151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésére irányuló, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Zugligeti út 9-25. szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. §[2]

3. §[3] A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3/A. §[4] A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 200 méter távolságon belül elhelyezkedő építmények esetében - az érintett építményekre vonatkozóan együttesen - csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

3/B. §[5] A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §[6] Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 1-jén hatályát veszti.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[7] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

(3)[8] E rendeletnek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3/A. §-át, 3/B. §-át és a Módr2.-vel módosított 1-2. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez[9]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[10]
ABCDE
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési
eljárások
Eljáró
hatóság
2.Moholy-Nagy
Művészeti
Egyetem MOME
Campus Kreatív
Innovációs és
Tudáspark
fejlesztése
Budapest XII.
kerület, 10947/1
helyrajzi szám
alatt
nyilvántartott,
természetben a
Budapest XII.
kerület, Zugligeti
út 9-25. szám alatt
található ingatlan
általános építésügyi
hatósági és
építésfelügyeleti
hatósági
engedélyezési
eljárások, fás szárú
növények
kivágására
vonatkozó
engedélyezési
eljárások,
kapcsolódó területek
felszíni rendezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
3.környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
4.útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
III. Kerületi
Hivatala
5.építményeken kívüli
felvonó,
mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XII. Kerületi
Hivatala
[11]
7.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
8.földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
XI. Kerületi
Hivatala
9.talajvédelmi
hatósági eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
10.beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
12.a jogszabályokban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások és
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatala
14.vízjogi hatósági
engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
15.bányahatósági
engedélyek
Pest Megyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez[12]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Megállapította a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[4] Beiktatta a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.02.12.

[5] Beiktatta a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.02.12.

[6] Módosította a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.02.12.

[7] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 192. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[8] Beiktatta a 16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.02.12.

[9] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdés a) pontja. (Lásd 118. melléklet) Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a, 142. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék