331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet

a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (4) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"17. lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy - új lakás építése esetén - ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel."

2. § (1) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha

a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően született vagy örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,

b) a támogatott személy kölcsönszerződés iránti kérelmét 2009. július 1-jét megelőzően benyújtotta, és ennek tényét a hitelintézet által kiállított dokumentummal igazolja,

c) a támogatott személynek a b) pont szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy gyermeket fogad örökbe, és

d) a támogatott személy a b) pont szerinti kölcsönszerződés iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos személyi és egyéb feltételeknek megfelel."

(2) Az R1. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (6) és (7) bekezdés esetén a méltányolható lakásigény megállapításánál együttköltöző családtag alatt valamennyi, a lakásépítési (-vásárlási) kedvezménnyel érintett lakásban lakóhellyel rendelkező személy értendő."

3. § Az R1. 5/A. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(8a) Ha az igénylő házaspár fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladóan a hitelintézet (8) bekezdés szerinti követelésből eredő hátralék összegét is tartalmazó írásbeli felszólítását követően sem tesz eleget és a (8) bekezdés szerinti követelésből eredő hátralék összege meghaladja a havi törlesztőrészlet háromszorosát, a hitelintézet 60 napon belül az ügy iratainak megküldésével értesíti a Kincstárat, mely intézkedik a (8) bekezdés szerinti követelés visszafizetésének érvényesítése iránt."

4. § Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"p) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a lakásépítési (-vásárlási) kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással."

5. § Az R1. 21. § (7b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7b) Házasság felbontása esetén, ha

a) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján az egyik fél a másik féltől megszerzi a kedvezmény vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és

b) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a kedvezményt vagy a fiatalok otthonteremtési támogatását igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,

a tulajdoni részét elidegenítő felet a kedvezmény vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása tekintetében a (7) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli. Az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség a tulajdoni részét elidegenítő támogatott személyt abban az esetben nem terheli, ha az e bekezdésben foglaltak szerint a kedvezmény vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetése alól mentesül."

6. § Az R1. 21/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti elidegenítés esetén - a lakáscserét is ideértve - a megvásárlásra kerülő másik lakás eladója a támogatott személynek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy egyéni vállalkozó, a támogatott személy nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély."

7. § Az R1. 25. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés esetén - amennyiben a lakáscélú állami megtérítési kötelezettség teljesítésének időpontjában a támogatott személynek a megtérítési kötelezettséggel érintett lakásban a tulajdona fennáll - a teljesített megtérítési kötelezettség összegének erejéig, a megtérítési kötelezettség teljesítésének napjától számított 10 évig terjedő időtartamra az állam javára jelzálogjogot és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

(2b) A Kincstár a miniszter által átadott megkeresés alapján, hatósági jogkörben eljárva, határozattal megállapítja a megtérítési kötelezettség teljesítését, majd a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom megtérítési kötelezettséggel érintett lakásra történő bejegyezése iránt."

8. § Az R1. a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr6.)

a) 2. § (1) bekezdésével megállapított 5. § (6) bekezdését és a 9. § b) pontjával megállapított 5. § (7) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően a Kincstár, illetve bíróság által jogerősen elbírált esetekben nem kell alkalmazni,

b) 3. §-ával megállapított 5/A. § (8a) bekezdését a Módr6. hatálybalépését megelőzően a hitelintézet által a Kincstárnak még át nem adott ügyekben kell alkalmazni,

c) 6. §-ával megállapított 21/A. § (1a) bekezdését a Módr6. hatálybalépését követően benyújtott elidegenítésről szóló bejelentésekre kell alkalmazni,

d) 7. §-ával megállapított 25. § (2a) és (2b) bekezdését a Módr6. hatálybalépését követően benyújtott lakáscélú állami megtérítési kötelezettség iránti kérelmek esetén kell alkalmazni,

e) 9. § c)-f) pontjával megállapított 5/A. § (11) bekezdés a) és b) pontját, 5/A. § (13) és (13a) bekezdését azon megelőlegező kölcsönszerződések esetén kell alkalmazni, melyek tekintetében a gyermekvállalás teljesítésére biztosított 5/A. § (2) vagy (5) bekezdése szerinti határidő lejártára a Módr6. hatálybalépést követően kerül sor."

9. § Az R1.

a) 4. § d) pontjában az "a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően" szövegrész helyébe az "a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően",

b) 5. § (7) bekezdésében az "A 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában" szövegrész helyébe az "A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott kölcsönszerződés iránti kérelmek esetén a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában", az "a kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt rendelet szerinti" szövegrész helyébe az "a kölcsönszerződés iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályban volt rendelet szerinti"

c) 5/A. § (11) bekezdés a) pontjában az "in vitro fertilizáció (a továbbiakban: IVF) kezelésen" szövegrész helyébe az "emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)",

d) 5/A. § (11) bekezdés b) pontjában az "az IVF kezelés megkezdése előtt, vagy az IVF kezelések közben" szövegrész helyébe az "a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben",

e) 5/A. § (13) bekezdésében az "az IVF kezelést" szövegrész helyébe az "a reprodukciós eljárást",

f) 5/A. § (13a) bekezdésében az "Az IVF kezelést" szövegrész helyébe az "A reprodukciós eljárást",

g) 16. § (1) bekezdésében az "a társasház lakóépületek" szövegrész helyébe az "a társasház",

h) 16. § (2) bekezdésében az "A társasház lakóépület" szövegrész helyébe az "A társasház",

i) 18. § (15) bekezdésében a "határozatban intézkedik a támogatás" szövegrész helyébe a "határozatban intézkedik a támogatás vagy az 5/A. § (8) bekezdése szerinti tartozás és kamata"

szöveg lép.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"22. lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy - új lakás építése esetén - ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel."

11. § Az R2. 2. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése vagy korszerűsítés esetén - az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja."

12. § Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kamattámogatott kölcsönnel érintett lakást a kölcsön kamattámogatással érintett összegének erejéig, a (3) bekezdés szerinti időtartamra, a kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli."

13. § Az R2. 6. § (5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"l) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a kamattámogatott kölcsönnel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással."

14. § (1) Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére)

"a) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő,

aa) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított, az (5) bekezdésben foglaltaknak is megfelelő számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban: számla), vagy

ab) lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet - a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat, és"

(2) Az R2. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető."

15. § Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)

a) 11. §-ával megállapított 2. § (12) bekezdését a Módr1. hatálybalépésének időpontját követően megkötésre kerülő kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződések esetén kell alkalmazni,

b) 12. §-ával megállapított 4. § (4) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően benyújtott kölcsönkérelmek esetén kell alkalmazni."

16. § Az R2.

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "új lakás" szövegrész helyébe az "új, összkomfortos lakás",

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelőzően" szövegrész helyébe az "a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően"

szöveg lép.

3. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. gyermek:

a) a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint

b) aki az igénylő eltartottja és

ba) a 16. életévét még nem töltötte be,

bb) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,

vagy

bc) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;"

(2) Az R3. 1. § (1) bekezdése a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. bővítés: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül - ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is - a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével;

12. lakás: az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy - új lakás építése esetén - ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel."

18. § (1) Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,

a) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott

aa) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy

ab) - a kérelem benyújtásának időpontjában - használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, új lakás vásárlásához,

amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,

b) legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához vagy

c) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha

ca) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és

cb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult."

(2) Az R3. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye abban az esetben igényelhető, ha a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével vásárolt lakás vételára nem haladja meg a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott Magyarország 1. NUTS-szintű

a) Közép-Magyarország területi egysége esetén

aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot,

ab) városokban a 28 millió Ft-ot,

ac) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,

b) Dunántúl területi egysége esetén

ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,

bb) városokban a 23 millió Ft-ot,

bc) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,

c) Alföld és Észak területi egysége esetén

ca) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,

cb) városokban a 19 millió Ft-ot,

cc) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

(1b) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye "C" (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése esetén abban az esetben igényelhető, ha az igénylő a hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti."

(3) Az R3. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igényelt családok otthonteremtési kedvezménye esetén a kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés tartalmazza a támogatott személy

a) hozzájárulását ahhoz, hogy az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek születését a Kincstár - a kincstári családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve - megállapítsa,

b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy

ba) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát,

bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot

a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja.

(3b) Amennyiben a támogatott személy a (3a) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét a határidő lejártát követő 60 napon belül a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizeti."

(4) Az R3. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A családok otthonteremtési kedvezményét ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is."

(5) Az R3. 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A családok otthonteremtési kedvezményének igénybevételéről szóló szerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése vagy bővítés esetén - az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja."

19. § (1) Az R3. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

"a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak

aa) a b) pontban foglaltak,

ab) lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás,

ac) a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén a bővíteni kívánt lakás

kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;"

(2) Az R3. 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

"h) új lakás építése vagy meglévő lakás bővítése esetén az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy

ha) a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére, a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet - a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat,

hb) új lakás építése vagy építési engedélyköteles bővítés esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja a használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt és

hc) új lakás építése esetén legkésőbb a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részfolyósításáig bemutatja a lakás energetikai teljesítőképességét igazoló energetikai tanúsítványát;"

(3) Az R3. 3. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatás akkor igényelhető, ha)

"j) a támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy

ja) a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követően legalább a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tilalom megszűnéséig a lakás lakóhelyéül szolgál, és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a családok otthonteremtési kedvezményével épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt,

jb) a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjától a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti elidegenítési tilalom megszűnéséig terjedően saját maga és mindazon személyek lakóhelyéül, hontalan esetében szálláshelyéül szolgál, akiknek együttköltözésére tekintettel a családok otthonteremtési kedvezménye folyósítása történt, és

jc) a 14. § (1) bekezdése szerinti tilalom megszűnéséig terjedően a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli."

(4) Az R3. 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető."

20. § (1) Az R3. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összege - a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévő - ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is - és a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalt gyermekeket együttesen számítva, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek -

a) egy gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

aa) legalább 40 m2, de nem haladja meg az 55 m2-t, 500 000 Ft,

ab) 55 m2-t meghaladja, 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

ba) legalább 50 m2, de nem haladja meg a 65 m2-t, 800 000 Ft,

bb) 65 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 80 m2-t, 1 000 000 Ft,

bc) 80 m2-t meghaladja, 1 300 000 Ft,

c) három gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

ca) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, 1 200 000 Ft,

cb) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, 1 500 000 Ft,

cc) 90 m2-t meghaladja, 2 000 000 Ft,

d) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete

da) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, 1 600 000 Ft,

db) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, 2 000 000 Ft,

dc) 100 m2-t meghaladja, 2 500 000 Ft.

(2) A családok otthonteremtési kedvezménye (1) bekezdés alapján meghatározott összegét

a) "A" (energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,1-es,

b) "A+" (fokozottan energiatakarékos) energetikai minősítési osztály esetén 1,2-es, vagy

c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as

szorzószám alkalmazásával kell megállapítani."

(2) Az R3. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a "B" (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított családok otthonteremtési kedvezményét az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt - a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 30 napon belül - köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

(6) Új lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére jogosult. A hitelintézet a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, melyről a támogatott személyt és a Kincstárt írásban értesíti. A Kincstár határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minősítési osztálynak megfelelő családok otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá az e bekezdés szerinti családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő bejegyeztetése iránt."

(3) Az R3. 4. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye (1) vagy (2) bekezdés szerinti összege az 5 éven belül értékesített lakás vagy lakásban lévő tulajdoni hányad esetén nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével számított vételár-különbözet mértékét.

(9) A 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye esetén

a) az igénylő 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévő - ideértve a terhesség 24. hetét betöltött magzatot és ikermagzatot is - és a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalt gyerekei száma alapján számított - (1) bekezdés szerint irányadó - alsó értéket el kell érnie a lakásbővítést követően kialakított hasznos alapterületének, és

b) a családok otthonteremtési kedvezménye nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlával igazolt bekerülési költség 50%-át."

21. § Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a családok otthonteremtési kedvezménye a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-éig kell a hitelintézet részére igazolni. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összege alapján számított, Ptk. szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizeti."

22. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a fiatal házaspár - a 7/A. § kivételével -

a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családok otthonteremtési kedvezménye összegével, vagy

b) a (4) bekezdés szerinti kérelmét az (5) bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a vállalt gyermekek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét

az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten - az a) pont esetén a gyermekvállalási, a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül - vissza kell fizetni."

(2) Az R3. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt események bekövetkezésétől, a (4) bekezdés d) pontja esetén a 11. § (1) bekezdés q) pontja szerinti igazolás kiállításától számított 90. napig, de legfeljebb a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződésben vállalt határidő utolsó napjáig lehet benyújtani."

23. § Az R3. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Amennyiben a fiatal házaspár a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerinti gyermekvállalását nem teljesíti, de az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) részt vett, vagy

b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, -haa (4) bekezdésben foglaltak is megvalósultak - kizárólag a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye összegét kell a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet - az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg - tájékoztatja erről a Kincstárat.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(3) Az igazolást a reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a fiatal házaspár az igazolást annak keltétől számított 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.

(4) A hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a kizáró ok megállapításának első időpontját."

24. § Az R3. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A családok otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén a bővítési munkálatok megkezdése előtt kell kérni a hitelintézettől."

25. § (1) Az R3. 11. § (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"p) a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatvánnyal;"

(2) Az R3. 11. § (1) bekezdése a következő s) és t) ponttal egészül ki:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"s) a terhesség betöltött 24. hetét a várandósság tényéről kiállított, 8 napnál nem régebbi, szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolással,

t) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással."

26. § Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható el."

27. § (1) Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családok otthonteremtési kedvezménye összegének folyósítása az alábbiak szerint történik:

a) új lakás építése vagy bővítés esetében, a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve

aa) készültségi fokkal arányosan,

ab) utólagosan és

ac) a családok otthonteremtési kedvezménye utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, vagy nem építési engedélyköteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatását követően, vagy

b) új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követően, egy összegben."

(2) Az R3. 13. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy a bővítésre már felhasználta.

(4) A hitelintézet új lakás építése vagy bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 3. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

(5) Ha

a) a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben - amennyiben építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja - legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem készülnek el,

b) az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy

c) a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez nem kötött bővítés esetén a munkálatok befejezése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg,

a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a Kincstárat és megküldi az ügy iratait."

28. § (1) Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével

a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő,

b) vásárolt új vagy használt lakásra az adásvételi szerződés megkötését követő, vagy

c) bővített lakásra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy - építési engedélyköteles bővítés esetén - a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő

- a 8. § (1) bekezdése szerinti esetben a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva - 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését a családok otthonteremtési kedvezményét folyósító hitelintézet kérelmezi."

(2) Az R3. 14. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Házasság felbontása esetén, ha

a) - a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján -az egyik fél a másik féltől megszerzi a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b) a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a családok otthonteremtési kedvezményét igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor,

a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli."

(3) Az R3. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (4) bekezdés esetében a Kincstár határozatban intézkedik az igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családok otthonteremtési kedvezménye összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt."

29. § Az R3. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti elidegenítés esetén - a lakáscserét is ideértve - a 2. § (7) bekezdése szerinti eladóra vonatkozó korlátozásokat alkalmazni kell."

30. § Az R3. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családok otthonteremtési kedvezménye összege után 2% költségtérítés illeti meg, amelyet a családok otthonteremtési kedvezményével együtt számol el a központi költségvetéssel."

31. § Az R3. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 18. § (5) bekezdésével megállapított 2. § (9) bekezdését, valamint 30. §-ával megállapított 17. § (7) bekezdését a 2015. július 1-jét követően megkötésre kerülő családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések esetén kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 2015. június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-án vagy azt megelőzően benyújtott lakásépítési támogatás iránti kérelmek vagy megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződések esetén a Módr4. 19. § (4) bekezdésével megállapított 3. § (3b) bekezdése, 21. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése, 23. §-ával megállapított 7/A. §-a, 25. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (1) bekezdés p) pontja, 28. § (2) bekezdésével megállapított 14. § (3b) bekezdése és 32. § (1) bekezdés i) pontjával megállapított 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontja figyelembevételével kell alkalmazni."

32. § (1) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában, 2. alcíme címében, 2. § (6) bekezdésében, 3. § (5) bekezdésében, 3. alcíme címében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésben, 5. alcíme címében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (4) és (5) bekezdésében, 7. alcíme címében, 9. § (1), (2a) és (3) bekezdésében, 10. § (1), (2), (4), (5), (8) és (10) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 15. § (1), (2), (5) és (12) bekezdésében, 16. § (4), (6) és (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében a "lakásépítési támogatás" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye";

b) 1. § (1) bekezdés 7. pontjában a "lakásépítési támogatás nyújtására" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére";

c) 2. § (2) és (3) bekezdésében a "Lakásépítési támogatást igényelhet" szövegrész helyébe az "A családok otthonteremtési kedvezményét igényelheti";

d) 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 7. § (4a) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés e) pontjában, 15. § (11) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. §-ában a "lakásépítési támogatást" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményét";

e) 2. § (7) bekezdésében az "Az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásépítési támogatás" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pontja szerinti családok otthonteremtési kedvezménye";

f) 2. § (8) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés i) pont ie) és if) alpontjában, 9. § (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében a "lakásépítési támogatással" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményével";

g) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (7) bekezdésében, 12. § (7) bekezdésében, 15. § (13) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (4) és (8) bekezdésében a "lakásépítési támogatás" szövegrészek helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye";

h) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "használja fel a támogatás nyújtásáról" szövegrész helyébe a "használja fel a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről";

i) 3. § (1) bekezdés c) pont cd) pontjában az "a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését legfeljebb egy évvel megelőzően" szövegrész helyébe az "a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakása, illetve tulajdoni hányada értékesítésével egyidejűleg vagy azt követően";

j) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a "lakás vásárlása esetén" szövegrész helyébe "új lakás vásárlása esetén";

k) 3. § (3) bekezdésében az "az új lakás építése során" szövegrész helyébe az "az új lakás építése vagy a bővítés során", az "a számával igazolandó bekerülési költség" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség";

l) 3. § (6) bekezdésében, 17/A. §-ában a "lakásépítési támogatást" szövegrészek helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményét";

m) 6. § (2) bekezdésében a "bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget" szövegrész helyébe a "bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget";

n) 7. § (4) bekezdésében a "lakásépítési támogatásról" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről";

o) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) és (7) bekezdésében, 17. § (9) bekezdésében a "lakásépítési támogatás nyújtásáról" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről";

p) 8. § (1) bekezdésében a "lakásépítési támogatást" szövegrészek helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményét";

q) 9. § (5) bekezdésében a "lakásépítési támogatásra" szövegrészek helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményére";

r) 10. § (1a) bekezdésében a "lakásépítési támogatásból" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményéből";

s) 10. § (2), (3) és (6) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a "lakásépítési támogatásra" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményére";

t) 14. § (2) bekezdésében az "épített vagy vásárolt lakást" szövegrész helyébe az "érintett lakást";

u) 14. § (3c) bekezdésében az "a támogatás nyújtásáról" szövegrészek helyébe az "a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről";

v) 16. § (2) bekezdésében a "lakásépítési támogatásnak" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményének";

w) 17/A. §-ában a "lakásépítési támogatáson" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményén"

szöveg lép.

(2) Az R3.

a) 3. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában a "támogatással vásárolni kívánt" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményével vásárolni kívánt";

b) 3. § (1) bekezdés g) pontjában, 3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (8) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (9) bekezdés b) pontjában, 17. § (9) bekezdésében a "támogatás" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye";

c) 3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában, 10. § (3) bekezdésében a "támogatásra" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményére";

d) 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "folyósított támogatást" szövegrész helyébe a "folyósított családok otthonteremtési kedvezményét";

e) 7. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében az "igénybevett támogatás összegét" szövegrész helyébe az "igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye összegét";

f) 8. § (2)-(4) bekezdésében a "támogatásnál" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményénél";

g) 8. § (4) bekezdésében a "támogatási kérelem" szövegrészek helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem";

h) 8. § (5) bekezdésében a "támogatás a bekerülési költség" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye a bekerülési költség";

i) 10. § (7) bekezdésében a "támogatás folyósítását" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye folyósítását";

j) 10. § (8) bekezdésében a "támogatást" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményét";

k) 10. § (9) bekezdésében, 14. § (3a) és (3c) bekezdésében, 15. § (1), (6), (7) és (11)-(13) bekezdésében, 16. § (1)-(2) és (3)-(4) bekezdésében a "támogatással" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményével";

l) 10. § (10) bekezdésében a "támogatás azonnali" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye azonnali";

m) 11. § (3) bekezdésében a "támogatáshoz" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményéhez";

n) 14. § (2) bekezdésében a "támogatás folyósított összegét" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye folyósított összegét";

o) 15. § (7) bekezdésében a "visszafizetett támogatásnak" szövegrész helyébe a "visszafizetett családok otthonteremtési kedvezményének";

p) 15. § (14) bekezdésében és 16. § (2a) bekezdésében a "támogatási összegnek", valamint a "támogatás összegének" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye összegének";

q) 16. § (2) bekezdésében a "támogatási hányadra" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezménye hányadára";

r) 17. § (9) bekezdésében a "támogatások" szövegrész helyébe a "családok otthonteremtési kedvezményei"

szöveg lép.

33. § Hatályát veszti az R3. 7. § (4) bekezdésében a "támogatási" szövegrész.

4. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"22. lakás: az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy - új lakás építése esetén - ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel."

35. § (1) Az R4. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem írásban nyújtható be a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező hitelintézethez."

(2) Az R4. 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy - új lakás építése, bővítés vagy korszerűsítés esetén - az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja."

36. § (1) Az R4. 4. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) ponttal egészül ki:

(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatás nyújtásáról szóló szerződésbe foglaltan kötelezettséget vállal)

"bc) - a 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kamattámogatás kivételével - arra vonatkozóan, hogy a 3. § (3) bekezdés szerinti időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terheli,"

(2) Az R4. 4. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) Amennyiben az igénylő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjra jogosult, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti korszerűsítés esetén a 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti feltétel nem alkalmazandó."

(3) Az R4. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 5. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el."

37. § Az R4. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető."

38. § Az R4. 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem legfeljebb a Nemzeti Eszközkezelőtől történő visszavásárlási jog gyakorlására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül, írásban nyújtható be a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező hitelintézethez."

39. § Az R4. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakást a kölcsön otthonteremtési kamattámogatás érintett összegének erejéig, a 3. § (3) bekezdés szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli."

40. § Az R4. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket a 15/A. § d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket a 15/A. § d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - nem jogosult.

(3) A (2) bekezdés esetén, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 4. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)-(3) bekezdés esetén a 4. § (1) bekezdés b) pontjában vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 4. § (1) bekezdés b) pontjában vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a 15/A. § d) pontja szerinti visszafizetési kötelezettség terheli és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult."

41. § Az R4. 14. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:

(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"p) több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásból az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodással,

q) annak tényét, hogy a 4. § (1d) bekezdése szerinti saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjas, a nyugellátás megállapításáról szóló határozattal."

42. § Az R4. a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § (1) E rendeletnek a családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.)

a) 35. § (2) bekezdésével megállapított 3. § (10) bekezdését a Módr5. hatálybalépésének időpontját követően megkötésre kerülő otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződések esetén kell alkalmazni,

b) 36. § (3) bekezdésével megállapított 4. § (2a) bekezdését, 39. §-ával megállapított 12. § (8) bekezdését, valamint 43. § g) pontjával megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontját a Módr5. hatálybalépését követően benyújtott kölcsönkérelmek esetén kell alkalmazni,

c) 40. §-ával megállapított 13/A. §-át a Módr5. hatálybalépését követően a támogatott személyek otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződéseinek megszüntetése iránti kérelmek esetén kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a 2014. december 31-én hatályos 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontját, 3. § (1) bekezdés c)-e) pontját, 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontját, 4. § (1) bekezdés e) pontját, 4. § (3) bekezdését, 4-6. alcímét, 10. § (4) bekezdését a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelmek esetén továbbra is alkalmazni kell."

43. § Az R4.

a) 2. alcíme címében az "igénybevételének" szövegrész helyébe az "igénylésének",

b) 4. § (1) bekezdésében az "igénybevételének feltétele" szövegrész helyébe az "igénylésének feltétele",

c) 4. § (1) bekezdés f) pontjában az "a 3. § (1) bekezdés d)-f) pontja" szövegrész helyébe az "a 3. § (1) bekezdés f) pontja",

d) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a "használatbavételi engedélyt" szövegrész helyébe a "használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt az utolsó kölcsönrész folyósításáig, de legkésőbb",

e) 4. § (1) bekezdés j) pontjában az "a hitelintézet részére legkésőbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatja" szövegrész helyébe az "a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő",

f) 4. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában az "az előző építtető nevére" szövegrész helyébe az "az előző építtető nevére vagy - amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet - a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról",

g) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "új lakás" szövegrész helyébe az "új, összkomfortos lakás",

h) 5. § (2) bekezdésében az "a számlával igazolandó bekerülési költség" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti számla benyújtási kötelezettség"

szöveg lép.

44. § Hatályát veszti az R4.

a) 1. § (1) bekezdés 2., 3., 6., 8., 9., 12. pontja,

b) 3. § (1) bekezdés c)-e) pontja,

c) 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "vagy lakóingatlanban" szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés e) pontja,

e) 4. § (3) bekezdése,

f) 4-6. alcíme,

g) 10. § (4) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 17-33. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék