168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet" szöveg lép.

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Egylakásos "C" (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú lakóépület az (1) bekezdés b) pontja szerinti vásárlása, vagy (1) bekezdés c) pontja szerinti bővítése esetén a családok otthonteremtési kedvezményének igényléséhez, a hitelintézet részére az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e."

(2) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának)

"bb) a tulajdonában lévő lakása bontását az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság elrendelte, vagy az építésügyi hatóság engedélyezte vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásul vette, vagy"

(3) Nem lép hatályba a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (1b) bekezdése.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 11/A. § (1) bekezdésében az "1. § (2) és (5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében" szöveg,

b) 60. § (5) bekezdés a) pontjában a "székhelyét, az Épkiv. 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat," szövegrész helyébe a "székhelyét," szöveg,

c) 60. § (5) bekezdés b) pontjában a "helyrajzi számát," szövegrész helyébe a "helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát," szöveg,

d) 60. § (9) bekezdés b) pontjában a "helyrajzi számát," szövegrész helyébe a "helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát," szöveg,

e) 6. melléklet II. és III. táblázat címében az "1. § (2) és (5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében" szöveg

lép.

4. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építészeti-műszaki tervezési tevékenységek: sajátos építmények műszaki tervezési terület)

"ca) közlekedési építmények tervezési szakterületen vasúti építmények tervezési részszakterület, vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, vasúti villamos berendezések, áramellátás részszakterület, közúti építmények tervezési részszakterület, közúti építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület légiközlekedési építmények tervezési részszakterület, légiközlekedési építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület, hajózási építmények tervezési részszakterület, hajózási építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület,"

(2) Az R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felelős műszaki vezetői szakterület műemléki részszakterületén 5 év szakmai gyakorlati időként a műemléken teljesített vagy azzal összefüggő és az (1) bekezdés b)-c), f)-i) pontjának megfelelő tartalmú tevékenység idejét kell igazolni azzal, hogy a gyakorlati időbe beleszámítható a műemlékvédelmi szakmérnöki képzés ideje, valamint a műemléki hatósági engedélyezéssel kapcsolatos építésügyi hatósági tevékenység ideje részben, amelyek együttesen legfeljebb 3 évet tehetnek ki."

(3) Az R. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) "Műemlékek területén gyakorlott" címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, belsőépítész tervező, építési műszaki ellenőr és energetikai tanúsító kérheti, aki a saját szakterületén műemléki védelem alatt álló építmény vonatkozásában három év gyakorlatot igazol."

(4) Az R. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23/A. § Műemlék épület esetén az energetikai tanúsítónak az R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultsággal bíró szakértőt vagy "műemlékek területén gyakorlott" címmel rendelkező szakmagyakorlót kell bevonnia, ha az energetikai tanúsító nem rendelkezik a "műemlékek területén gyakorlott" címmel."

(5) Az R. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § Műemlék építmény esetén a 2015. április 1. előtt

a) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységet irányító MV-É szakterületen bejegyzett felelős műszaki vezető jogosult műemléken felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, a kivitelezési szerződés teljesítéséig;

b) megkötött szerződéssel rendelkező SZÉSZ szakterületen bejegyzett építésügyi műszaki szakértő jogosult műemléken építésügyi műszaki szakértői tevékenység végzésére, a szerződés teljesítéséig."

(6) Az R. a következő 51. §-sal egészül ki:

"51. § A 2014. január 1-jét megelőzően közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót az 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat szerinti sajátos műszaki tervezési terület KÉ-VK, KÉ-VV, KÉ-KK, KÉ-LK, vagy a KÉ-HK tervezési részszakterületére hivatalból át kell sorolni az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon belül."

(7) Az R.

a) 47. § (8) bekezdésében a "szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal," szövegrész helyébe a "szakterületen," szöveg,

b) 1. melléklet IV. pont 1. részében foglalt táblázat E:4 mezőjében az "5 év műemléken műszaki szakértő irányítása mellett" szövegrész helyébe az "5 év" szöveg

lép.

(8) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(9) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében a "hatályban lévő" szövegrész helyébe "hatályban lévő, vagy a (3) bekezdés szerint elfogadott" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. § (1) és (2) bekezdése és az 5. alcím 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. és a 4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat 6-24. sora helyébe sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)( F)
(1.)(Szakmagyakorlási
terület
megnevezése)
(Szakterület/
részszakterület
megnevezése)
(Szakterület/
részszak-
terület
jelölése)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni)(Képesítési minimum
követelmény és az
ezzel egyenértékű
szakképzettség)
(Szakmai
gyak. idő)
6.Sajátos műszaki
tervezési terület
Közlekedési építmények
tervezési szakterület
részszakterület szerintrészszakterület szerint
7.Közlekedési építmények
tervezési szakterület vasúti
építmények tervezési
részszakterület
KÉ-VAOrszágos közforgalmú, helyi és saját használatú vasutak, iparvágányok, városi
közúti vasutak, földalatti vasutak pályatervezése. Vasúti felépítmény-szerkezetek
tervezése. Vasúti műtárgy tervezés 2,0 m nyílásig. Üzemi létesítmények
(rendezők, rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése. Közúti és
gyalogos, kerékpáros átvezetések tervezése. Közlekedési eszközök pályáinak
(fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve a bányászati függőpályát is),
sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és szalagpálya tervezése. Kivéve az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény szerinti erdészeti szállítópálya egyéb elemei tervezése.
okleveles közlekedés -
építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök
3 év
5 év
7/A.Közlekedési építmények
tervezési szakterület vasúti
építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-VKVasúti felépítmény-szerkezetek tervezése. Üzemi létesítmények (rendezők,
rakodók, átfejtők, tárolók) és a vasúti üzem tervezése.
Különleges közlekedési eszközök (fogaskerekű vasút, sikló, függőpálya, beleértve
a bányászati függőpályát is, sífelvonó-, külszíni bányászati kisvasút- és
szalagpálya) telepítésének, üzemének tervezése
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
7/B.Közlekedési építmények
tervezési szakterület, vasúti
villamos berendezések,
áramellátás, részszakterület
KÉ-VVVasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító
berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és
az ehhez kapcsolt berendezés , valamint a távvezérlő és forgalomirányító
rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-
távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezése
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles gépészmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök,
gépészmérnök
3 év
5 év
8.Közlekedési építmények
tervezési szakterület közúti
építmények tervezési
részszakterület
KÉ-KKözút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait,
vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése.
Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig. Valamennyi közút forgalom
szabályozásának, forgalomirányításának tervezése. Közúti alagút
rendszertervének tervezése. Támfal tervezése 2,0 m magasságig. Kivéve az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény szerinti erdészeti magánút tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
közlekedés-építőmérnök
3 év
5 év
8/A.Közlekedési építmények
tervezési szakterület, közúti
építmények
közlekedésmérnöki tervezési
részszakterület
KÉ-KKValamennyi közút forgalomszabályozásának, forgalomirányításának tervezése.
Közúti üzemi létesítmények és működtetésük tervezése
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
9.Közlekedési építmények
tervezési szakterület
légiközlekedési építmények
tervezési részszakterület
KÉ-LRepülőtér (vízi repülőtér és helioport is) pályarendszerének műszaki tervezése,
létesítés, fejlesztés, védőterület kijelölés. Futópálya, gurulóút, légi jármű állóhely,
repülőtéri tároló helyek tervezése.
okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
9/A.Közlekedési építmények
tervezési szakterület
légiközlekedési építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-LKLégi közlekedési építmények üzemi folyamatainak, technológiájának, a
technológiai és üzemi létesítményeknek a tervezése.
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
10.Közlekedési építmények
tervezési szakterület
hajózási építmények
tervezési részszakterület
KÉ-HAHajózási építmények tervezése.okleveles közlekedés-
építőmérnök,
okleveles
közlekedésmérnök,
közlekedés-építőmérnök,
közlekedésmérnök
3 év
5 év
10/A.Közlekedési építmények
tervezési szakterület
hajózási építmények
közlekedésmérnöki
tervezési részszakterület
KÉ-HKHajózási építmények üzemének, forgalomirányításának, jelzésrendszerének
tervezése
okleveles
közlekedésmérnök,
okleveles villamosmérnök,
közlekedésmérnök,
villamosmérnök
3 év
5 év
11.Hírközlési építmények
tervezési szakterület
HIrészszakterület szerintrészszakterület szerint
12.Hírközlési építmények
tervezési szakterület
vezetékes hírközlési
építmények tervezési
részszakterület
HI-VVezetékes infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, valamint fix telepítésű
informatikai rendszerek és hálózatok tervezése. Az elhelyezéshez szükséges
alépítmények és műtárgyak, földfeletti tartószerkezetek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
13.Hírközlési építmények
tervezési szakterület vezeték
nélküli hírközlési
építmények tervezési
részszakterület
HI-VNVezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy
együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek
építményeinek tervezése.
okleveles villamosmérnök,
okleveles mérnök
informatikus,
villamosmérnök, mérnök-
informatikus
3 év
5 év
14.Vízgazdálkodási
építmények tervezési
szakterület
VZrészszakterület szerintrészszakterület szerint
15.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
települési víziközmű
tervezési részszakterület
VZ-TELTelepülési vízgazdálkodási építmények (ivó- és ipari vízellátás, víztisztítás, fürdő
és uszoda víztechnológia építményei, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás,
települési csapadékvíz elvezetés építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
16.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület területi
vízgazdálkodás építmények
tervezési részszakterület
VZ-TERTerületi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés,
öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek
építmények) tervezése.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
17.Vízgazdálkodási építmények
tervezési szakterület
vízkészlet gazdálkodás
építmények tervezési
részszakterület
VZ-VKGVízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem,
vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező
hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.
okleveles építőmérnök,
építőmérnök,
vízépítési üzemmérnök
3 év
5 év
18.Bányászati építmények
tervezési szakterület
BSzilárdásványi nyersanyagok bányászatával kapcsolatos bányászati
létesítmények, műtárgyak, bányaművelési üzemi technológiai és üzemeltetési
tervei, nem bányászati célú, bányászati módszerekkel épülő földalatti
létesítmények, közmű és közlekedési célú alagutak tervezése.
okleveles bánya- és
geotechnika mérnök
3 év
19.Gáz- és olajipari
építmények tervezési
szakterület
GOKőolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és a kőolajtermékek
szállításához, feldolgozásához, tárolásához szükséges építmények és
vezetékhálózat, cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményei, vezetékes földgáz és
PB-gáz elosztás, egyéb természetben képződő vagy mesterségesen előállított
gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése.
okleveles gáz-és olajipari
mérnök
3 év
20.Energiaellátási
építmények tervezési
szakterület
ENrészszakterület szerintrészszakterület szerint
21.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
hőenergetikai építmények
tervezési részszakterület
EN-HŐHőenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek tervezése, energiaátviteli, elosztó és
szolgáltató rendszerek építményeinek tervezése.
okleveles szakirányú
gépészmérnök,
okleveles villamosmérnök,
okleveles energetikai
mérnök,
3 év
22.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
villamosenergetikai
építmények tervezési
részszakterület
EN-VIVillamosenergetikai előállító-átalakító és -tároló rendszerek
építményeinek és berendezéseinek, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató
rendszerek építményeinek tervezése.
gépészmérnök,
villamosmérnök,
energetikai mérnök,
5 év
23.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
megújuló energia
építmények tervezési
részszakterület
EN-MEMegújuló energia építmények tervezése: geotermikus, napkollektoros,
fotovillamos, biomassza és biogáz, szélerőművek, vízerőművek energetikai
előállító-átalakító és -tároló rendszerek építményeinek és berendezéseinek
tervezése, energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek építményeinek
tervezése.
24.Energiaellátási építmények
tervezési szakterület
atomenergia építmények
tervezési részszakterület
EN-AAtomenergia alkalmazására szolgáló építmények tervezése.okleveles szerkezet-
építőmérnök, okleveles
építészmérnök
(tartószerkezeti kredit-
teljesítéssel)
7 év

2. melléklet a 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)(B)(C)
(1.)(Szakterület
megnevezése)
(Jelölése a
névjegyzékben)
(Feladatok, amelyeket az adott szakterületi
jogosultsággal lehet végezni)
2."C" kategóriaMV-Ép/CAz építmények megépítésére, átalakítására,
bővítésére, felújítására, helyreállítására,
korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására
irányuló építési munkák, valamint
tereprendezési, felszíni vízelvezetési munkák
felelős műszaki vezetése:
a) legfeljebb összesen 1000 m2 szintterület
nagyságig, 7,5 m építménymagasságig és 6,6
m falköz (oszlopköz) távolságig,
b) teherhordó és szakipari szerkezeteinek
megváltoztatására nem irányuló (pl.
karbantartás, felújítás) építési-szerelési
munkák esetében korlátozás nélkül.
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére