72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

ABC
1.Projekt neveKedvezményezett neveProjekt azonosítószáma
2.A Hajdúsági
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó
és Hasznosító Társulás
KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0003
3.A települési szilárdhulladék
mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági
Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben
Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004
[4]
4.Az Abaúj-Zempléni
Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer teljes kiépítése
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék
Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás
KEOP-7.1.1.1/09-2010-0002
5.Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002
6.Észak-Balatoni Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
rendszer továbbfejlesztése
Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002
7.Hernád Völgye települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése
Hernád Völgye és Térsége
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0002
8.Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Program
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004
9.Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Fejlesztése
Kelet-Nógrád Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás
KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001
10.Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer
fejlesztése
Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001
11.
12.Miskolc és térsége Települési
Szilárdhulladék-kezelési rendszer
továbbfejlesztése
Miskolc és Térsége KonzorciumKEOP-1.1.1/B/10-2011-0001
13.Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszer Fejlesztése
Mosonmagyaróvár Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007
14.
15.Sajó-Bódva Völgye és környéke
települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése
Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005
16.Sopron és Térsége
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0002
17.Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás területén
Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007
18.Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Rendszerek Fejlesztése
(Nyugat-Dunántúl)
Nyugat-Dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
19.Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése
(Budapest)
Budapest Főváros ÖnkormányzataKEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002

2. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[5]

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. továbbá az 1-17. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 75. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 9. § a)-b) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[5] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 40. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék