a természetben használt határvonalat be kell mérni, annak helyét és meghatározó méreteit a kitűzési vázlaton a jogerős állapottól eltérő módon fel kell tüntetni. A kitűzött és a jogi állapot közötti terület különbségét ki kell számítani. A kitűzési vázlaton a térképi és a természetbeni állapot közötti eltérésnek megfelelő területrészt meg kell jelölni.

(4) A kitűzés során az eljáró földmérő köteles a kitűzendő pont természetbeni helyét a 3. mellékletben megadott tűréshatárokon belül - az alkalmazott módszertől függetlenül - az eltérés arányos elosztásával meghatározni. A természetben már megjelölt határponthoz képest a megadott tűréshatáron belül újabb határjelet elhelyezni nem szabad.

(5) A kitűzött határpontokat vízszintes értelemben centiméter élességgel azonosítható jellel kell megjelölni.

41. § (1) A kitűzésről a megrendelő részére - a főbb kitűzési méreteket tartalmazó - kitűzési vázrajzot kell készíteni. Ha a kitűzés során a helyszíni és térképi állapot a 3. mellékletben megadott tűréshatáron túl eltér egymástól, a kitűzési vázrajzon az a) vagy a b) pontja szerinti záradékot értelemszerűen, a c) pont szerinti záradékot pedig minden esetben fel kell feltüntetni az alábbiak szerint:

a) "A ...helyrajzi számú földrészlet tulajdonosa a vázrajzon jelölt területrészt nem használja. A földrészletet csak a jogszabályban meghatározott feltételek esetén használhatja (pl. a szomszédos helyrajzi számú földrészlet tulajdonosának hozzájárulása, jogerős közigazgatási határozat vagy bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) [23. melléklet],

b) "A ...helyrajzi számú földrészletből a vázrajzon jelölt területrész az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szerint nem tartozik a kitűzött földrészlethez." [24. melléklet], valamint

c) "A kitűzött földrészlet határ pontjait... (pl. kővel, fakaróval stb.) ... jelöltem meg."

(2) A kitűzés során keletkezett valamennyi munkarész egy példányát - a külön jogszabály rendelkezése alapján -a földhivatalnak meg kell küldeni.

18. A változási állomány készítésének előírásai

42. § (1) A változás során kialakuló objektumok szerkesztését a digitális alaptérkép készítéséről szóló jogszabály előírásainak megfelelően kell végrehajtani.

(2) A változási állománynak a változással érintett területre vonatkozóan csak

a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban szerepelő és a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után is hatályban maradó adatokat, továbbá

b) az olyan új vagy változott adatokat, amelyek a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése után válnak hatályossá, valamint

c) a digitális alaptérképek készítéséről szóló jogszabály szerinti kötelező attribútum adatokat

kell tartalmaznia.

(3) A változási állományt a földhivatalnak vizsgálatra és záradékolásra DAT adatcsere formátumban kell átadni.

(4) A változási állományt tartalmazó adathordozón külön text típusú fájlban el kell helyezni

a) a készítő nevét,

b) munka számát,

c) a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát),

d) az érintett földrészletek helyrajzi számait, és

e) az adatállomány méretét.

43. § (1) A változási állományok átadása esetén a záradékolás iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a készítő nevét,

b) a munkaszámot,

c) a munka megnevezését (település megnevezését, fekvését, változás típusát),

d) érintett földrészletek helyrajzi számait,

e) a földhivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott és a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott adatállomány típusát, nevét, nagyságát, formátumát,

f) a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett adatállományok szerepelnek az átadott adathordozón,

g) a földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadás dátumát,

h) az átadó és az átvevő személy nevét, aláírását, bélyegzőlenyomatát,

i) az adathordozó vírusmentességének igazolását (vírusvizsgáló program nevét, vírusvizsgálat időpontját, vírusvizsgálatot végző nyilatkozatát, aláírását), és

j) az átadott digitális adatok tartalomjegyzékét.

(2) A földhivatali vizsgálatra és záradékolásra történő átadáskor a földhivatal ellenőrzi, hogy a változási állomány a nyilatkozatban feltüntetett nevű, típusú, nagyságú adatállomány, és olvasásra megnyitható.

44. § (1) A változással érintett területen az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolt pontok pontszámait megváltoztatni nem szabad, pontkódjaik esetleges változása esetén az 6. melléklet előírásait kell alkalmazni. A változás során megszűnő pontok megtartják eredeti pontszámaikat.

(2) A változási állományban az új pontokat 1-től kezdődően folyamatos számozással kell ellátni. Az új pontok pontkódjait az 6. melléklet szerint kell meghatározni.

(3)[2] A fővárosi változási vázrajzok készítéséhez az új határpontokat az ingatlan fekvése szerint illetékes budapesti Járási Földhivatal által előírt pontszámokkal kell megjelölni.

19. A változási vázrajzok belső vizsgálata és minőségének tanúsítása

45. § (1) A változási vázrajz és a hozzá tartozó munkarészek belső vizsgálatát és minőségének tanúsítását az FM vhr. 31. § (1)-(5) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A belső vizsgálatot és annak tanúsítását, valamint a munka tényleges minőségét a földhivatal ellenőrzi.

(2) A belső vizsgálat során a helyszíni munka tényleges minőségét és az irodai munka helyességét kell ellenőrizni. A vizsgálat elvégzését és a feltárt hibák javítását dokumentálni kell. A minőség tanúsítását a műszaki leírásban a 26. melléklet alapján és a térképi munkarészeken fel kell tüntetni.

(3) A belső vizsgálat végrehajtásáról vizsgálati jegyzőkönyvet abban az esetben kell készíteni, ha a változás előtti és a változás utáni földrészletek együttes száma ötnél több.

(4) Változás előtt és után összesen ötnél kevesebb földrészletet érintő munka esetén műszaki leírást készíteni nem kell, ilyen esetben a munka minőségét a vizsgálatot végző az aláírásával tanúsítja.

(5) A belső vizsgálat alapján a tartalmi és pontossági szempontból megfelelő munka minőségét "A változási vázrajz megfelel a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendeletben foglalt tartalmi és pontossági előírásoknak." záradék feltüntetésével és a vizsgálatot végző személy aláírásával kell tanúsítani.

20. A változási vázrajz kötelező mellékletei

46. § A változási vázrajz vizsgálatához és záradékolásához - a változási vázrajz fajtáitól és az alkalmazott mérési módszertől függően - az alábbi iratokat és munkarészeket kell a földhivatalnak átadni:

1. vizsgálat és záradékolás iránti kérelmet,

2. borítólapot vagy dossziét,

3. tartalomjegyzéket,

4. műszaki leírást (minőségi tanúsítványt),

5. vizsgálati jegyzőkönyvet,

6. adatszolgáltatási számla számát,

7. a felhasznált alappontok helyszínelés eredményével kiegészített pontleírásait,

8. a felhasznált és újonnan létesített alappontok és részletpontok koordináta-jegyzékét és pontleírását,

9. mérési- és számítási jegyzőkönyveket kinyomtatva és adathordozón,

10. mérési és számítási vázlatot (tömbrajzot, pontszámos mérési vázlatot), tervezési és kitűzési (kiosztási) vázlatot adathordozón PDF-formátumban, valamint ezek kinyomtatott változatát,

11. mérési jegyzetet papíron,

12. területkimutatást a változási vázrajzon vagy külön munkarészként,

13. területszámítási munkarészeket,

14. változási vázrajzot adathordozón PDF-formátumban, valamint ennek kinyomtatott változatát a megrendelő által kért, de legalább 6 példányban,

15. a 33. § szerinti változási vázrajzok esetében a 34. § (4) bekezdése szerinti adatállományt,

16. változási vázrajzhoz tartozó változási állományt adathordozón,

17. épületfeltüntetéshez és bontáshoz készített vázrajz esetén a jogerős használatbavételi, fennmaradási vagy bontási engedélyt, építésügyi hatósági bizonyítványt és kérelmet az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.

21. A változási vázrajz földhivatali vizsgálata és záradékolása

47. § (1) A változási vázrajzok vizsgálatát és záradékolását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) előírásai szerint kell végrehajtani. Ha a munka során új alappont létesítésére is sor került, az alappont-sűrítést a megyei földhivatal külön eljárásban vizsgálja.

(2) A vizsgálat során ellenőrizni kell:

1. a munkát végző személy jogosultságát a munka elkészítésére;

2. az adatszolgáltatási és a vizsgálati igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását;

3. ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik, a bejelentés megtörtént-e, és a készítő figyel embe vette-e a visszaigazolásban előírtakat;

4. a 45. § szerinti belső vizsgálatot és a minőség tanúsítását arra jogosult személy végezte-e;

5. az alappont-sűrítésre a vonatkozó előírások betartását;

6. a vázrajznak az e rendeletben meghatározott alaki és tartalmi követelményeinek való megfelelőségét;

7. a változási vázrajz területkimutatásának változás előtti oldala egyezőségét a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapottal, valamint a hatályos záradékkal rendelkező, előzetesen nyilvántartásba vett állapottal;

8. kettős munkarész készítése esetén az új alaptérkép szerinti állapot változás előtti oldalának az adatszolgáltatás szerinti állapottal való egyezését;

9. a helyrajzi számozásra vonatkozó jogszabály előírásainak való megfelelőséget;

10. a területszámítás helyességét, a 24. § (3) bekezdésében előírt munkarészek becsatolását;

11. a leadott digitális állományok vírusmentességét; valamint

12. a leadott változási vázrajz digitális adatállománya és a kinyomtatott változási vázrajz egyezőségét.

(3) A vizsgálat során ellenőrző területszámítást kell végezni.

(4) A változási munkarészek eseti helyszíni vizsgálata során a földhivatal mintavételes eljárással győződik meg arról, hogy a földmérési munkarészekben feltüntetett állapot az 1. és a 3. melléklet táblázataiban megadott tűréshatáron belül megegyezik-e a természetben található állapottal.

(5) Vizsgálni kell a változási állomány geometriai és topológiai helyességét.

(6) Termőföldet, valamint mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földet érintő változás esetén a változási vázrajzot a földmérési vizsgálattal egy eljárásban földminősítési szempontból is vizsgálni kell.

48. § (1) Ha a 47. § (2) bekezdés 1. és 4. pontjában előírt feltételek valamelyike nem teljesül, a záradékolási kérelmet el kell utasítani.

(2) Bejelentésre kötelezett munkáknál az alappontsűrítést a megyei földhivatal vizsgálja. Ha a betekintő vizsgálat alapján megállapítható, hogy az alappontsűrítés a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok előírásainak nem felel meg, azt további vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) Bejelentésre kötelezett munkáknál a földhivatal vizsgálata során e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően jár el, függetlenül az alappontsűrítés megyei földhivatali vizsgálatától.

49. § (1) Ha a 47. § (2) bekezdés 6-10. pontjában, továbbá a 47. § (3)-(5) bekezdésében előírtaknak a munka nem vagy csak részben felel meg, akkor a tételes vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt a földhivatal hiánypótlásra vagy javításra visszaadja a záradékolást kérelmezőnek.

(2) A munkát a hibajavítás végrehajtása után a földhivatalnak felül kell vizsgálnia, ellenőrizni kell a hibajavítás végrehajtását. Ha a készítő nem javította ki az összes feltárt hibát, vagy a hibajavítás során újabb hibák keletkeztek, a munkát ismételt javításra - vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt - a záradékolást kérelmezőnek vissza kell adni.

(3) A munka korábban nem kifogásolt tartalmi elemeit a hibajavítás ellenőrzése során új hibaként feltárni és annak javítását előírni nem lehet. Az olyan hibát, amelyet az első vizsgálat során nem tártak fel, a földhivatalnak kell kijavítania. A változási vázrajz záradékolása csak a feltárt hibák kijavítása után végezhető el.

(4) Ha a vizsgálatra és záradékolásra benyújtott változási vázrajz, változási állomány, valamint a hozzátartozó munkarészek átvezetésre alkalmatlanok, vagy a feltárt hibák nem javíthatóak, a záradékolás iránti kérelmet el kell utasítani.

50. § (1) A megvizsgált és helyesnek talált változási vázrajzot a földhivatal záradékolja.

(2) A záradékolással egyidejűleg a földhivatal a változási vázrajzot előzetes nyilvántartásba veszi, továbbá gondoskodik a változás ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő előzetes átvezetéséről.

(3) Ha a záradék időbeli hatályán belül az átvezetésre már korábban benyújtott változási vázrajzon kezelt földrészletek adatai időközben megváltoztak, akkor - az ingatlan-nyilvántartási átvezetés előtt - a vázrajz átdolgozása a földhivatal feladata.

(4) Kisajátítással kapcsolatos változási munkarészeket a kisajátításról szóló jogszabályok előírásai szerint kell vizsgálni és záradékolni.

51. § (1) A földrészlethatár változással járó változási vázrajzokat a földhivatal "A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell." szövegű záradékkal látja el.

(2) A földhivatal a 6. § (4) bekezdése szerinti változási vázrajzokat vizsgálat és nyilvántartásba vétel után "Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltatni kell." záradékszöveggel látja el.

(3) A földhivatal a kitűzési, felmérési vázrajzokat, valamint a használati megosztáshoz készült vázrajzokat a településenkénti nyilvántartásába jegyzi be. Ezeket a vázrajzokat záradékolni nem kell, azonban a későbbi munkáknál ezek adatait figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerinti vázrajzok esetében a földhivatal az 47. § (2) bekezdés 1-8. pontjában foglalt előírásoknak való megfelelőséget vizsgálja. Ezzel egyidejűleg a vázrajzokra a földhivatali nyilvántartási számot rá kell vezetni.

52. § (1) Épületváltozással kapcsolatos változási vázrajzok benyújtása esetében a tulajdonos aláírásával ellátott bejegyzési kérelmet is mellékelni kell.

(2) A földhivatal az (1) bekezdés szerinti esetben a változási vázrajzot a rendeletben előírtak szerint megvizsgálja, nyilvántartásba veszi, majd a vázrajz valamennyi példányát "Előzetesen átvezetve." záradékkal látja el, és intézkedik az épület ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek maradéktalanul nem teljesülnek a földhivatal az épületváltozással kapcsolatos változási vázrajzot előzetes nyilvántartásba veszi, az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban előzetesen átvezeti, majd a vázrajz valamennyi példányát "Előzetesen átvezetve." záradékkal látja el.

(4) Előzetesként nyilvántartott épületváltozást érvényteleníteni nem szabad. A kiadott térképmásolaton az előzetesként nyilvántartott épületváltozás nem szerepelhet.

53. § (1) A változási vázrajzok újrazáradékolására csak akkor kerülhet sor, ha a változási vázrajz változás előtti adatai megegyeznek a hatályos ingatlan-nyilvántartási adatokkal. Ebben az esetekben a változási vázrajzot "A záradék az újrazáradékolás keltezésétől számított egy évig hatályos." záradékszöveggel kell ellátni és a záradékolást elvégezni.

(2) Ha a lejárt hatályú záradékkal rendelkező változási vázrajz változás előtti adatai megváltoztak, az újrazáradékolásra nem kerülhet sor. Ebben az esetben a vázrajzot át kell dolgozni vagy új vázrajzot kell készíteni. Az átdolgozás, vagy új vázrajz készítése nem a földhivatal feladata.

54. § (1) Ha 1 évnél régebben záradékolt, és a változások előzetes nyilvántartásából már törtölt változásról készített változási vázrajz újrazáradékolását kérik, és a záradékolásnak egyéb akadálya nincs, a változást újból záradékolni kell, és ezzel egyidejűleg ismételten fel kell venni az előzetes változások nyilvántartásába.

(2) Ha a földhivatal azt állapítja meg, hogy felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával terhelt változási vázrajzot záradékolt, akkor a záradékot hatályon kívül kell helyezni. Ha a hibás vázrajz alapján már az ingatlan-nyilvántartási átvezetés megtörtént, akkor az Fttv. 11. § (7) bekezdése szerint kell eljárni.

22. Az állami alapadatok változásának nyilvántartása és a változások vezetése

55. § (1) A földhivatal az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában bekövetkező változásokat előzetes nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a változással érintett földrészletek valamennyi változás előtti és változás utáni adatát, valamint biztosítani kell a változások mindkét irányban történő nyomon követhetőségét.

(2) A változások előzetes nyilvántartását

a) "A földrészletek változásának előzetes nyilvántartása" című nyomtatvány, vagy ezzel egyenértékű számítógépes nyilvántartás,

b) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, továbbá

c) a területjegyzék és melléklete, vagy ezzel egyenértékű számítógépes nyilvántartás vezetésével kell végezni.

(3) "A földrészletek változásának előzetes nyilvántartása" című nyomtatvány közigazgatási egységenként - az érintett földrészletek fekvés szerinti megkülönböztetése nélkül - időrendben, a következő adatokat tartalmazza:

a) a változás előtti és utáni helyrajzi számot,

b) a változási vázrajz iktatószámát, a változási jegyzék tételszámát,

c) a záradékolás idejét,

d) jegyzetrovatot, amelyben hivatkozni kell a tétel esetleges érvénytelenítésére, a helyrajzi szám további változására és a végleges átvezetésre.

(4) Az előzetes nyilvántartásban településenként, évente 1-től kezdődően, változási okiratonként kell a sorszámozást végezni. A sorszámot mind a változási vázrajzon, mind pedig a mellékletét képező munkarészeken fel kell tüntetni. A változás előtti és a változással kialakult új földrészletek helyrajzi számát - a megfelelő oszlopba - soronként kell beírni.

(5) A bejegyzéssel egyidejűleg a területjegyzék "Utalás a változásokra" című rovatában - az érintett földrészlettel egy sorban - az előzetes változásra utaló bejegyzéssel hivatkozni kell a nyilvántartásba vétel sor- és évszámára. További változás esetén a területjegyzék mellékletében - a helyrajzi szám sorában - kell az előzetes változás sor- és évszámára utalni.

56. § (1) Több egymásra épülő előzetes változás esetén a később benyújtott változási vázrajzra a "Megelőzi az E../... számú változási vázrajz átvezetése." záradékot vezeti rá a földhivatal.

(2) Ha az előzetes változással érintett földrészletre vonatkozóan a záradék hatályának ideje alatt a földhivatalhoz újabb változási vázrajz érkezik, melynek készítője azonos az eredeti munka készítőjével, valamint a vázrajz tartalmában csak módosítás történt, a változási vázrajzot az előzmény átdolgozásának kell tekinteni, ha az előzmény benyújtását követően a földrészletet érintő további változást a földhivatal nem vette nyilvántartásba.

(3) A (2) bekezdés szerint átdolgozott vázrajzot az előzmény egyidejű érvénytelenítése mellett, az eredeti változási vázrajzzal azonos szám alatt kell nyilvántartani. Egyéb esetben az hatályos záradékkal rendelkező változási vázrajzot a földhivatal az "Hatályon kívül helyezi az E../... számú vázrajz." szövegű záradékkal hatálytalanítja.

(4) Amennyiben azonos kiinduló adatok felhasználásával különböző tartalmú változási vázrajzokat nyújtanak be záradékolásra, azokat előzetes változásként egyidejűleg kell nyilvántartani az egyik változat jogerőre emelkedéséig. Ilyen változási vázrajzokat csak folyamatban lévő bírósági ügyek esetében - a bírósági végzés egyidejű csatolásával -lehet benyújtani. Ezeket a változási vázrajzokat a "Jogerőre emelkedésével hatályon kívül helyezi az E../... számú vázrajzot (vázrajzokat)." záradékszöveggel kell ellátni.

(5) A változások előzetes nyilvántartását a földhivatalnak rendszeresen felül kell vizsgálni. Azokat a tételeket, amelyekre vonatkozóan - a záradékolástól számított egy éven belül - átvezetésre alkalmas okiratot (ingatlan-nyilvántartási kérelmet) nem nyújtottak be, törölni kell.

57. § (1) Az előzetesen nyilvántartott változások végleges átvezetését az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében kell végrehajtani.

(2) A jogerőre emelkedett változások átvezetését

a) az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, valamint

b) a település területjegyzékében és annak mellékletében, vagy az ezzel egyenértékű számítógépes nyilvántartásban

kell végrehajtani.

(3) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő változási vázrajznak a bejegyzési kérelemhez csatolt példányát átvezetés után az ingatlan-nyilvántartási ügyirattal együtt, a földmérési vizsgálathoz benyújtott eredeti változási vázrajzot pedig a "Jogerős.../... szám alatt" szövegű záradékkal, keltezéssel és aláírással ellátva a földhivatal adat- és térképtárában kell tárolni.

(4) A jogerős változási okirat megérkezése után - a változás végleges átvezetésével egyidejűleg - az előzetes nyilvántartás sorszámát érvényteleníteni kell, valamint a jegyzet rovatban fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartási határozat számát. A területjegyzékben a változási jegyzék, vagy a területjegyzék melléklete tételszámára való utalás bejegyzésekor az előzetes nyilvántartás adatait érvényteleníteni kell, a szomszédos földrészletek topológiai egyezősége mellett.

(5) Az állami alapadatok változásáról készített munkarészeket a későbbi visszakereshetőség érdekében nyilvántartásba kell venni. A változásvezetés következtében megszűnő térképi információkat meg kell őrizni, azok az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból fizikailag nem törölhetőek. Biztosítani kell, hogy a megszüntetett adatok bármikor visszakereshetőek legyenek.

58. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változásvezetésének általános követelményei:

a) a változásoknak az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisában folyamatosan, időrendi sorrendben nyomon követhetőnek kell lennie;

b) az előzetesen és véglegesen átvezetett változások esetén a változás előtti állapotnak bármikor visszaállíthatónak kell lennie.

(2) A földhivatalhoz beérkező változási vázrajzok és változási állományok eredeti adathordozóit nyilvántartásba kell venni, településenként be kell sorszámozni, és megfelelő tárolásukról gondoskodni kell. Az eredeti adathordozó és hozzátartozó változási vázrajz azonosíthatóságát biztosítani kell.

23. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

59. § (1) Az Fttv. 11. § (7) bekezdése szerinti felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását a földhivatal az FM vhr. 3. § e) pontjában biztosított hatósági jogkörében eljárva köteles lefolytatni, melynek során a rendelkezésére álló munkarészek mellett a helyszíni állapotot is vizsgálnia kell.

(2) A felmérési, térképezési, területszámítási hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat. A hiba kijavításához nincs szükség előzetes hatósági, bírósági határozatra vagy engedélyre.

(3) A hiba kijavítását nem zárja ki a hibával terhelt földrészleteket érintő, folyamatban lévő bírósági eljárás. Ha a folyamatban lévő bírósági eljárásról a földhivatal tudomást szerzett, a hiba kijavításáról szóló határozatot az eljáró bíróságnak is meg kell küldeni.

(4) A hatályos térképi ábrázolás és a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adata felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba jogcímén földhivatali hatáskörben akkor változtatható meg, ha a hiba bizonyíthatóan az alaptérkép vagy a változási munkarészek készítése, vagy annak átvezetése során elkövetett mulasztásból vagy tévedésből származik.

(5) Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt elmaradt változásátvezetés nem pótolható felmérési vagy térképezési hiba kijavítása jogcímén.

(6) A hiba kijavításáról szóló földhivatali határozathoz a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szempontjából záradékolt változási vázrajzot kell mellékelni. A változási vázrajzot akkor is el kell készíteni, ha a hiba kijavítása területváltozással nem jár.

60. § (1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali hatósági eljárásban a következő esetekben lehet végrehajtani:

a) a mérés során tévesen azonosították a határvonalat és a helyes határvonal helyett nem megfelelő határvonalat mértek;

b) fotogrammetriai feldolgozás során tévesen értékelték ki a látható határvonalat, s így a tényleges határvonal helyett a térképre téves határvonal került (pl. szőlőlugas sort tévesen kerítésvonalnak értékeltek);

c) tévesen olvasták le vagy tévesen jegyezték fel (rögzítették) a mérési eredményeket;

d) a térképen tévesen ábrázolták a helyszínen mért (rögzített) méretet (rajzi elírás), és a téves térképi ábrázolás alapján számították a földrészlet területét;

e) helyesen mértek és térképeztek, de a területszámítás során számítási hibát követtek el, nem a megfelelő geometriai alakzatot (pontokat) vonták be a területszámításba, és ez a téves adat került a tulajdoni lapon átvezetésre;

f) a területi adat átvezetésekor elírás történt;

g) az elhatárolás során nem az Fttv. 13. §-ában, valamint az FM vhr. 26. §-ában előírtak betartásával jártak el, és ezzel a földrészlet határvonalának megállapítása hibásan történt;

h) tervezett földrészlet határok hibás meghatározásából eredő hiba esetén, amikor

ha) téves arányok szerint történt a földrészlet határvonalának tervezése;

hb) a régi térképről hibás méretet vettek le;

hc) a felhasznált műszaki munkarészek felmérési hibát tartalmaztak;

hd) az eredeti térkép felmérési, térképezési vagy területszámítási hibával volt terhelt;

i) a felhasznált korábbi állami alapadatok hibás értékkel történő átvétele, vagy az ebből eredő tervezési hibák esetén; vagy

j) az időközi változási munkarészek készítése és átvezetése során elkövetett felmérési, térképezési vagy területszámítási hibái, vagy a változás téves állományi rögzítéséből eredő hibák esetén.

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a kijavítás utáni határvonal eltérhet a természetbeni állapottól.

(3) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítását földhivatali eljárásban - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az analóg térképek digitális átalakítása, vagy a digitális alaptérképek adatbázisának készítése során elkövetett alábbi hibák esetén lehet végrehajtani:

a) a korábbi numerikus vagy digitális adatok átvételénél elkövetett azonosítási, számítási, adatrögzítési és vonal-összekötési hibák esetén;

b) az analóg térképek digitalizálása során a digitalizálás, az azonosítás és az összekötések téves végrehajtásából származó hibák esetén;

c) tévesen ábrázolták, vagy foglalták adatállományba a helyes mérési adatokat, vagy hibás összekötéseket hajtottak végre a struktúrák előállításánál, és ezek alapján végezték a területszámítást.

61. § (1) Ha olyan határvonallal kapcsolatban válik szükségessé felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása, amelyet jogerős bírósági ítélettel jogerős földrészlet határként megállapítottak, vagy elfogadtak, a hiba kijavítását elrendelő jogerős földhivatali határozatot az illetékes bírósággal is közölni kell.

(2) Ha a hiba kijavítása ingatlan-nyilvántartási átvezetést is igényel, gondoskodni kell arról, hogy az átvezetés megtörténjen. Ilyenkor a hiba kijavításával egyidejűleg dönt a földhivatal a bejegyzésről.

(3) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárásban érintett földrészletek változási vázrajzát be kell sorolni a többi változási vázrajz közé.

(4) A felmérési és térképezési hiba kiigazítása során a forgalomban levő térképre vonatkozó azonosítási és pontossági előírásokat kell figyelembe venni. A digitális átalakítással készített alaptérképek esetén az átalakítás alapjául szolgáló térképekre vonatkozó azonosítási és pontossági előírásokat kell alkalmazni.

(5) Forgalomba még nem adott ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az ingatlan-nyilvántartás átalakítása előtt történő kijavításáról nem kell határozatot hozni, azonban a változási munkarészeket e rendelet előírásai szerint el kell készíteni és a változási vázrajzok közé be kell sorolni.

62. § (1) Ha a határvonalak azonosítása során egy közigazgatási egység teljes belterületi vagy különleges külterületi fekvését lefedő ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján a földrészlet határok jelentős részénél a 1. vagy a 2. melléklet táblázataiban megadott értékeket lényegesen meghaladó eltérések állapíthatók meg, akkor a megyei földhivatallal egyezetett műszaki, technológiai megoldást kell alkalmazni mindaddig, amíg az érintett közigazgatási egység vagy fekvés újfelmérése nem történik meg.

(2) A megyei földhivatalnak a technológiai eljárás kialakítása során figyelembe kell vennie a változási vázrajz készítésének célját, valamint az ellentmondások feloldására alkalmazható - gazdaságosan és rövid átfutási idő alatt elvégezhető -műszaki megoldásokat.

24. Időszakonként végzett helyszínelések

63. § (1) A változott állami alapadatok átvezetésén túlmenően az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmát a földhivatal időszakonkénti helyszíneléssel ellenőrzi. Az eljárás során az ellenőrzött területen vizsgálni kell az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának és a helyszíni állapotnak az egyezőségét. A feltárt eltéréseket földrészletenként tételesen rögzíteni kell.

(2) A helyszínelés célja azoknak a természetbeni változásoknak a feltárása, amelyekkel kapcsolatban az Fttv. 12. § (4) bekezdésében előírt változás-bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztották.

(3) A helyszínelést a közigazgatási egység vagy annak valamely fekvése teljes területére kiterjedően kell végrehajtani.

(4) A helyszínelést a megyei földhivatal által összeállított (a földhivatallal egyeztetett) ütemterv szerint, de egy-egy település tekintetében legalább 10 évenként kell elvégezni.

64. § (1) A helyszínelés során az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat a 14. § (1) bekezdésében előírtak szerint kell felmérni.

(2) A terepi munka megszervezéséhez és végzéséhez felhasználhatók a rendelkezésre álló, friss információt tartalmazó légifényképek is.

(3) A mérési eredményeket az érintett földrészletek helyrajzi számának sorrendjében összefűzött mérési vázlaton vagy mérési jegyzeten kell feltüntetni.

(4) A helyszínelés során észlelt változásokról az e rendeletben meghatározott változási vázrajzokat kell készíteni, valamint az előírt munkarészeket kell mellékelni. A változási vázrajzokat a földhivatalnak vizsgálni és záradékolni kell.

(5) Termőföldön, valamint mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földön észlelt művelési ág változásokról eltérési jegyzéket kell készíteni, melyet át kell adni a földhivatal földvédelmi szakterületének a szükséges intézkedések megtételére.

25. Záró rendelkezések

65. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

66. § Azokat az eljárásokat, amelyekben a sajátos célú földmérési és térképészeti munkához szükséges állami alapadatok szolgáltatása a rendelet hatálybalépése előtt már megtörtént, az adatszolgáltatás időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

67. § (1) Az FM vhr. 21. §-ában az "a szakmai szabályzatokban" szövegrész helyébe az "az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános előírásairól szóló jogszabály" szöveg, valamint a 30. § (2) bekezdésében az "a szakmai szabályzatban (szabvány) " szövegrész helyébe az "az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének általános előírásairól szóló jogszabály" szöveg lép.

(2) Az FM vhr. 24. § (4) bekezdésében az "földhivatali vizsgálat és záradékolás után -" szövegrész helyébe az "az épületváltozások kivételével - a földhivatali vizsgálat és záradékolás után" szöveg lép.

68. §[3]

69. §[4]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására

A) EOTR földmérési alaptérkép alapú adatbázis

MéretarányMegengedett eltérés egy-egy határvonal helyzetében
1:1000±0,35 m
1:2000±0,65 m
1:4000±1,30 m

B) Régi vetületi rendszerű alaptérkép alapú adatbázis

MéretarányMegengedett eltérés egy-egy határvonal helyzetében
1:1000±0,45 m
1:2000±0,90 m
1:2880±1,30 m
1:4000±1,75 m

2. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések több földrészlet töréspontjainak folyamatos összemérésénél

A) EOTR földmérési alaptérkép alapú adatbázis esetén

Eredeti méretarányEgy földrészlet
határvonalában
A mérési vonal hossza méterben
50100200300
1:1000+0,35±0,40±0,45±0,50±0,55
1:2000±0,65±0,80±0,80±0,90±0,95
1:4000±1,30±1,55±1,65±1,75±1,90

B) Régi vetületi rendszerű alaptérkép alapú adatbázis esetén

Eredeti méretarányEgy földrészlet
határvonalában
A mérési vonal hossza méterben
50100200300
50100200300
1:1000±0,45±0,50±0,55±0,60±0,65
1:2000±0,90±1,00±1,10±1,15±1,20
1:2880±1,30±1,45±1,55±1,65±1,75
1:4000±1,75±2,00±2,20±2,30±2,45

C) Szabatosan megjelölt és meghatározott részletpontok koordinátákból (mérési eredményekből) számított és a terepen mért távolság közötti eltérés

fekvés/távolság50 m100 m200 m300 m
Szabatosan felmért
belterület
±0,20±0,25±0,35±0,45
Egyéb módszerrel
felmért belterület
±0,30±0,40±0,55±0,65
Külterület±0,40±0,55±0,80±0,95

3. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

Megengedett eltérések a határvonalak jogi (térképi) és természetbeni állapotának összehasonlítására digitális alaptérképek esetén

A) A részletpontok meghatározott helyzete és az ellenőrző mérésből számított helyzet közötti megengedett eltérés (± cm)

T1
T11T21
R1915
R21521
R31830
R42457

B) A méretek megengedett eltérése belterületen (+cm)

T11
R1R2R3R4
R112182127
R2212427
R32430
R433

C) A méretek megengedett eltérése külterületen (+cm)

T21
R1R2R3R4
R121273339
R2303642
R33945
R451

A tűrési osztályok jelentése:

T1 belterület

T11: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történő térképkészítés, valamint kiegészítő terepi felmérésekkel végzett digitális átalakítás

T2 külterület

T21: digitális újfelméréssel és térképfelújítással történő térképkészítés, valamint kiegészítő terepi felmérések digitális átalakítás

A részletpontok rendűsége:

R1: a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának töréspontjai, valamint a belterületi földrészletek közterülettel érintkező valamennyi határpontja. Ezeket állandó módon, szabatosan kell megjelölni úgy, hogy belterületen legalább ±3 cm, míg külterületen legalább ±5 cm pontossággal azonosíthatók legyenek, és fennmaradásuk biztosított legyen,

R2: a közigazgatási egységek és fekvések, valamint a belterületi földrészletek előbb fel nem sorolt határpontjai, a külterületi földrészletetek állandó módon megjelölt határpontjai, továbbá az épületek, építmények és a vezetékek felszíni létesítményeinek belterületen legalább ±5 cm, míg külterületen legalább ±7 cm pontossággal azonosítható töréspontjai,

R3: a külterületi földrészletek előzőekben fel nem sorolt határpontjai, az épületeknek, építményeknek és a vezeték felszíni létesítményeinek minden további töréspontja, valamint a közlekedési és vízügyi létesítményeknek, függőpályáknak és műtárgyainak belterületen legalább ±6 cm, míg külterületen legalább ±10 cm pontossággal azonosítható töréspontjai,

R4: azon részletpontok mindegyike, amelyek az előző három rendbe nem sorolhatók be, és nem tartoznak az R5 rendbe. Ilyenek például a melléképületek sarokpontjai, alrészlethatárok pontjai és a különféle létesítmények előző rendűségekbe nem sorolható töréspontjai (pl. árok, töltés stb.), melyeket belterületen legalább ±8 cm, míg külterületen legalább ±19 cm pontossággal lehet azonosítani.

4. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A területszámítás megengedett hibahatárai

EOTR ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült adatbázis esetén

TerületA digitalizált térkép méretarányaTerületA digitalizált térkép méretaránya
1:500
1:1000
1:20001:40001:500
1:1000
1:20001:4000
m2Megengedett eltérés ±m2haMegengedett eltérés ±m2
200510197,5140230410
400713268,0146240426
600917338,5152248441
8001019379,0158257455
1 0001122439,5164266470
1 20012244610,0161275483
1 40013255111,0182292510
1 60014285412,0194308537
1 80015305713,0205323562
2 00017316114,0216339586
2 50019356815,0227354610
3 00020397516,0238370634
3 50022428017,0249384657
4 00023448618,0259399679
4 50025479119,0270414701
5 00026509720,0279427723
5 500295310125,0330495825
6 000305510730,0378560921
6 500315711135,04266211 012
7 000325911340,04476811 099
7 500336211945,05287391 183
8 000356412350,05637961 264
8 500366612855,08531 342
9 000376813160,09071 419
9 500397013365,09611 493
10 000407313970,01 0141 566
12 500458315675,01 0671 648
15 000519017280,01 1191 708
17 500559918685,01 1691 778
20 0005910720090,01 2201 846
22 5006511421395,01 2701 914
25 00068121226100,01 3201 980
27 50073128237120,01 5152 239
30 00077134249140,01 7052 486
32 50081141260160,01 8912 726
35 00085156270180,02 0742 959
37 50089153280200,02 2543 187
40 00092158290250,03 737
42 50096164300300,04 266
45 000100169310350,04 779
47 500104173320400,05 280
50 000107180330450,05 771
55 000113191346500,06 251
60 000120201363600,07 193
65 000126211379700,08 113
70 000133221395800,09 003

5. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A területszámítás megengedett hibahatárai

EOTR előtti vetületi rendszerű ingatlan-nyilvántartási térkép digitális átalakításával készült térképi adatbázis esetén

A digitalizált térkép méretaránya
1 :10001 : 20001 :28801 :4000
Megengedett eltérés a terület %-ában és m2-ben
Terület%±m2%±m2%±m2%±m2
1000 m22,00202,75283,30334,4040
120024334048
140028394655
150030415059
160032445363
180036505971
200040553,20643,8577
220044617085
240048667792
2600527283100
2800567789108
3000608396116
32506589104125
35007096112135
375075103120144
400080110128154
450090124144173
0,50 ha1,90952,651323,101553,75188
0,551041461703,60198
0,601142,551533,00180216
0,651241661953,50228
0,70133178210245
0,751,801352,401802,85214262
0,801441922283,40272
0,85149204242289
0,90154216256306
0,95159228271323
1,001,651652,302302,752753,30330
1,502063454122,75412
2,002471,753502,10420550
2,502881,654125252,30575
3,001,103304956302,20660
4,004156608402,10840
5,001,005001,457251,659802,001 000
10,000,757501,101 1001,301 3001,551 550
15,000,659751,001 5001,101 6501,301 950
30,000,451 3500,651 9500,802 4000,902 700
60,000,352 1000,452 7000,553 3000,653 900
100,00--0,353 5000,454 5000,555 500
200,00--0,204 0000,357 0000,459 000
400,00----0,208 00018 000

6. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

PONTKÓDOK

az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

SorszámA pontAz állandósításHatárpontDAT T_KOZEP-HIBA kód
rendűségekódjamódjakódjajellegekódja
karakterhelyek
1. (2.)2. (3.)3. (4.)
1. ALAPPONTOK
1.1. Vízszintes alappontok
1.1.1.OGPSH201
1.1.2.I-III. rendű52
1.1.3.IV. rendű13
1.1.4.V. rendű24
1.1.5.felmérési, földi35
1.1.6.felmérési, fotós4
ideiglenes jelölés0
1
kő halom2
vb. mérőtorony3
templomtorony4
vasszekrény5
gyárkémény6
egyéb7
csap, szeg8
egyéb felszíni9
nem határpont0
államhatár pont1
megyehatár pont2
községhatár pont3
fekvéshatár pont4
földrészlet
határpont
5
egyéb részletpont6
1.2. Magassági alappontok
1.2.1.gravimetriai
alappont
60024
1.2.2.0. rendű
kéregmozgási
6földalatti jel026
1.2.3.I. rendű727
1.2.4.II. rendű828
1.2.5.III. rendű929
1.2.6.IV. rendű1030
kőben gomb1
csap2
tárcsa3
gomb4
egyéb5
Balti1
EOMA2
SorszámA pontAz állandósításHatárpontDAT T_KOZEP-HIBA kód
rendűségekódjamódjakódjajellegekódja
karakterhelyek
1. (2.)2. (3.)3. (4.)
2. RÉSZLETPONTOK
2.1. Vízszintes részletpontok
2.1.1. Numerikus részletpontok
1.I. rendű
a)újfelmérés316, 8
b)digitális átalakítás367, 9
2.II. rendű
a)újfelmérés3210, 12
b)digitális átalakítás3711, 13
3.III. rendű
a)újfelmérés3314, 16
b)digitális átalakítás3815, 17
4.IV. rendű
a)újfelmérés3418, 20
b)digitális átalakítás3919, 21
5.V. rendű3522
terepen nem
jelölt
1
ideiglenes jelölés2
építm. domináns
pontja
3
4
csap5
festés6
szeg7
határdomb8
egyéb azonosító
jelölés
9
államhatár pont1
megyehatár pont2
községhatár pont3
fekvéshatár pont4
földrészlet
határpont
5
egyéb részletpont6
2.1.2. Grafikus (digitalizált) részletpontok
1.I. rendű417, 9
2.II. rendű4211, 22
3.III. rendű4315, 17
4.IV. rendű4419, 21
terepen nem
jelölt
1
építmény
domináns pontja
3
4
csap5
határdomb8
egyéb azonosító
jelölés
9
SorszámA pontAz állandósításHatárpontDAT T_KOZEP-HIBA
kód
rendűségekódjamódjakódjajellegekódja
karakterhelyek
1. (2.)2. (3.)3. (4.)
államhatár pont1
megyehatár pont2
községhatár pont3
fekvéshatár pont4
földrészlet
határpont
5
egyéb részletpont6
5.V. rendű45terepen nem
jelölt
1622
2.1.3. Elméleti részletpontok
1.páros pontokból51
2.egyéb elméleti52
terepen nem
jelölt
1
államhatár pont1
megyehatár pont2
községhatár pont3rendűségnek
fekvéshatár pont4megfelelő
földrészlet
határpont
5
egyéb részletpont6
3.jelkulcs beszúrási
pontja
52terepen nem
jelölt
16
2.2. Magassági részletpontok
2.2.1. Mért részletpontok
2.2.1.1. Balti alapszint
1.I. rendű
a)belterületen M16131
b)külterületen M16632
2.II. rendű
a)belterületen M16233
b)külterületen M16734
3.III. rendű
a)belterületen M16335
b)külterületen M16836
állandósított
vízsz. alappont.
4
egyéb azonosító
jelölés
9
megyehatár pont2
községhatár pont3
fekvéshatár pont4
földrészlet
határpont
5
egyéb részletpont6
2.2.1.2. EOMA
1.I. rendű
a)belterületen M17131
b)külterületen M17632
SorszámA pontAz állandósításHatárpontDAT T_KOZEP-HIBA kód
rendűségekódjamódjakódjajellegekódja
karakterhelyek
1. (2.)2. (3.)3. (4.)
2.II. rendű
a)belterületen M17233
b)külterületen M17734
3.III. rendű
a)belterületen M17335
b)külterületen M17836
állandósított vízsz.4
alappont
egyéb azonosító9
jelölés
megyehatár pont2
községhatár pont3
fekvéshatár pont4
földrészlet5
határpont
egyéb részletpont6
2.2.2. Grafikus részletpontok
2.2.2.1. Balti alapszint
1.fő- és alapszintvonal811037
2.mellékszintvonal (felező, negyedelő)821037
3.domborzati idom831037
4.kótált pont8410
2.2.2.2. EOMA
1.fő- és alapszintvonal911037
2.mellékszintvonal (felező, negyedelő)921037
3.domborzati idom931037
4.kótált pont9410

7. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[5]

8. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[7]

9. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[9]

10. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[10]

11. melléklet a (46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[11]

12. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[12]

13. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[13]

14. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[14]

15. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[15]

16. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[16]

17. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[17]

18. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[18]

19. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[19]

20. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[20]

………………………………………………
készítő neve, címe, elérhetősége
<vázrajz szám>
ügykövetői szám / vonal azonosítója:
Munkaszám:megye neve
megye
TERÜLETKIMUTATÁS
<település neve>
település
<fekvés neve>
a <darabszám> sorszámú földrészleteken <vezeték megnevezés> vezeték elhelyezését biztosító szolgalmi jog bejegyzéséhez
A területkimutatás a változási vázrajzzal együtt érvényes. <dátum>ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot és a területkimutatást újra záradékoltatni kell.

Budapest, 2010..................hó...........nap
<földmérő>
ELLENŐRIZTE:
<minőségtanúsító>
P.H. Záradékoló
(körz.fh.)
E............/2010
Ing.rend.sz.:

21. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[21]

Területkimutatás vezetékjog bejegyzéséhez

Külterület esetén

SorszámTulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányadHrsz.alrészlet betűjelművelési ágaminőségi osztályham2aranykoronafillérVEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZMegjegyzés
Előzetes munkarészek
terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)
dbHossz (m)m2Összes (m2)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1ingatlan-nyilvántartás szerint046/28szántó651401139463oszlop1-0,1671
3856452389vezeték és biztonsági övezete-2,090-
4516910108034OTR állomás és OK bizt. övezete1-71-
5488467620
2Ingatlan-nyilvántartás szerint046/29kivett, út4912oszlop---42
vezeték és biztonsági övezete-4,8013-
OTR állomás és OK bizt. övezete--29-
3Ingatlan-nyilvántartás szerint049kivett, országos közút7176oszlop---35
vezeték és biztonsági övezete-5,0235-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
Mindösszesen:663489139463111,90148148

Belterület esetén

SorszámTulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, tulajdoni hányadhrsz.alrészlet betűiéiművelési ágaminőségi osztályham2aranykoronafillérVEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZMegjegyzés
Előzetes munkarészek
terület igénybevétele (oszlop,
transzformátor állomás, vezeték, biztonsági övezet.)
dbhossz (m)m2Összes (m2)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1Ingatlan-nyilvántartás szerint1491kivett, közút18138oszlop---120
vezeték és biztonsági övezete-116,55120-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
2Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/7kivett, közpark9999oszlop1-5,07461489/7-1: 44 nm 1489/7-11: 2 nm
vezeték és biztonsági övezete-4,7446-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
3Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/8kivett, beépítetlen terület4139oszlop---567
vezeték és biztonsági övezete-180,60567-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
4Ingatlan-nyilvántartás szerint1489/6kivett, Ipartelep19889oszlop1-0,65754
vezeték és biztonsági övezete-139,06754-
OTR állomás és OK bizt. övezete----
Mindösszesen:521652440,9513671367

22. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[22]

23. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[23]

24. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[24]

25. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez[25]

26. melléklet a 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelethez

A műszaki leírás kötelező tartalma
……………………………………
a munkát végző neve
…………………………………..
a munka száma
MŰSZAKI LEÍRÁS
1. A munka megnevezése:
2. A földmérési munkát végző szerv neve és címe:
3. A megbízó neve és címe:
4. Mely községekre terjed ki a munka:
5. A munka megkezdésének időpontja (év, hónap, nap):
6. A munka befejezésének időpontja (év, hónap, nap):
7. Felhasznált alapadatok:
8. A munka elvégzése milyen utasítás vagy szabályzat szerint történt:
9. A munka elkészítésének rövid leírása (különös tekintettel a szabályzat/utasítás előírásaitól eltérő megoldásokra):
10. A munkára vonatkozó egyéb feljegyzés:
11. A munka belső vizsgálója:
12. A munka minőségét tanúsító neve:
Kelt:
……………………………………
felmérést végző aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (46) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[2] Módosította a 151/2012. (XII. 29.) VM rendelet 44. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 69. §-a. Hatálytalan 2010.05.06.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 69. §-a. Hatálytalan 2010.05.07.

[5] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[6] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 49. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[7] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[8] Módosította az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 49. §-a. Hatályos 2012.02.11.

[9] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[10] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[11] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[12] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[13] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[14] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[15] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[16] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[17] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[18] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[19] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[20] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[21] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[22] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[23] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[24] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

[25] Hatályba lépése előtt megállapította az 53/2010. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.05.05.

Tartalomjegyzék