86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12., 16. és 18. pontjában,

a 3. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 4. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

az 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 6. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), p) és r) pontjában,

a 7. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklet b) pontja.

2. § Hatályát veszti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 5. sor

a) "A közreműködés feltétele" oszlopában a "termőföld," szövegrész,

b) "Szakkérdés" oszlopában az "A termőföld minőségére, a talajvédő gazdálkodás feltételeire, valamint" szövegrész,

c) "Közigazgatási szerv" oszlopában a "termőföld esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében" szövegrész.

3. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 8/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárásban]

"d) termőföldön megvalósuló tevékenység esetén - a termőföld minőségi védelme kérdésében -, polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,"

[szakhatóságként jelöli ki.]

(2) Hatályát veszti a 263/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet táblázat 5. sora.

4. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. táblázat 1. pont a) alpontot tartalmazó sor "Bevonás és közreműködés feltétele" oszlopában az "a bontási engedélyezési eljárás" szövegrész helyébe az "a bontási, valamint az előmunkálati jog és az üzemeltetési engedélyezési eljárás" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet (B:5) mezőjében az "A termőföld minőségi védelme, valamint" szövegrész, valamint a (C:5) mezőjében "a termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, erdő esetében" szövegrész.

6. § Hatályát veszti a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. melléklet 13. pont e) alpontja.

7. § Hatályát veszti az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet táblázatának 4. sora.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök