98/2013. (X. 24.) VM rendelet

a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendeletet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendeletben (a továbbiakban: Magyar ebfajta rendelet) meghatározott magyar ebfajták (a továbbiakban: ebfajta) tenyésztésére kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.[2] kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének egyedi elnevezése;

2.[3] tenyésztési hatóság: az agrárpolitikáért felelős miniszter;

3. kiviteli származási igazolás: a tenyészállat és a szaporító anyag tenyésztési adatairól a törzskönyv alapján kiállított közokirat, amely az eb származásának nemzetközi igazolására szolgál;

4. kutya show: olyan ebbel kapcsolatos rendezvény, ahol tenyésztési adat nem keletkezik;

4a.[4] nukleusz állomány: a fajta fenntartásához szükséges tenyészállatok előállítását szolgáló, kiemelten szelektált állomány, amely legfeljebb 1000 tenyésztésbe vonható nőivarú egyedből és a hozzá rendelt apaállatból áll;

5.[5] tenyészeb: olyan azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg azonosítható, és szerepel az elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet (továbbiakban együtt: tenyésztőszervezet) törzskönyvi nyilvántartásában és megfelel a tenyésztőszervezet tenyésztési szabályzatában meghatározott tenyészthetőségi feltételeknek;

6.[6] tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve munkateljesítmény bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol hazai vagy nemzetközi bírói listán szereplő bíró, a tenyésztőszervezet vagy nemzetközi szervezet előírásai szerint tenyészebet minősít, amely tenyésztési adatként törzskönyvi bejegyzésre kerül;

7. tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő, vagy a génmegőrzést szolgáló célirányos tevékenységek összessége;

8.[7] tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek nyilvántartott adatai, így különösen az egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, minősítésére, tenyésztőjére és tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat;

9.[8] regisztrált egyed: az elismert tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásában szereplő egyed.

3. § (1) Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani, feldolgozni, tenyésztési dokumentációt kiadni - ha e rendelet másként nem rendelkezik - csak a tenyésztőszervezet jogosult. A tenyésztőszervezet egyes technikai jellegű részfeladatok ellátásával, a felelősség megtartásával mást is megbízhat.

(2)[9] Az ebfajták megőrzését szolgáló tenyésztési program végrehajtására egyesület vagy szövetség kérhet tenyésztőszervezeti elismerést. Fajtánként egy tenyésztőszervezet ismerhető el. Az egyesület vagy szövetség ugyanazon fajtacsoporton belül több fajtára is kaphat tenyésztőszervezeti elismerést.

(3)[10]

(4)[11] A tenyésztőszervezetként működő egyesületnek vagy szövetségnek biztosítania kell, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy legyen, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. A tagsági feltételeknek megfelelő kérelmezőtől a tagság nem tagadható meg. A tenyésztőszervezetként működő egyesület vagy szövetség a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül úgy köteles lefolytatni, hogy a tagfelvételi kérelmet benyújtó gazdasági helyzete ne nehezedjen el.

(5) A fajta elismerésére irányuló eljárás része a tenyésztőszervezeti elismerési eljárásnak.

(6)[12] A tenyésztőszervezet köteles az alapszabályát a honlapján közzétenni vagy kérésre haladéktalanul és térítésmentesen rendelkezésre bocsátani.

4. § (1) A tenyésztőszervezetként működő egyesület vagy szövetség feladatai az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatain túl[13]

a)[14] a származási igazolás kiállítása, és

b)[15] a jogszabályban előírt adatok szolgáltatása a tenyésztési hatóságnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) és a Pest Megyei Kormányhivatalnak.

(2)[16] A tenyésztőszervezetként működő egyesület vagy szövetség köteles tevékenységét úgy végezni, hogy mulasztásával - ide értve nemzetközi szervezeti tagságból folyó kötelezettségek teljesítését is - a tagjai számára ne okozzon hátrányt.

(3)[17] A tenyésztőszervezet kizárólagos joga az elismerésében szereplő fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében.

(4)[18]

5. §[19]

6. §[20]

7. § (1)[21] A tenyésztőszervezeti elismerésre és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti az egyesület vagy szövetség törvény szerinti jogszerű működését.

(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó egyesületet vagy szövetséget tenyésztőszervezetként elismeri, ha az Átv. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően[22]

a) tagjai a kérelmezett fajtában legalább 10 nőivarú tenyészebbel rendelkeznek;

b) alapszabályában előírja, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel;

c) alapszabálya biztosítja, hogy mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen beléphessenek az adott tenyésztőszervezetbe és gyakorolhassák tagsági jogukat;

d)[23] biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldöttközgyűlést nem alkalmaz.

e)[24]

(2a)[25] A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti eljárás során a kérelemről a NÉBIH véleményét kikéri. A NÉBIH a véleményét 30 napon belül köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A NÉBIH véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.

(3) A tenyésztési hatóság a (4) bekezdésben meghatározott fajtacsoportok és fajták esetében az Országos Magyar Vadászkamara véleményét kikéri. Az Országos Magyar Vadászkamara véleményét 30 napon belül köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidő nem hosszabbítható. Az Országos Magyar Vadászkamara véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.

(4)[26] A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következő fajták esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:

a) erdélyi kopó,

b) drótszőrű magyar vizsla,

c) rövidszőrű magyar vizsla és

d) magyar agár.

8. § (1) A tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti kérelmet a tenyésztési hatósághoz kell benyújtani.

(2) A kérelem tartalmazza

a)[27] az elismerést kérő egyesület vagy szövetség nevét, székhelyét, képviselője nevét;

b) a kérelmező taglétszámát;

c) a tenyészteni kívánt fajtát és fajtákat;

d) a nyilvántartott élő egyedek számát fajtánként;

e)[28] az egyedekről a kérelmező nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek elektronikus azonosítójának (transzponder) sorszámát, a tenyésztőjének nevét és az ebek tartási helyét;

f) a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak feltüntetésével.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a)[29] a bélyegzőlenyomattal ellátott származási igazolás mintát;

b) a származási igazolás aláírására jogosult személy aláírásmintáját;

c) az elfogadott alapszabály hiteles másolatát;

d)[30] a bírósági bejegyzés hiteles másolatát vagy kivonatot az egyesület vagy szövetség bírósági nyilvántartás szerinti adatairól;

e) a tenyésztésvezető jelen jogszabályban előírt felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolatát;

f)[31]

g) a fajtánkénti tenyésztési programot, nyomtatott vagy elektronikus formában is.

(4) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell

a) a fajta leírását;

b) a tenyészcélt;

c) a tenyésztés módszerét, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módot;

d) a törzskönyvi szabályzatot (a törzskönyvezés keretszabályait az 1. melléklet tartalmazza);

e) a teljesítményvizsgálati szabályzatot (a teljesítményvizsgálat keretszabályait a 2. melléklet tartalmazza);

f) a tenyészeb minősítés rendjét;

g) a tenyésztésbe vétel szabályait, így különösen a tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső korhatárát, a két kölykezés közötti időt, az almonként törzskönyvezhető utódok számát, valamint az életteljesítményt;

h) a nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendjét;

i) az ebek jelölésének módját;

j)[32] az alomellenőrzés és a származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét;

k)[33] az örökletes betegségek kiszűrésére alkalmas vizsgálatokkal kapcsolatos kötelezettségeket és szabályokat, valamint a genetikai betegségekkel terhelt egyedek tenyésztésének tilalmát;

l)[34] a fajtaazonosság vizsgálat érdekében végzett DNS alapú származásellenőrzés rendjét;

m)[35] nukleusz állomány kijelölésének elveit;

n)[36] az in-vitro megőrzés feltételeit, a génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai minta meghatározását, begyűjtésének, előkészítésének és letárolásának szabályait;

o)[37] a törzskönyvi részekbe és osztályokba sorolás rendjét, valamint a felderített egyedek törzskönyvbe emelésének előírását;

p)[38] a tenyészvonalakat, illetve családokat, a párosítási terv készítésének elveit és a szelekció rendjét;

q)[39] az apaállat használatának szabályait;

r)[40] a fajta génkészletei felderítésének eljárását és hasznosítását;

s)[41] a tenyészállat forgalmazása, kivitele és behozatala során követendő szabályokat;

t)[42] az in-situ tartás feltételeit, indokolt esetben az ex-situ tartás feltételeit;

u)[43] a kennel vagy részpopuláció megszüntetése esetén követendő szabályokat.

9. § (1)[44] A tenyésztési hatóság vagy a tenyésztési hatóság felkérésére a NÉBIH a kérelemben benyújtott törzskönyvi adatok alapján az élő egyedek meglétét az elismerési eljárás során ellenőrizheti.

(2) Amennyiben a kérelmező nem tudja biztosítani a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti létszámot, a tenyésztési hatóság a kérelmező részére legfeljebb három évre ideiglenes elismerést adhat.

(3) A tenyésztési hatóság az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz.

10. § (1)[45] A tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában meghatározza a kölykök megfelelő fizikális és mentális fejlődéséhez, valamint az emberhez való kívánatos kapcsolatuk kialakulásához szükséges környezet biztosítására vonatkozó előírásokat.

(1a)[46] A tenyésztési programnak biztosítania kell a fajta hosszú távú fenntartását, és a beltenyésztés elkerülésére, valamint a fajta eredeti tulajdonságainak megőrzésére kell irányulnia.

(1b)[47] A tenyésztési program elkészítésénél törekedni kell a Magyar ebfajta rendelet szerint

a) kritikus helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám növelésére, a tenyésztésbe vonható egyedek felderítésére, a génbankban történő tárolás céljából szaporítóanyag begyűjtésére, valamint az ezeket biztosító egyedi programok és intézkedések meghatározására;

b) veszélyeztetett helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám további növelésére és a fajta szakszerű megőrzésére alkalmas tenyészetek kialakítására;

c) megőrzendő helyzetbe került magyar ebfajta esetén a létszám tervszerű növelésére vagy fenntartására, valamint az eredeti hasznosítási irány megtartására.

(2) Ha a tenyésztési program szigorúbb szabályokat nem állapít meg, egy személy egy kennelében egy naptári évben legfeljebb 9 alom regisztrálható.

11. § (1) A tenyésztőszervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy elvégeztetni, aki azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a tenyésztőszervezet elismerésében szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és a tenyésztő az adott fajta tenyésztési programját elfogadja.

(2)[48] A tenyésztőt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén megilletik a tenyésztőszervezet által képviselt nemzetközi szakmai szervezeti tagságból eredő tenyésztői jogosultságok.

(3)[49] A tenyésztőszervezet köteles a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdasági Térség szerződő államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott törzskönyv, származási igazolás, teljesítményvizsgálat és nemzetközi címek elfogadására, továbbá a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására.

(4)[50] A (3) bekezdés szerinti eljárás során kizárólag az átadott dokumentumok formai megfelelősége vizsgálható.

(5)[51] Amennyiben a (3) bekezdés szerinti egyes adatok valódisága felől utóbb kétség merül fel, a tenyésztőszervezet felszólítja az adatot szolgáltató szervezetet az adatok valódiságának bizonyítására.

(6)[52] Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott adatok valódiságát az adatot nyújtó szervezet nem bizonyította, a tenyésztőszervezet a NÉBIH egyidejű tájékoztatása mellett törli az adatot a törzskönyvből.

12. § Teljesítményvizsgálatot csak a tenyésztőszervezet által elfogadott, a bírói névsorban szereplő személy végezhet.

13. § (1)[53] Egyfajtás tenyészeb kiállítást az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet rendezhet, többfajtás tenyészeb kiállítást az adott tenyésztőszervezetek közösen rendezhetnek. A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a NÉBIH-nek be kell jelenteni.

(2)[54]

(3)[55] A NÉBIH a tenyészeb kiállítások idejét, helyét és a résztvevő ebfajták körét honlapján közzéteszi.

(4)[56] A tenyészeb kiállításnak nem minősülő rendezvényhez, így különösen a kutya show megrendezéséhez nem kell a NÉBIH engedélye. A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a NÉBIH-nek be kell jelenteni.

(5) A nem az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet által szervezett rendezvényen tenyésztési adat csak akkor keletkezik, ha az adott tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik annak elfogadásáról. Amennyiben kutya show vonatkozásában az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik a rendezvény teljesítményvizsgálatként történő elfogadásáról, a rendezvényt az adott fajta vonatkozásában tenyészeb kiállításnak kell tekinteni.

14. § A tenyésztők kötelesek idős, beteg vagy a tenyésztésben más okból részt nem vevő állataik tartásáról, gondozásáról és egészségügyi ellátásáról megfelelően gondoskodni.

15. § A származási igazolásra és az eb kiviteli származási igazolásra alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168. §-ának rendelkezéseit.

16. § (1)[57] A tenyésztési hatóság és a NÉBIH a tenyésztőszervezet által vezetett nyilvántartásokat és a teljesítményvizsgálatokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi, a tenyésztőszervezet tevékenységét felülvizsgálja, amennyiben az ellenőrzések és a felülvizsgálat nem állapít meg hiányosságot, a hatóság a törzskönyvi adatokat hitelesnek tekinti.

(2)[58]

17. §[59] A tenyésztőszervezetek listáját a NÉBIH honlapján közzéteszi.

18. § (1) Az Átv. 23. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztés időtartama legfeljebb 90 nap. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a tenyésztőszervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését visszavonja.

(1a)[60] A tenyésztőszervezet elismerésének felfüggesztése tekintetében a tenyésztési hatóság beszerzi a génmegőrző intézmény véleményét.

(2) A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja

a) a 7. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,

b) a jogszabályi előírásoknak, illetve az elismerési kérelemben foglaltaknak meg nem felelő működés, adatgyűjtés és valótlan adatközlés,

c) az ellenőrzés akadályozása,

d) az adatközlés megtagadása, vagy

e) adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása

esetén.

(3) A tenyésztőszervezeti elismerés megszűnik, ha a tenyésztőszervezet jogutód nélkül megszűnik.

(4) A tenyésztőszervezet jogutód nélküli megszűnése, vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb tenyésztőszervezet elismeréséig, illetve az elismert tenyésztő szervezettel nem rendelkező fajták esetében a tenyésztőszervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság vagy az általa megbízott, arra alkalmas szervezet látja el.

19. § (1) A tenyésztőszervezet köteles a 8. § (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozását a tenyésztési hatósággal 15 napon belül közölni.

(2)[61]

20. § (1) A tenyésztőszervezet az elismert tenyésztési program végrehajtására tenyésztésvezetőt alkalmaz.

(2)[62] A tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi, biológusi vagy kinológiai felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(3) A tenyésztőszervezet vezetője alapszabály változás esetén a bejegyzést jóváhagyó bírósági végzés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a bírósági bejegyzés másolatát benyújtani a tenyésztési hatósághoz.

21. § A tenyésztőszervezetek kötelesek feltölteni a kiadott származási igazolások másolatát az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-a szerinti országos elektronikus adatbázisba.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §[63] (1) A magyar ebfajtákat fenntartó tenyésztőszervezetnek 2016. december 31-ig be kell nyújtania a tenyésztési hatósághoz e rendelet Magyar ebfajta rendelet által megállapított előírásainak és a Magyar ebfajta rendeletnek megfelelően módosított tenyésztési programját, és kérelmeznie kell a tenyésztőszervezeti elismerés módosítását.

(2) Amennyiben a magyar ebfajtát fenntartó tenyésztőszervezet az elismerés módosítása iránti kérelmét az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem nyújtja be, vagy a tenyésztőszervezeti elismerés módosítása iránti kérelemnek a tenyésztési hatóság nem ad helyt, a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését visszavonja.

24. §[64]

24/A. §[65]

25. § Ez a rendelet a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

26. §[66]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez

A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai

I. A törzskönyv vezetésének szabályai

1. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése

2.1. A törzskönyvnek minden bejegyzett ebre legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

2.1.1. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;

2.1.2. az eb születésének időpontját;

2.1.3. az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit;

2.1.4. az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit, tenyészminősítését, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit;

2.1.5. tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;

2.1.6. a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;

2.1.7. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.

2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv a tenyésztőszervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).

2.2.1. A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve.

2.2.2. A törzskönyvet vezető tenyésztőszervezet elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását, a 2.2.1. pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére. Ez esetben a fő- és melléktörzskönyv kapcsolatát is szabályozni kell.

A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie:

2.2.2.1. a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;

2.2.2.2. a fajta küllemi jegyeinek;

2.2.2.3. a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek;

2.2.3. a bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek

2.2.3.1. a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;

2.2.3.2. a tenyésztőszervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.

2.2.4. A melléktörzskönyv tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.

2.3. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

2.4. A törzskönyv a tenyésztőszervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető, és nem selejtezhető.

2.5. Melléktörzskönyv alapján származási igazolás csak ennek a ténynek a feltüntetésével állítható ki.

3. A törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:

3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak a tenyésztőszervezethez meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési dátumokról, a kölykezési dátumokról;

3.4. a származásellenőrzés módját;

3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;

3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért;

3.7.[67]

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

1. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell:

1.1. sorszámot;

1.2. a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;

1.3. az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát;

1.4. az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;

1.5. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;

1.6. az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát;

1.7. az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait;

1.8. a kiállítás helyét és időpontját;

1.9. a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát;

1.10. a teljesítményvizsgálatokat.

1.11. Az 1.10. pont szerinti teljesítményvizsgálatokat és azok eredményét a származási igazolást kísérő teljesítményvizsgálati könyv is tartalmazhatja. Ebben az esetben a teljesítményvizsgálati könyv sorszámát a származási lapon fel kell tüntetni.

2. A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén mindig rendelkezésre kell állnia.

3. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

2. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez

A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó teljesítményvizsgálat szabályai

1. A szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét kell figyelembe venni.

2. A teljesítményvizsgálati szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a tenyészcélnak megfelelő (küllem, munkateljesítmény) teljesítményvizsgálat szabályait;

b) kiállítási szabályzatot;

c) a bírálatok és vizsgák rendjét, a bírók kijelölésének szabályait, az elérhető címek és díjak rendjét;

d) a versenyszabályzatot;

e) a teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételeit;

f) a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kidolgozott tenyészeb kiállítás és a munkavizsga szabályzatot;

g) a bírói testület működési szabályzatát, a bírók minősítésének követelményrendszerét, a bírók felelősségét;

h) a munkavizsgával rendelkező fajták esetében a teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének követelményrendszerét;

i) a jelen rendelet hatálybalépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételi szabályait;

j) az importált egyedek származási országban szerzett teljesítményvizsgálati eredményeinek figyelembevételi szabályait;

k) a nem a tenyésztőszervezet által rendezett tenyészeb kiállításon, vagy külföldi tenyészeb kiállításon megszerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételének szabályait.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[2] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[3] Beiktatta a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 195. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[4] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[5] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[6] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[7] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[8] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[9] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[10] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[11] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[12] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[16] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[17] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[18] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[19] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[20] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[21] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése d) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[23] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése d) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[24] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[25] Beiktatta a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 195. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.08.18.

[26] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (6) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[27] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése f) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[28] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[29] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[30] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése g) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[31] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[32] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése h) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[33] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése i) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[34] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[35] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[36] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[37] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[38] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[39] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[40] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[41] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[42] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[43] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[44] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[45] Módosította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (13) bekezdése j) pontja. Hatályos 2016.09.19.

[46] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (9) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[47] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (9) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[48] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (10) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[49] Módosította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (12) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[50] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (9) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[51] Beiktatta az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (9) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[52] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[53] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[54] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[55] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[56] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § d) pontja és e) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[57] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § f) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[58] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[59] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 196. § d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[60] Beiktatta a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (11) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[61] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[62] Megállapította az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 18. § (10) bekezdése. Hatályos 2014.04.30.

[63] Megállapította a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (12) bekezdése. Hatályos 2016.09.19.

[64] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[65] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezte a 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet 9. § (14) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2016.09.19.

Tartalomjegyzék