Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

32008R0637[1]

A Tanács 637/2008/EK rendelete ( 2008. június 23. ) az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról

A TANÁCS 637/2008/EK RENDELETE

(2008. június 23.)

az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel az 1979-es csatlakozási okmányra és különösen az ahhoz mellékelt, gyapotról szóló 4. jegyzőkönyv ( 1 ), a továbbiakban: a 4. jegyzőkönyv, (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 4 ) IV. címének a 864/2004/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 1. cikkének 20. pontja által beillesztett 10a. fejezete megállapítja a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás szabályait.

(2)

Az Európai Közösségek Bírósága a C-310/04. sz. ügyben 2006. szeptember 7-én hozott ítéletével ( 6 ) megsemmisítette az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10a. fejezetét az arányosság elvének megsértése miatt, különös tekintettel arra tényre, hogy "a 864/2004 rendeletet megalkotó Tanács nem bizonyította a Bíróság előtt, hogy az e rendelettel bevezetett új gyapottámogatási rendszert mérlegelési jogkörének tényleges gyakorlásával fogadta el, ami magában foglalta valamennyi, az ügyben releváns tény és körülmény figyelembevételét, közöttük a gyapottermeléshez kapcsoló valamennyi bérköltséget és a gyapottisztító vállalkozások életképességét, amelyek figyelembevétele szükséges volt e növénytermesztés jövedelmezőségének értékeléséhez", valamint hogy a benyújtott adatok "nem teszik lehetővé a Bíróság számára annak ellenőrzését, hogy a közösségi jogalkotó a tárgyra vonatkozóan meglévő, széles mérlegelési jogkörének túllépése nélkül hogyan juthatott arra a következtetésre, hogy a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás összegének az előző támogatási rendszerben fennálló összes támogatás összegének 35 %-ában való meghatározása elegendő a 864/2004 rendelet (5) preambulumbekezdésében kifejtett célnak, vagyis a jövedelmezőség, tehát e növény termesztése folytatása biztosításának az eléréséhez, amely cél a 4. jegyzőkönyv (2) bekezdésében előírt célt tükrözi." A Bíróság azt is kimondta, hogy a megsemmisítés hatályát egy új rendelet - ésszerű időn belül történő - elfogadásának időpontjáig felfüggesztik.

(3)

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás új rendszerét a Bíróságnak a C-310/04. sz. ügyben hozott ítéletével összhangban kell elfogadni.

(4)

A gyapotágazat különleges helyzetére vonatkozó összes tényezőt és körülményt - beleértve az adott növény termesztése jövedelmezőségének értékeléséhez szükséges összes részletet - figyelembe kell venni. E célból értékelési és konzultációs folyamat indult: két tanulmányt készítettek a jövőbeli gyapottámogatási rendszernek a közösségi gyapotágazatra kifejtett társadalmi-gazdasági és környezeti hatásairól, valamint szakszemináriumokat és egy internetes konzultációt szerveztek az érdekelt felek bevonásával.

(5)

Az új rendszernek teljesítenie kell a 4. jegyzőkönyv (2) bekezdésében meghatározott célkitűzéseket annak érdekében, hogy támogatni lehessen a gyapottermesztést a Közösség olyan régióiban, ahol az agrárágazat számára fontos, hogy a termelőknek lehetőségük legyen tisztességes jövedelem elérésére, valamint hogy stabilizálni lehessen a piacot a kínálat és forgalomba hozatal szintjén megvalósított szerkezeti fejlesztések révén.

(6)

A rendszernek egyúttal összhangban kell lennie a mezőgazdasági termelők részére nyújtott jövedelemtámogatási politikával, amely a megreformált közös agrárpolitika (KAP) fő irányadó elve.

(7)

A közvetlen termelői támogatás függetlenítése és az egységes támogatási rendszer bevezetése elengedhetetlen eleme a KAP reformfolyamatának. Az 1782/2003/EK rendelet számos mezőgazdasági termék tekintetében bevezette az említett elemeket.

(8)

A KAP reformját alkotó célok és a 4. jegyzőkönyvben foglalt célok megvalósítása érdekében a gyapottámogatást nagyrészt függetleníteni kell, és be kell illeszteni az egységes támogatási rendszerbe. Mivel e célokat a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a közös fellépés szükségessége miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(9)

A gyapotágazat támogatási rendszerének az egységes támogatási rendszerbe történő haladéktalan és teljes integrációja valószínűleg a közösség gyapottermelő régiók termelésében bekövetkező zavart idézhet elő. A támogatás egy részét a támogatható hektáronként nyújtott terményspecifikus támogatással továbbra is a gyapottermeléshez kell kötni. Ennek összegét úgy kell kiszámítani, hogy a 4. jegyzőkönyv (2) bekezdésében meghatározott célok megvalósuljanak a gyapottámogatási rendszernek a KAP egyszerűsítésre irányuló reformfolyamatába történő betagozódása mellett. E célból és az elvégzett értékelés fényében a tagállamonként rendelkezésre álló teljes összeget indokolt azon támogatás nemzeti részének 35 %-ában meghatározni, amely közvetett módon jutott el a termelőkhöz. Ez az arány lehetővé teszi a gyapotágazat számára a hosszú távú életképesség megvalósítását, elősegíti a gyapottermelő régiók fenntartható fejlődését és tisztességes jövedelmet biztosít a mezőgazdasági termelők számára.

(10)

A termelőkhöz közvetett módon eljutó támogatás nemzeti része fennmaradó 65 %-ának az egységes támogatási rendszer rendelkezésére kell állnia.

(11)

Környezetvédelmi okokból meg kell határozni egy bázisterületet termelő tagállamonként. Ezenkívül a támogatható területeket is azokra a területekre kell korlátozni, amelyeket a tagállamok engedélyeztek.

(12)

Termelő tagállamonként hektáronkénti rögzített terméshozamot kell megállapítani. Ez határozza meg - a bázisterületre vonatkozó követelménnyel, a pénzeszközök általános korlátozásával és a rendszer alapvetően független jellegével - a program termelést korlátozó jellegét a 4. jegyzőkönyv céljainak egyidejű teljesítése mellett.

(13)

A gyapottisztító ágazat igényeinek kielégítése érdekében a támogatásra való jogosultságot a ténylegesen betakarított gyapotra vonatkozó minimális minőségi követelményhez kell kapcsolni.

(14)

Továbbá ösztönözni kell a tagállamok által elismert ágazati szervezetek létrehozását annak érdekében, hogy a termelők és gyapottisztítók számára lehetővé tegyék a gyapot minőségének javítását. A Közösség az említett szervezetekben tagsággal rendelkező termelőknek nyújtott támogatás növelésével, közvetett módon járul hozzá a fenti szervezetek tevékenységéhez.

(15)

Az 1782/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

A gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatáson kívül további szabályok elfogadására van szükség annak érdekében, hogy segítsék a gyapotágazatnak az új jogi és gazdasági környezetben történő stabilizálódását.

(17)

Amennyiben a gyapottisztító ágazat megléte a gyapottermelő régiókban szükségesnek tűnik, az ágazati igényeket megfelelően ki lehetne elégíteni többek között a ténylegesen betakarított gyapotra vonatkozó minimális minőségi követelménnyel és az ágazati szervezetek részére a gyapot minősége javításának engedélyezésével. Ezenfelül a gyapottisztító ágazat jelentős többletkapacitására tekintettel a jobb piacorientáció érdekében a szerkezetátalakítási folyamat támogatását célzó további intézkedésekre van szükség.

(18)

Továbbá egyedi minőségrendszereket támogató piacorientációs intézkedéseket és kapcsolódó eladásösztönző tevékenységeket kell bevezetni. Ezért a gyapotágazat tekintetében nemzeti szerkezetátalakítási programokat kell létrehozni. Noha a vonatkozó intézkedéseket a Közösségnek kell finanszíroznia, a tagállamokra kell bízni a saját jellemzőik támasztotta igények szerinti - adott esetben a regionális sajátosságokat is számításba vevő - helyes vegyítési arány meghatározását.

(19)

A szerkezetátalakítási programokat a Bizottsághoz kell benyújtani annak ellenőrzése céljából, hogy az intézkedések megfelelnek-e a rendeletben megállapított feltételeknek és az abban foglalt végrehajtási szabályoknak. E szerkezetátalakítási programok végrehajtásáért a tagállamok felelősek.

(20)

Az intézkedéseknek ki kell egészíteniük az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 7 ) már meglévő intézkedéseit.

(21)

E programok intézkedései között szerepelhet a gyapottisztító-feldolgozó létesítmények egy részének teljes és végleges megszüntetése egy életképesebb gyapottisztító ágazat biztosítása érdekében. Támogatást lehet továbbá biztosítani a gyapottisztító ágazat beruházásainak, amelyek hozzájárulnak e vállalkozások gazdasági teljesítményének növeléséhez. Támogatást lehet ezenfelül rendelkezésre bocsátani a gyapotágazat szerkezetátalakításának következtében érintett gépipari beszállítóknak is.

(22)

Az európai gyapot minőségének javítása érdekében az egyedi minőségrendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőket e programok keretében egyedi támogatásban kell részesíteni a célból, hogy fedezhessék a kapcsolódó költségek egy részét. Az e minőségrendszerek hatálya alá tartozó, gyapotra vonatkozó tájékoztató és eladásösztönző intézkedéseket egyaránt támogatni kell.

(23)

A nemzeti szerkezetátalakítási programokra szánt pénzeszközök tagállamok közötti elosztását a főbb gyapottermelő régiók sajátos szerkezetátalakítási és alkalmazkodási igényeire kell alapozni. A gyapotágazat szerkezetátalakítására és alkalmazkodására irányuló ideiglenes célkitűzésre tekintettel a programok a tagállamok kérésére lezárhatók, és ezt követően a szerkezetátalakítási programok éves költségvetése hozzáadható az érintett tagállam esetében a termeléstől független támogatásokra megállapított nemzeti felső határhoz az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében meghatározottak szerint.

(24)

Tekintettel arra, hogy Portugáliában nincs gyapottisztító ágazat és hogy Bulgáriában az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazzák, e két tagállamban nem szükséges költségvetést rendelni a nemzeti szerkezetátalakítási programokra.

(25)

Annak érdekében, hogy az új gyapottámogatási rendszert és a gyapotágazatra vonatkozó szerkezetátalakítási rendszert a termelési időszak kezdetétől alkalmazzák, ezt a rendeletet a 2009-es naptári évtől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

GYAPOTRA VONATKOZÓ TERMÉNYSPECIFIKUS TÁMOGATÁS

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet módosításai

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A IV. cím 10a. fejezetének helyébe a következő szöveg lép:

"10a. FEJEZET

A GYAPOTRA VONATKOZÓ TERMÉNYSPECIFIKUS TÁMOGATÁS

110a. cikk

Hatály

Támogatást kell nyújtani az 5201 00 KN-kód alá tartozó gyapot termelői számára, az e fejezetben meghatározott feltételek szerint.

110b. cikk

Jogosultság

(1) A támogatást a gyapotot termelő támogatható terület hektárszáma után nyújtják. A támogatható területnek a tagállam által gyapottermelés céljából engedélyezett mezőgazdasági földterületen kell elhelyezkednie, azt engedélyezett fajtákkal kell bevetni, és a tényleges betakarításig rendes növekedési feltételek között kell tartani.

A 110a. cikkben említett támogatás csak megbízható és megfelelő kereskedelmi minőségű termékek után fizethető.

(2) A tagállamok az e cikk (1) bekezdésében említett földterületet és fajtákat a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott részletes szabályoknak és feltételeknek megfelelően engedélyezik.

110c. cikk

Bázisterületek, rögzített terméshozamok és referenciaösszegek

(1) A nemzeti bázisterületek mértéke a következő:

- Bulgária: 3 342 ha,

- Görögország: 250 000 ha,

- Spanyolország: 48 000 ha,

- Portugália: 360 ha.

(2) A bázisidőszakra megállapított rögzített terméshozamok a következők:

- Bulgária: 1,2 tonna/ha,

- Görögország: 3,2 tonna/ha,

- Spanyolország: 3,5 tonna/ha,

- Portugália: 2,2 tonna/ha.

(3) A támogatható hektáronkénti támogatási összeget a (2) bekezdésben foglalt terméshozamok és a következő referenciaösszegek szorzata adja:

- Bulgária: 671,33 EUR,

- Görögország: 251,75 EUR,

- Spanyolország: 400,00 EUR,

- Portugália: 252,73 EUR.

(4) Amennyiben egy adott tagállamban és egy adott évben a gyapottal bevetett támogatható terület meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott bázisterületet, a (3) bekezdésben e tagállamra meghatározott támogatást a bázisterület túllépésével arányosan csökkenteni kell.

(5) E cikk részletes végrehajtási szabályait a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

110d. cikk

Elismert ágazati szervezetek

(1) E fejezet alkalmazásában elismert ágazati szervezet: gyapottermelők és legalább egy gyapottisztító által létrehozott jogi személy, amely a következő tevékenységeket folytatja:

- a gyapot forgalomba hozatala koordinációjának javítása, különösen piackutatás és piaci felmérések által,

- a közösségi szabályoknak megfelelő szerződésminták kidolgozása,

- a termelési irány meghatározása olyan termékek felé, amelyek jobban igazodnak a piaci igényekhez és a fogyasztói kereslethez, különösen a minőség és a fogyasztóvédelem tekintetében,

- a termelési módszerek és eszközök korszerűsítése a termékminőség javítása érdekében,

- a gyapot minőségtanúsítási rendszerek révén történő eladástösztönzést szolgáló értékesítési stratégiák kidolgozása.

(2) A gyapottisztító letelepedése szerinti tagállam elismeri az adott ágazati szervezetet, ha az megfelel a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadandó kritériumoknak.

110e. cikk

A támogatás kifizetése

(1) A termelőknek a támogatást a 110c. cikk alapján, támogatható hektáronként nyújtják.

(2) Az elismert ágazati szervezetekben tagsággal rendelkező termelőknek a támogatás 2 EUR-val megnövelt összegét a 110c. cikk (1) bekezdésében meghatározott bázisterületen található támogatható hektáronként nyújtják."

2. A 156. cikk (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"g) A IV. cím 10a. fejezetét 2009. január 1-jétől kell alkalmazni az ezen időponttól kezdődően vetett gyapotra."

2. FEJEZET

A GYAPOTÁGAZATRA VONATKOZÓ NEMZETI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK

2. cikk

Hatály

(1) Ez a fejezet meghatározza azon szabályokat, amelyek a közösségi pénzeszközök tagállamoknak való odaítélésére, valamint e pénzeszközöknek a tagállamok által a nemzeti szerkezetátalakítási programokon (a továbbiakban: szerkezetátalakítási programok) keresztül, a gyapotágazat megsegítését célzó egyedi szerkezetátalakítási intézkedések finanszírozására történő felhasználására vonatkoznak.

(2) Nem nyújtható támogatás:

a) kutatási projektekhez és kutatási projekteket támogató intézkedésekhez;

b) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján közösségi támogatásra jogosult intézkedésekhez.

3. cikk

Általános követelmények

(1) A szerkezetátalakítási programoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösségi joggal, és összhangban kell állniuk a Közösség tevékenységeivel, szakpolitikáival és prioritásaival.

(2) A tagállamok felelnek a szerkezetátalakítási programokért, biztosítják belső egységességüket, továbbá gondoskodnak arról, hogy azokat objektív módon, az érintett termelők és feldolgozók gazdasági helyzetét, valamint a termelők és feldolgozók közötti indokolatlan megkülönböztetés elkerülésének szükségességét figyelembe véve állítsák össze és hajtsák végre.

A tagállamok feladata, hogy elrendeljék és végrehajtsák a szükséges ellenőrzéseket, valamint a szerkezetátalakítási programok be nem tartása esetén a szankciókat.

4. cikk

A szerkezetátalakítási programok benyújtása és alkalmazása

(1) Minden termelő tagállam négyévente és első alkalommal 2009. január 1-jéig benyújtja a Bizottságnak a négyéves szerkezetátalakítási program tervezetét, amely intézkedéseket tartalmaz e fejezettel összhangban.

Az első albekezdésben foglaltaktól eltérve a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 2009. december 31-ig egyetlen módosított, nyolc évre szóló szerkezetátalakítási programtervezetet nyújtanak be a Bizottságnak.

A szerkezetátalakítási programról - a Bizottságnak történő benyújtását megelőzően - az illetékes hatóságokkal és a gyapotágazat szervezeteivel konzultációt kell folytatni.

Minden tagállam egyetlen programtervezetet nyújt be, amely tartalmazhat regionális sajátosságokat.

(2) A szerkezetátalakítási program három hónappal a Bizottságnak történő benyújtását követően válik alkalmazhatóvá.

Ugyanakkor, ha a benyújtott program nem felel meg az e fejezetben és a végrehajtási szabályokban meghatározott feltételeknek, a Bizottság arról értesíti a tagállamot. Ilyen esetben a tagállam felülvizsgált programot nyújt be a Bizottságnak. A felülvizsgált program két hónappal a benyújtását követően válik alkalmazhatóvá, kivéve, ha az összeegyeztethetetlenség továbbra is fennáll, amely esetben ez a bekezdés alkalmazandó.

(3) A (2) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a tagállamok által benyújtott szerkezetátalakítási programok módosításainak vonatkozásában is.

5. cikk

Költségvetési elosztás

(1) A szerkezetátalakítási program tagállamonkénti éves költségvetése a 2010. pénzügyi évtől kezdődően a következő:

- Görögország: 4,0 millió EUR,

- Spanyolország: 6,134 millió EUR.

(2) Minden tagállam határozhat úgy, hogy beszünteti a szerkezetátalakítási program alkalmazását, és annak az e cikk (1) bekezdésében említett éves költségvetését végleg átcsoportosítja az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében meghatározott nemzeti felső határhoz. Erről a határozatról legkésőbb az adott év augusztus 1-jéig értesíteni kell a Bizottságot, és azt alkalmazni kell a következő naptári év keretében nyújtott közvetlen kifizetésekre. Az értesítésben be kell számolni a szerkezetátalakítási program végrehajtásáról és az abban foglalt célkitűzések megvalósításáról is.

Amennyiben azonban egy tagállam úgy dönt, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerinti módosított, nyolc évre szóló szerkezetátalakítási programtervezetet nyújt be, az e cikk (1) bekezdésében említett éves költségvetését át kell csoportosítani a 73/2009/EK rendelet VIII. mellékletében megállapított nemzeti felső határához a 2018. gazdasági évben, és az említett évben teljesítendő közvetlen kifizetésekre kell alkalmazni. Az érintett tagállamnak 2018. január 1. előtt közleményt kell benyújtania a szerkezetátalakítási program végrehajtásáról és az abban foglalt célkitűzések megvalósításáról.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett átcsoportosítást, valamint az e cikk (1) bekezdésének a megfelelő módosítását az 1782/2003/EK rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni azt követően, hogy a Bizottság értékelte a szerkezetátalakítási program végrehajtását, figyelemmel az abban foglalt célkitűzésekre.

6. cikk

A szerkezetátalakítási programok finanszírozására vonatkozó általános szabályok

(1) A közösségi támogatás kizárólag a megfelelő szerkezetátalakítási programnak a 4. cikk (1) bekezdése szerinti benyújtását követően felmerülő támogatható költségekre vonatkozik.

(2) A tagállamok nem járulnak hozzá a Közösség által a szerkezetátalakítási program alapján finanszírozott intézkedések költségéhez.

7. cikk

Támogatható intézkedések és kedvezményezettek

(1) A szerkezetátalakítási programok a következő intézkedések közül kizárólag egyet vagy többet tartalmazhatnak:

a) gyapottisztító létesítmények teljes és végleges megszüntetése;

b) beruházások a gyapottisztító ágazatban;

c) mezőgazdasági termelők részvétele a gyapotra vonatkozó minőségrendszerekben;

d) tájékoztató és promóciós tevékenységek;

e) a gépipari beszállítók támogatása, amelynek mértéke nem haladhatja meg a bekövetkezett veszteséget.

(2) A szerkezetátalakítási programok kedvezményezettjei a következők:

a) az 1051/2001/EK tanácsi rendelet ( 8 ) IV. fejezete alapján a 2005-2006-os gazdasági évben támogatásban részesülő gyapottisztító létesítmények tulajdonosai az e cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett intézkedések alapján járó támogatás esetében;

b) az 1782/2003/EK rendelet 10a. fejezete alapján támogatásban részesülők az e cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett intézkedések alapján járó támogatás esetében;

c) az 1782/2003/EK rendelet 10a. fejezetében meghatározott, elismert ágazati szervezetek az e cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedés alapján járó támogatás esetében;

d) olyan gépipari beszállítók - az e cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett intézkedés alapján járó támogatás esetében -, amelyek:

- magánszemélyek vagy vállalkozások, és amelyek a 2005-2006-os gazdasági évben termelőkkel vagy gyapottisztítókkal szerződéses viszonyban dolgoztak mezőgazdasági gépeikkel gyapot betakarítása céljából,

- gyapotot takarítottak be, amelyet az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett megszüntetés által érintett gyapottisztító létesítményekbe szállítottak,

- valamint

- bizonyítható veszteséget szenvedtek a betakarítható gyapot hiánya miatt.

8. cikk

Pénzügyi források

Az e fejezetben előírt intézkedések a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a mezőgazdasági piacok szabályozására irányuló intervenciónak minősülnek.

9. cikk

Végrehajtási szabályok

E fejezet végrehajtásának részletes szabályait a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) ( 10 ) 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 291., 1979.11.19., 174. o. A legutóbb az 1050/2001/EK rendelettel (HL L 148., 2001.6.1., 1. o.) módosított jegyzőkönyv.

( 2 ) A 2008. február 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) A 2008. május 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 479/2008/EK rendelettel (HL L 148., 2008.6.6., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 161., 2004.4.30., 48. o.

( 6 ) EBHT 2006., I-7285. o.

( 7 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb a 146/2008/EK rendelettel (HL L 46., 2008.2.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

( 9 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 479/2008/EK rendelettel módosított rendelet.

( 10 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0637 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0637&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0637-20090616 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0637-20090616&locale=hu