5/2014. (I. 27.) VM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 34. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A szerződés alapján vagy zárt körzet létrehozásával érvényesített védőtávolság esetén a meghirdetett vetésterv - a szakmailag indokolt vetésváltási igény figyelembe vételével - akkor okoz jelentős eredményveszteséget a védőtávolságba eső földhasználónak (a továbbiakban: földhasználó), ha

a) a védőtávolságba eső területen nagy értékű kultúrának az előállítása hiúsul meg (például öntözhető csemegekukorica, hibridkukorica előállítás vagy napraforgó vetőmag előállítás),

b) a teljes gazdaságra vetített hozamérték csökkenés várhatóan meghaladja a 30%-ot, vagy

c) a védőtávolságban más növényi kultúra termesztése a támogatási jogosultság elvesztésével jár.

(3) A vetőmag-előállítónak a 7. számú melléklet szerint kell nyilatkozattételre felhívnia azt az egyeztetési igényét bejelentő földhasználót, akivel nem sikerült megegyeznie."

2. § Az R. 59. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

"n) a Bizottság 2012/37/EU végrehajtási irányelve (2012. november 22.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról."

3. § Az R. a következő 61. §-sal egészül ki:

"61. § E rendelet 34. §-ának a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr. 2.) 1. §-ával megállapított (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

4. § (1) Az R. 27. § (4) bekezdésében a "szigetelési" szövegrész helyébe az "izolációs" szöveg lép.

(2) Az R. 1-5. számú mellékletei az 1. melléklet szerint módosulnak.

(3) Az R. a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

(4) Hatályát veszti az R.

a) 34. § (4) bekezdése,

b) 35. §-a,

c) 36. §-a,

d) 37. § (1)-(3) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 2012/37/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázatában a Cirok (Sorghum bicolor), Szudánifű (Sorghum sudanense) és a Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) sorok helyébe a következő sorok lépnek:

[FajEgy tétel
legnagyobb
tömege
(t)
Kiszerelt
csomagolási
egységek
tömege
legfeljebb
(kg)
Alapminta
legalább
(kg)
Laboratóriumi
minta legalább
(g)
Tisztaság
vizsgálati minta
legalább
(g)
Idegenmag
vizsgálati minta
(g)
1234567]
"Cirok (Sorghum bicolor)305590090900
Szudánifű (Sorghum
sudanense)
105525025250
Hibrid szudánifű
(Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense)
305530090300"

2. Az R. 3. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázata végén lévő "Megjegyzés"-ben "A maximális tételsúly 5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. Nem takarmánynövények termesztésére szánt vetőmagkeverék esetén a kiszerelt egységek nettó tömege nem haladhatja meg a 2 kg-ot." szövegrész helyébe "A tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól." szöveg lép.

3. Az R. 3. számú melléklet C. rész II. fejezetének

a) "Szuperelit és elit vetőmag", valamint

b) "I. fok, II. fok, kereskedelmi vetőmag"

táblázatát követő "Megjegyzés" a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni."

4. Az R.

a) 1. számú melléklet B. rész

aa) 1.2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

ab) 4. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

ac) 5. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

ad) 6. 1., 6.2. és 6.3. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

ae) 6.3. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második bekezdésében,

b) 1. számú melléklet D. rész II. fejezet 2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

c) 2. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában,

d) 3. számú melléklet B. rész

da) 1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

db) 2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

dc) 5. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

dd) 6., 7., 8. és 9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

e) 3. számú melléklet D. rész II. fejezet

ea) 1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

eb) 2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

ec) 6. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

ed) 8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

f) 4. számú melléklet B. rész

fa) 1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

fb) 2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,

fc) 3. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

fd) 9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,

g) 4. számú melléklet D. rész II. fejezet

ga) 1. pontjában a "Szigetelési távolság" alcímben és a táblázat 1. oszlop első sorában,

gb) 2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában, valamint

h) 5. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában

a "Szigetelési" szövegrész helyébe az "Izolációs" szöveg lép.

5. Az R.

a) 3. számú melléklet B. rész

aa) 2. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó negyedik bekezdésében,

ab) 7. és 9. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második mondatában,

b) 3. számú melléklet D. rész II. fejezet 6. és 7. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második mondatában,

c) 4. számú melléklet B. rész 7. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második bekezdésében

"A szigetelési" szövegrész helyébe "Az izolációs" szöveg lép.

6. Az R.

a) 1. számú melléklet B. rész 2. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó első bekezdés 1. franciabekezdésében,

b) 1. számú melléklet B. rész 5. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó

ba) második bekezdés 5. és 6. franciabekezdésében,

bb) harmadik bekezdés 4. és 5. franciabekezdésében,

bc) negyedik bekezdésében,

c) 4. számú melléklet B. rész 3. pontjában a "Mintavételi kötelezettség gélelektroforézises vizsgálat céljára" címszó első bekezdésében

a "szigetelési" szövegrész helyébe az "izolációs" szöveg lép.

7. Az R.

a) 1. számú melléklet B. rész

aa) 2. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második bekezdés 4., 5. és 6. franciabekezdésében,

ab) 3. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második mondatában,

ac) 5. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második bekezdés 2. és 7. franciabekezdésében, valamint harmadik bekezdés 6. franciabekezdésében,

ad) 6.3. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó harmadik bekezdésében,

b) 4. számú melléklet B. rész 3. pontjában az "Egyéb követelmények:" címszó második bekezdésében "a szigetelési" szövegrész helyébe "az izolációs" szöveg lép.

8. Az R. 3. számú melléklet B. rész 4. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában a "Szigetetési" szövegrész helyébe az "Izolációs" szöveg lép.

9. Az R. 4. számú melléklet B. rész 8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában a "Szigetelő" szövegrész helyébe az "Izolációs" szöveg lép.

2. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez

"7. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

Nyilatkozat-tételi felhívás vetőmag-termesztéshez való hozzájárulásra
...................................... vetőmag-előállító...................................................................... önkormányzat hirdető tábláján,
a ............................................. kormányhivatal, .................................... illetvejárási hivatalban........................ számon
................................napon közzétett vetéstervvel kapcsolatban a védőtávolságba eső.............................. földhasználó
bejelentette egyeztetési igényét.
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi LII. törvény) 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vetőmag-
szaporító tábla .............................. m terjedelmű védőtávolságában tilos a vetőmag előállítással termesztett növényfajjal,
növényfajtával azonos vagy ivarilag kompatibilis növényfajt termeszteni, beleértve a gyomként megjelenő
árvakeléseket is.
A földhasználónak a védőtávolság területére eső és általa használt földterületen - beleértve a tanyát és az egyéb
földterületeket is - folyamatosan gondoskodnia kell a korlátozott növényfaj, annak árvakelése vagy gyomként
megjelenő egyedeinek eltávolításáról.
A 2003. évi LII. törvény 18. § (2) bekezdése és 18/A. § (3) bekezdése alapján a vetőmagtermesztés elsődlegességének
biztosítása és a jogszabályban előírt védőtávolságok érvényesítése érdekében a vetőmag előállítója és
a földhasználó szerződésben állapodhat meg a vetés megkezdése előtt arról, hogy a földhasználó milyen
feltételekkel kötelezi magát arra, hogy a vetőmag szaporító táblát veszélyeztető növényfajokat és -fajtákat nem
termeszt.
A ......................... napon folytatott, szerződéskötésre irányuló egyeztetés eredménytelensége miatt kérjük szíveskedjék
nyilatkozni, hogy
a) hozzájárul-e a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz és a szerződéskötéshez,
b) nem járul hozzá a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz.
A 2003. évi LII. törvény 18/A. § (2) bekezdése szerint a nyilatkozat a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon
belül igazolható módon, postai úton vagy tanúk igazolása mellett személyesen tehető meg a.........................................
vetőmag-előllító (........................... cím, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége........................................... ) részére.
A nyilatkozattételi határidő lejárta után - nyilatkozat hiányában - a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
……………………………………..
aláírás"

"

Tartalomjegyzék