122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. és 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában

1. útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,

2. Útdíj Hitelprogram: az Údt.-ben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített eljárással és kamattámogatással igénybe vehető, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KAVOSZ VF) közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,

3. refinanszírozási célú hitelszerződés: a KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, az Útdíj Hitelprogram finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,

4. hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött hitel- vagy kölcsönszerződés,

5. köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti fogalom,

6. Általános Szerződési Feltételek: az Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a KAVOSZ VF honlapján közzétett dokumentum."

2. § A Rendelet 4. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:

a) kizárólag az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti célra,

b) üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,

c) egy éves - legfeljebb két alkalommal új hitelszerződés megkötésével -, vagy a hitelszerződés módosításával legfeljebb kétszer, további egy-egy évre, összesen legfeljebb három éves futamidőre meghosszabbítható,

d) a 11. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi budapesti bankközi forint hitelkamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,5% ügyleti kamatmértékkel,

e) legkésőbb 2015. július 1-ig, illetve a refinanszírozási célú hitelszerződés 8. § (1) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén legkésőbb 2017. július 1-ig, és

f) köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló kis- és középvállalkozás adóssal

jön létre.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti új hitelszerződés megkötésével történő meghosszabbítás esetén az új hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.

(3) Az Údt. 8/B. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4) Az e § szerinti hitelfelhasználás keretében a kis- és középvállalkozás a KAVOSZ VF által szolgáltatott hitel biztosítékaként a folyósított kölcsönt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 20%-ának és a szerződött hitelösszegnek a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának - a hitelszerződés aláírásának hónapját megelőző naptári hónap utolsó munkanapja szerinti egyhavi BUBOR érték figyelembe vételével számított - együttes összegével megegyező mértékben - óvadék alapítás céljára használhatja fel."

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a kölcsönt az adós kis- és középvállalkozás - a KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére - még nem fizette teljesen vissza, a KAVOSZ VF a hitelszerződés lejáratát, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítás esetén a módosított hitelszerződés lejáratát, - amennyiben az korábbi - annak felmondását, valamint jogszabály alapján az esedékesség napját követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907003 számú "NAV Állami kezesség beváltás" folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár."

4. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás legkésőbb a hitelszerződés megkötésekor, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosításakor egy összegben fizeti meg az adott évre vonatkozó kezességvállalási díjat a KAVOSZ VF részére, amelyet a KAVOSZ VF legkésőbb a hitelszerződés megkötését vagy módosítását követő hónap 5. napjáig befizet a kincstárnál vezetett 1003200001034004 számú "Kincstár Különleges bevételek" számlára. A tárgyhónapban megkötött vagy módosított hitelszerződések készfizető kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra."

5. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Údt. 8/A. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF és a számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti olyan refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, legfeljebb 2019. december 31-ig meghosszabbítható futamidőre jön létre."

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az Útdíj Hitelprogramra nem kell alkalmazni az Ávr. 70. §-át, 71. §-át, 73. §-át, 77-78/A. §-át, 79. §-át és 80. §-át."

7. § A Rendelet 5. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjfizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 13. §-t a 2014. január 1-jét követően indult és a Mód. R. hatálybalépésekor folyamatban lévő szerződéskötési eljárásokra is alkalmazni kell."

8. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

9. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § A Rendelet

1. 5. § (4) bekezdésében az "a Kvtv. 44/C. §-ában" szövegrész helyébe az "az Údt. 8/B. §-ában",

2. 6. § (1) bekezdésében az "A Széchenyi Útdíj Hitelprogramban" szövegrész helyébe az "Az Útdíj Hitelprogramban",

3. 7. §-ában az "a Széchenyi Útdíj Hitelprogram" szövegrész helyébe az "az Útdíj Hitelprogram",

4. 10. § (3) bekezdésében az "a Kvtv. 44/B. §-ában" szövegrész helyébe az "az Údt. 8/A. §-ában",

5. 3. alcímének címében, 4. alcímének címében, 14. § (1) bekezdésében az "A Széchenyi Útdíj Hitelprogram" szövegrész helyébe az "Az Útdíj Hitelprogram",

6. 11. § (1) bekezdésében az "a Széchenyi Útdíj Hitelprogramhoz" szövegrész helyébe az "az Útdíj Hitelprogramhoz",

7. 11. § (3) bekezdésében a "Széchenyi Útdíj Hitelprogram" szövegrész helyébe az "Útdíj Hitelprogram"

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Rendelet 11. § (6) és (7) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet,

b) 2014. július 1-től az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet IV. Mellékletek pont 8. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. § (I) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:]

"a) a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést igazoló (az adóhatóság honlapjáról nyomtatott) dokumentum"

Tartalomjegyzék