16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a nyelvi képzést folytató intézményre, amennyiben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint nyelvi képzésre kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: felnőttképzést folytató intézmény),

b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre,

c)[1]

d) az Fktv. 19. § (3) bekezdésében meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó),

e)[2] a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2)[3]

2. A nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának követelményei és eljárási rendje

2. § (1) A kormányhivatal a felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a javaslatban[4]

a) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény (a továbbiakban: programkövetelmény) megnevezése - az Fktv. 19. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túlmenően - megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek,

b) az érintett nyelvi képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák meghatározásra kerülnek,

c) az egyes "KER" kimeneti szinteken szükséges

ca) kontaktórás nyelvi képzés minimális óraszáma megfelel az 1. mellékletben meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg az 1. mellékletben meghatározott óraszám másfélszeresét,

cb) távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontaktórás óraszáma megfelel a 2. mellékletben meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott óraszám kétszeresét,

cc) egyéni felkészítés minimális és maximális óraszáma a ca) alpontban meghatározott minimális és maximális óraszám kétharmada,

d) a nyelvi képzési követelmények leírása

da) moduláris rendszerben történik, és a modulok kialakítása igazodik a nyelvi képzés szintjeihez,

db) igazodik a modul kimeneti követelményeihez,

e) az egyes "KER" szintek bontása

ea) az A1-B1 kimeneti szinteken legalább két, legfeljebb négy,

eb) a B2-C1 kimeneti szinteken legalább négy, legfeljebb nyolc,

ec) a C2 kimeneti szinten legalább három, legfeljebb hat

modult tartalmaz,

f) a programkövetelmény minden "KER" szintre kiterjed,

g)[5] az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése kerül megjelölésre és

h) a nyelvi képzésen való részvételről szóló igazolás kiállításának feltételeként a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel kerül megjelölésre.

(2)[6] A kormányhivatal az egyéb nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha az megfelel az (1) bekezdés a)-b), d) és g)-h) pontjában foglaltaknak és tartalmazza a képzés minimális és maximális óraszámát.

(3) A kormányhivatal a kombinált nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha[7]

a) az megfelel az (1) bekezdés a)-b), d) és g)-h) pontjában foglaltaknak, és

b) a képzés óraszáma a programkövetelmény általános nyelvi képzési része vonatkozásában kontaktórás típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, távoktatás típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

(4) A javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő programkövetelmény modulja.

(5) A nyilvántartásába történő felvételre javaslat nyújtható be bármely idegen nyelvre, valamint a magyarra, mint idegen nyelvre.

(6) A kormányhivatal nem veszi nyilvántartásba azt a javaslatot,[8]

a) amely - az 5. § (1) bekezdés alapján biztosított hiánypótlást követően - nem felel meg az (1)-(5) bekezdésben foglalt követelményeknek,

b) amelyben a programkövetelmény bármely modulja - a távoktatási típusú képzés kivételével - harminc tanóránál kisebb terjedelmű, vagy

c) amely a nyelvi képzés fajtájának nem megfelelő modult tartalmaz.

3. §[9] A kormányhivatal a programkövetelményt módosítja, ha a módosításra irányuló javaslat az Fktv. 19. § (3) bekezdés c)-e) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van a 2. § (1)-(6) bekezdés szerinti rendelkezésekkel.

4. § (1)[10] A javaslat a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat - az Fktv. 19. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmazza:

a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét vagy a cég nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét és

ae) elérhetőségét, valamint

b) a javaslatnak a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.

(3)[11] A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vétele ügyében annak benyújtását követő huszonegy napon belül dönt. A kormányhivatal az eljárási határidőt - hivatalból - egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbíthatja.

(4)[12] A kormányhivatal - a javaslat benyújtását követő három napon belül - a 2. § (1)-(5) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatára felnőttképzési szakértőt kérhet fel.

(5)[13]

5. § (1)[14] Ha a kormányhivatal a 4. § (3) bekezdése szerinti eljárás során megállapítja, hogy a javaslat nem felel meg a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

(2)[15] A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, ha az megfelel a 2. §-ban foglalt követelményeknek. A kormányhivatal a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételét - az indok megjelölésével - elutasítja.

(3)[16] A kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti döntéséről öt napon belül értesíti a javaslat benyújtóját.

6. § (1) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot a rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogalany nyújthatja be. A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokat,

b) a módosítani kívánt programkövetelmény azonosító számát és

c) a módosításra irányuló javaslat indoklását.

(2)[17] A nyilvántartás módosítására irányuló eljárás során a 4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7. §[18] A kormányhivatal a programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító számot a programkövetelmény nyelvéhez, a nyelvi képzettség szintjéhez, a nyelvi képzés fajtájához és típusához rendelt kód alkalmazásával képzi.

8. §[19] A kormányhivatal a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a "KER"-ben ajánlott hatfokozatú rendszer, vagy a programkövetelményt érintő jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül a nyilvántartást - szükség esetén - módosítja.

8/A. §[20] (1)[21] A kormányhivatal a nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden ötödik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint.

(2)[22] Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a kormányhivatal megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a nyelvi programkövetelményt - a vizsgálatot követő tíz napon belül - a nyilvántartásból törli.

3. A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a képzést záró vizsgával, valamint a nyelvi képzésen való részvétellel összefüggő rendelkezések

9. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdése szerinti képzés során az engedélyében szereplő nyelvi képzés bármely nyelvi képzettségi szintjére kiállíthat - a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, (2) bekezdés szerinti - dokumentumot.

(2) A felnőttképzést folytató intézmény az (1) bekezdés szerinti nyelvi képzettségi szint megszerzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítő számára tanúsítványt állít ki. A tanúsítványt magyar nyelven, a 3. melléklet szerinti tartalommal és formában kell kiállítani. A magyar nyelvű tanúsítvány mellett lehetőség van annak a képzés nyelvén vagy angol nyelven történő kiállítására is.

(3)[23] Az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése.

(4)[24] A képzést záró vizsga "megfelelt" vagy "nem megfelelt" minősítésű lehet.

(5) A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről - a résztvevő kérésére - igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.

(6) A felnőttképzést folytató intézmény a (2) bekezdés szerinti tanúsítványt, valamint az (5) bekezdés szerinti igazolást évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével látja el. A tanúsítvány és az igazolás kézhezvételét a képzésben résztvevő - átvételi dokumentumon - aláírásával igazolja.

(7)[25] A képzést záró vizsga, valamint a nyelvi képzésen való részvétel (1)-(6) bekezdésben nem szabályozott további követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10/A. §[26]

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Kontaktórás típusú nyelvi képzés minimális óraszámai

ABC
"KER" szerinti
kimeneti szint
Minimális óraszám
kezdő szintről
Az egyes szinteken szükséges
minimális óraszám
1.A19090
2.A218090
3.B1300120
4.B2540240
5.C1780240
6.C2960180
Összesen--960

2. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontakt óraszámai

ABC
"KER" szerinti
kimeneti szint
Minimális óraszám
kezdő szintről
Az egyes szinteken szükséges
minimális óraszám
1.A13030
2.A26030
3.B110040
4.B218080
5.C126080
6.C230040
Összesen--300

3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez[27]

Száma: ....../......év
TANÚSÍTVÁNY
……………………………………………………
részére,
(anyja születési neve: .......................................születési helye: ...........................)
aki a ............... számon nyilvántartott
............................................................ felnőttképzést folytató intézményben
........................................................................... megnevezésű,
............... azonosító számú, a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott
felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,
………………………………………………………..
megnevezésű nyelvi képzésen részt vett,
és a képzés követelményeit sikeresen teljesítette.
A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti
...............nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.
Kelt: .............................., 20......év.....................hó......napján
P. H.
…………………………………………….
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[14] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[15] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[16] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[18] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Beiktatta a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 17. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[21] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] Megállapította a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[24] Módosította a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.20.

[25] Beiktatta a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (5) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Megállapította az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 6. § (3) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék