Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

12/2021. (III. 23.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 1. számú melléklet 2.1. pontjában az "Öntözési célú vízhasználat" szövegrész helyébe az "Engedélyköteles öntözési célú vízhasználat" szöveg,

b) 2. számú mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében az "Öntözési célú vízhasználatra" szövegrész helyébe az "Engedélyköteles öntözési célú vízhasználatra" szöveg,

c) 2. számú mellékletében foglalt táblázat D:2 mezőjében az "öntözési célú vízhasználathoz" szövegrész helyébe az "engedélyköteles öntözési célú vízhasználathoz" szöveg

lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

2. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (III. 13.) FM rendelet] 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a mezőgazdasági termelő a birtokon tartási kötelezettség ideje alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási helyét, tenyészetét, akkor köteles azt a változás bekövetkezésétől - tartási hely változtatása esetén az állatállomány átszállításának napjától, tenyészet megváltoztatása esetén az ENAR nyilvántartásban bejegyzett állatmozgás dátumától - számított tizenöt napon belül, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton a Kincstár részére bejelenteni."

3. § Az 5/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 7. § (2b) bekezdésében az "a tárgyévet követő év január 30-ig" szövegrész helyébe a "tárgyév december 31-éig" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében az "a kérelmezett állatállomány tartási helyét" szövegrész helyébe az "a kérelmezett állatállomány tartási helyét vagy tenyészetét" szöveg

lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

4. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 1. § 14. pontjában a "2020. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-éig" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "2015-2020. évi támogatási keretösszegeket" szövegrész helyébe a "2021-2022. évi támogatási keretösszegeket" szöveg,

c) 9. § (6a) bekezdésében az "a tárgyévet követő év január 31-éig" szövegrész helyébe a "tárgyév december 31-éig" szöveg,

d) 14. § (6) bekezdésében az "a Kincstár helyszíni ellenőrzés során" szövegrész helyébe az "a Kincstár a mezőgazdasági termelő által vagy a helyszíni ellenőrzés során" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 11. § (6) bekezdés e) pontja.

4. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

7. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított ötéves időtartamra nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2022. évi egységes kérelmében igényelhet."

5. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

8. § A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "2020. évig" szövegrész helyébe a "2022. évig" szöveg lép.

6. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

9. § (1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2. § alkalmazása során a Kincstár különösen a következő eseményeket ismeri el:)

"l) a koronavírus-járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések (a továbbiakban: veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély) miatt bekövetkezett akadályoztatás."

(2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az (1) bekezdés g) és h) pontja alá tartozó, a végrehajtásban közreműködő szerv hatáskörén kívüli események a szolgáltató állatorvos által kiállított igazolással vagy laboratóriumi vizsgálattal igazolható."

10. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 3. § (1) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott esetben, ha a 3. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nem szükséges az ott megjelölt végrehajtásban közreműködő szerv megkeresése, a bejelentéshez elektronikus úton mellékelni kell a szolgáltató állatorvos igazolása vagy az elvégzett laboratóriumi vizsgálatot igazoló dokumentum másolati példányát."

11. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) Kamarai meghatalmazott eljárása esetén, ha a természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem rendelkezik, vagy ha ügyfélkapuval rendelkezik, és elektronikus úton úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor az ügyfél felé irányuló közlést postai úton kell megküldeni.

(2) A kamarai meghatalmazás benyújtása kapcsán a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet szabályait kell alkalmazni."

12. § A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "szakhatóságot" szövegrész helyébe a "végrehajtásban közreműködő szervet" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az "esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, az esemény leírását" szövegrész helyébe az "esemény bekövetkezésének helyét, időpontját, időtartamát, továbbá az esemény leírását" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. § (6) és (7) bekezdése.

7. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

14. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti intézkedésbe vont, zöldszürettel érintett területen termesztett minőségi- és egyéb borszőlőültetvény-kultúrára vonatkozóan

a) ha az ügyfél a zöldszürettel érintett kárenyhítési évben nem igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a zöldszürettel érintett kárenyhítési év hozamát az Mkk. tv. 2. § 2a. pontja szerinti, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghatározott, zöldszürettel érintett kárenyhítési év országos átlaghozama alapján a Kincstár állapítja meg,

b) ha az ügyfél a zöldszürettel érintett kárenyhítési évben igényelt kárenyhítő juttatást, akkor a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 7. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben már kiszámított, zöldszürettel érintett kárenyhítési év hozamát kell figyelembe venni."

15. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Az Mkk. tv. szerinti kockázatközösségi tag és a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához támogatást igénylő mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben nyilatkozik

a) az érintett növénykultúra esetén a termesztés típusáról (fóliás vagy szaporítóanyag-célú termesztés) és

b) bejelentett ültetvény esetén a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (13) bekezdése szerinti termőre fordulás tényéről."

16. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a jogszerű földhasználattal kapcsolatos kétség a mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságában tag (a továbbiakban: tag) ügyfelek által benyújtott ugyanazon, az általuk alapított őstermelők családi gazdaságába bevitt földterületek vonatkozásában áll fenn, és a jogszerű földhasználó az eljárási törvény 44. § (7) bekezdésének egyik pontja alapján sem állapítható meg, akkor a jogszerű földhasználattal összefüggő adategyeztetés során azt kell igazolni, hogy

a) a tag a mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságáról vezetett nyilvántartásban őstermelők családi gazdaságának képviselőjeként van bejegyezve, vagy az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben képviselőként szerepel,

b) - ha az a) pontban foglalt feltétel nem áll fenn - a tag az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben foglaltak alapján a közös tevékenység nyereségéből és veszteségéből magasabb aránnyal részesül,

c) - ha az a) és a b) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn - a tag az érintett tagok közül az általa az egységes kérelemben megjelölt további földterületek vonatkozásában nagyobb területen minősül földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak,

d) - ha az a)-c) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn - a tag az adott földterület vonatkozásában az előző évben jogszerű földhasználónak minősült."

17. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha az ügyfél az eljárási törvény 44. § (6) bekezdése szerinti igazolási kötelezettsége alapján a földhasználata jogszerűségét igazoló, birtokában lévő valamennyi dokumentációt csatolja az egységes kérelméhez és az egységes kérelmén megtett nyilatkozatával tudomásul veszi, hogy a jogszerű földhasználat igazolásával kapcsolatosan részére a Kincstár nem küld további felszólítást, a Kincstár az erre vonatkozó, további felhívás megküldését mellőzi."

18. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket."

19. § (1) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentett tábla tekintetében a helyszíni ellenőrzés során mértnél nagyobb terület bejelentése esetén az ugyanazon terménycsoportba tartozó egyéb tábla esetében a helyszíni ellenőrzés során mértnél kisebb terület bejelentését együttesen, a többletet és a hiányt egybeszámítva kell figyelembe venni (a továbbiakban: területkompenzációs mechanizmus). A helyszíni ellenőrzésbe nem értendő bele az a mérés, amelynek eredményeként a bejelentett tábla egybeművelt tábla részeként kerül megállapításra."

(2) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A területkompenzációs mechanizmusban azon támogatásra bejelentett tábla vehető figyelembe, amelynek megállapított területét az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés eredményeként vagy egyéb, az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés eredményét legalább megerősítő ellenőrzés eredményeként határozták meg."

(3) A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A területkompenzációs mechanizmust a 2. § (1) bekezdés b), c), e) és f) pontjában meghatározott támogatások esetében kell alkalmazni."

20. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kamarai meghatalmazott eljárása esetén a természetes személy ügyfél ügyfélkapuval nem rendelkezik, vagy ha ügyfélkapuval rendelkezik, és úgy nyilatkozik, hogy postai úton történő közlést kér, akkor ezen ügyfélhez szóló közléseket - a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - postai úton kell megküldeni.

(3) A kamarai meghatalmazott által képviselt természetes személy ügyfél az elektronikus kapcsolattartástól eltérő kapcsolattartási formára irányuló nyilatkozatát - az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül vagy papír alapon megküldött nyilatkozatban - visszavonhatja."

21. § Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 26. § (5) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek,

c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

d) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

e) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

f) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

g) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek

történő megfelelést szolgálja.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 12/2021. (III. 23.) AM rendelethez

"1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2021-2022. évi támogatási keretösszegek (millió euró)

1.ABC
Támogatási jogcím megnevezése20212022
2.Anyatehéntartás33,95633,959
3.Hízottbikatartás4,3664,366
4.Tejhasznú tehéntartás66,94266,948
5.Anyajuhtartás21,34421,346
6.Cukorrépa termesztés7,7617,762
7.Rizstermesztés1,9411,941
8.Ipari zöldségnövény termesztés11,13511,135
9.Zöldségnövény termesztés4,9054,905
10.Ipari olajnövény termesztés1,3721,372
11.Extenzív gyümölcstermesztés9,4859,485
12.Intenzív gyümölcstermesztés6,5236,524
13.Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés13,05613,057
14.Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés13,05613,057

"

Tartalomjegyzék