20/2014. (III. 7.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"6a. közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított;"

(2) Az R. 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"7. meglévő épület: a felújítási munkák megkezdését megelőzően hatósági döntés vagy tudomásulvétel alapján használatba vett, vagy legalább 10 éve használatban lévő épület;"

(3) Az R. 2. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"10. távfűtés vagy távhűtés: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltatás, vagy gőz, meleg víz vagy hűtött folyadék formájában, egy központi termelési egységből, vezetéken keresztül történő hőenergia-szolgáltatás légterek vagy ipari folyamatok fűtése vagy hűtése céljából."

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Épületet - a 6/A. §-ban foglaltak kivételével - úgy kell tervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek az 1. melléklet előírásainak."

3. § Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Nem minősül jelentős felújításnak a földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése, amennyiben más korszerűsítés az épületen nem történik."

4. § (1) Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével megvalósuló bármilyen rendeltetésű

a) meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása esetén az építési-szerelési munkával érintett épületelemek energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet V. részében és az 5. melléklet I. részében,

b) új épület építése vagy meglévő épület jelentős mértékű felújítása esetén az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet IV. és V. részében és az 5. melléklet I-III. részében

meghatározott követelményeknek."

(2) Az R. a következő 6/B. §-sal egészül ki:

"6/B. § Amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költséghatékonysági számítás alapján a beruházás az épület várható élettartama alatt megtérül, a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő új épületeket közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani."

(3) Az R. a következő 6/C. §-sal egészül ki:

"6/C. § Amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költséghatékonysági számítás alapján a beruházás az épület várható élettartama alatt megtérül, új épületeket közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani."

5. § (1) Az R. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 6/B. §-ban meghatározott kötelezettséget azon épületekre kell alkalmazni, amelyek

a) 2018. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek, de az építőipari kivitelezési tevékenységet ez időpontig nem kezdték meg, vagy

b) esetében az építési engedélyezésre irányuló kérelmet 2018. december 31-e után nyújtották be."

(2) Az R. 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A 6/C. §-ban meghatározott kötelezettséget azon épületekre kell alkalmazni, amelyek

a) 2020. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek, de az építőipari kivitelezési tevékenységet ez időpontig nem kezdték meg, vagy

b) esetében az építési engedélyezésre irányuló kérelmet 2020. december 31-e után nyújtották be."

6. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdésében az "1. melléklet" szövegrész helyébe az "1. és az 5. melléklet" szöveg lép.

(2) Az R. 7. § (2) bekezdésében a "2. cikk 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13. pontjának, 3-4. és 6-8. cikkének, továbbá" szövegrész helyébe a "2. cikk 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 12., 13., 19. pontjának, 3-4. és 6-8. cikkének, 9. cikk (1) bekezdésének és" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az "- a 6/A. §-ban foglaltak kivételével -" szövegrész, és

b) 1. melléklet I-III. része.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 7. § (1) bekezdése és a 8. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § (2) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése 2018. december 31-én lép hatályba.

(5) A 4. § (3) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése 2020. december 31-én lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. és 19. pontjának, 4. cikkének és 9. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2014. (III. 7.) BM rendelethez

"5. melléklet a 7/2006. (IV.24.)TNM rendelethez

Költségoptimalizált követelményszint

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények

1. táblázat: A hőátbocsátási tényező követelményértékei

Épülethatároló szerkezetA hőátbocsátási
tényező
követelményértéke
U W/m2K
1Homlokzati fal0,24
2Lapostető0,17
3Fűtött tetőteret határoló szerkezetek0,17
4Padlás és búvótér alatti födém0,17
5Árkád és áthajtó feletti födém0,17
6Alsó zárófödém fűtetlen terek felett0,26
7Üvegezés1
8Különleges üvegezés*1,2
9Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett
nyílászáró (>0,5m2)
1,15
10Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró1,4
11Homlokzati üvegfal, függönyfal1,4
12Üvegtető1,45
13Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola1,7
14Tetősík ablak1,25
15Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására)2
16Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó1,45
17Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu1,8
18Fűtött és fűtetlen terek közötti fal0,26
19Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal1,5
20Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m
mélységig (a terepszint alatti rész csak új épületeknél)
0,3
21Talajon fekvő padló (új épületeknél)0,3
22Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal,
Trombe fal)
1

*Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek.

II. A hőveszteség tényező követelményértékei:

A/V ≤ 0,3qm= 0,16[W/m3K]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3qm= 0,079 + 0,27 (A/V)[W/m3K]
A/V ≥ 1,3qm= 0,43[W/m3K]

A fenti összefüggéssel megadott értékek a 1. ábrából is leolvashatók.

1 ábra. A fajlagos hőveszteség-tényező követelményértéke

III. Összesített energetikai jellemző követelményértékek

1. Az összesített energetikai jellemző számértéke az épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogat aránytól függ, értéke az alábbiakban közölt összefüggésekkel számítható, illetve az ábrákból leolvasható. Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében a számítási összefüggéssel és diagram formájában is megadott értéket.

2. lakó, és szállásjellegű épületek esetén

A/V ≤ 0,3Ep = 110[kWh/m2a]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3Ep = 30 (A/V) + 101[kWh/m2a]
A/V ≥ 1,3Ep = 140[kWh/m2a]

A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók.

1. ábra: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (nem tartalmazza a világítási energia igényt)

3. irodaépületek esetén:

A/V ≤ 0,3Ep = 132[kWh/m2a]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3Ep = 28 (A/V) + 123,6[kWh/m2a]
A/V ≥ 1,3Ep = 160[kWh/m2a]

A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók.

1. ábra. Irodaépületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (a világítási energia igényt is beleértve)

4. oktatási épületek esetén:

A/V ≤ 0,3EP = 90[kWh/m2a]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3Ep = 60 (A/V) + 72[kWh/m2a]
A/V ≥ 1,3Ep = 150[kWh/m2a]

A fenti összefüggéssel megadott értékek az 1. ábrából is leolvashatók.

1. ábra: Oktatási épületek összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (világítási energia igényt is beleértve)

5. Egyéb funkciójú épületek

5.1. A III.1., III.2. és III.3. pontban meghatározott funkciótól eltérő rendeltetésű épületekre az összesített energetikai jellemző követelményértékét a következők szerint meghatározott épület és épületgépészeti rendszer alapján lehet meghatározni:

5.1.1. a fajlagos hőveszteség-tényező értéke a vizsgált épület felület/térfogat viszonya függvényében a II. pontban megadott követelményérték;

5.1.2. az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg;

5.1.3. a fogyasztói igényeket és az ebből származó adatokat: légcsereszám, belső hőterhelés, világítás, a használati melegvíz-ellátás nettó energiaigénye az épület használati módjának (használók száma, tevékenysége, technológia stb.) alapján a vonatkozó jogszabályok, szabványok és a szakma szabályai szerint kell meghatározni; az épület szakaszos üzem korrekciós szorzójának értéke σ = 0,9.

5.2. Az ezen igények kielégítését fedező bruttó energiaigényt az alábbiakban leírt épületgépészeti rendszer adataival kell számítani:

5.2.1. a fűtési rendszer hőtermelőjének helye (fűtött téren belül vagy kívül) a tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő figyelembe,

5.2.2. a feltételezett energiahordozó földgáz,

5.2.3. a feltételezett hőtermelő kondenzációs kazán,

5.2.4. a feltételezett szabályozás termosztatikus szelep 2K arányossági sávval,

5.2.5. a fűtési rendszerben tároló nincs,

5.2.6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező (az elosztó vezeték fűtött téren belül vagy kívül való vezetése),

5.2.7. a vezetékek hőveszteségének számításakor az 55/45 °C hőfoklépcsőhöz tartozó vezeték veszteségét kell alapul venni,

5.2.8. a szivattyú fordulatszám szabályozású, a fűtővíz hőfoklépcsője 10K,

5.2.9. a melegvíz-ellátás hőtermelője földgáztüzelésű kondenzációs kazán,

5.2.10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyező,

5.2.11. 500 m2 hasznos alapterület felett cirkulációs rendszer van,

5.2.12. a tároló helye adottság (fűtött téren belül vagy kívül),

5.2.13. a tároló indirekt fűtésű,

5.2.14. amennyiben van gépi szellőzés a gépi szellőzéssel befújt levegő hőmérséklete a helyiséghőmérséklettel egyező, a léghevítőt az alacsony hőmérsékletű, földgáztüzelésű kazánról táplálják, a szellőzőrendszer 70 % hatásfokú hővisszanyerővel van felszerelve, a szellőzőrendszer légmennyisége, a vezetékek ellenállása és a működési ideje a ténylegessel megegyező,

5.2.15. a légcsatorna hőszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges állapottal megegyezően adottságként veendő figyelembe.

5.3. A gépi hűtés energiaigényének számítását a 2. melléklet szerint kell elvégezni."

2. melléklet a 20/2014. (III. 7.) BM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet I. rész 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. Az épület felület/térfogatarány számítása. Épület felület (A), fűtött tereket határoló valamennyi szerkezet felülete: beleértve a teljes talajjal, szomszédos épülettel, energetikailag nem védett fűtetlen helyiségekkel érintkező felületeket; a belméretek alapján számolva. A felületbe (A) nem számítható be az azonos épületen belül külön fűtött rendeltetési egységek közötti szerkezetek, vagy az önálló rendeltetési egységen belüli felületek. Térfogat (V) fűtött épülettérfogat, légtömör szerkezetekkel határolt hányada belméretek szerint számolva. Az épülettérfogatba nem számolandó a tartózkodástól légtömör szerkezetekkel elzárt búvóterek térfogata; ilyen például a légtömör álpadló alatti vagy légtömör álmennyezet feletti tér."

2. Az R. 2. melléklet II. rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1. A rétegtervi hőátbocsátási tényező (U) a szerkezet általános helyen vett metszetére számított vagy a termék egészére, a minősítési iratban megadott [W/(m2K) mértékegységű] jellemző, amely tartalmazza nem homogén szerkezetek esetén a szerkezeten belül, jellemzően előforduló átlagos mennyiségben figyelembe vett pontszerű (rögzítési rendszerek, konzolok, csavarok, átkötővasak stb. által okozott) és vonalmenti (vázszerkezetek, hézagok, panelcsatlakozások stb. által okozott) hőhidak hatását is. (Megjegyzés: a szerkezetek csatlakozásánál - nyílásoknál, sarkoknál - keletkező hőhidak hatását nem számolva). A rétegterv hőátbocsátási tényezőjét befolyásoló tényezők számításba vételére megfelelő megoldás az MSZ EN ISO 6946 szabvány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás. A rétegtervben szereplő inhomogeneitásból származó hőhidak hatását:

a) részletes módszer alkalmazása esetén a kettő vagy háromdimenziós számításon alapuló értékekkel MSZ EN ISO 10211 szabvány szerint,

b) egyszerűsített módszer alkalmazása esetén MSZ EN ISO 6946 szabvány szerint számítandóak.

3.2. Nyílászárók hőátbocsátási tényezőjénél (U) az üvegezés (vagy más átlátszó szerkezet) és a keretszerkezetének (vagy más a felületen megjelenő felületnek) együttes felületre vetített átlagát kell figyelembe venni, figyelembe véve a szerkezeten belüli hőhidak hatását (pl. az üvegezés és a keretszerkezet csatlakozását, a távtartókat). A hőátbocsátási tényező üvegezett szerkezetek esetében tartalmazhatja a társított szerkezetek (redőny stb.) hatását is, ekkor a társított szerkezet "nyitott" és "csukott" helyzetére vonatkozó hőátbocsátási tényezők számtani átlaga vehető figyelembe."

3. Az R. 2. melléklet II. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A felületi, szerkezeti csatlakozásoknál keletkező hőhídveszteségeket

a) részletes módszer alkalmazása esetén az MSZ EN ISO 10211 szabvány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás alapján,

b) egyszerűsített módszer alkalmazása esetén a következő összefüggés szerint:

(II.3.b)

kell figyelembe venni. A korrekciós tényező nem használható a gyártási, kivitelezési, tervezési hibák figyelembevételére és az ezek miatt időben bekövetkezett hőhidasság figyelembevételére (pl. hőszigetelt panelos rendszerek gyártási hibái).

A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében az táblázat tartalmazza.

II.1. táblázat. A hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező

Határoló szerkezetekA hőhidak
hatását kifejező
korrekciós
tényező
χ
Külső falak1)külső oldali, vagy szerkezeten
belüli
megszakítatlan hőszigeteléssel
gyengén hőhidas0,15
közepesen hőhidas0,20
erősen hőhidas0,30
egyéb külső falakgyengén hőhidas0,25
közepesen hőhidas0,30
erősen hőhidas0,40
Lapostetők2)gyengén hőhidas0,10
közepesen hőhidas0,15
erősen hőhidas0,20
Beépített tetőteret határoló szerkezetek3)gyengén hőhidas0,10
közepesen hőhidas0,15
erősen hőhidas0,20
Padlásfödémek4)0,10
Árkádfödémek4)0,10
Pincefödémek4)szerkezeten belüli hőszigeteléssel0,20
alsó oldali hőszigeteléssel0,10
Fűtött és fűtetlen terek közötti falak, fűtött pincetereket határoló, külső oldalon
hőszigetelt falak
0,05

1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva).

2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve).

3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve).

4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve.

A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatokat a II.2. táblázat tartalmazza.

II.2. táblázat: Tájékoztató adatok a χ korrekciós tényező kiválasztásához

Határoló szerkezetekA hőhidak hosszának fajlagos mennyisége (fm/m2 )
Határoló szerkezet besorolása
gyengén
hőhidas
közepesen
hőhidas
erősen hőhidas
Külső falak< 0,80,8 - 1,0> 1,0
Lapostetők< 0,20,2 - 0,3> 0,3
Beépített tetőtereket határoló szerkezetek< 0,40,4 - 0,5> 0,5

4. Az R. 2. melléklet III. rész 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A fajlagos hőveszteségtényező (q)

A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló (passzív) sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső - külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve. Amennyiben a II.5.a) pont szerint részletes módszerrel kerülnek számításra a talajjal érintkező szerkezetek veszteség áramai, akkor a 7.a) és a 7.b) pont szerinti képletben szereplő szorzatban a lábazat és a pincefal vonalmenti adatai helyébe az MSZ EN ISO 13370 szabvány módszertanában leírt tényezők lépnek.

a) Részletes számítási módszer szerint számolva:

(III.7.a)

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, pincefalak vonalmenti veszteségei mellett a csatlakozási élek is szerepelnek.

b) Egyszerűsített módszerrel:

(III.7.b)

Az összefüggés jobb oldalán a második szorzatösszegben a lábazatok, talajjal érintkező padlók, pincefalak vonalmenti veszteségei szerepelnek, a hőhidak hatását és a külső hőmérséklettől eltérő túloldali hőmérsékletet a korrigált hőátbocsátási tényező fejezi ki."

5. Az R. 2. melléklet IV. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén:

(IV.1.)

A légcsereszám, a belső hőterhelés fajlagos értéke és a szakaszosan (éjszakára, hétvégére) leszabályozott fűtési üzem hatását kifejező σ csökkentő tényező a 3. mellékletben megadott, az épület rendeltetésétől függő adat. A σ csökkentő tényező csökkentő hatást csak akkor lehet számításba venni, ha fűtésszabályozás automatikával programozható. Meglévő épülethatároló elemek tömítettségének a fűtés éves nettó hőenergia igényre gyakorolt hatását a légcsereszámban a 3. melléklet IV.2. táblázatában szereplő nT hozzáadásával kell figyelembe venni. nT légcsere hányad folyamatosan jelentkezik és hővisszanyerést nem lehet rajta alkalmazni."

6. Az R. 2. melléklet IV. rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A nettó fűtési energiaigényt fedezheti

a) a fűtési rendszer,

b) a légtechnikai rendszerbe beépített hővisszanyerő,

c) a légtechnikai rendszerbe beépített léghevítő

különböző teljesítmény és üzemidő kombinációkban.

Ha a fűtési energiaigényt kizárólag a fűtési rendszer fedezi, akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigényt a (IV.1.) összefüggéssel kell kiszámítani.

Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített folyamatos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. lakóépület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

(IV.5.1.)

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési értékkel lehet számolni.

Ha a nettó fűtési energiaigény fedezéséhez a fűtési rendszeren kívül a légtechnikai rendszerbe beépített szakaszos működésű hővisszanyerő is hozzájárul (pl. középület), akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

(IV.5.2.)

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési értékkel lehet számolni.

Ha a légtechnikai rendszerben a levegő felmelegítésére léghevítőt (is) beépítenek, akkor a fűtési rendszerrel fedezendő nettó energiaigény a következők szerint módosul:

(IV.5.3.)

Egyszerűsített módszer alkalmazása esetén az összefüggésben H = 72 és ZF = 4,4 helyettesítési érték alkalmazandó.

A nettó fűtési energiaigénynek a légtechnikai rendszerrel fedezett része a VIII.3. pont szerint számítandó.

Amennyiben a hővisszanyerés felületi hőcserélővel történik (tehát nem az elszívott levegőt forrásoldalként hasznosító hőszivattyúval), úgy az energiamérleg számításakor a deresedést megelőző megkerülő vezetékes üzemmód miatti hatásfok csökkenést figyelembe kell venni, amit alábbi összefüggéssel is lehet becsülni:

(IV.5.4.)

ahol ηra a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő közölt hatásfoka, Hd a deresedés szempontjából kockázatot jelentő külső határhőmérséklet alatti, a belső hőmérsékletre vonatkoztatott hőfokhíd ezred része. Ennek értéke az épület használati menetrendjétől függ (a határhőmérséklet gyakorisága más teljes napi időszakra és más a nappali órákra). Amennyiben deresedés elleni védelemre előfűtést alkalmaznak, az arra szolgáló rendszer vagy berendezés primer energiaigényét figyelembe kell venni [elektromos előfűtés, talajhővel történő ("passzív") előfűtés szivattyújának, ventilátorának meghajtása stb.]."

7. Az R. 2. melléklet VIII.1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"VIII.1. táblázat: Ventilátorok összhatásfoka, ηvent

Ventilátor térfogatárama
VLT [m3/h]
Ventilátor összhatásfoka
ηvent[-]
Nagy ventilátorok10.000 ≤ VLT0,70
Közepes ventilátorok1.000 ≤ VLT < 10.0000,55
Kis ventilátorokVLT < 1.0000,40

Ha az épületben több ventilátor/légtechnikai rendszer üzemel, azok fogyasztását összegezni kell. Amennyiben a légtechnikai rendszerben levegő visszakeverés is van, annak mennyiségét is figyelembe kell venni a ventilátor térfogatáramának meghatározásakor."

8. Az R. 2. melléklet VIII. rész 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A légtechnikai rendszer nettó éves hőenergia igénye (QLT,n)

(VIII.3.)"

3. melléklet a 20/2014. (III. 7.) BM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
20.Haz éves fűtési hőfokhíd ezredrészehK/1000a
"

2. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázata a következő 20a. sorral egészül ki:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
20a.Hda deresedés szempontjából kritikus órákban
az éves fűtési hőfokhíd ezredrésze
hK/1000a
"

3. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
31.Uhőátbocsátási tényező.W/m2K
"

4. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
33.URcsatlakozási hőhidak hatását is figyelembe
vevő szorzóval korrigált ("eredő")
hőátbocsátási tényező
W/m2K
"
s

5. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázata a következő 57a. sorral egészül ki:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
57a.nTtömítetlenségből származó légcsere
növekedés
1/h
"

6. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
88.ηra szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő
működési hatásfoka
"

7. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 88a. sorral egészül ki:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
88a.ηraa szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő
közölt hatásfoka
"

8. Az R. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám1. Jelölés2. A mennyiség megnevezése3. Mértékegység)
"
93.χcsak a rendelet vonatkozásában a hőhidak
hatását kifejező korrekciós tényező
"

9. Az R. 3. melléklet III. rész I. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az éves fűtési hőszükséglet számítása során a hőfokhidat és a fűtési idény hosszát az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében az alábbi értékekkel kell figyelembe venni:

I.1. táblázat: Hőfokhíd és fűtési idény hossza 20 °C belső hőmérséklet esetén az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében

Δtb[K]
egyensúlyi
hőmérséklet-
különbség
tfh[°C] fűtési
határhőmérséklet,
napi
középhőmérséklet
ZF 1000 szerese
[h/a] idény hossz,
tfh-nál
alacsonyabb
átlaghőmérsékletű
órák száma
H20
1000
szerese
[hK/a]
hőfokhíd
39-19131
38-18261
37-173121
36-165178
35-156206
34-146206
33-139312
32-1216543
31-1126840
30-10351128
29-9521615
28-8842509
27-71363909
26-61734882
25-52316322
24-43178396
23-341610659
22-255113642
21-170616893
20092921357
191117926100
182148631629
173177837504
164206942996
155236047820
146265252389
137294356757
128323560184
119352663799
1010381767142
911410969978
812440072000
713474573317
614509074880
515543576404
416577977632
317612478669
218646979360
119681479720
020715979720
-121750379372
-222782978720
-323813577802
-424837576842
-525854675990
-626863275471
-727868075139
-828872174810
-929873374702
-1030873874647
-1131874074629

Az épület átlaghőmérsékletét az egyes helyiségek hőmérsékletének a helyiségtérfogattal súlyozott átlagaként kell meghatározni:

(I.1.a)

Ezt nevezzük a helyiséghőmérséklet meghatározás szempontjából részletes eljárásnak.

Amennyiben az épületet nem helyiségenként feldolgozva a lakóépület, iroda és oktatási épületek esetén egyaránt +20 °C átlagos helyiséghőmérséklettel kell számolni. Ezt nevezzük a helyiséghőmérséklet meghatározás szempontjából egyszerűsített eljárásnak.

A fűtetlen terek hőmérsékletét a számítás készítésekor érvényes funkció szerint kell felvenni.

Az épülethez tartozó fűtési határhőmérséklet az átlagos belső hőmérséklet és az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség különbsége:

(I.1.b)

A fűtési idény hossza (ZF) az I.1. táblázatból olvasható ki, megegyezik a fűtési határhőmérséklet mint napi átlaghőmérséklethez tartozó, az adott értéknél kisebb hőmérsékletű órák számával.

A táblázatban 20 °C átlaghőmérsékletű épületre készült. Ettől eltérő belső hőmérséklet esetén a fűtési hőfokhíd értéke az alábbi összefüggéssel számítható:

(I.1.c)

Amennyiben a fűtési határhőmérséklet nem kerek érték, akkor a táblázat szomszédos értékeinek felhasználásával interpolálni kell.

Az épületszerkezetek téli hőtechnikai méretezéséhez jogszabályban előírt vagy a tervezési programban meghatározott értékeket kell alkalmazni. Egyéb előírás hiányában a belső hőmérséklet és relatív légnedvesség értékeket az MSZ 24140 számú szabvány M1.11. táblázata alapján lehet felvenni."

10. Az R. 3. melléklet IV. része az utolsó mondatot követően következő IV.2. táblázattal egészül ki:

"IV.2. táblázat: tömítetlenségből származó légcsere növekedés

Nyílászáró légáteresztéseNyílások
elhelyezkedése
Szintek
száma
Tömítetlenségből
származó légcsere nT
[1/h]
szélvédettszélnek
kitett 1)
Gyenge légzárású: vetemedett,
rosszul illesztett; vagy
falhézagnál hőszigeteltetlen,
tömítetlen nyílászárók
Egy
homlokzaton
1-20,200,35
3-60,40
7-150,60
Több
homlokzaton
vagy
szellőzőkürtő
1-20,400,65
3-60,75
7-151,00
Közepes légzárású: kettős jól
illeszkedő, de tömítetlen, vagy
egyszeres jól illeszkedő
öntapadó tok-szárnytömítéssel
ellátott; vagy falhézagban csak
hőszigeteléssel tömített
nyílászárók
Egy
homlokzaton
1-20,050,10
3-60,15
7-150,25
Több
homlokzaton
vagy
szellőzőkürtő
1-20,100,20
3-60,25
7-150,40
Jó légzárású: körbemenő,
gyárilag beépített, alakos- tok-
szárnytömítéssel; oldalanként
legalább egy ponton záródó;
vagy minősítő iratban MSZ EN
12207 szerint 4-es légáteresztési
osztályú; és minden esetben
falhézagnál légzáróan is
tömített nyílászárók
Egy
homlokzaton
1-20,000,00
3-6
7-15
Több
homlokzaton
vagy
szellőzőkürtő
1-2
3-6
7-15

1) Szélnek kitett szabadon álló vagy az épített környezetből kiemelkedő magasabb épületek esetében alkalmazandó."

11. Az R. 3. melléklet V. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Energiahordozókra vonatkozó adatok

A primer energia átalakítási tényezőket az V.1. táblázat tartalmazza.

V.1. táblázat. Primer energia átalakítási tényezők

Energiae
elektromos áram2,50
csúcson kívüli elektromos áram1,80
földgáz1,00
tüzelőolaj1,00
szén1,00
megújuló: -tűzifa, biomassza,-biomasszából
közvetve vagy közvetlenül előállított energia, a
biogázok energiája, fapellet, agripellet
0,60
megújuló: nap-, szél-, hullám energia,
vízenergia, a geotermikus, hidrotermikus,
légtermikus energia
0,00
Távfűtés esetén, energiaforrás*kapcsolt hőtermelés
mértéke*
e
földgáz-, szén-, olajtüzelés,min. 50%0,83
nukleáris, egyéb nem megújuló,
nem biomassza hulladéktüzelés
nincs1,26
biomassza, fapellet, agripellet,min. 50%0,50
biogáz, egyéb megújuló,
depóniagáz, szennyvíziszapból
nyert gáz
nincs0,76

*A távfűtés típusáról a távfűtés szolgáltatójának kell nyilatkoznia, amennyiben ilyen dokumentum nem áll rendelkezésre e=1,26."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére