198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 6. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e) és f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaznia kell)

"c) a biztonsági és az egészségügyi ágazatban, valamint a kiskorúak oktatásához - ideértve a gyermekgondozást és a koragyermekkori nevelést is - kapcsolódó szakmák esetében - amennyiben azt a magyar jog előírja - az igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó nem áll a foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem született,"

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: (A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell)

"e) betegek életét vagy biztonságát érintő szakma esetében a szolgáltatásnyújtó nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a szakma gyakorlásához Magyarországon szükséges nyelvismerettel,

f) az Etv. VIII. Fejezetének, valamint az Etv. 41. §-ának hatálya alá tartozó szakmák esetében a származási tagállam illetékes hatóságának igazolását a szolgáltatásnyújtó tevékenységének jellegéről és időtartamáról."

2. § A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) és (4) bekezdésének, valamint 56. cikk (3) bekezdésének, valamint

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának és 44. pontjának

való megfelelést szolgálja."

3. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

4. § A Rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjában a "két" szövegrész helyébe az "egy" szöveg lép.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként

a) hatósági jogkörében

aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket, és az általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan

ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,

bb) ellátja az ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,

bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,

bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,

be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,

bf) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit,

bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.

(2) A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó központként közzéteszi a honlapján

a) azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében az európai szakmai kártya létrehozható, továbbá közzéteszi az európai szakmai kártya használatával kapcsolatos tájékoztatását az európai szakmai kártya létrehozásának díját és azoknak az eljáró hatóságoknak a nevét, amelyek feladata az európai szakmai kártya létrehozása,

b) az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét,

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.

(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére."

3. A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. § A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"b) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvényben foglalt, az európai uniós jog hatálya alá tartozó elismerési eljárásra, európai szakmai kártyára, bejelentési eljárásra, riasztási eljárásra,"

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

AB
1Képesítések megjelöléseHatóság kijelölése, amely a riasztási mechanizmusban
közreműködik
2Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges képesítés
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
3Állatorvosi képesítésNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
4A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerinti nevelési-oktatási
tevékenységhez, illetve a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokhoz szükséges képesítés
Oktatási Hivatal
5Etv. 55. § (4) bekezdése szerint közokirat-
hamisítással érintett képesítés
Oktatási Hivatal

"

Tartalomjegyzék