10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program "Vizeink jó kezelése" című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)[1]

(3)[2]

2. §[3] Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, a döntést 15 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez

[4]
ABC
1.Projekt azonosító számaProjekt címeProjektgazda
2.KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0014Tisza-tavi Régió hulladéklerakóit rekultiváló egycélú
Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek felhagyott
települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja
Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú
Önkormányzati Társulás
3.
4.KEOP-2.3.0/2F/09/2009-0008A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék-
lerakóinak rekultivációja
Hajdúsági Szilárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás
5.KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006A bihari szilárdhulladék lerakó és hasznosító társulás
tagtelepüléseinek települési szilárdhulladék-lerakóinak
rekultivációja
Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
6.KEOP-2.3.0/2F-2009-0001Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
hulladéklerakók rekultivációja 2. ütem
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
7.KEOP-2.3.0/2F/09/-2010-0006A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
8.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0028Hevesi hulladékgazdálkodási program tszh lerakók
rekultivációja
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
9.
10.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0016Gyöngyösi Kistérség Hulladékgazdálkodási Program - TSZH
lerakók rekultivációja
Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
11.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0014Duna-Vértes köze regionális hulladékgazdálkodási program
tszh lerakók rekultivációja
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
12.
13.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0027Hernád völgye települési szilárd hulladék rekultivációs projektHernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
14.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0001Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás területén lévő felhagyott szilárdhulladék lerakók
rekultivációja
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás
15.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs
Projekt
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás
16.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén-1. ütem
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
17.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja
a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén-2. ütem
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
18.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki
hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések
szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs
programja
Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs
Társulása
19.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001Kelet-nógrádi térségi hulladékrekultivációs programKelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás
20.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031Hulladéklerakók rekultiválása s Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás területén
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
21.KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023Az észak-balatoni térség települési szilárdhulladék-
kezelési rendszer működési területén lévő 34 db települési
szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás
22.KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és
Rekultivációs Projekt
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás
23.KEOP-2.3.0/B/11-2011-0001Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén lévő felhagyott 9 db
hulladéklerakó rekultivációja
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás
24.KEOP-2.3.0/B/11-2011-0002Az Észak-Kelet Magyarországi Hulladék Rekultivációs
Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt illetve
felhagyott TSZH lerakók rekultivációja
Észak-Kelet Magyarországi Hulladéklerakó Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
25.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0002Székesfehérvár, Alba Regia laktanya területén feltárt
szénhidrogén szennyezettség kármentesítése
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
26.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0004Tarnaszentmária, üzemen kívüli üzemanyagbázis területén
feltárt szennyezettség kármentesítése
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
27.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0005A taszári laktanya területének környezeti kármentesítéseTaszár Községi Önkormányzat
28.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0006A Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő
Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló
kármentesítése
Szegedi Tudományegyetem
29.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0007Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének
kármentesítése
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
[5]
30.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008Eger, Ipari Park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének
kármentesítése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
31.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0009Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítéseKörös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
32.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítéseSzigetszentmiklós Város Önkormányzata
33.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0002Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítéseKörös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
34.KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítéseMagyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
35.KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0001Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. alatti volt szovjet katonai
objektum területén lévő föld alatti tartályok által okozott
szénhidrogén szennyezés kármentesítése
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
36.KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0002Peremartongyártelep északi bányaterület kármentesítéseKözép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
37.KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0003Felcsút, 2. számú üzemanyagbázis környezeti kármentesítéseHonvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
38.
39.
40.KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008Az MH ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén
szennyezettség kármentesítése
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
41.KEOP-2.4.0/2F/09-2011-0001Fertő tó / Neusiedler See Világörökségi Kultúrtáj területén lévő
sarródi, László-major kármentesítése
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
42.KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2011-0001Nagybajcs 011/13. hrsz-ú területen található települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés felszámolása
Nagybajcs Községi Önkormányzat
43.KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001Kiskunhalas Jókai utcai települési szilárd hulladéklerakó,
mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése
Kiskunhalas Város Önkormányzata
44.KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0002Rajka 0229/5. hrsz-ú területen található települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés felszámolása
Rajka Község Önkormányzata
45.KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003Zirc város területén lévő települési szilárd hulladéklerakó,
mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése
Zirc Városi Önkormányzat
[6]
46.
47.

2. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[7]

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások, és

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 125. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 125. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 124. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. § a)-c) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[5] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[6] Módosította a 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. § e) pontja. Hatályos 2020.09.11.

[7] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 65. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék