419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), k), q), r), sz) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 4. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím és az 5. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze."

2. § A Tr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege - az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Szt. 116. § (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani."

3. § A Tr. 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "esetén" szövegrész helyébe az "esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó -" szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a Tr. 4. § (1) bekezdése.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 5/A. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér]

"b) a család- és gyermekjóléti központtól a szociális segítőmunka és a védelembe vétel eredményéről."

6. § A Gyer. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyámhivatal az általa folytatott eljárás során felhívja a család- és gyermekjóléti központot a gyermeknek az alapellátás keretében történő ellátása megszervezésére, ha a gyermek helyzete nem indokolja gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását."

7. § A Gyer. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, de a gyermek és szülője, illetve családbafogadó gyámja nyilatkozatban vállalják a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és gyermekjóléti központtal való együttműködést és ennek alapján valószínűsíthető a gondozás eredményessége, a gyámhivatal az (1) bekezdésben foglalt döntésével egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő segítségnyújtás megszervezésére."

8. § A Gyer. 87. § a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A védelembe vételről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban meghatározottakon kívül tartalmazza)

"a) a család- és gyermekjóléti központ felhívását a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel melletti szociális segítőmunka biztosítására,

b) a család- és gyermekjóléti központ felhívását a gondozási-nevelési tervnek a határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül történő elkészítésére és a gyámhivatalnak történő megküldésére,

c) a gyermek és a szülő kötelezését a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársával való együttműködésre,"

9. § A Gyer. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"88. § (1) A család- és gyermekjóléti központ szükség szerint, de legalább évente írásban tájékoztatja a gyámhivatalt a szociális segítőmunka eredményéről.

(2) A család- és gyermekjóléti központ indokolt esetben javaslatot tesz a megelőző pártfogás elrendelésére, mellőzésére, fenntartására vagy megszüntetésére."

10. § A Gyer. 91. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha a védelembe vétel fennállása alatt a gyámhivatal illetékessége megszűnik, erről értesíti a család- és gyermekjóléti központot, és egyidejűleg megkeresi az illetékessé vált gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtétele céljából.

(4) Ha a védelembe vétel fennállása alatt a gyámhivatal illetékessége megszűnik, az illetékessé vált gyámhivatal a védelembe vétel szükségességét soron kívül felülvizsgálja és ennek eredményéről a 90. § (5) bekezdésében foglaltak szerint dönt. A védelembe vétel fenntartása esetén felhívja az illetékessé vált család- és gyermekjóléti központot a védelembe vételhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatási feladatok esetmenedzselésének ellátására, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálattal együtt a védelembe vétel melletti szociális segítőmunka biztosítására."

11. § (1) A Gyer. 91/K. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyámhivatal a nyomozó hatóságnak a bűncselekmény vagy a szabálysértési hatóságnak az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetéséről tájékoztató, a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti jelzését követően megkeresi

védelembe vétel alatt nem álló gyermek esetén három munkanapon belül]

"ab) a család- és gyermekjóléti központot a 84. § (2) bekezdésben foglaltak harminc napon belül történő megküldése és a család- és gyermekjóléti központnál a megelőző pártfogással kapcsolatos gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat ellátó esetmenedzser kijelölése céljából;"

(2) A Gyer. 91/K. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka közepes, és a szülő vagy más törvényes képviselő kérelme, a család- és gyermekjóléti központ javaslata, valamint az eset összes körülményének figyelembevételével valószínűsíthető a szociális segítőmunka eredményessége, a gyámhivatal dönt a védelembe vétel iránti eljárás megszüntetéséről és a megelőző pártfogás elrendelésének mellőzéséről. A gyámhivatal ezzel egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő segítségnyújtás megszervezésére.

(7) Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének foka alacsony, a gyámhivatal dönt a védelembe vétel iránti eljárás és a megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetéséről. A gyámhivatal indokolt esetben ezzel egyidejűleg felhívja a család- és gyermekjóléti központot az alapellátás keretében történő segítségnyújtás megszervezésére."

12. § A Gyer. 99. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyámhivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás megszüntetésével egyidejűleg)

"a) megkeresi a család- és gyermekjóléti központot a gyermekjóléti alapellátás keretében történő segítségnyújtás megszervezése érdekében,"

13. § A Gyer. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A Gyer.

1. 5/A. § (1) bekezdés e) pontjában a "pártfogó felügyelői szolgálattal" szövegrész helyébe a "pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat)" szöveg,

2. 5/A. § (1) bekezdés k) pontjában a "gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálatnak, illetve a család- és gyermekjóléti központnak" szöveg,

3. 5/A. § (3) bekezdés a) pontjában a "gyermekjóléti szolgálattól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központtól" szöveg,

4. 5/A. § (4) bekezdésében a "családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálatok, a család- és gyermekjóléti központok" szöveg,

5. 7/A. § a) pont aa) alpontjában és 30/A. § (4) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

6. 8. § (2) bekezdés b) pontjában és 26/A. § (5) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

7. 9. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 44/B. § (2) bekezdés a) pontjában és 83/A. § (3) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálatot" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálatot" szöveg,

8. 11. § (2) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat" szöveg,

9. 27. § (4b) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat vagy gyermekjóléti központ" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

10. 30/A. § (7) bekezdés b) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

11. 30/F. § (3) bekezdés b) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ családgondozójának" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ munkatársának" szöveg,

12. 37. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ" szöveg, valamint a "családgondozás" szövegrész helyébe a "szociális segítőmunka" szöveg,

13. 47/A. § (6) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálattól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálattól" szöveg,

14. 82. § (1) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 91/A. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, 91/C. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 91/O. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/P. § (2) bekezdés a) pontjában, 103. § (7) bekezdés b) és d) pontjában, 109. § (3) bekezdésében, 110. § (1) bekezdés g) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

15. 84. § (3) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg, valamint a "gyermekjóléti szolgálatot" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot" szöveg,

16. 86. § (4) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálattal" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálattal és a család- és gyermekjóléti központtal" szöveg,

17. 87. § h) pontjában, 90. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 91/B. § (1) bekezdés h) pontjában, 91/M. § (1) bekezdés g) pontjában a "kirendelt családgondozó" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

18. 89. § (1) bekezdésében a "családgondozónak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnak" szöveg,

19. 89. § (2) bekezdésében a "családgondozó" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője, a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere" szöveg,

20. 89. § (3) bekezdésében, 91/C. § (2) bekezdésében a "családgondozó" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

21. 90. § (5) bekezdés d) pontjában a "kirendelt családgondozó" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere" szöveg,

22. 91/A. § (2) bekezdésében, 91/G. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 91/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és (2) bekezdésében, 91/L. § (4) bekezdésében, valamint 100. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a "gyermekjóléti szolgálatot" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot" szöveg,

23. 91/A. § (6) bekezdésében a "családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét" szöveg és a "gyermekjóléti szolgálat, illetve az átmeneti gondozást" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserei, illetve az átmeneti gondozást" szöveg,

24. 91/G. § (3) bekezdésében a "családgondozót" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot" szöveg,

25. 91/H. § (4) bekezdésében a "kirendelt családgondozót" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központot" szöveg,

26. 91/K. § (3) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálatnál" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnál" szöveg,

27. 91/N. § (1) bekezdésében a "kirendelt családgondozót" szövegrész helyébe a "kijelölt esetmenedzsert" szöveg és a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

28. 91/N. § (2) és (3) bekezdésében a "kirendelt családgondozó" szövegrész helyébe a "kijelölt esetmenedzser" szöveg,

29. 107. § (3) bekezdés b) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat családgondozója" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, illetve család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője" szöveg,

30. 107. § (3) bekezdés c) pontjában a "családgondozó" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője" szöveg,

31. 109. § (1) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálattól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központtól" szöveg,

32. 109. § (2) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat családgondozója" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere" szöveg,

33. 145. § (5) bekezdés c) pontjában a "családgondozó" szövegrész helyébe a "családsegítő" szöveg,

34. 3/A. melléklet "Útmutató a kitöltéshez" című részében "Az adatlap kitöltője:" pontban a "gyermekjóléti szolgálat családgondozója" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője" szöveg,

35. 3/A. melléklet "Útmutató a kitöltéshez" című részében a 4. pontot követően a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrészek helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Gyer.

a) 7/A. § a) pont ae) alpontjában a "fővárosi, megyei" szövegrész,

b) 84. § (2) bekezdés d) pontja,

c) 88. §-át megelőző alcím.

3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

16. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ar.) 1. §-át megelőző alcímében a "gyermekjóléti szolgálatok" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálatok" szöveg.

17. § (1) Az Ar. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ar. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Alacsonyküszöbű ellátás és utcai szociális munka esetén

a) egy fenntartó azonos vagy részben azonos ellátási területen szolgáltatásonként egy szolgáltató támogatására nyújthat be pályázatot,

b) a fenntartó ugyanarra a szolgáltatásra nem nyújthat be pályázatot, ha azonos vagy részben azonos ellátási területen az általa fenntartott másik szolgáltató támogatására már rendelkezik finanszírozási szerződéssel."

(2) A Tkr. 5. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

"c) a szolgáltató pénzügyi-gazdálkodási tervét,"

(3) A Tkr. 5. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázathoz csatolni kell)

"i) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja a központi dokumentációs rendszer használatát, és a statisztikai célú adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé."

20. § A Tkr. 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizottság)

"c) egy tagját alacsonyküszöbű ellátás esetén az Országos Közösségi Ellátók Egyesülete kéri fel,"

21. § A Tkr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A folyósító igazgatóság a tárgyévi működési támogatást negyedévenként, a finanszírozási szerződésben meghatározott részletekben, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 31-éig folyósítja. Év közben megkötött finanszírozási szerződés esetén a tárgyévi működési támogatás első részletét soron kívül, a finanszírozási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani."

22. § A Tkr. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont 2016. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2015. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2016. december 31-éig meghosszabbodik. E szolgáltatások támogatása tekintetében a finanszírozási időszak 2016. december 31-éig tart."

23. § A Tkr.

a) 1. § (4) bekezdésében a "támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, az utcai szociális munka, a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház" szövegrész helyébe a "szolgáltatások" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdés h) pontjában a "krízisközpont" szövegrész helyébe a "krízisközpont és Biztos Kezdet Gyerekház esetén" szöveg,

c) 6. § (8) bekezdésében a "(2)-(4)" szövegrész helyébe a "(2) és (4)" szöveg, a "ca)-cd)" szövegrészek helyébe a "ca) és cc)" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdés a) pontjában a "ca)-cd)" szövegrész helyébe a "ca) és cc)" szöveg,

e) 8. § (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében a "Biztos Kezdet Gyerekház kivételével ebben az esetben" szövegrész helyébe az "Ebben az esetben" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében az "a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül" szövegrész helyébe a "tárgyév január 5-éig" szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében az "évente" szövegrész helyébe a "kétévente" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a Tkr.

1. 1. § (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontja,

2. 1. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az ", a bb)-bd) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: közösségi ellátások" szövegrész,

3. 1. § (2) bekezdés c)-g) és i) pontja,

4. 2. §-a és az azt megelőző alcím,

5. 4. § (5) bekezdés d) pontja,

6. 5. § (1) bekezdésében az ", ideértve a nem közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú egyesületet, alapítványt és közalapítványt is," szövegrész,

7. 5. § (2) bekezdésében az "a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint" szövegrész,

8. 5. § (5) bekezdés d) és g) pontja,

9. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja,

10. 6. § (2) bekezdés c) pontjában az "a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és" szövegrész,

11. 6. § (3) bekezdés d) és e) pontja,

12. 7. § (1) bekezdésében az "a 2. § szerinti esetben az alaptámogatás és az egy feladategységre jutó támogatás általános összegéről," szövegrész,

13. 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "valamint támogató szolgáltatás és közösségi alapellátások esetén a vállalt feladatmutató," szövegrész,

14. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az "és egészségügyi" szövegrész,

15. 7. § (2) bekezdés c) pontjában az "és a vállalt feladatmutatók" szövegrész,

16. 7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (6) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés i) pontjában, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában az "- a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével -" szövegrész,

17. 7. § (3) bekezdése,

18. 7. § (5) bekezdés c) pont cb) és cd) alpontja,

19. 8. § (5) bekezdésében a "feladatmutatók," szövegrész,

20. 10. § (6) bekezdés e), h) és q) pontja,

21. 11. § (2) bekezdésében a "Biztos Kezdet Gyerekház kivételével a" szövegrész,

22. 11. § (4) bekezdése,

23. 12. §-a,

24. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "Biztos Kezdet Gyerekház kivételével," szövegrész,

25. 13. § (1) bekezdés f) pontjában az ", illetve a 12. § (5) bekezdése" szövegrész,

26. 15. § (1) bekezdés a) és d) pontja,

27. 17. § (3) bekezdésében a "vagy a feladatmutatók teljesítése" szövegrész,

28. 18. § (1) bekezdésében az "az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá" szövegrész,

29. 18. § (3) bekezdésében az "a krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével" szövegrész,

30. 19. § (1), (2) és (4) bekezdése,

31. 23. §-a,

32. 29. §-a.

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az óvodában, nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, valamint az általános iskolai és középfokú iskolai menzai ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés esetén az intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének a Szociális Ágazati Portálon való közzétételéről. Önkormányzati társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti."

7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a fenntartó az engedélyes címének módosítását kéri, az adatmódosítás iránti teljes kérelem ügyében a kérelemben foglalt új cím szerint illetékes

a) megyei működést engedélyező szerv jár el,

b) szakhatóság jár el a támogatott lakhatás kivételével."

27. § Az Sznyr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ágazati azonosítót

a) a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel, valamint a szolgáltatások után járó és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással (a továbbiakban: költségvetési támogatás) kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmen, más beadványokon és a hatósági döntésben,

b) a működést engedélyező szervnek és a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek tett bejelentésben,

c) a jogszabályon alapuló adatszolgáltatáson, továbbá

d) a szolgáltató honlapján

fel kell tüntetni. Az a)-c) pont szerinti iratokon a telephely ágazati azonosítóját megelőzően a székhely ágazati azonosítóját is fel kell tüntetni."

28. § Az Sznyr. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya megszűnik, a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, a támogatott lakhatás is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból. Ha valamennyi szolgáltatás törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból, az engedélyes is törlődik a szolgáltatói nyilvántartásból."

29. § Az Sznyr. 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Biztos Kezdet Gyerekház esetén a Kormány az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítésének szakkérdésében első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként jelöli ki."

30. § Az Sznyr. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással és Biztos Kezdet Gyerekházzal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban a változással összefüggésben a 19. § (2), (3), illetve (3a) bekezdése szerinti szakkérdéseket vizsgálni kell, illetve a szakkérdésekkel kapcsolatban a szakhatóságot meg kell keresni, ha

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, vagy

c) az adatmódosítás célja családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet Gyerekház bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták meg."

31. § Az Sznyr. 37. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az ellenőrzést végző személy a helyszíni ellenőrzés során a szolgáltatás iránt érdeklődő szerepében, az ellátott hozzátartozójának szerepében, vagy - szociális alapszolgáltatás esetén - a szolgáltatást igénybe vevő szerepében is felléphet (a továbbiakban együtt: próbavásárlás).

(9) A próbavásárláshoz a működést engedélyező szerv közreműködő személyt vehet igénybe. A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni. A közreműködő személy részére a működést engedélyező szerv megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét és azt, hogy mely engedélyes ellenőrzésében vehet részt.

(10) A próbavásárlás során kifizetett térítési díj és egyéb költség eljárási költségnek minősül, amelyet a fenntartó visel, ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg."

32. § Az Sznyr. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi

a) a fenntartónak,

b) az engedélyesnek,

c) költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, Biztos Kezdet Gyerekház és krízisközpontként működő családok átmeneti otthona esetén másolatban - elektronikus levélben - az igazgatóságnak.

(2) A megyei működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet - elektronikus levélben - megküldi a Hivatalnak."

33. § Az Sznyr. 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A működést engedélyező szerv, az ellenőrző társhatóságok és más hatóságok az engedélyes helyszíni ellenőrzését lehetőleg azonos vagy egymáshoz közeli időpontban folytatják le."

34. § Az Sznyr. 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján

az a)-c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével]

"ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására, illetve házi segítségnyújtás esetén az ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálatára,"

35. § (1) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével)

"m) házi segítségnyújtás esetén módosíthatja a megállapított gondozási szükségletet,

n) több szolgáltatást nyújtó engedélyes esetén egyes szolgáltatásokat törölhet a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a törölt szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére,"

(2) Az Sznyr. 41. § (2) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:

(Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével)

"p) az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére,

q) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki."

36. § Az Sznyr. 42. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a fenntartó igazolja, hogy házi segítségnyújtás esetén a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozás miatt módosult az ellátott gondozási szükséglete, a fenntartó és a működést engedélyező szerv a megállapított gondozási szükségletet az állapotváltozás időpontjától kezdődően módosítja.

(9) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozást, és a felülvizsgálat alapján az ellátott személyi gondozása helyett szociális segítés indokolt, a megállapított gondozási szükségletet hat hónapra visszamenőlegesen kell módosítani.

(10) Ha a fenntartó házi segítségnyújtás esetén nem igazolja a felülvizsgálatot megelőző hat hónapon belül bekövetkezett állapotváltozást, a (9) bekezdésben nem említett esetben a fenntartói felülvizsgálat időpontjától, illetve a működést engedélyező szerv felülvizsgálatról szóló határozatának jogerőre emelkedésétől kezdődően kell a megállapított gondozási szükségletet módosítani."

37. § Az Sznyr. 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Hivatal a szolgáltatói nyilvántartás erre vonatkozó adatának módosításával vagy törlésével - a 14. alcímben foglalt jogkövetkezmények mellett - az Szt. 58/A. § (2h) bekezdésében foglaltak szerint a befogadást visszavonhatja. A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye, ha a befogadást

a) az Szt. 58/A. § (2h) bekezdés a) vagy b) pontjában foglaltak alapján, vagy

b) az Szt. 58/A. § (2h) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra vonatkozó szabályok megszegése miatt

vonják vissza."

38. § Az Sznyr. 17. alcíme a következő 50/D. §-sal egészül ki:

"50/D. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 40. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában és 41. § (2) bekezdés m) pontjában foglaltak alapján a gondozási szükséglet módosításának legkorábbi időpontja 2016. január 1-je lehet."

39. § Az Sznyr. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

40. § Az Sznyr.

a) 1. § e) pontjában a "gyermekjóléti szolgáltatáshoz" szövegrész helyébe a "családsegítéshez és gyermekjóléti szolgáltatáshoz" szöveg,

b) 1. § l) pont la) alpontjában az "illetve" szövegrész helyébe az "illetve Biztos Kezdet Gyerekházat," szöveg,

c) 4. § (7) bekezdésében, 41. § (2) bekezdés e) pontjában a "családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás" szövegrész helyébe a "támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás" szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében az "alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe az "alternatív napközbeni ellátás, a Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

e) 17. § (2) bekezdés b) pontjában a "bekezdése" szövegrész helyébe a "bekezdése és a 100. § (1) bekezdés c) pontja" szöveg,

f) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdés b) pontjában az "alternatív napközbeni ellátás" szövegrész helyébe az "alternatív napközbeni ellátás, Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

g) 24. § (1) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgáltatás és" szövegrész helyébe a "családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, valamint" szöveg,

h) 36. § (2) bekezdésében a "megküld a Hivatalnak" szövegrész helyébe az "elektronikus levélben megküld a Hivatalnak, az igazgatóságoknak" szöveg, a "feladatkörében" szövegrész helyébe a "feladatkörükben" szöveg,

i) 40. § (1) bekezdés g) pont gd) alpontjában, 41. § (2) bekezdés k) pontjában az "az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített" szövegrész helyébe az "a személyes gondoskodást végző személyek számára szervezett, minősített" szöveg,

j) 41. § (2) bekezdés i) pontjában a "3.1.27.2. és 3.1.27.3. pont" szövegrész helyébe a "3.1.10.1.2., 3.1.27.2., 3.1.27.3. és 3.1.28.5. pontja" szöveg,

k) 41. § (2) bekezdés o) pontjában az "a) és e)-i) pontban" szövegrész helyébe az "a), e)-i) és n) pontban" szöveg,

l) 44. § (2) bekezdésében a "megyei működést engedélyező szerveknek, a miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek, valamint elektronikus levélben a megyei működést engedélyező szerveknek, az igazgatóságoknak" szöveg,

m) 44. § (5) bekezdésében a "37. § (6) és (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "37. § (6)-(10) bekezdésében" szöveg,

n) 44. § (7) bekezdésében a "kivéve," szövegrész helyébe a "kivéve a (3a) bekezdés szerinti jogkövetkezményt, valamint" szöveg,

o) 5. melléklet 2.9. pontjában az "ellátás" szövegrész helyébe az "ellátás és Biztos Kezdet Gyerekház" szöveg,

p) 5. melléklet 2.10. pontjában a "Gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti házi gondozása és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás" szövegrész helyébe a "Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti házi gondozása, valamint területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti az Sznyr. 17. § (3) bekezdés b) pontja.

8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 19. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az igazgatóság az ellenőrzési tervét elektronikus levélben megküldi az illetékességi területe szerinti első fokú működést engedélyező szervnek, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak."

(2) Az Átr. 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának ellenőrzése során az ellenőrző igazgatóság az ellátottak személyes adatait tartalmazó iratokat csak a helyszínen vizsgálhatja meg, azokat az engedélyes címéről nem viheti el, és azokról másolatot nem készíthet."

43. § (1) Az Átr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazgatóság a lefolytatott ellenőrzés során tett megállapításokra figyelemmel, a közérdek védelmében a támogatás folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti, ha tudomására jut, hogy a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató működésével összefüggő ügyben büntetőeljárás folyik."

(2) Az Átr. 20. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A támogatás folyósításának (2) bekezdés szerinti felfüggesztése arra az engedélyesre és szolgáltatásra terjedhet ki, amellyel kapcsolatban a büntetőeljárás folyik.

(4) Az igazgatóság a tárgyév november 15-én az (1) bekezdés alapján felfüggesztés alatt álló támogatások összegét tárgyév november 20-áig visszautalja a minisztériumnak. Ha az igazgatóság a visszautalást követően a felfüggesztést megszünteti, az erről szóló döntését a miniszterrel is közli, és egyidejűleg megigényli a szükséges támogatást. A miniszter az igényelt támogatást az igény beérkezésétől számított 25 napon belül utalja át az igazgatóságnak. Az igazgatóság a támogatást annak hozzá történő beérkezését követő 5 napon belül folyósítja a fenntartónak."

44. § Az Átr. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ellenőrző igazgatóság az engedélyes működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, azt a határozat, jegyzőkönyv másolatának megküldésével egyidejűleg elektronikus levélben jelzi az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező első fokú működést engedélyező szervnek, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak."

45. § Az Átr. 23. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a Magyar Államkincstár Központ a másodfokú eljárásban a támogatás jogszerű igénybevételének megállapításához a feladatmutatók teljesülésén és annak jogszabályban meghatározott módon történő igazolásán kívül más, az Szt.-ben, a Gyvt.-ben vagy végrehajtási rendeleteikben meghatározott jogszabályi rendelkezések teljesülését is vizsgálja, e szakkérdésekben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértőként rendeli ki."

46. § Az Átr. a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy az adatmódosítás iránti kérelmet 2015. december 31-éig benyújtják, a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 28. és 29. §-t 2015. december 31-ét követően is alkalmazni kell."

47. § Az Átr.

a) 12. § (1) bekezdés b) pontjában, 13. § (2) bekezdés b) pontjában az "ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma" szövegrész helyébe az "ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 23. § (2) bekezdésében az "az alapfeladatának" szövegrész helyébe az "a szolgáltató alapfeladatának" szöveg,

d) 28. § (5) bekezdésében a "miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti az Átr.

a) 28. § (1) bekezdésében az ", illetve - ha az engedélyest átadó, megszüntető fenntartó helyi önkormányzat vagy társulás volt - az Szt. 127/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja" szövegrész,

b) 28. § (2) bekezdésében a "nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, valamint" szövegrész és az "az Szt. 127/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja, illetve" szövegrész,

c) 29. §-a.

9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "nyilvántartást vezető" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető, valamint az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés c) pontjában az "Szt. 58/A. § (2d) bekezdése" szövegrész helyébe az "Szt. 58/A. § (2d) és (2h)-(2j) bekezdése" szöveg,

c) 14. § (5) bekezdés b) pontjában az "illetve férőhelyszámot" szövegrész helyébe a "férőhelyszámot, illetve feladatmutatót" szöveg

lép.

10. A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

50. § A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdése az "az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 10. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyett az "a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás megállapításáról szóló" szöveggel,

b) 5. §-a az "az Átr. 14-16. §-át" szövegrész helyett az "a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás folyósítására vonatkozó rendelkezéseket" szöveggel,

c) 6. § (1) bekezdésében az "az Átr. 17-26. §-ában foglaltakat" szövegrész helyett az "a nem állami szociális fenntartóknak járó, központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket" szöveggel

lép hatályba.

11. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-49. § és az 1-5. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Gyer. 2. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének átfogó bemutatása:

- a család- és gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a család- és gyermekjóléti központok védelembe vétellel történő szociális segítőmunkájának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által tett egyéb intézkedések,

- a bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai."

2. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 1. számú melléklet II. számú adatlap 6. pontjában a "családgondozó" szövegrész helyébe a "családsegítő" szöveg lép.

2. Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapjának cím címsora helyébe a következő címsor lép:

"A gyermekek napközbeni ellátásában és a gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről"

3. Hatályát veszti az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlap 1. pontjában a "- gyermekjóléti szolgáltatás" szövegrész.

3. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 2. számú mellékletében ""A "Gyermekeink védelmében elnevezésű" adatlaprendszer"" címet követően a ""GYSZ" = Gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a ""GYSZ" = Család- és gyermekjóléti szolgálat" (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat)"" szöveg lép.

2. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"T-lap"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,

b) a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a gyermek azonosítása.

2. Az adatlap kitöltője: az a család- és gyermekjóléti szolgáltató vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során értelemszerűen időponttal rögzítendők.

3. A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor, illetve a gyermekjóléti szolgálat gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó javaslata elkészítésekor, amennyiben előzőleg nem került sor az esetnapló betétlapjának kitöltésére.

4. Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő módosításokkal ellátott másolatai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz, szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot.""

3. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-1"

1. Az adatlap funkciója:

a) egyszerű környezettanulmány, gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattétel, illetve javaslat a család- és gyermekjóléti központnak a gyermek ellátására irányuló speciális szolgáltatásra. A családsegítő az adatlap "Következtetések, további tennivalók" részében indokolja javaslatát a hatóságnak;

b) az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben azonban a családban több gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként kell részletezni.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

3. A kitöltés kezdete: a gyermekvédelmi gondoskodás kezdeményezésekor, illetve a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ környezettanulmány elkészítésére való felkérésének beérkezésekor.

4. Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt, amennyiben a hatóság számára környezettanulmányként, javaslattételként készült.""

4. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapja ""GYSZ-2" - További fontos információk" című részében hatályát veszti a "családsegítő szolgálat" szövegrész.

5. Az Ar. 2. számú melléklet III. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-2"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermekkel kapcsolatos sürgős tudnivalók rögzítése és továbbadása abban az esetben, ha a gyermek gyermekjóléti szolgáltatási előzmény nélkül kerül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre,

b) a szociális segítőmunkához szükséges feltárás segítése, dokumentálása,

c) a gyámhivatal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gondozóhely tájékoztatása abban az esetben, ha a gyermek nevelésbe vételét javasolják, illetve, ha otthont nyújtó ellátásba kerül.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.

3. A kitöltés ideje:

a) a gyermek átmeneti gondozásba kerüléséről, ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló értesítés kézhezvétele, vagy

b) a szociális segítőmunka során a gyermek veszélyeztetettsége felmerül,

c) amennyiben a gyermekjóléti szolgálat maga intézkedik a gyermek elhelyezésével kapcsolatban, az intézkedés ideje.

4. Az adatlap továbbítása:

a) a Törzslappal együtt a gondozási helyre, amennyiben a gyermek előzmény nélkül helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül,

b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz, továbbá az összes adatlappal együtt a gyámhivatalba. (Azon keresztül a gondozási helyre, amennyiben a gyermek számára a gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ szociális segítőmunkája után nevelésbe vételt javasolnak.)""

6. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja "A gyermek megnyilvánulásaival kapcsolatos információk" című részében a "családgondozó" szövegrész helyébe a "családsegítő" szöveg lép.

7. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-3"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedés kezdeményezése esetén:

aa) a család, gyermek helyzetének, a problémák okainak feltárása,

ab) a szociális segítőmunka dokumentálása;

b) a javaslattételi lap a gyermekvédelmi gondoskodásra vonatkozó javaslattételre szolgál;

c) környezettanulmány készítése, amelyet a gyámhivatal vagy a család- és gyermekjóléti központ felkérésére készít a gyermekjóléti szolgálat.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat (a gyermek 15 napot meghaladó átmeneti gondozása esetén is), valamint amennyiben a gyermek hatósági intézkedésben érintett, a család- és gyermekjóléti központ.

3. Az adatlap kitöltése:

a) a javaslattételi lap kivételével

aa) az Esetfelvételi lap "következtetése" alapján, a gondozási folyamat során, a gondozás megkezdésétől kezdve folyamatosan,

ab) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint történik;

b) a javaslattételi lap szükség esetén töltendő ki.

4. Az adatlap továbbítása:

a) az átmeneti gondozást nyújtónak a javaslattételi lap kivételével az első kitöltés után azonnal, a módosításokról folyamatosan konzultálnak,

b) amennyiben a gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot a család- és gyermekjóléti központon keresztül gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására, úgy a javaslat részeként továbbítja az adatlapot az illetékes hatóságnak, amely nevelésbe vétel esetén azt továbbküldi a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki az elhelyezési értekezlet előtt továbbítja majd a lehetséges gyermekvédelmi gyámnak,

c) ha a gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a gyámhivatal felkérése szerint a gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központon keresztül továbbítja az adatlapot (a gondozási terv és a gondozási folyamat összegzése nélkül) a gyámhivatalnak, és azon keresztül a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak, aki továbbítja majd a gyermekvédelmi gyámnak. A pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.""

8. Hatályát veszti az Ar. 2. számú melléklet V. számú adatlapja.

9. Az Ar. 2. számú melléklet VI. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-4"

1. Az adatlap funkciója:

a) a gyermek egészségügyi adatainak rögzítésével a veszélyeztetett gyermek alapellátási gondozásának elősegítése,

b) átmeneti gondozás, otthont nyújtó ellátás esetén az ellátó tájékoztatása.

2. Az adatlap kitöltője: a gyermek védelembe vétele, előreláthatólag 15 napot meghaladó átmeneti gondozása, nevelésbe vétele esetén a gyermekjóléti szolgálat, illetve a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermek háziorvosa.

3. A kitöltés ideje: a külön jogszabályban meghatározott idő.

4. Az adatlap továbbítása: a gyermekjóléti szolgálat, illetve gyermekvédelmi gondoskodás esetén a család- és gyermekjóléti központ feladata az adatlap továbbküldése a gyermek gondozását ellátó helyettes szülőhöz, gyermekek átmeneti otthonába vagy a szakellátást nyújtó intézménybe az elhelyezéstől számított 8 napon belül.""

10. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlapja ""GYSZ-5" - Családi/egyéni gondozási-nevelési terv védelembe vétel esetén"" című részében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg és a "családgondozó" szövegrész helyébe az "esetmenedzser" szöveg lép.

11. Az Ar. 2. számú melléklet VII. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-5"

1. Az adatlap funkciója: a védelembe vett gyermekek családi/egyéni gondozási-nevelési tervének rögzítése. Azokra a gyermekekre, akiket azonos határozattal vettek védelembe, elegendő egy közös adatlap kitöltése a személyre szóló feladatok pontos megjelölésével.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a védelembe vételi határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.

4. Az adatlap továbbítása:

a) védelembe vétel során a határozatot hozó gyámhivatalnak,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.""

12. Az Ar. 2. számú melléklet VIII. számú adatlapja ""GYSZ-6" - Helyzetértékelés"" című részében

a) a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

b) a "Családgondozó" szövegrész helyébe az "Esetmenedzser" szöveg, és

c) a "családgondozó" szövegrészek helyébe az "esetmenedzser" szöveg

lép.

13. Az Ar. 2. számú melléklet VIII. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-6"

1. Az adatlap funkciója: a védelembe vétel felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. Azon gyermekek esetében, akiknek egyéni gondozási-nevelési terve azonos adatlapon készült, a helyzetértékelés is egy adatlapon dokumentálandó.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a felülvizsgálatot megelőző 15 nap.

4. Az adatlap továbbítása:

a) a védelembe vételt elrendelő gyámhivatalnak, 10 nappal a kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt,

b) nevelésbe vételi javaslat esetén a javaslattevő család- és gyermekjóléti központ megküldi a gyámhivatalnak,

c) a pártfogó felügyelői szolgálat részére, amennyiben a gyámhivatal a megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.""

14. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapja ""GYSZ-7" - Családi kapcsolatok, családgondozás tervezése nevelésbe vétel esetén" című részében

a) a "gyermekjóléti szolgálat tölti" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ tölti" szöveg,

b) a "családgondozás" szövegrész helyébe a "szociális segítőmunka" szöveg,

c) a "családgondozó neve" szövegrész helyébe az "esetmenedzser neve" szöveg,

d) a "gyermekjóléti szolgálat családgondozója" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere" szöveg,

e) a "gyermekjóléti szolgálatnál" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnál" szöveg,

f) az "a családgondozó között" szövegrész helyébe az "az esetmenedzser között" szöveg,

g) az "A családgondozó feladatai" szövegrész helyébe az "Az esetmenedzser feladatai" szöveg

lép.

15. Az Ar. 2. számú melléklet IX. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-7"

1. Az adatlap funkciója: a családgondozás és a kapcsolattartás segítésének tervezése a gyermek visszafogadása érdekében.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: a nevelésbe vételi határozatot követő 30 nap. Módosítására a felülvizsgálati határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, illetve szükség szerint kerülhet sor, ezen az adatlapon vagy pótlapok betoldásával.

4. Az adatlap továbbítása: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére.""

16. Az Ar. 2. számú melléklet X. számú adatlapja ""GYSZ-8" - Helyzetértékelés"" című részében

a) a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

b) a "családgondozótól" szövegrész helyébe az "esetmenedzsertől" szöveg,

c) a "gyermekjóléti szolgálat családgondozójával" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserével" szöveg, és

d) a "családgondozás" szövegrész helyébe a "szociális segítőmunka" szöveg

lép.

17. Az Ar. 2. számú melléklet X. számú adatlapja "Útmutató a kitöltéshez" című része helyébe a következő rendelkezés lép:

""Útmutató a kitöltéshez

"GYSZ-8"

1. Az adatlap funkciója: a család- és gyermekjóléti központ által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási helyen elhelyezett gyermekek tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.

2. Az adatlap kitöltője: a család- és gyermekjóléti központ.

3. A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal felkérésétől számított 15 napon belül.

4. Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a gyermekvédelmi gyámnak.""

18. Az Ar. 2. számú melléklet XI. számú adatlapjában

a) a "Gyermekjóléti szolgálat családgondozójának" szövegrész helyébe a "Család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének" szöveg,

b) a "gyermekjóléti szolgálattól" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központtól" szöveg, és

c) a "gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnak" szöveg

lép.

19. Az Ar. 2. számú melléklet XVII. számú adatlapjában a "családgondozóval" szövegrész helyébe az "esetmenedzserrel" szöveg és a "gyermekjóléti szolgálatnak" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központnak" szöveg lép.

20. Az Ar. 2. számú melléklet XXI. számú adatlapjában a "Családgondozó" szövegrész helyébe az "Esetmenedzser" szöveg és a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg lép.

4. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet I. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a

"családgondozó, közösségi gondozó***

szövegrész helyébe a

1 "közösségi gondozó*

szöveg lép.

2. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a

1 "közvetítő*

szövegrész helyébe a

"közvetítő*****
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó****

szöveg lép.

3. Hatályát veszti a Kjtvhr. 2. számú melléklet I. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a

"pszichológusi, jogi tanácsadó***

szövegrész.

5. melléklet a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Az Sznyr. 1. melléklete a következő 3.1.33. ponttal egészül ki:

(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:

az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó alábbi adatok:)

"3.1.33. Biztos Kezdet Gyerekház,"

2. Az Sznyr. 1. melléklet

a) 3.1.10.1.2. pontjában a "vállalja" szövegrész helyébe a "vállalja, és megfelel az ehhez szükséges jogszabályi feltételeknek" szöveg,

b) 6.3.2. pontjában a "családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás" szövegrész helyébe a "támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék