232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról

A Kormány a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 13. § (2) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §[1] E rendelet alkalmazásában

1. útdíjköteles gépjármű: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Údt.) 2. § 21. pontja szerinti fogalom,

2. Útdíj Hitelprogram: az Údt.-ben meghatározott útdíj fizetésének támogatására egyszerűsített eljárással és kamattámogatással igénybe vehető, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KAVOSZ VF) közreműködésével működtetett finanszírozási konstrukció,

3. refinanszírozási célú hitelszerződés: a KAVOSZ VF és valamely pénzügyi intézmény közötti, az Útdíj Hitelprogram finanszírozása céljából kötött hitel- vagy kölcsönszerződés,

4. hitelszerződés: a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás között az Útdíj Hitelprogram keretében létrejött hitel- vagy kölcsönszerződés,

5.[2] köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti fogalom,

6. Általános Szerződési Feltételek: az Útdíj Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó, a KAVOSZ VF honlapján közzétett dokumentum.

2. § Az e rendeletben szabályozott jogszabályi kezesség tekintetében az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. § Az e rendeletben szabályozott állami készfizető kezesség jogosultja külön felhívás nélkül köteles a naptári negyedévet követő hónap 20. naptári napjáig elektronikus úton tájékoztatni a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: kincstár) a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltás valószínűségére vonatkozó számításairól.

2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetéséhez nyújtott hitelszerződésen alapuló kölcsönhöz kapcsolódó állami kezességvállalás

4. § (1)[3] Az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF által kötött olyan hitelszerződés, amely:

a) kizárólag az Údt. 8/B. § (1) bekezdése szerinti célra,

b) üzemeltetett útdíjköteles gépjárművenként legfeljebb 1 000 000 forint hitelösszegre,

c) egy éves - legfeljebb két alkalommal új hitelszerződés megkötésével -, vagy a hitelszerződés módosításával legfeljebb kétszer, további egy-egy évre, összesen legfeljebb három éves futamidőre meghosszabbítható,

d) a 11. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatással csökkentett, legfeljebb egyhavi budapesti bankközi forint hitelkamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,5% ügyleti kamatmértékkel,

e) legkésőbb 2015. július 1-ig, illetve a refinanszírozási célú hitelszerződés 8. § (1) bekezdés szerinti meghosszabbítása esetén legkésőbb 2017. július 1-ig, és

f) köztartozással nem rendelkező, jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csődeljárás vagy a megszüntetésére irányuló más, jogszabályban meghatározott eljárás alatt nem álló kis- és középvállalkozás adóssal

jön létre.

(2)[4] Az (1) bekezdés c) pontja szerinti új hitelszerződés megkötésével történő meghosszabbítás esetén az új hitelszerződés alapján folyósított kölcsönből a korábbi hitelszerződés szerinti tartozás kiváltható.

(3)[5] Az Údt. 8/B. §-a szerinti kezességre az R. 6. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4)[6] Az e § szerinti hitelfelhasználás keretében a kis- és középvállalkozás a KAVOSZ VF által szolgáltatott hitel biztosítékaként a folyósított kölcsönt legfeljebb a szerződött hitelösszeg 20%-ának és a szerződött hitelösszegnek a hitelszerződés aláírásakor érvényes 3 havi ügyleti kamatának - a hitelszerződés aláírásának hónapját megelőző naptári hónap utolsó munkanapja szerinti egyhavi BUBOR érték figyelembe vételével számított - együttes összegével megegyező mértékben - óvadék alapítás céljára használhatja fel.

(5) A KAVOSZ VF a hitelszerződéshez kapcsolódó biztosítékok közül jogosult elsőként az állami készfizető kezességet érvényesíteni.

(6) Az állam készfizető kezessége nem terjed ki a jogszabály által meghatározott késedelmi kamat és a bírósági végrehajtásra irányuló eljárás megindításának közvetlen költségeire.

(7) Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától, de leghamarabb 2013. július 1-jétől a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb 2018. július 1-jétől számított 180. napig áll fenn.

5. § (1) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a hitelszerződés tartalmazza a KAVOSZ VF és a kis- és középvállalkozás nyilatkozatát arról, hogy az általuk megkötött jogügylet megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás hozzájárulását ahhoz, hogy a KAVOSZ VF

a) az adatait és az 1. melléklet szerinti dokumentumokat az állami kezesség beváltása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV),

b) a hitelszerződés adatait az állami kezességvállalásról szóló adatszolgáltatás teljesítése és az állami kamattámogatás igénylése érdekében a kincstárnak

megküldje.

(2) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a KAVOSZ VF és a hitelfelvevő kis- és középvállalkozás az általuk megkötött hitelszerződésben vállalják, hogy a kincstár és a NAV számára minden, a kezességvállalással kapcsolatos iratba betekintést engednek és lehetővé teszik a helyszíni ellenőrzést.

(3)[7] Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, lejár vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik és a kölcsönt az adós kis- és középvállalkozás - a KAVOSZ VF írásbeli felszólítása ellenére - még nem fizette teljesen vissza, a KAVOSZ VF a hitelszerződés lejáratát, a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítás esetén a módosított hitelszerződés lejáratát, - amennyiben az korábbi - annak felmondását, valamint jogszabály alapján az esedékesség napját követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az 1. melléklet szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907027 számú "NAV Állami kezesség beváltás" folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(4)[8] A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött hitelszerződés vagy a KAVOSZ VF eljárása a kölcsönnyújtásnál nem felelt meg az Údt. 8/B. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

6. § (1)[9] Az Útdíj Hitelprogramban résztvevő kis- és középvállalkozás köteles a jogszabályi állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat fizetni. A fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami kezességgel biztosított hitelszerződés szerinti tőkeösszeg állami kezességgel biztosított részére vetített évi 0,5%.

(2)[10] A díj megfizetése a KAVOSZ VF közreműködésével történik. A kis- és középvállalkozás legkésőbb a hitelszerződés megkötésekor, illetve a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti módosításakor egy összegben fizeti meg az adott évre vonatkozó kezességvállalási díjat a KAVOSZ VF részére, amelyet a KAVOSZ VF legkésőbb a hitelszerződés megkötését vagy módosítását követő hónap 5. napjáig befizet a kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú "Kincstár Különleges bevételek" számlára. A tárgyhónapban megkötött vagy módosított hitelszerződések készfizető kezességvállalási díjai összevontan kerülnek átutalásra.

7. §[11] Az e rendeletben nem szabályozott feltételek tekintetében az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandóak, amelyek a szerződésben meghatározott szolgáltatások arányosságának biztosítása érdekében a belgazdaságért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyását követően lépnek hatályba, és az Útdíj Hitelprogram feltételei tekintetében csak a belgazdaságért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy jóváhagyásával módosíthatók.

3. Az Útdíj Hitelprogram forrásbevonásához kapcsolódó állami kezességvállalás[12]

8. § (1)[13] Az Údt. 8/A. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi állami készfizető kezesség kizárólag azon visszafizetési kötelezettségre terjed ki, amelynek alapja a KAVOSZ VF és a számára hitelt nyújtó pénzügyi intézmény közötti olyan refinanszírozási célú hitelszerződés, amely négy éves, legfeljebb 2019. december 31-ig meghosszabbítható futamidőre jön létre.

(2) Az állami készfizető kezesség az állami kezességgel biztosított kölcsön első folyósítási napjától a felvett kölcsön és járulékai visszafizetéséig, illetve az állami kezesség beváltásáig, de legkésőbb 2020. július 1-jétől számított 180. napig áll fenn.

9. § (1) A KAVOSZ VF a jogszabályi állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni. A havonta utólag fizetendő kezességvállalási díj mértéke az állami kezességgel biztosított refinanszírozási célú hitelszerződésen alapuló kölcsön adott havi átlagos tőkeállományának összegére vetített évi 0,5%.

(2) A KAVOSZ VF a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig átutalja a kezességvállalási díjat a központi költségvetés részére a kincstárnál vezetett 10032000-01034004 számú "Kincstár Különleges bevételek" számlára.

10. § (1) Az állami készfizető kezesség érvényesítésének feltétele, hogy a KAVOSZ VF nem teljesítése esetén a pénzügyi intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondását megelőzően írásban felszólítja a KAVOSZ VF-t a tartozása megfizetésére.

(2)[14] Amennyiben a refinanszírozási célú hitelszerződés felmondásra kerül, a lejáratkor a kölcsönt a KAVOSZ VF még nem fizette teljesen vissza, vagy a hitelszerződés alapján fennálló követelés jogszabály alapján esedékessé válik, a pénzügyi intézmény a refinanszírozási célú hitelszerződés lejáratát, esedékessé válását vagy - amennyiben az korábbi - annak felmondását követő 180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait a NAV-nál az R. 11. számú melléklete szerinti igénylőlapon jelzett adatok és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával a 10032000-01907027 számú "NAV Állami kezesség beváltás" folyósítási számla ellenében. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3)[15] A NAV az érvényesítés iránti kérelmet elutasítja, ha a megkötött refinanszírozási célú hitelszerződés nem felelt meg az Údt. 8/A. §-ában vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

4. Az Útdíj Hitelprogram állami kamattámogatása[16]

11. § (1)[17] A kincstár az állam nevében az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök támogatására a központi költségvetésből a hitelszerződések tőkeösszegére vetített évi 4% mértékű kamattámogatást nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás a KAVOSZ VF-től igényelhető.

(3)[18] Azon Útdíj Hitelprogram keretében kötött hitelszerződés után nyújtható kamattámogatás, amelynél

a) a KAVOSZ VF nyilatkozattal alátámasztja, hogy a hitelszerződés megfelel a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, és

b)[19] a kis- és középvállalkozás megtette az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §-a szerinti nyilatkozatokat az Ávr. 75. § (2) bekezdés f) és g) pontjában előírt nyilatkozatok kivételével.

(4) A kis- és középvállalkozás kamattámogatási kérelme benyújtásakor az e rendelet és a 12. § (3) bekezdése alapján megkötött szerződés szerinti feltételek meglétét a KAVOSZ VF köteles ellenőrizni.

(5) A KAVOSZ VF a kérelem elutasítása esetén az igénylőt írásban tájékoztatja az elutasítás indokáról.

(6)[20]

(7)[21]

12. § (1) A KAVOSZ VF a (2) és (3) bekezdés szerinti adattartalommal rendelkező kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmét 2013. szeptember 1-jétől a kincstárhoz nyújthatja be minden hónap utolsó munkanapjáig. 2013. szeptember 30-ig nyújthatóak be a 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 31-ig megkötött hitelszerződésekkel kapcsolatos kamattámogatásra irányuló lehívási kérelmek.

(2) A kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem adattartalmát a (3) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza.

(3) A KAVOSZ VF legkésőbb 2013. augusztus 15-ig szerződést köt a belgazdaságért felelős miniszterrel és a kincstárral az (1) bekezdés szerinti kamattámogatás folyósításának és elszámolásának rendjéről, a pénzügyi ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatásról, valamint az egyéb, e rendeletben nem szabályozott kötelezettségekről. A kamattámogatás lehívására a KAVOSZ VF e szerződés megkötését követően jogosult.

(4) A KAVOSZ VF részére a kamattámogatást az állam nevében a kincstár folyósítja a KAVOSZ VF utólagos havi elszámolása alapján.

(5) A KAVOSZ VF (4) bekezdés szerinti elszámolását a kincstár ellenőrzi.

(6) Ha a kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a KAVOSZ VF-fel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(7) A KAVOSZ VF a lehívott kamattámogatások összegeiről, a kamattámogatással érintett kölcsönök negyedév végén fennálló állományáról a negyedév utolsó hónapjának kamattámogatásra irányuló lehívási kérelem benyújtásával egyidejűleg a belgazdaságért felelős miniszter részére személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás kiterjed a KAVOSZ VF által megkötött kamattámogatással érintett kölcsönszerződések számára, összegére, fennálló állományára és a lehívott kamattámogatás összegére.

(8) A KAVOSZ VF évente, a tárgyévet követő év május 31-ig elektronikus úton szerződésenként adatot szolgáltat a kincstárnak a kamattámogatással érintett kölcsönök kamatának megfizetéséhez nyújtott állami kamattámogatás összegéről.

(9) A KAVOSZ VF évente egyszer az igénybe vett kamattámogatás összegéről, valamint a kamattámogatás tartalmáról írásban tájékoztatást ad a kis- és középvállalkozás részére.

13. §[22]

14. § (1)[23] Az Útdíj Hitelprogram keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és az e §-ban meghatározott feltételek szerint nyújtható.

(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett kis- és középvállalkozás által a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja alapján tett nyilatkozat szerinti és az e rendelet alapján igénybe vett támogatás támogatástartalma nem lépi túl a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(3) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás számára adott évben megítélt csekély összegű támogatás összegébe az e rendelet alapján a megítélt hitelkeret támogatott futamidejének időszakára jutó kamattámogatás összege számít bele.

(4) A KAVOSZ VF tájékoztatja a kedvezményezett kis- és középvállalkozást arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás összegét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján kiszámolt támogatástartalomban kifejezve.

(5) A kedvezményezett kis- és középvállalkozás az állami támogatással kapcsolatos dokumentumokat a támogatási jogviszony megszűnését követő 10. év utolsó napjáig megőrzi.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

15/A. §[24] A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 13. §-t a 2014. január 1-jét követően indult és a Mód. R. hatálybalépésekor folyamatban lévő szerződéskötési eljárásokra is alkalmazni kell.

16. §[25] Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

[26]
Igénylőlap az állami kezesség beváltásához
I.Az adós(ok) adatai
1.
2.
3.
4.
5.
Családi és utóneve, születési családi és utóneve/Cégneve, cég képviselőjének a neve:...................................................
Anyja születési családi és utóneve:................................................................................................................................
Lakóhelye/székhelye:....................................................................................................................................................
Adószáma/adóazonosító jele:........................................................................................................................................
Bankszámlaszáma:........................................................................................................................................................
II.Az állami kezességvállalás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


10.
A kezesség jogszabályi alapja:.......................................................................................................................................
A szerződés száma:.......................................................................................................................................................
A szerződés kelte:.........................................................................................................................................................
A garantált hitelrész összege:.........................................................................................................................................
A kezességvállalási díj összege:.....................................................................................................................................
A kezességvállalási díj megfizetésének módja:..............................................................................................................
A kölcsön teljes összege:...............................................................................................................................................
A kölcsön lejárata:.........................................................................................................................................................
A kölcsön lejártakor/felmondásakor vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre
felszámított kamat és kezelési költség összege, esetleges egyéb tartozás, az egyes elemeket külön feltüntetve:..............
......................................................................................................................................................................................
Az igénylőlap benyújtásakor fennálló vissza nem fizetett garantált hitelrész, kezességvállalási díj és az ezekre
felszámított kamat és kezelési költség összege, az esetleges egyéb tartozás az egyes elemeket külön feltüntetve:...........
......................................................................................................................................................................................
III.Az állami kezességbeváltás adatai
1.
2.
3.

4.
Az állami kezességbeváltás jogosultja:...........................................................................................................................
A kezességbeváltás jogosultjának pénzforgalmi bankszámla száma:..............................................................................
Az átutalandó kezesség összege (a tőke, a kölcsön lejártakor/felmondáskor érvényes kamat és kezelési költség,
ill. egyéb járulék, továbbá azok együttes összege):........................................................................................................
A kezességbeváltás indoka:...........................................................................................................................................
IV.Mellékletek
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
Hitelszerződés és esetleges módosítása(i) és annak mellékletét képező dokumentumok (pl. biztosítékokról szóló
szerződések) másolata
Óvadéki szerződés esetén az óvadéki szerződés másolata, annak hiányában a KAVOSZ VF nemleges nyilatkozata
Az 5. § (3) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése szerinti írásbeli felszólítást tartalmazó irat
Felmondás esetén a hitelszerződés felmondását, és annak Általános Szerződési Feltételek szerinti kézbesítését
igazoló irat
Felmondás esetén a szerződés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére
történő felszólítás
Jogszabály alapján bekövetkező esedékesség esetén, a jogszabályban meghatározott igazoló okirat
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket igazoló okiratok, dokumentumok másolata, amelyek az alábbiak:
a) a kis- és középvállalkozás hitelkérelemhez benyújtott nemleges együttes adóigazolása vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést igazoló (az adóhatóság honlapjáról nyomtatott) dokumentum
b) a kis- és középvállalkozás nevére kiállított, az általa üzemeltetett gépjárműre vonatkozó közúti árutovábbítási
engedély vagy közúti áruszállítási igazolvány
Kelt:................................................,.....év.....hó.....nap
P. H.
………………………
igénylő

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[2] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[3] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[4] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[5] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[6] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[7] Módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 1. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[9] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 2. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[10] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[11] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 3. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[12] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 5. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[13] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[14] Módosította a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[15] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 4. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[16] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 5. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[17] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 6. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[18] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 7. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[19] Módosította a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 76. §-a. Hatályos 2015.07.08.

[20] Hatályon kívül helyezte a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatálytalan 2014.04.09.

[21] Hatályon kívül helyezte a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatálytalan 2014.04.09.

[22] Hatályon kívül helyezte a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[23] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § 5. pontja. Hatályos 2014.04.09.

[24] Beiktatta a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2014.04.09.

[25] Megállapította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2014.07.01.

[26] Módosította a 122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 9. § -a . Hatályos 2014.04.09.

Tartalomjegyzék