221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

az 1. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) és y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím és az 1-3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)" szöveg,

b) 2. § (3) és (4) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szerv" szöveg

lép.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megelőző együttműködésen az Flt. szerinti együttműködést kell érteni, ideértve azokat az eseteket, amikor az álláskeresőként való nyilvántartás az Flt. 54. § (14a) bekezdés a) pontja szerinti képzésben, vagy az Flt. 54. § (14a) bekezdés c) pontja szerinti közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel."

3. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 15. § (2a) bekezdésében a "33. § (1a)" szövegrész helyébe a "33. § (1b)" szöveg,

b) 25. § (4) bekezdés b) pontjában a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatokat ellátó szerv" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv)" szöveg,

c) 26. § (1) bekezdésében a "Főigazgatóságot" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szervet" szöveg,

d) 26. § (3), (5) és (6) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, valamint a 29. § (1) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szerv" szöveg,

e) 26. § (4) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrészek helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szerv" szöveg, a "Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szervnek" szöveg,

f) 28. § (1) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szerv" szöveg, a "Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "módszertani feladatokat ellátó szervnek" szöveg,

lép.

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 16/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A fenntartó a visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig - részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet."

(2) Az Szfr. 16/D. § (6) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ha a fenntartó a Hivatal által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Hivatal a részletfizetési engedélyt visszavonja."

(3) Az Szfr. 16/D. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt követelést és annak kamatait az állami adóhatóság a Hivatal megkeresésére adók módjára hajtja be."

5. § Az Szfr.

a) 3. § (2) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől" szöveg, a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől" szöveg,

d) 6. § (8) bekezdésében a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdés d) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg,

f) 16/D. § (6) bekezdésében a "6 hónapot" szövegrész helye a "12 hónapot" szöveg

lép.

6. § Az Szfr. 16/D. § (8) bekezdése hatályát veszti.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 2. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe)

"c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladatmutató, aki ugyanazon a napon az Szt. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

ca) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével -,

cb) szociális szakosított ellátásban - az éjjeli menedékhely kivételével - vagy

cc) gyermekvédelmi szakellátásban

is részesül, a (8) és (8a) bekezdésben meghatározott kivételekkel."

(2) A Tkr. 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Közösségi alapellátás esetén figyelembe kell venni az azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül."

8. § A Tkr. a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (7) bekezdés c) pontját, 2. § (8) bekezdés c) pontját és 2. § (8a) bekezdését 2015. január 1-jétől, visszamenőlegesen is alkalmazni kell."

9. § A Tkr.

a) 2. § (8) bekezdés c) pontjában a "gondozóházában" szövegrész helyébe a "gondozóházában, időskorúak gondozóházában" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a Tkr. 2. § (8) bekezdés a) pontja.

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 2. alcímének címsora helyébe a következő alcím lép:

"2. A Főigazgatóság feladat- és hatásköre"

12. § Hatályát veszti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a) 3. alcímének alcíme,

b) 5. § (1) és (2) bekezdése.

6. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 5. § (2) bekezdése a következő első mondattal egészül ki:

"A megyei működést engedélyező szervek hatósági eljárásaiban a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a Hivatal."

14. § Az Sznyr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyes bejegyzése iránti első fokú eljárásban a szakmai programot

a) a b) és a c) pontban foglaltak kivételével a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége,

b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a c) pontban foglaltak kivételével a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet),

c) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén - ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani intézményt - a kijelölt egyházi módszertani intézmény

szakértőként véleményezi."

15. § (1) Az Sznyr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megyei működést engedélyező szerv a szakmai program véleményezésére a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét, az Intézetet, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt szakértőként rendeli ki

a) fenntartóváltozás esetén, az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével,

b) ha a módosítás új szolgáltatás vagy szociális szolgáltatás esetén új ellátotti csoport bejegyzésére irányul, vagy

c) ha szakértő kirendelése a működést engedélyező szerv szerint a szakmai program módosulása miatt egyéb okból szükséges."

(2) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)

"e) családok átmeneti otthona esetén, ha a módosítás célja félutas ház bejegyzése, valamint"

(3) Az Sznyr. 32. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart)

"f) az a)-e) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt."

16. § (1) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével)

"i) az 1. melléklet 3.1.27.2. és 3.1.27.3. pont szerinti adatokat törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból,"

(2) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével)

"o) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően - az a) és e)-i) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni."

17. § Az Sznyr. 14. alcíme a következő 43/A. §-sal egészül ki:

"43/A. § (1) Az Szt. 92/K. § (8)-(10) bekezdése és a Gyvt. 98. § (11)-(14) bekezdése szerinti közzétételről a Hivatal gondoskodik.

(2) Ha a közzétételre kerülő döntést a megyei működést engedélyező szerv hozta, a közzétételre kerülő adatokról - a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerén keresztül - haladéktalanul értesíti a Hivatalt."

18. § (1) Az Sznyr. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a gyermekek napközbeni ellátásának a Hivatal által lefolytatott ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a Hivatal az Intézetet rendeli ki szakértőnek."

(2) Az Sznyr. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hivatal ellenőrzésére a 36. § (3) bekezdésében, a 37. § (6) és (7) bekezdésében, a 39. § (3), (4) és (6) bekezdésében, a 40-43. §-ban, valamint gyermekek napközbeni ellátása esetén a 37. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy a Hivatal a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát a miniszternek küldi meg."

19. § Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:

"50/B. § (1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított szabályokat a 2015. szeptember 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A fenntartó 2015. október 2-áig köteles kérelmezni a 2015. augusztus 31-én működő krízisközpontjának, félutas házának és titkos menedékházának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.

(3) A Szt. 136. § (5) bekezdése szerint befogadásra kerülő engedélyesekről és feladatmutatókról a Hivatal 2015. szeptember 4-éig adatot szolgáltat a megyei működést engedélyező szerveknek és az igazgatóságnak. A befogadást - az adatszolgáltatás alapján - a megyei működést engedélyező szerv 2015. október 31-éig hivatalból jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba."

20. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Sznyr. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Sznyr. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. § Az Sznyr.

a) 13. § (1) bekezdésében a "Hivatal honlapján" szövegrész helyébe a "Szociális Ágazati Portálon" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdés g) pontjában a "külső férőhelyek" szövegrész helyébe a "külső férőhelyek vagy a félutas ház" szöveg,

c) 19. § (9) bekezdésében a "Külső férőhelyek" szövegrész helyébe a "Külső férőhelyek, félutas ház" szöveg,

d) 20. § (3) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet" szöveg, a "Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységének, az Intézetnek" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében a "(lakrészben)" szövegrész helyébe a "(lakrészben), a félutas házban" szöveg,

f) 35. § (5) bekezdés a) pontjában a "halála esetén" szövegrész helyébe a "halála miatt" szöveg,

g) 35. § (5) bekezdés b) pontjában a "helyezése esetén" szövegrész helyébe a "helyezése miatt" szöveg,

h) 35. § (5) bekezdés c) pontjában a "ha" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, ha" szöveg,

i) 36. § (2) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében az "a Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az Intézetnek" szöveg,

j) 37. § (1) bekezdésében a "Főigazgatóságot" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét, az Intézetet" szöveg,

k) 37. § (2) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében a "Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége, az Intézet" szöveg,

l) 40. § (1) bekezdés b) pontjában, 41. § (2) bekezdés h) pontjában az "illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével -" szövegrész helyébe az "a külső férőhelyet, illetve a félutas házat" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti az Sznyr. 32. § (3) bekezdés d) pontjában a "valamint" szövegrész.

7. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szöveg

lép.

8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nrszhr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai feladatkörében

a) működést engedélyező szervként jár el, továbbá ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével, valamint az ehhez szükséges iratminták kiadásával kapcsolatos egyéb feladatokat,

b) ellátja a szociális szolgáltatók és intézmények jelentési rendszerével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat,

d) az elsőfokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás (a továbbiakban: befogadás) szakkérdésében,

e) ellátja az utcai szociális munka, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak finanszírozásával kapcsolatos feladatokat,

f) vezeti a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartást,

g) vezeti a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartását,

h) vezeti az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéket,

i) vezeti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzéket,

j) vezeti a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékét,

k) vezeti a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartását,

l) jogszabályban meghatározott személyt jelöl ki a komplex szükségletfelmérés elvégzéséhez,

m) ellátja a központi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi információs rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

n) működteti a Szociális Ágazati Portált,

o) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók, intézmények és hálózatok szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

p) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

q) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,

r) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

s) kutatásokat folytat és szervez,

t) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására,

u) közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához, valamint

v) pályázatkezelői feladatokat lát el."

(2) Az Nrszhr. 3. § (3) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(A Hivatal képzési feladatai körében)

"c) működteti a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét, minősíti a továbbképzési programokat, és

d) a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgát szervez."

25. § Az Nrszhr. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A Hivatal különös feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység) a jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el

a) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével,

b) a szociális foglalkoztatás engedélyezésével és ellenőrzésével, és

c) az ápolási díj megállapításával

kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben.

(2) A Hivatal főigazgatója vagy más kormánytisztviselője nem utasíthatja a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét és ügyintézőit az (1) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítése során. E rendelkezés nem vonatkozik arra, ha a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét vagy ügyintézőjét feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják.

(3) A módszertani feladatokat ellátó szervezeti egység a feladatainak ellátásába bevonhat, vagy egyes feladatainak ellátására pályázat alapján kijelölhet szakértőket, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, hálózatokat és szakmai szervezeteket."

26. § Az Nrszhr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kormány az Szt. 58. § (1) bekezdése szerinti és a Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként a módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységet jelöli ki."

27. § Az Nrszhr. a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § (1) E rendeletnek az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított szabályait a 2015. szeptember 1-jén folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által kiadott szakvélemények 2015. augusztus 31-ét követően is felhasználhatók.

(2) A Hivatal a 2015. szeptember 1-jét megelőzően az SZGYF által ellátott feladat- és hatáskörei, valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. szeptember 1-jétől az SZGYF jogutódja. E kérdések rendezésére a Hivatal és az SZGYF megállapodást köt.

(3) A Hivatal a 2015. szeptember 1-jét megelőzően a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: NCSSZI) által ellátott feladat- és hatáskörei, továbbá az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz, valamint egyéb más, vagyoni értékű jogok tekintetében 2015. szeptember 1-jétől az NCSSZI jogutódja. E kérdések rendezésére a Hivatal és az NCSSZI megállapodást köt.

(4) A projektmegvalósítás befejezését követően

a) a TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002 azonosítószámú "A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása",

b) a TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú "Szociális szolgáltatások modernizációja",

c) a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú "Szociális képzések rendszerének modernizációja", valamint

d) a TÁMOP-5.2.9-13/1-2014-0001 azonosítószámú "Legyen más a szenvedélyed!"

kiemelt projektek tekintetében a Hivatal az NCSSZI jogutódja."

28. § Hatályát veszti az Nrszhr. 4. § (1) bekezdésében az "az első fokú hatósági eljárás tekintetében" szövegrész.

9. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)

"3.1.27. családok átmeneti otthona:

3.1.27.1. férőhelyszám,

3.1.27.2. ha a családok átmeneti otthona krízisközpontként működik,

3.1.27.2.1. az erre vonatkozó adat,

3.1.27.2.2. a félutas ház címe,

3.1.27.3. ha a családok átmeneti otthona titkos menedékházként működik, az erre vonatkozó adat,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet 3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:)

"3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám, feladatmutató esetén a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra vonatkozó adatok, illetve az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra azzal, hogy a befogadott és befogadás nélkül költségvetési támogatásra jogosító ellátotti létszám, férőhelyszám összesen nem lehet magasabb a bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál,"

2. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.15. Családok átmeneti otthona esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl

2.15.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,

2.15.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,

2.15.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,

2.15.4. csatolni kell a félutas ház elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát."

2. Az Sznyr. 5. melléklete a következő 2.16. ponttal egészül ki:

"2.16. Csatolni kell a Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, az Szt. vagy a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot."

3. Az Sznyr. 5. melléklet 2.5.2., 2.6.2., 2.11.3. pontjában az "a kérelem" szövegrész helyébe az "az engedélyes címe" szöveg lép.

4. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.11. pontjában a " , családok átmeneti otthona" szövegrész.

3. melléklet a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1.17. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

3.1.17.1. család- és gyermekjóléti szolgálat,

3.1.17.2. család- és gyermekjóléti központ,"

2. Hatályát veszti az Sznyr. 1. melléklet 3.1.5. pontja.

Tartalomjegyzék