18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a szakképzést érintő vizsgatárgyak tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet mellékletének

a) "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK" fejezet "I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK" címet követő táblázat "3. A rendészeti szervek funkcionális tevékenysége" pont "3.1. A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység" alpontjában az "A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a kormányzati igazgatásról szóló törvény",

b) "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK" fejezet "I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK" címet követő táblázat "3. A rendészeti szervek funkcionális tevékenysége" pont "3.1. A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység" alpontjában a "köztisztviselői és közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "köztisztviselői, közalkalmazotti és kormánytisztviselői",

c) "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK" fejezet "I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK" címet követő táblázat "3. A rendészeti szervek funkcionális tevékenysége" pont "3.1. A személyzeti, munkaügyi és szociális tevékenység" alpontjában az "alapilletmény, és az mivel egészülhet ki" szövegrész helyébe az "alapilletmény, illetve az illetmény, és azok mivel egészülhetnek ki",

d) "SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA" fejezet "I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN" cím "B) TÉMAKÖRÖK" alcím "2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata" pontot követő táblázat "2.5. A jóléti nagyrendszerek" alpontjában a "legfontosabb közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony legfontosabb",

e) "SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA" fejezet "III. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN" cím "B) TÉMAKÖRÖK" alcím "2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata" pontot követő táblázat "2.5. A jóléti nagyrendszerek" alpontjában a "közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony"

szöveg lép.

2. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 8. § (2) bekezdésében az " , állami tisztviselő" szövegrész.

3. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

3. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

a) 1. § b) pontjában a "kormányzati szolgálati viszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, valamint szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban",

b) 4. § (4) bekezdés c) pontjában az "a munkaköri tevékenységek" szövegrész helyébe az "a munkaköri tevékenységek, álláshelyen ellátott feladatok"

szöveg lép.

4. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

4. § Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,

b) az integritás tanácsadó munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,

d) a biztonsági vezetői feladatok ellátása,

e) a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,

f) a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,

g) a titkos ügykezelői feladatok ellátása és

h) a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása

az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül."

5. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A Rendelet

a) 1. § b) és c) pontjában az "államigazgatási" szövegrész helyébe a "kormányzati igazgatási",

b) 2. § a) pontjában a "munkakör betöltésére" szövegrész helyébe a "munkakör betöltésére, feladat ellátására"

szöveg lép.

5. Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosítása

7. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 1. melléklet VII. Fejezet 57. pont 57.1. alpontjában az "aki a minisztérium kormánytisztviselőjeként, kormányzati ügykezelőjeként" szövegrész helyébe az "aki a minisztériumnál kormánytisztviselőként" szöveg lép.

6. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

8. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1. melléklet 3. pontjában a "SZOCIÁLIS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA" fejezet "I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK" cím "B) TÉMAKÖRÖK" alcím "2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata" pontot követő táblázat "2.5. A jóléti nagyrendszerek" alpontja

a) a "Középszint" oszlopban a "legfontosabb közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony" szövegrész helyett a "közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszony legfontosabb",

b) az "Emelt szint" oszlopban a "közalkalmazotti, közszolgálati" szövegrész helyett a "közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati"

szöveggel lép hatályba.

9. § Nem lép hatályba az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 24/2018. (VII. 27.) EMMI rendelet 1. melléklet 28. pontjában a "KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA" fejezet "II. A VIZSGA LEÍRÁSA" cím "EMELT SZINTŰ VIZSGA" alcím "Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői" pontjában az "összesen 40 pont értékben", valamint az "összesen 60 pont értékben" szövegrész.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. és a 9. § 2020. február 15-én lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 18/2019. (VIII. 14.) EMMI rendelethez

1. A Rendelet 1. melléklet C) része a következő 1. ponttal egészül ki:

"1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél

1.1. a gazdasági vezető

1.2. a közbeszerzési ügyintézői munkakör, valamint

1.3. az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatait ellátó munkakör"

2. A Rendelet 1. melléklet

a) A) rész 1.1. és 1.2. pontjában, valamint B) rész 3. pont 3.4., 3.6., 3.7. alpontjában a "munkaköre" szövegrész helyébe az "álláshelye",

b) A) rész 1.2. pontjában az "az állami vezetők" szövegrész helyébe az "a miniszter, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok",

c) A) rész 1.5., 1.8., 1.14. pontjában a "feladatokat ellátó munkakör" szövegrész helyébe a "feladatok ellátását szolgáló álláshely",

d) A) rész 1.7. pontjában a "biztonságáért felelős munkakör" szövegrész helyébe a "biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely",

e) A) rész 1.9. pontjában az "ügykezelője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője",

f) A) rész 1.11. pontjában a "vagy döntéshozó munkakör" szövegrész helyébe a " , döntéshozó feladatok ellátását szolgáló álláshely",

g) A) rész 1.12. pontjában, valamint B) rész 5. pont 5.3. alpontjában, 7. pont 7.3. alpontjában, 10. pont 10.3. alpontjában, 12. pont 12.1. alpontjában az "eljárásban résztvevő munkakör" szövegrész helyébe az "ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely",

h) B) rész 3. pont 3.8. alpontjában, 5. pont 5.4. alpontjában, 7. pont 7.4. alpontjában, 10. pont 10.4. alpontjában, 11. pont 11.6. alpontjában, 12. pont 12.2. alpontjában, 14. pont 14.4. alpontjában a "biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör" szövegrész helyébe a "biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely",

i) B) rész 5. pont 5.2. alpontjában a "kezelését ellátó munkakör" szövegrész helyébe a "kezelési feladatainak ellátását szolgáló álláshely",

j) B) rész 7. pont 7.2. alpontjában az "és a főosztályvezető-helyettes" szövegrész helyébe az "és az osztályvezető",

k) B) rész 14. pont 14.1. alpontjában az "eljárásban részt vevő munkakör" szövegrész helyébe az "ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely",

l) B) rész 14. pont 14.6. alpontjában a "Szolgálattal kapcsolatos munkakör" szövegrész helyébe a "Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely",

m) C) rész címében az "államigazgatási" szövegrész helyébe a "kormányzati igazgatási"

szöveg lép.

3. Hatályát veszti a Rendelet

a) 1. melléklet B) rész 2. pontja,

b) 1. melléklet A) rész 1.6. pontjában a "főosztályvezető-helyettes," szövegrész,

c) 1. melléklet B) rész 3. pont 3.3. alpontjában a "főosztályvezető-helyettes és" szövegrész.

Tartalomjegyzék