126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya

a) a hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett és jogosult, valamint a terv előkészítésében részt vevő szervezetekre, jogi és természetes személyekre, illetve

b) a területi, a helyi, és az egyedi hulladékgazdálkodási tervek (a továbbiakban együtt: hulladékgazdálkodási tervek) elkészítésére

terjed ki.

2. §

Az 1. § b) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tervek szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. §

A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott követelményeket a hulladékkezelési létesítmény, valamint a kapcsolódó kezelési tevékenység engedélyezése során az engedélyező hatóság köteles figyelembe venni és alkalmazni. E rendelkezés irányadó az engedélyek felülvizsgálatára is.

4. §

A közigazgatási szervek a hulladékgazdálkodási terv elkészítéséért felelős szervezeteket - kérésre - díjmentesen tájékoztatják a tervezéshez szükséges a közigazgatási szervek rendelkezésére álló adatokról és információkról.

A területi hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó külön rendelkezések

5. §

A területi hulladékgazdálkodási terveket a külön jogszabályban1 meghatározott tervezési statisztikai (nagy) régiókra vonatkozóan kell elkészíteni.

6. §

(1)[1] A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a területi hulladékgazdálkodási terv készítése során bekéri a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetére a tervezési területtel érintett e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, az érintett érdek-képviseleti szervek, valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek véleményét.

(2)[2] Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a területi hulladékgazdálkodási terv elkészítéséért felelős felügyelőség írásban megkeresi az (1) bekezdésben megjelölt érintetteket. Ezzel egyidejűleg a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetét elektronikus adathordozó útján megküldi a társadalmi szervezetek, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási szervek, valamint a tervezési területen működő helyi önkormányzatok részére, és értesíti őket arról, hogy hivatali helyiségében a területi hulladékgazdálkodási terv tervezete nyomtatott formában megtekinthető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a megkereséstől számított 30 napon belül jogosultak véleményt nyilvánítani a területi hulladékgazdálkodási tervről.

7. §

A területi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy a területi hulladékgazdálkodási terv biztosítsa a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkenést, valamint a Hgt. 56. §-a (8) bekezdésében meghatározott csomagolási hulladékhasznosítás arányt.

1 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény.

2A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény.

A helyi hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó külön rendelkezések

8. §

A helyi hulladékgazdálkodási terv csomagolási és veszélyeshulladék-gazdálkodási részterve tartalmazza a települési hulladékok elkülönített begyűjtésére, válogatására, továbbá a kezelő létesítménybe való szállítására vonatkozó követelményeket, amennyiben a helyi önkormányzat területén folynak ilyen irányú tevékenységek.

9. §

A helyi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsa a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkenést és a települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalmának lerakási aránya egyezzen meg a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott csökkentési aránnyal.

10. §

Közös helyi hulladékgazdálkodási terv esetén

a) az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módját településenként kell meghatározni, illetve

b) a 9. §-ban meghatározott szervesanyag-tartalom csökkentést a közös hulladéklerakóban kell teljesíteni.

11. §

(1) A tízezer vagy ennél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási tervét, valamint a tízezer vagy ennél nagyobb lakosságszámú társulások, illetve körjegyzőségek közös helyi hulladékgazdálkodási tervét tájékoztatásul meg kell küldeni az illetékes megyei önkormányzat részére.

(2) A megyei önkormányzat hulladékgazdálkodási tervnek meg kell felelnie e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek

Az egyedi hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó külön rendelkezések

12. §

(1) Egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles az a gazdálkodó szervezet, amelynek gazdálkodása során évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék keletkezik, vagy az évente keletkező összes - a veszélyes és nem veszélyes - hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

(2) Az egyedi hulladékgazdálkodási tervet a gazdálkodó szervezet az egyes telephelyeire készíti el, illetve több telephely esetén a telephelyekre együttesen is elkészítheti, amennyiben az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeket elkülönítetten jeleníti meg a tervben.

(3)[3] A telephelyre elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervet a telephely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére (a továbbiakban: felügyelőség) jóváhagyásra kell megküldeni. Több felügyelőség illetékességi területén fekvő telephelyekre együttesen elkészített egyedi hulladékgazdálkodási tervet azon felügyelőség részére kell megküldeni, amelynek illetékességi területén a legtöbb telephely található, amennyiben ez nem állapítható meg, a gazdálkodó szervezet a tervvel érintett telephelyek alapján illetékes felügyelőség valamelyikének küldi meg a tervet.

(4)[4] A megküldött hulladékgazdálkodási tervet a felügyelőség hagyja jóvá, és határozatát közli a gazdálkodó szervezet telephelye szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzőjével, illetve több telephelyre együttesen készített terv esetén, amennyiben azok több felügyelőség illetékességi területén fekszenek, a telephelyek szerint illetékes felügyelőségekkel, valamint helyi önkormányzatok jegyzőivel.

(5)[5] Amennyiben a gazdálkodó szervezet tárgyévi gazdálkodása során a hulladék mennyisége meghaladja az (1) bekezdés szerinti tervben meghatározott éves mennyiséget, úgy a tárgyévet követő 6 hónapon belül egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie és azt meg kell küldenie a telephely szerint illetékes felügyelőségnek, amely a (4) bekezdés szerint jár el.

(6)[6]

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[7]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A hulladékgazdálkodási tervek szerkezeti felépítése és tartalmi elemei

1. A tervkészítés általános adatai:

tervezési szint,

készítő neve és címe,

dátum.

2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna).

2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége (tonna).

2.3. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna).

A hulladék mennyiségi adatokat a következő ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban kell megadni:

1. ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok;

2. mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok;

3. települési szilárd hulladékok;

4. települési folyékony hulladék;

5. kommunális szennyvíziszap;

6. építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok;

7. veszélyes hulladékok:

a) vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari,

b) gépipari,

c) alumíniumipari,

d) egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati és ipari szennyvíztisztítási);

8. kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok:

a) PCB és PCT tartalmú hulladékok,

b) hulladékolajok,

c) akkumulátorok, elemek,

d) elektronikai termékek,

e) kiselejtezett gépjárművek,

f) egészségügyi,

g) állati eredetű,

h) növényvédő szerek és csomagoló eszközeik,

i) azbeszt;

9. csomagolási hulladékok:

a) papír és karton csomagolási hulladék,

b) műanyag csomagolási hulladék,

c) fa csomagolási hulladék,

d) fém csomagolási hulladék,

e) vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék,

f) üveg csomagolási hulladék,

g) textil csomagolási hulladék;

10. speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentő, az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladék(ok).

2.4. A területi éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és mennyiségére, a hasznosítási arányokra, külön kiemelve a veszélyes hulladékra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatokat.

2.5. Az adatokat csak a tervezési területen meglévő hulladékokra kell meghatározni. Adathiány esetén statisztikai, illetve méréseken alapuló műszaki becslés is alkalmazható, megadva az alkalmazott módszer leírását. Ahol ez sem lehetséges, n.a. (nincs adat) jelölés alkalmazandó. Ilyen esetekben a tervezési részben foglalkozni kell az adathiányos területek feltárására vonatkozó tervekkel.

2.6. A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni.

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

3.1. A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid leírása.

3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények, belső műszaki előírások rövid leírása.

4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések leírása (pl. szelektív gyűjtési módok, visszavételi lehetőségek, kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások).

5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése e melléklet 2-es pontjában bemutatott hulladéktípusok szerint.

5.1.1. A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának a térségi jellemzői, hulladékgyűjtő-szállító körzetekbe bevont települések, az engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése.

5.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása.

5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése (válogató, előkészítő és kezelő technológiák üzemeltetőjének, telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása).

5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása

5.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még:

5.2.1. A települési hulladék, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálok ismertetése.

5.2.2. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen.

5.2.3. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány).

5.3. A települési folyékony hulladékokkal való gazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még:

5.3.1. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési-körzetenként.

5.3.2. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye, a lerakóhelyek (leürítőhelyek) ismertetése, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló szervesanyag tartalma.

5.3.3. A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzői, hasznosítási módjai.

5.4. A helyi tervekben csak a települési hulladék kezelését végző - beleértve az elkülönítetten gyűjtött összetevők kezelését is - létesítményeket és vállalkozásokat kötelező szerepeltetni.

5.5. Az egyedi tervekben meg kell adni a vállalkozás tulajdonában, illetve üzemeltetésében működő létesítményeket telephelyenként, illetve a képződő hulladékokat kezelésre átvevő létesítményeket.

6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen a 2.3. pontban felsorolt ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa.

6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen:

a) ipari és mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok hasznosítási céljai,

b) települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai, külön kiemelve a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására vonatkozó célokat,

c) a keletkező települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalma, lerakótelepen való elhelyezési arányának csökkentése,

d) szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései,

e) építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései,

f) a veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések ágazatonként,

g) csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai.

6.3. Hulladékhasznosító és -ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései.

6.4. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása.

7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

7.1. A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján:

7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések maghatározása.

7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása.

7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása.

7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai.

7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje.

7.2.1. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje.

7.2.2. A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett üteme és határideje.

7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása.

7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve.

7.3.2. Hasznosító rendszerek (válogató, előkezelő, komposztáló és egyéb hasznosító technológiák) és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal.

7.3.3. Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel.

8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a 7. pont szerinti bontásban.

2. számú melléklet a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A hulladékgazdálkodási tervezésbe bevonandó közigazgatási szervek

a) Erdővédelemre kiterjedően[8]

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága[9]

b)[10]

c) földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint bányászati szakkérdések vonatkozásában az illetékes bányakapitányság[11]

a Magyar Geológiai Szolgálat illetékes hivatala

d)[12]

e)[13]

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fővárosi és illetékes regionális irodái

f)[14]

g)[15]

h) energetikai szakkérdések

Magyar Energia Hivatal

i) területhasználati szakkérdések

megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi kormányhivatal földhivatala[16]

j) állat-egészségügyi szakkérdések megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága[17]

k) növény-egészségügyi szakkérdések megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága[18]

l)[19]

m) közlekedési szakkérdések

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége[20]

n) hírközlési szakkérdések

hírközlési területi hivatal

o) légügyi szakkérdések

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala[21]

p) honvédelmi szakkérdések

Honvédelmi Minisztérium

q) építésügyi szakkérdések

illetékes állami főépítész[22]

r) meteorológiai szakkérdések

Országos Meteorológiai Szolgálat

s) fogyasztóvédelmi szakkérdések

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége[23]

t) veszélyes anyagokkal kapcsolatos szakkérdések, környezetbiztonsági szakkérdések

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

u) közegészségügyi szakkérdések

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve[24]

ua)[25]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2011.01.15.

[2] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2011.01.15.

[3] Megállapította a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2008.01.07.

[4] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 300. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2008.01.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 301. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 848. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Megállapította a 337/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.20.

[9] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2013.03.31.

[11] Megállapította a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 42. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[16] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[17] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[18] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[20] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[21] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[22] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[24] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 108. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 97. § f) pontja. Hatálytalan 2012.07.01.

Tartalomjegyzék