452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

az 5. § tekintetében a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 1. melléklete szerinti területen,

b)[1] a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti területen,

c)[2]

az Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztéssel (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez szükségesek.

2. § (1)[3]

(2)[4] A Kormány az 1. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Budapest és Vecsés közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(3)[5] A Kormány az 1. melléklet 13. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Budapest közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.

(4)[6]

(5)[7]

(6)[8]

(7)[9] A Kormány az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(8)[10]

3. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára feladat- és hatáskörrel rendelkező főispánként[11]

a)[12] a Budapest és Vecsés közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt,

b)[13] a Balatonfűzfő és Balatonfüred közigazgatási területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt

jelöli ki.

4. §[14]

5. §[15] A Budapest és Vecsés közigazgatási területén megvalósuló beruházásokkal összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6/A. §[16] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben a Budapest XIV. kerület, 29732/11 helyrajzi számú ingatlanon ideiglenes úszómedence és kapcsolódó létesítményei építési engedély, örökségvédelmi engedély és örökségvédelmi bejelentés nélkül elhelyezhetők.

6/B. §[17] (1) A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon ideiglenes jelleggel tervezett pavilonok, így különösen elsősegély pavilon, információs pavilon, nemzeti pavilon, illemhely pavilon, jegyárusító pavilon, ajándék pavilon, bankjegykiadó automatát tartalmazó pavilon, csomagmegőrző pavilon, készpénzmentes fizetési célt szolgáló pavilon, muzeális céllal működő pavilon, szponzori pavilon, talált tárgyak pavilonja és további kiszolgáló pavilonok az építési helyre és beépítési paraméterekre vonatkozó előírások figyelembe vétele nélkül - a tűzvédelmi előírások betartása és a kiürítési feltételek biztosítása mellett - bárhol elhelyezhetőek azzal, hogy azokat 2018. január 31-ig el kell bontani.

(2) A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon a felújítás alatt álló strand épülete a világbajnokság ideje alatt használatba vehető azzal, hogy a kivitelezési munkát ezen időtartam alatt szüneteltetni kell, valamint a felelős műszaki vezetőnek nyilatkozatban igazolnia kell a használatbavétellel érintett épületrészek rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

(3) A beruházással összefüggésben Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódóan építési helyen kívül legfeljebb 150 m2 bruttó alapterületű vegyszertároló épület is elhelyezhető.

(4)[18] A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezésre kerülő ideiglenes jelleggel tervezett építmények, valamint a Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezésre kerülő vegyszertároló épület esetében, az építési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 nappal előzetes tervegyeztetést kell tartani a tűzvédelmi, valamint a vízügyi és vízvédelmi hatósággal.

6/C. §[19] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben a Budapest XIII. kerület, 25884/4 helyrajzi számú ingatlan területén a "médiaváros" elnevezésű helyszín ideiglenes jelleggel tervezett építményei az építési helyre és beépítési paraméterekre vonatkozó előírások figyelembevétele nélkül - a tűzvédelmi előírások betartása és a kiürítési feltételek biztosítása mellett - bárhol elhelyezhetőek azzal, hogy azokat 2018. március 31-ig el kell bontani.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

9. §[20] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2), (4)-(6) bekezdését, 3. § a) pontját, 5. §-t és az 1. melléklet 13a. pontját a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, valamint a Módr1.-gyel hatályon kívül helyezett 1. § (1) bekezdés c) pontját, 4. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

9/A. §[21] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. §-t a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10. §[22] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 6/A. §-a szerint megvalósított létesítményeket 2017. december 31-ig meg kell szüntetni.

11. §[23] A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/C. §-t a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

1. építésügyi engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,[24]

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti hatósági eljárások,

13a. hajózási hatósági eljárások,[25]

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. bányahatósági engedélyezési eljárások,

19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. azok az 1-20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez szükségesek,

22. az 1-21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.06.25.

[2] Hatályon kívül helyezte a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2016.06.25.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. §-a. Hatályos 2020.03.01.

[5] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 107. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 94. § a) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[12] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 94. § b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[13] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 94. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Módosította a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2016.06.25.

[16] Beiktatta a 95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.04.28.

[17] Beiktatta a 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.05.03.

[18] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 219. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Beiktatta a 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.06.08.

[20] Beiktatta a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.06.25.

[21] Beiktatta a 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.05.03.

[22] Beiktatta a 95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.04.28.

[23] Beiktatta a 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.06.08.

[24] Módosította a 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.03.

[25] Beiktatta a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2016.06.25.

[26] Hatályon kívül helyezte a 163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2016.06.25.

Tartalomjegyzék