2015. évi XIII. törvény

egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) 3. §-a a következő 5. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

"5. nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás: a közszolgálat nemzetközi feladatainak ellátására és diplomáciai feladatokra történő felkészítést célzó alap- és mesterképzési szakok."

2. § Az NKE tv. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az FT - az oktatási hivatal véleményének figyelembevételével - kezdeményezheti a közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás körébe tartozó képzések indításával és a doktori iskola létesítésével kapcsolatos ügyekben, hogy az általa javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet kerüljön felkérésre szakértői vélemény elkészítésére. Ebben az esetben az oktatási hivatal az Nftv. 67. § (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti eljárásokban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság helyett - az Nftv. 67. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek mellett - a felkért szervezet szakértői véleményét szerzi be, azzal, hogy az azonos tárgy, vagy személy tekintetében egy eljárás keretében szükséges újabb, ugyanazon szervezet által adott, szakvélemény elkészítésében nem vehet részt az a személy, aki az eljárás korábbi részében szakértőként már részt vett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás költségei az Egyetemet terhelik."

3. § Az NKE tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A rektor és a dékánok hivatalból tagjai a szenátusnak.

(2) A szenátusban az oktatók, kutatók és tanárok által választott tagoknak, valamint az (1) bekezdés szerinti tagoknak együttesen a testület többségét kell alkotniuk.

(3) Az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok létszáma nem lehet több, mint a szenátus létszámának huszonöt százaléka, de legalább egy fő."

4. § Az NKE tv. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § Az Egyetemre történő felvétel, illetve hallgatói jogviszony létesítésének feltétele lehet - a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás sajátosságaira figyelemmel -

a) meghatározott nyelv meghatározott típusú és szintű tudása,

b) a magyarországi lakóhely,

c) jogszabályban meghatározott esetben nyilatkozat, amelyben a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányok megkezdéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzést, illetve kifogástalan életvitelre vonatkozó ellenőrzést az illetékes szervek elvégezzék,

d) jogszabályban meghatározott esetben érvényes, kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttség,

e) fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy ilyen jogviszony létesítésének vállalása meghatározott szervnél, tanulmányi szerződés megkötésének vállalása,

f) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv utánpótlási és vezetői adatbankjába történő felvétel vállalása,

g) szakmai területen vagy szakmai szervnél meghatározott idejű gyakorlat, illetve meghatározott rendfokozat megléte,

h) vezetői, illetve elöljárói támogató nyilatkozat,

i) végzettség, szakképzettség, szakképesítés, képesítés, szaktanfolyami vizsga, közigazgatási vizsga megléte vagy megkezdése, továbbá

j) a pályaalkalmassági vizsgálatok részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetésen való megfelelés."

5. § Az NKE tv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hallgató a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján csak akkor bocsátható el, ha az Egyetemen belül más szakra, illetve szakirányra nem vehető át, vagy ha az átvételt a hallgató nem vállalta. Fentiekre nem hivatkozhat a hallgató, ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti körülményváltozás neki felróható."

6. § Az NKE tv. a következő 33/B. §-sal egészül ki:

"33/B. § A hallgató Egyetem irányában teljesítendő bármely fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint a szervezeti és működési szabályzat szerint létrehozott bizottság döntése alapján jogosult."

7. § Az NKE tv. 40. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Felügyeletet gyakorló miniszter)

"e) a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter együttesen."

8. § Az NKE tv.

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 41. § (2) bekezdésében, valamint 44. § (2) bekezdés a) pontjában a "közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe a "közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati",

b) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "honvédek jogállásáról szóló törvény",

c) 21/A. § (3) bekezdésében a "közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kivételével" szövegrész helyébe a "közszolgálati ösztöndíjas hallgatók kivételével, ide nem értve azonban a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányának hallgatóit",

d) 21/A. § (3) bekezdésében a "rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerv, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal"

e) 36. § (1) bekezdésében a "juttatásának fedezetét" szövegrész helyébe a "juttatásának fedezetét - a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott eltéréssel -",

f) 36. § (4) bekezdés a) pontjában az "(1) bekezdés kivételével" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés kivételével, valamint a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági szakirányán",

g) 41. § (1) bekezdésében a "Közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe a "Közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati",

h) 42. §-ában, 43. §-ában, 44. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint 44. § (2) bekezdés d) pontjában a "közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági" szövegrész helyébe a "közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati"

i) 44. § (2) bekezdés d) pontjában az "alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeit" szövegrész helyébe az "alap- és mesterképzés szakjait és a szakok képzési és kimeneti követelményeit, valamint alapképzés képzési ágait"

szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

9. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (6) bekezdése a követező d) ponttal egészül ki:

(A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni)

"d) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény) 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe."

3. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása

10. § (1) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény

a) 2. § f) pontjában a "fegyveres szervvel" szövegrész helyébe a "fegyveres szervvel vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal (a továbbiakban együtt: szerződő szerv)",

b) 24. § (1) és (2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdés d) pontjában, 31. § (2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdés felvezető szövegében és a) pontjában, valamint a 31. § (5) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "szerződő"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 2. § a) pontjában az " , az önkormányzati tűzoltóság" szövegrész.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Jakab István s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék