21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában rendvédelmi feladatokat ellátó szerv

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

c) a terrorizmust elhárító szerv,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

e)[1] a büntetés-végrehajtási szervezet,

f)[2] a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint

g)[3] az idegenrendészeti szerv.

1/A. §[4] E rendelet szabályait a 2/A. §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) is.

2. § (1)[5] A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 30. §-ában meghatározott vagyontárgyak mellett, az ott meghatározott okból vagy célból a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénz és - a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában tilthatja meg, hogy azokat a hivatásos állomány tagja magánál tartsa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya esetében a közterületen, a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szolgálat vonatkozásában vezethető be.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya tekintetében a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen szolgálatot teljesítők esetében, valamint az őrhelyeken, továbbá a büntetés-végrehajtás objektumain kívüli őrzési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat ellátó személyek esetében vezethetők be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tekintetében a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatban a közterületen és a gazdálkodó szervezeteknél végzett hatósági feladatok ellátása során, illetve a kárhelyszíneken beavatkozási tevékenységet végzők esetében vezethetők be.

(5)[6] Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya tekintetében a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen vezethetők be.

2/A. §[7] A korlátozás a rendvédelmi alkalmazott esetében

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a közúti, vasúti, légi, vízi határátkelőhelyen, a fogdában, az őrzött szálláson, az őrzött létesítményben, illetve az előállító egységben ellátott határrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, illetve objektumvédelmi szakterületen,

b) a büntetés-végrehajtási szervezetnél a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló részlegen vagy a fogvatartottak foglalkoztatására kijelölt területen szolgálatot teljesítők esetében, valamint az őrhelyeken, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet objektumain kívüli felügyeleti és ellenőrzési feladatok esetében,

c) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatban a közterületen és a gazdálkodó szervezeteknél végzett hatósági feladatok ellátása során

d)[8] az idegenrendészeti szervnél a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen

vezethető be.

3. § (1) A hivatásos állomány tagja szolgálatba lépéskor köteles a szolgálati elöljáró részére nyilatkozni a nála található korlátozás alá eső tárgyról, a nyilatkozatot követően köteles azt az értékmegőrző szekrényben elhelyezni, vagy annak hiányában a kijelölt átvevőnek átadni, ami a szolgálat befejezését követően adható vissza.

(2) Az átadott korlátozás alá eső tárgyat az értékmegőrző szekrényben vagy névre szóló lezárt, az átadó által aláírt borítékban, az átvevő lemezszekrényében kell tárolni a szolgálat végéig. Az átadás-átvétel tényét, a nyilatkozatot külön erre a célra megnyitott, nyilvántartási számmal ellátott nyilvántartásban kell dokumentálni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakat a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálatba lépő hivatásos állományú tagja tekintetében már a szolgálatteljesítés helyéül kijelölt objektumba történő beléptetés során, az ott meghatározott beviteli korlátozásoknak megfelelően a belépni szándékozó hivatásos állományú személy önként vagy a beléptetést végrehajtó személy felszólítására köteles az értékmegőrzőben elzárni.

4. § (1) Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő birtoklását a Hszt. 30. §-a alapján korlátozza, a korlátozás a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti esetekre nem terjed ki.

(2) Ha a hivatásos állomány korlátozással érintett tagja esetében olyan egyedi méltánylást érdemlő körülmény merül fel, amely miatt indokolt biztosítani a hivatásos állomány tagjának a magáncélú telekommunikációs eszköz útján történő elérhetőségét, azt a hivatásos állomány tagjának erre irányuló írásbeli kérelmére a szolgálati elöljárója meghatározott időszakra írásban engedélyezheti. Ha a körülmények az írásbeli engedélyezést nem teszik lehetővé, a szolgálati elöljáró szóban is engedélyezheti a magáncélú telekommunikációs eszköz használatát. Az írásbeli engedélyt az akadályoztatás elhárulását követően soron kívül pótolni kell.

(3) Ha a szolgálat ellátására olyan helyen kerül sor, ahol a szolgálati célú telekommunikációs eszközökkel a hivatásos állomány tagjának folyamatos elérhetősége nem biztosítható, a szolgálati elöljáró a magáncélú telekommunikációs eszköz birtokban tartását engedélyezheti.

5. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka, országos főigazgatója vagy az állományilletékes parancsnok abban az esetben korlátozhatja a magáncélú telekommunikációs eszközök szolgálatellátás során történő használatát, ha azok szolgálatban történő birtoklása általános tiltásának feltételei nem állnak fenn, de a végrehajtandó szolgálati feladatok tartalma alapján a szolgálat ellátásával nem fér össze a magáncélú telekommunikációs eszköz használata. A korlátozás vonatkozhat a teljes szolgálat időtartamára, annak meghatározott időszakára vagy egyedileg meghatározott szolgálati feladat végrehajtásának időtartamára.

6. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[2] Módosította a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 46. § b) pontja. Hatályos 2019.07.01.

[3] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 43. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[4] Beiktatta a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.03.12.

[5] Módosította a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 25. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 44. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[7] Beiktatta a 6/2019. (III. 11.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.03.12.

[8] Beiktatta a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelet 45. §-a. Hatályos 2019.07.01.