16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet célja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) V. címében meghatározott mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer (a továbbiakban: kistermelői támogatási rendszer) alapján nyújtható támogatás igénybevételére vonatkozó, részletes feltételek megállapítása.

2. A kistermelői támogatási rendszerben való részvétel

2. § (1) E rendelet szerinti támogatás 2015. évtől 2022. évig tartó időszakra (a továbbiakban: támogatási időszak) történő igénybevételére az a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) jogosult, aki vagy amely[1]

a) a 2015. évben az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke szerinti egységes területalapú támogatást igényel,

b)[2] a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékát - a teljes támogatási időszakra vonatkozóan - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 15-éig bejelenti, és

c)[3] a támogatási időszak minden évében a 2015. évben az egységes területalapú támogatás vonatkozásában igényelt, támogatható területénél nem kisebb támogatható területet használ, és azon a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(3)[4] Ha a 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a kistermelői támogatási rendszerből, akkor ezt a szándékát az adott évben beadásra kerülő egységes kérelmében - az egységes kérelem benyújtására előírt határidőben - kell jeleznie.

(4)[5] Az 1307/2013/EU rendelet 62. cikk (3) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a Kincstár, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, és az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett - az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és 2015. július 8-a előtt utoljára frissített, fajlagos támogatási adatok alapján szerkesztett - támogatási kalkulátornak a Kincstár honlapján biztosított elérhetősége útján teszi lehetővé a mezőgazdasági termelők számára a kistermelői támogatási rendszer keretében elérhető támogatás becsült összegének megismerhetőségét.

3. A támogatás összege, kifizetés

3. § (1)[6] A támogatás mezőgazdasági termelőnkénti összegét a Kincstár az 1307/2013/EU rendelet 63. cikk (2) bekezdés b) pontjában rögzített módon határozza meg azzal, hogy a második albekezdés szerinti összeg 1250 euró és az 500 eurónál kisebb támogatási összeget fel kell kerekíteni 500 euróra.

(2) Az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén először az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdés b) pontjában, az ezen pont szerinti forrás kimerülése esetén az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (4) bekezdésében foglalt tényállás megállapítást nyer, az érintett mezőgazdasági termelő nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, továbbá az e rendelet szerint már kifizetett támogatás - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti - intézkedésben való jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatásnak minősül.

4. Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4/A. Átmeneti rendelkezések[7]

4/A. §[8] E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. Módosító rendelkezések

6. §[9]

7. §[10]

8. §[11]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A nyitó szövegrészt módosította a 12/2021. (III. 23.) AM rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.03.26.

[2] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 83. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 41. §-a. Hatályos 2017.03.18.

[4] Megállapította a 13/2017. (III. 17.) FM rendelet 40. §-a. Hatályos 2017.03.18.

[5] Módosította a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.02.20.

[6] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 83. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Az alcímet beiktatta a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.05.14.

[8] Beiktatta a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.05.14.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék