10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának a) és c) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 230. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni egészségügyi vállalkozóra, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre, kivéve a büntetés-végrehajtási szervek egészségügyi szolgáltatóit,

b)[1] az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) irányítása, illetve felügyelete alá tartozó - az a) pont hatálya alá nem tartozó - szervezetre [a 2. § alkalmazásában a)-b) pont együtt: intézmény].

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény

a) az intézmény épületét, berendezését, felszerelését érintő káresemény, így különösen:

aa) a tűzeset, robbanás,

ab) az épületomlás,

ac) az árvízkár, belvízkár,

ad) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár),

feltéve, hogy a kár összege valószínűsíthetően eléri a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) szerinti jelentős kár összegét;[2]

b) az egészségügyi szolgáltatást jelentősen vagy tartósan veszélyeztető

ba) közműszolgáltatás megszűnés vagy egyéb műszaki meghibásodás,

bb) olyan külső körülmény (például: útviszonyok, demonstrációk), amely miatt a dolgozó akadályoztatott a munkahelyre való eljutásban;

c) az egészségügyi dolgozók sztrájkja;

d) az intézmény területén történt

da)[3] terrorcselekmény,

db) bombariadó,

dc) lőfegyver használat,

dd) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő sugárszennyeződés,

de) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó eltulajdonítása, eltűnése,

df) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi szennyeződés,

dg) kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag eltulajdonítása, eltűnése,

dh)[4] rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság;

e) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés;

f) az a)-e) pontok szerinti eseményekkel összefüggésben történt személyi sérülés vagy haláleset;

g) az intézmény által észlelt halmozott fertőző megbetegedés, amelynél valószínűsíthető, hogy a megbetegedést biológiai fegyver készítésére is alkalmas kórokozó okozta.

h)[5] az intézmény által észlelt, gyaníthatóan ugyanazon forrásból származó tömeges mérgezés, ha a mérgezettek száma az ötöt meghaladja.

(2) Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet vonatkozásában rendkívüli eseménynek minősül az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) azonos eseményből származó kilencnél több sérült ellátása, továbbá ha ötnél több a súlyos sérültek és a halottak együttes száma;

b) azonos eseményből származó ötnél több mérgezett személy ellátása;

c) mentőjármű súlyos személyi sérüléssel vagy halálesettel járó balesete;

d) légi mentőjárműben keletkezett minden káresemény;

e)[6] mentőgépkocsiban keletkezett - a Btk. szerinti - jelentősnek minősülő kár;

f) mentőjármű, illetve mentőjármű okmányainak eltulajdonítása.

3. §

(1)[7] A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) részére az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve d)-g) pontja szerinti eseményt.

(2)[8] Az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdése da)-db) alpontja, továbbá f)-g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a vármegyei kormányhivatal részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

4. §

(1) A vármegyei kormányhivatal részére a szakorvosi szakrendelés keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó, továbbá fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, és a minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó - nem betegellátást végző - egészségügyi intézmény a szükséges intézkedések meghozatala mellett:[9]

a) szóban haladéktalanul, majd 2 órán belül írásban jelenti a 2. § (1) bekezdése szerinti eseményt a dh) alpontban foglaltak kivételével,

b) 6 órán belül írásban jelenti a dh) alpontja szerinti eseményt.

(2)[10] A minisztérium irányítása, illetve felügyelete alá tartozó - nem betegellátást végző - egészségügyi intézmény a 2. § (1) bekezdésének da) alpontja és f)-g) pontja szerinti rendkívüli eseményt a vármegyei kormányhivatal részére adott jelentéssel egyidejűleg közvetlenül is bejelenti írásban a minisztériumnak.

5. §

A 3. § (1) bekezdése, továbbá a 4. § (1) bekezdése szerinti írásbeli jelentést az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával kell megtenni.

6. §

(1)[11] A vármegyei kormányhivatal a hozzá bejelentett haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményről szóló bejelentést - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, illetve a vármegyei kormányhivatalnál bekövetkezett rendkívüli eseményt - a saját hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt - szóban haladéktalanul, de legkésőbb az írásbeli bejelentést követő 1 órán belül írásban is továbbjelenti az országos tisztifőorvos részére. A vármegyei kormányhivatal a rendkívüli esemény általi érintettség esetén egyidejűleg tájékoztatja az OMSZ vármegyei (fővárosi) mentőszervezetét is.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni akkor, ha a 2. § (1) bekezdés a) pont szerinti haladéktalan jelentési kötelezettségű eseményeket az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentette be.

(3)[12] Az országos tisztifőorvos a hozzá a 6. § (1) bekezdése alapján bejelentett eseményeket - a saját hatáskörében megtett vagy tervezett intézkedések ismertetésével együtt - szóban haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül írásban is továbbjelenti a minisztérium részére.

7. §[13]

8. §[14]

A vármegyei kormányhivatal a rendkívüli események kezelésére munkaidőn túl készenléti szolgálatot, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. §-ának (2) bekezdése szerinti minősített időszak (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy katasztrófahelyzet idején ügyeleti szolgálatot működtet.

9. §

(1) Az OMSZ vármegyei (fővárosi) mentőszervezete, továbbá az OMSZ-on kívüli mentő- vagy betegszállító szervezet - a szükséges intézkedések meghozatala mellett - a szolgálatvezető főorvoson keresztül haladéktalanul írásban jelenti a minisztérium részére[15]

a) a 2. § (1) bekezdése, illetve (2) bekezdésének c)-f) pontja szerinti eseményt az 1. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával;

b) a 2. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti eseményt a 2. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

c)[16] az olyan esetet, amikor azonos eseményben háromnál több, nem magyar állampolgárságú személy sérül meg.

(2)[17] Az (1) bekezdés szerinti eseményekről a szolgálatvezető főorvos tájékoztatja a vármegyei kormányhivatalt.

10. §[18]

Az Országos Vérellátó Szolgálat a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl, a minisztérium külön elrendelése alapján, az elrendeléskor meghatározott gyakorisággal a 3. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával jelentést ad a minisztérium részére a vér- és vérkészítmény-készletek alakulásáról, és erről egyidejűleg tájékoztatja az országos tisztifőorvost a jelentés másolati példányának megküldésével.

11. §

(1)[19] A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szóban haladéktalanul jelenti - a 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl - az aktuális kapacitását vagy felszereltségét meghaladó ellátási többletfeladatait a vármegyei kormányhivatalnak.

(2)[20] A vármegyei kormányhivatal külön elrendelése alapján a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató jelentést ad a rendelkezésre álló szabad ágyszámáról, valamint a diagnosztikai, továbbá az életfenntartó orvostechnikai eszközeinek számáról és működőképességéről, a 4. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával.

(3)[21] A vármegyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentéseket haladéktalanul összesíti az 5. számú mellékletben foglaltak alapján. Ezt követően az összesített jelentés egy-egy példányát az országos tisztifőorvos, illetve az OMSZ vármegyei (fővárosi) mentőszervezete részére megküldi.

(4)[22] Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jelentésekből elkészíti az országos ellátás kapacitás jelentést, melyet a 7. számú melléklet szerinti adatlapon továbbít a minisztérium részére.

12. §

Az e rendelet alapján teljesített bejelentés, illetve adatközlés a külön jogszabály által előírt adatszolgáltatási, bejelentési és intézkedési kötelezettséget nem helyettesíti.

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[23]

Dr. Rácz Jenő s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

BEJELENTÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó.)
A BEJELENTŐ MEGNEVEZÉSE:........................................................................................................................................................................
Címe:........................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ..............................
Fax: ..............................
E-mail: ..............................
A rendkívüli esemény rövid leírása:...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
A megtett vagy tervezett intézkedések:
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Dátum: ............................................................
……………………..
aláírás

2. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez[24]

[25]
JELENTÉS TÖMEGES BALESETRŐL, MÉRGEZÉSRŐL
(Faxon vagy e-mail-ben továbbítandó)
Bejelentő: OMSZ..............................vármegyei mentőszervezet
Az esemény helye: ................................................................................................................................................
Az esemény leírása: ...............................................................................................................................................
A bejelentés vételének időpontja:.............év.....hó.....nap......óra.....perc
A kárhely felszámolásának megkezdése:......év......hó.....nap......óra......perc
A kivonult OMSZ mentőegységek száma:
helikopter: .......rohamkocsi: ...........esetkocsi: ............betegszállító gépkocsi: .........
A kivonult OMSZ-on kívüli mentőegységek száma:
helikopter: .......rohamkocsi: ...........esetkocsi: ............betegszállító gépkocsi: .........
felnőtt (fő)gyermek (fő)
Sérültek száma összesen:
Életveszélyes:
Súlyos:
Könnyű:
Halott: helyszínen/ellátás szállítás közben
A sérültek elhelyezése:
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
kórházban
Helyszíni ellátásban részesült, elszállításra nem került: ........fő
Laikus elsősegélynyújtás történt-e:............
A kárhely felszámolásának befejezése:........év.....hó.....nap.......óra......perc
A jelentés időpontja:..........év......hó......nap.....óra
OMSZ főigazgató/szolgálatvezető főorvos

3. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez[26]

[27]
Az Országos Vérellátó Szolgálat vérkészletének AB0 RH (D) vércsoportok szerinti és funkcionális megoszlása
Dátum
Terület
(vármegye)
Vérkészítmény típusÁllapot0
RhD
pozitív
0
RhD
negatív
A
RhD
pozitív
A
RhD
negatív
B
RhD
pozitív
B
RhD
negatív
AB
RhD
pozitív
AB
RhD
negatív
Vörösvérsejt
koncentrátum
Transzfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Trombocita
koncentrátum
Transzfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Friss fagyasztott plazmaTranszfúzióra kiadható
Nem felszabadított
Dátum:Aláírás:

4. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

Lapszám: 
KÓRHÁZI ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
.......év..........hó
Intézet megnevezése: .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......nap.......óra
Továbbítás helyének telefon-/faxszáma:...........................................................................................................................................................
Akut ellátások
KódMegnevezésSzabad ágy
01Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)
02Traumatológiai
03Idegsebészeti és neurotraumatológiai
04Égési sérülések ellátása
05Urológiai
06Szemészeti
07Fül-orr-gégészeti
08Szájsebészeti
09Gyermeksebészeti
10Belgyógyászati Kardiológiai
12Stroke ellátás
13Organikus ideggyógyászati
14Pulmonológiai (bronchológiai)
15Gyermekgyógyászati
16Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)
17Felnőtt intenzív
18Szülészeti és nőgyógyászati
20Toxikológiai
21Psychiátriai
Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök
Egység/eszköz képesség mutatóKapacitás
22Sürgősségi betegellátó egység (szabad ágyszám)
25CT (működőképesség igen-nem)
26MRI (működőképesség igen-nem)
Lélegeztető gép (darab)
Műtő (működőképesség igen-nem)
Az ügyeletes(ek) neve:.........................................................................................................................................................................................
Telefon:.......................................................... Fax:..........................................................
………………………
aláírás

5. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez

[28]
Lapszám: 
VÁRMEGYEI ELLÁTÁS
KAPACITÁS JELENTÉS
....................év....................hó..........nap..........óra
........................................ vármegyei kormányhivatal
ágazati azonosító
Ügyeletes(ek) neve: .................................................., ..................................................
Telefon:.......................................................... Fax:..........................................................
Akut ellátások
KódMegnevezésÜres ágy
01Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)
02Traumatológiai
03Idegsebészeti és neurotraumatológiai
04Égési sérülések ellátása
05Urológiai
06Szemészeti
07Fül-orr-gégészeti
08Szájsebészeti
09Gyermeksebészeti
10Belgyógyászati Kardiológiai
12Stroke ellátás
13Organikus ideggyógyászati
14Pulmonológiai (bronchológiai)
15Gyermekgyógyászati
16Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)
17Felnőtt intenzív
18Szülészeti és nőgyógyászati
20Toxikológiai
21Psychiátriai
Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök
Egység/eszköz képesség mutatóKapacitás
22Sürgősségi betegellátó egység (ágy)
25CT (működőképesség igen-nem)
26MRI (működőképesség igen-nem)
Lélegeztető gép (darab)
………………………
aláírás

6. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez[29]

7. számú melléklet a 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelethez[30]

[31]
ORSZÁGOS ELLÁTÁS KAPACITÁS JELENTÉS
Lapszám:□□
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
.....................év ................................................hó ..........nap ..........óra
Ügyeletes(ek) neve: ....................................................., ..........................................................
NNK telefon-/faxszáma: ...........................................................................................................
Akut ellátások
KódMegnevezésÜres ágy
01Sebészeti (hasi, ér, mellkas stb.)
02Traumatológiai
03Idegsebészeti és neurotraumatológiai
04Égési sérülések ellátása
05Urológiai
06Szemészeti
07Fül-orr-gégészeti
08Szájsebészeti
09Gyermeksebészeti
10Belgyógyászati, Kardiológiai
12Stroke-ellátás
13Organikus ideggyógyászati
14Pulmonológiai (bronchológiai)
15Gyermekgyógyászati
16Neonatális Intenzív Centrumok (NIC), (PIC)
17Felnőtt intenzív
18Szülészeti és nőgyógyászati
20Toxikológiai
21Psychiátriai
Diagnosztikai és terápiás egységek, eszközök
Egység/eszköz képesség mutatóKapacitás
22Sürgősségi betegellátó egység (ágy)
25CT (működőképesség igen - nem)
26MRI (működőképesség igen - nem)
Lélegeztető gép (darab)
………………………………..
aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 51. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[2] A záró szöveget módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 14. § a) pontja. Hatályos 2013.11.16.

[3] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2013.11.16.

[4] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2013.11.16.

[5] Beiktatta a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[6] Módosította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 14. § b) pontja. Hatályos 2013.11.16.

[7] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[9] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[12] Beiktatta a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.11.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 46. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2017.04.01.

[14] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[16] Beiktatta a 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[17] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[18] Megállapította a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.11.01.

[19] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[20] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Megállapította a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.11.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 124. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.16.

[25] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[26] Megállapította a 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.16.

[27] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 38. § b) és d) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 46. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2017.04.01.

[30] Beiktatta a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 11. § (4) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2018.11.01.

[31] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 31. §-a. Hatályos 2023.08.11.

Tartalomjegyzék