227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)-d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 8. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-m) és r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 5-11. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 1-3. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számokon nyilvántartott várfal, a Budapest I. kerület 6461 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca, a Budapest I. kerület 14363/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület kivett közpark ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

3. §[2] A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § (1)[3]

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

5. § Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 120 m2 nettó alapterülete után.

8. § (1) A Beruházással érintett épület átalakításánál az általános érvényű tűzvédelmi követelmények alkalmazása során figyelembe kell venni a Beruházás megvalósítását megelőzően nyilvános rendezvények megtartására kialakított, de részben eltérő rendeltetésű épületrészek meglévő állapot szerinti tűzvédelmi kialakítását, főbb tűzvédelmi jellemzőit.

(2) A Beruházással érintett épületek esetében az eltérő tűzszakaszok közötti, épületeket összekötő zárt közlekedő folyosók, hidak homlokzatainál nem kell az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 360. § (2) bekezdése szerinti tűzterjedési gátat kialakítani, ha a zárt közlekedő, híd mindkét vége Sm füstgátló ajtókkal kerül lezárásra, valamint a híd - a szigeteléseket és a hordozó rétegeket leszámítva - éghető anyagot nem tartalmaz.

(3) A Beruházással érintett közigazgatási hatósági eljárásokban az OTSZ e rendelet hatálybalépésének napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § A Beruházással érintett műemlék épületben elhelyezett iroda funkció esetén a felvonók forgalomszámításában a kiszolgálandó utasok száma tekintetében a normatív adatokat nem kell figyelembe venni, a kiszolgálandó utasok számát a vezető tervező által megállapított valós létszámadatok alapján kell meghatározni.

10. § (1) A Beruházással érintett műemlék épületre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető. Az építésügyi hatóság a bontási engedélyt és az örökségvédelmi engedélyt a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályokban meghatározott műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével adja ki.

(2)[4] A Beruházással érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 63. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építés-kivitelezés idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

(3) A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

11. § (1)[5]

(2)[6]

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez[7]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[8]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Miniszterelnökség
budavári elhelyezéséhez
szükséges felújítási és
építési beruházás
A Budapest I. kerület,
6460 helyrajzi
számú, Budapest I.
kerület
6459 helyrajzi
számú, Budapest
I. kerület 6515, 6458
helyrajzi számú,
Budapest I. kerület
6461 helyrajzi
számú, és a
Budapest I. kerület
14363/1 helyrajzi
számú ingatlanok.
a) építésügyi hatósági engedélyezési és
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos
eljárások,
d) építésfelügyeleti eljárások,
e) fakivágási engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.útügyi hatósági engedélyezési eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
4.felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi
működtetési közlekedési berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
7.telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.talajvédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
9.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi eljárásai,
tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások, a
jogszabályokban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
hatósági eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
10.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez[9]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 54. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § a)-b) pontja. Hatályos 2018.04.10.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 90. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[7] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. §-a (ld. 58. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[8] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 54. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 152. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék