33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1-4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

1. § Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklet 3. pont b) és d) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének" szöveg lép.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § (1) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Gyr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Gyr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Gyr. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

3. § A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rkr.) 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény)

"h) az intézmény által észlelt, gyaníthatóan ugyanazon forrásból származó tömeges mérgezés, ha a mérgezettek száma az ötöt meghaladja."

4. § Az Rkr. 9. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az OMSZ megyei (fővárosi) mentőszervezete, továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet - a szükséges intézkedések meghozatala mellett - a szolgálatvezető főorvoson keresztül haladéktalanul írásban jelenti a minisztérium részére]

"c) az olyan esetet, amikor azonos eseményben háromnál több, nem magyar állampolgárságú személy sérül meg."

4. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A megyei vagy fővárosi népegészségügyi szakigazgatási szerv (a továbbiakban együtt: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) vezetője]

"b) összeállítja a szükséggyógyintézet céljára alkalmas objektumok kijelölésére vonatkozó igényét, amelyet megküld a területileg illetékes katonai igazgatási szervnek."

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. A Gyr. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a "G03XA" megjelölésű sorát követően a következő sorral egészül ki:

ArcArc MEGNEVEZÉS(TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍVEMELT
INDI-
KÁCIÓ-
HOZ
KÖ-
TÖTT
ki-
emelt
INDI-
KÁCIÓ-
HOZ KÖ-
TÖTT
KÜ-
LÖN
KERET)
0%25%55%80%
ÉR-
TÉK
NÉL-
KÜL
ÁTLA-GON
ALULI
ÁTLA-
GOS
ÁTLA-
GON
FE-
LÜLI
G03XBprogeszteron receptor modulátoraiXX

2. Hatályát veszti a Gyr. 1. számú mellékletében foglalt táblázat "G03AD" megjelölésű sorában az "emelt indikációhoz kötött" támogatási kategória oszlopban az "X" szövegrész.

2. melléklet a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

1. A Gyr. 2. számú melléklet EÜ100 8/d3. pontjában

a) a "megelőzése prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtteknél" szövegrész helyébe a "megelőzésére prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtt beteg részére - az onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján -" szöveg,

b) a "vesefunkció esetén," szövegrész helyébe a "vesefunkció esetén, vagy" szöveg,

c) a "betegség" szövegrész helyébe a "csontfolyamat" szöveg

lép.

2. A Gyr. 2. számú melléklet

a) EÜ100 8/t. pont és EÜ100 37/a. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Budapest Szent Imre Kórház" sort követően,

b) EÜ100 37/b. pont és EÜ100 37/c. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Budapest Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika" sort követően,

c) EÜ100 41. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Budapest Semmelweis Egyetem, Onkoradiológia Tanszék" sort követően

a következő sorral egészül ki:

(VárosIntézmény neve)
"
BudapestSzent Margit Kórház

3. A Gyr. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház" sort követően a következő sorral egészül ki:

(VárosIntézmény neve)
"
TatabányaSzent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege

4. A Gyr. 2. számú melléklet

a) EÜ100 37/b. pont és EÜ100 37/c. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Budapest Uzsoki Utcai Kórház" sort követően,

b) EÜ100 51. pont "Kijelölt intézmények:" részében foglalt táblázat a "Budapest Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika" sort követően

a következő sorral egészül ki:

(VárosIntézmény neve)
"
GyulaBékés Megyei Pándy Kálmán Kórház

5. Hatályát veszti a Gyr. 2. számú melléklet EÜ100 8/d3. pontjában a "vagy állkapocs osteonecrosis" szövegrész.

3. melléklet a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

A Gyr. 2. számú melléklet EÜ100 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"EÜ100 50.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézményInfektológiaírhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B20, B21, B22, B23, B24, Z21

Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestEgyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet V. Belgyógyászat
DebrecenKenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
MiskolcMiskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház
PécsPécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

"

4. melléklet a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelethez

A Gyr. 3. számú melléklet EÜ90 33. pontjában

a) a "Mérsékelt-súlyos" szövegrész helyébe a "Közepesen súlyos-súlyos" szöveg,

b) a "legfeljebb 3 hónapra" szövegrész helyébe a "legfeljebb kétszer 3 hónapra" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék