32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) a TSzK-k integrált elektronikus rendszere: valamennyi TSzK számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettség teljesítésére szolgál, és amely a rendelkezésre álló kvóta aktuális összegéről nyújt tájékoztatást a TSzK-k részére;"

(2) Az R1. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg az R1. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem adatainak meg kell egyeznie az alapjául szolgáló, a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében rögzített és az alapján létrejött szolgáltatási szerződés adataival. A TSzK-k integrált elektronikus rendszerében rögzített adatokat a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 30. napig átadja az MVH részére. A TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet köteles a honlapján közzétenni, hogy az adatátadási kötelezettségének az MVH felé mikor tett eleget.

(5) Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak, valamint az aláírt szaktanácsadási naplókivonatának lapolvasóval készített elektronikus másolatát. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében való vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül naplóbejegyzések formájában.

(5a) Az (5) bekezdés szerinti naplókivonatot a naplóbejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási naplókivonat teljesítésigazolásként szolgál, amelyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A TSzK köteles a naplókivonatot 5 évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a naplókivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja."

(3) Az R1. 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az (5) bekezdésben és a 8. § (6a) bekezdésben meghatározott naplókivonat kötelező tartalma:

a) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés száma,

b) a TSzK és a szaktanácsadó neve,

c) az ügyfél neve és ügyfél-azonosító száma, és

d) a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott kódszáma."

(4) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A TSzK kvótájának mennyiségét a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet tartja nyilván, a TSzK által elektronikusan megküldött adatok alapján. Az irányító hatóság részére a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet naprakész adatot szolgáltat a TSzK kvótájának felhasználásáról, az Irányító Hatóság által meghatározott időpontokban."

(5) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK-k integrált elektronikus rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit a 2014. évben

a) január 1- január 31.,

b) április 1-30.,

c) október 1-31., és

d) 2014. december 15-2015. január 15.

között gyűjti be."

(6) Az R1. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R1. 8. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat) másolatát, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának másolatát. A benyújtásra kerülő teljesítési bizonylat és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatán az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében való vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül naplóbejegyzések formájában.

(6a) A (6) bekezdés szerinti naplókivonatot a naplóbejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási naplókivonat teljesítés igazolásként szolgál, melyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A TSzK köteles a naplókivonatot öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a naplókivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja."

(7) Az R1. a következő 10/E. §-sal egészül ki:

"10/E. § (1) Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 6. § (5) bekezdését, valamint a 8. § (6) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépése napját megelőző napon hatályos 6. § (8) bekezdését, valamint a 8. § (8) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben sem kell alkalmazni."

(8) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(9) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe "az agrárpolitikáért felelős miniszter",

b) 9. § (4) bekezdésében a "NAKVI-tól" szövegrész helyébe a "Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől"

szöveg lép.

(10) Hatályát veszti az R1. 6. § (8) bekezdésében és 8. § (8) bekezdésében "az ügyfél által" szövegrész.

2. A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"b) mezőgazdasági szaktanácsadó: az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet szerinti agrár-szaktanácsadói névjegyzékben szereplő szakember;"

(2) Az R2. 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer egyes feladatait:]

"e) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság"

[látják el.]

(3) Az R2. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) az alábbi feladatokat látja el:

a) a mezőgazdasági szaktanácsadók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának ellenőrzése,

b) a mezőgazdasági szaktanácsadók agrár-szaktanácsadói tevékenységének a törvényességi ellenőrzése,

c) a területi szaktanácsadási központok (a továbbiakban: TSzK) szaktanácsadási tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok,

d) a regionális szaktanácsadási központok (a továbbiakban: RSzK) agrár-szaktanácsadással kapcsolatos tevékenységének törvényességi ellenőrzése,

e) a mezőgazdasági szaktanácsadási tevékenységet segítő informatikai rendszer működtetése,

f) az Európai Unió tagországainak mezőgazdasági szaktanácsadó szervezeteivel kapcsolat létesítése és fenntartása, valamint a nemzetközi fórumokon a magyar mezőgazdasági szaktanácsadás képviselete."

(4) Az R2. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) látja el."

(5) Az R2. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Szaktanácsadási Központ a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer hatékony működésének elősegítése érdekében ellátja:]

"d) a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkársági feladatait,"

(6) Az R2. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Szaktanácsadási Központ a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer hatékony működésének elősegítése érdekében ellátja:]

"e) a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszer működését segítő integrált elektronikus rendszer működtetését, és"

(7) Az R2. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az irányító hatóság az RSzK-k irányításával összefüggő egyes feladatait a NAK közreműködésével látja el."

(8) Az R2. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az irányító hatóság visszavonja a TSzK-nak az elismerését, ha a TSzK

a) ellenőrzése során bebizonyosodik, hogy nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek,

b) az adatszolgáltatása során valótlan adatokat közölt, vagy

c) írásban kéri az elismerés visszavonását."

(9) Az R2. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A TSzK megszűnik, ha a TSzK-ként elismert szervezet

a) jogutód nélkül megszűnik,

b) megszűnését követően a jogutód szervezet a TSzK-ként való elismerést az (5) bekezdés szerint nem kérelmezi.

(5) A TSzK-ként elismert szervezet megszűnése esetén a szervezet jogutódja - a (2) bekezdés szerinti pályázat kiírása nélkül - kérelmet nyújthat be az irányító hatósághoz a TSzK-ként való elismerés iránt, a megszűnésről szóló, a megszűnésének megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv által hozott határozat jogerőre emelkedését követő 60 munkanapon belül. A kérelmet a NAKVI által a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, és a honlapján közzétett elektronikus űrlapon nyújthatja be. A benyújtott kérelmet a NAKVI felülvizsgálja abból a szempontból, hogy a jogutód szervezet megfelel-e a TSzK-kal szemben támasztott követelményeknek és - a NAK-kal folytatott előzetes egyeztetést követően - döntési javaslattal továbbítja az irányító hatósághoz, amely döntést hoz a TSzK-ként való elismerésről, vagy a kérelem elutasításáról. Az irányító hatóság döntését annak mérlegelésével hozza, hogy a kérelmező jogutód szervezet megfelel-e a TSzK-kal szemben támasztott követelményeknek."

(10) Az R2. 10. § (1) bekezdés b)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A TSzK feladatai:]

"b) az a) pont szerinti szerződéseinek teljesítése céljából szervezi és irányítja a szaktanácsadóinak a munkáját, kapcsolatot tart a NAK-kal, a témaspecialistákkal, a szakmai szaktanácsadási központokkal, támogatja azok munkáját,

c) a NAK-ból és az RSzK-ból érkező információt szükség szerint továbbítja a szaktanácsadók felé,

d) összegyűjti, értékeli és továbbítja a NAK részére a szaktanácsadói tevékenység során keletkezett, e rendeletben, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet által előírt adatokat,"

(11) Az R2. 10. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A TSzK feladatai]

"i) az Országos Szaktanácsadási Központ által meghatározottak szerint évenként írásos beszámolót készít az előző évi szaktanácsadási tevékenységéről, és azt elektronikus úton vagy gépi adathordozón minden év február 28-ig benyújtja a székhelye szerinti megyében a NAK megyei ügyintéző szervezetéhez,"

(12) Az R2. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A szakmai szaktanácsadási központok jegyzékét az irányító hatóság közleményben teszi közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai szaktanácsadási központok a tanácsadási tevékenységük keretében megbízás, illetve megrendelés esetén:

a) térítésmentes szakmai ügyfélszolgálatot alakítanak ki és működtetnek,

b) szakterületükhöz tartozó információs adatbázist alakítanak ki és működtetnek, amely a szaktanácsadók és a mezőgazdasági termelők számára hozzáférhető,

c) szakmai információkat nyújtanak a NAK, az RSzK-k és a TSzK-k számára,

d) a szakterületükhöz tartozó témakörökben előadásokat, tanfolyamokat és bemutatókat szerveznek,

e) szaktanácsadási munkájukról éves beszámoló jelentést készítenek a NAK részére, aki továbbítja azt a NAKVI-hoz."

(13) Az R2. 12. §-át megelőző "Országos Szaktanácsadási Bizottság" alcím címe helyébe a "Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság" alcím cím lép.

(14) Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság - az irányító hatóság szakmai tanácsadó testületeként -javaslattevő, véleményező jogkörrel közreműködik a mezőgazdasági szaktanácsadással összefüggő egyes feladatok összehangolásában.

(2) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság tagjait az irányító hatóság kéri fel, és gondoskodik a működési feltételek biztosításáról, valamint jóváhagyja a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság ügyrendjét.

(3) A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság tagjainak személyére a NAK javaslatot tesz."

(15) Az R2. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(16) Az R2.

a) 5. § (1) bekezdésében "A regionális szaktanácsadási központok (a továbbiakban: RSzK)" szövegrész helyébe "Az RSzK-k",

b) 7. § (1) bekezdésében "A területi szaktanácsadási központokat (a továbbiakban: TSzK)" szövegrész helyébe "A TSzK-kat"

szöveg lép.

(17) Hatályát veszti az R2. 4. § (2) bekezdés c) pontja és 13. § (2) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ÚjMagyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"c) képzési program: az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések tananyagát, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a számonkérés módját magában foglaló dokumentum;"

(2) Az R3. 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"i) az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszere: valamennyi ÚMVP Képző Szervezet számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettségeik teljesítéséhez alkalmazható, és amelyen keresztül tájékozódhatnak az általuk indítható képzésekről."

(3) Az R3. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a NAKVI - a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja."

(4) Az R3. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a NAKVI részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg."

(5) Az R3. 6. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(12) Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a NAKVI ellenőrzi. A NAKVI az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja. (13) Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette."

(6) Az R3. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

"b) írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye vagy lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia;"

(7) Az R3. a következő 10/G. §-sal egészül ki:

"10/G. § Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 7. § (2) bekezdés b) pontját a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

(8) A 6. § (3) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdés d) pontjában, 6. § (9) és (11) bekezdésében, valamint a 10/C. §-ában "a NAKVI" szövegrész helyébe "az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet" szöveg lép.

(9) A 6. § (10) bekezdésében "az NAKVI" szövegrész helyébe "az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet" szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)-(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

(2) Az R4. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem."

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: R5.) 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja."

(2) Az R5. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az 1. és 2. célterület esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban - a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal - azonos "Gépjármű adatok" besorolásban található."

(3) Az R5. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet."

(4) Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 8. § (9) bekezdését, valamint 14. § (4) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1)-(5) bekezdése és (7)-(17) bekezdése, a 3. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2014. április 30-án lép hatályba.

(3) A 2. § (6) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelethez

"5. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

ABCDE
1.ÁgazatNövénytermesztési
ágazat (kertészeti
ágazat nélkül)
(ide sorolható SFH
kódok: D01-D08;
D09E; D09F; D09G;
D10-D12;
D23-D33; D35;
D18A; D18B1;
D18B3; D19; D20;
D21-D22; D35;
F01; F02; G06; E01;
E02; E03; I01)
Állattenyésztési
ágazat (ide
sorolható SFH
kódok: J01; J02A;
J02B; J03-J08;
J09A; J09B; J10A;
J10B; J11-J15;
J16A-J18; B03;
B04;)
Kertészeti ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: D14A-D17;
D34; E; G01A;
G01B; G01C; G04A;
G04B; G04C; G04D;
G05; G07; I02)
Vadgazdálkodási
ágazat (ide
sorolható SFH
kódok: V01-V06;
B01; B02)
2.Ágazathoz
tartozó kötelező
szaktanácsadói
szolgáltatás
azonosító kód
Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4
Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4
Kea1, Kea2, Kea3,
Kea4
Vaa1

"

2. melléklet a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Megszűnt területi szaktanácsadási központ jogutódjának területi szaktanácsadási központként való elismerésére irányuló kérelem adattartalma

1. A kérelmező szervezet azonosító adatai (név, székhely, cégjegyzék szám, statisztikai számjel),

1.1. alapításának éve

1.2. jogi formája

1.3. bankszámlaszáma

1.4. MVH ügyfél-azonosító száma

2. A szaktanácsadás tárgyi feltételei:

2.1. a szolgáltatási végpontok

- elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám, kapcsolattartó személy neve),

- a helyiség(ek) alapterülete,

- irodai felszereltsége.

3. A szaktanácsadás személyi feltételei:

3.1. a foglalkoztatott szaktanácsadók

- neve,

- regisztrációs száma a szaktanácsadói névjegyzékben,

- a foglalkoztatásának módja (alkalmazott munkaszerződéssel, vállalkozói szerződés alapján, megbízási szerződés alapján),

- szaktanácsadói szakterülete(i)."

Tartalomjegyzék