391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételi rendszer működtetése, valamint a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia finanszírozására kötelezett és az átviteli rendszerirányító közötti elszámolás szervezésének pénzügyi - hitelezési és ár - kockázatainak csökkentése érdekében olyan pénzügyi biztosíték rendszert működtet, amely kezeli a finanszírozásra kötelezett, illetve az értékesítési jogosultsággal rendelkező termelő pénzügyi pozícióinak teljesítési kockázatát jogszabályban meghatározott elszámolási ciklus alatt."

2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kát. R.) 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"o) szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén az Értékesítő által a Befogadó számára fizetendő díj;"

(2) A Kát. R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelező átvételi rendszerben az Értékesítő jogosult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint az Értékesítővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. Az Értékesítők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse az Értékesítők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes Értékesítők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó Értékesítőt. Ha az Értékesítők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy Értékesítő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni."

(3) A Kát. R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem engedélyköteles kiserőmű esetében a kötelező átvételre való jogosultság megszűnik, ha a villamosenergia-termelés nem kezdődik meg a kereskedelmi üzem megkezdésének a kérelemben meghatározott, tervezett időpontjától számított három - 2016. január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén egy - éven belül."

(4) A Kát. R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Értékesítő köteles a Befogadó részére a VET végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegköri szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha az engedélyes Értékesítő a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni."

(5) A Kát. R. 7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A szélerőmű és az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű biogáz erőmű a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől számított hat hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint kereskedelmi üzeme alatt korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól."

(6) A Kát. R. 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni."

(7) A Kát. R. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) A Kát. R. 7. § (5) bekezdésében a "menetrendadásra kötelezett" szövegrész helyébe az "engedélyes" szöveg lép.

(2) A Kát. R. 7. § (6) és (7) bekezdésében az "a menetrendadásra kötelezett" szövegrész helyébe az "az engedélyes" szöveg lép.

3. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a Hivatal 8 napon belül

a) a bejelentés hiányainak megjelölése mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt, vagy

b) - ha a hiánypótlás, nyilatkozattétel nem lehetséges vagy eredménytelen - a névjegyzékbe vételt határozattal megtagadja és figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélkül történő folytatásának jogkövetkezményeire."

(2) Az R. 21. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A regisztráló szervezet - a névjegyzékbe való bejegyzés érdekében - az adatváltozás bejelentésétől számított 5 napon belül tájékoztatja a Hivatalt a megváltozott adatokról.

(8) A regisztráló szervezet 5 napon belül tájékoztatja a Hivatalt, ha az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet

a) a névjegyzékben nyilvántartott adat változását a regisztráló szervezet figyelmeztetése ellenére a megadott határidőben nem jelentette be, vagy

b) a nyilvántartási díj megfizetését a regisztráló szervezet figyelmeztetése ellenére a megadott határidőben nem teljesítette."

(3) Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A külföldi oktatási intézményekben szerzett szakképzettség elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A hazai oktatási intézményekben szerzett szakképzettség egyenértékűségének megítélésére a bejelentést tenni kívánó személynek az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára irányuló bejelentést megelőzően ki kell kérnie egy olyan hazai felsőoktatási intézmény véleményét, amely a bejelentés benyújtásának évében az (1) bekezdésben meghatározott szakirányú végzettség megszerzését biztosító képzést nyújt."

(4) Az R. 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditor határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentésének - magyar nyelvű fordításban - tartalmaznia kell)

"a) a 21. § (1) bekezdés a)-b), e) és g) pontjában foglalt adatokat,

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (3) bekezdésében foglaltakat,"

(5) Az R. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EGT tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditor határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentésének - magyar nyelvű fordításban - tartalmaznia kell)

"g) nyilatkozatot - az időtartam megjelölésével - arra vonatkozóan, hogy a bejelentését öt évnél rövidebb időtartamra kívánja megtenni."

(6) Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az energetikai auditáló szervezet bejelentésének - magyar nyelvű fordításban - tartalmaznia kell

a) az (1) bekezdés b) és e)-g) pontja szerinti nyilatkozatokat és iratokat, valamint

b) a 21. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglalt adatokat, igazolást és nyilatkozatot."

5. § Az R. 20. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon", (3) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) és (5) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. § (1), (2), (4), (6) és (7) bekezdése, továbbá a 3. §-a 2016. április 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet 3. alcíme az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítő viszonylatában a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla és a szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján történnek."

2. A Kát. R. 4. számú melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. A Befogadó az Értékesítő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról."

3. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 2. alpontjában az "öt" szövegrész helyébe a "hat" szöveg lép.

4. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 3. alpontjában a "négy" szövegrész helyébe az "öt" szöveg lép.

5. A Kát. R. 4. számú melléklet II. pont 7. alpontjában az "az 1. pont szerinti, következő számla" szövegrész helyébe az "és behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla" szöveg lép.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére