46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. és 2. alcím tekintetében - a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés e) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és

felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés h) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 192/2000. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed minden, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján működő biztosítóra és viszontbiztosítóra, ideértve a biztosítóként vagy viszontbiztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban együtt: biztosító)."

(2) A 192/2000. Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A jelzáloggal fedezett kölcsönök között a biztosító által az életbiztosítási ügyfeleknek jelzálogfedezet mellett nyújtott kölcsönöket kell kimutatni. A biztosító által nem az életbiztosítási ügyfeleknek nyújtott, jelzáloggal fedezett kölcsönöket a B/III/5. Egyéb kölcsön soron kell kimutatni (pl. munkáltatói lakáshitel)."

(3) A 192/2000. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Biztosítástechnikai tartalékként kell kimutatni a biztosító által, a Bit. és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó előírásai szerinti biztosítástechnikai tartalékokat."

(4) A 192/2000. Korm. rendelet

a) 1/A. § 3. pontjában a "3. §-a (1) bekezdésének 32. pontja" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdés 56. pontja",

b) 1/A. § 4. pontjában a "3. §-a (1) bekezdésének 27. pontja" szövegrész helyébe a "4. § (1) bekezdés 44. pontja",

c) 2. § (7) bekezdésében a "Bit. és a Vbit." szövegrész helyébe a "Bit. és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó",

d) 3. § (3) bekezdésében az "- a Bit. és Vbit. alapján -" szövegrész helyébe az "- a Bit. alapján -",

e) 4. § (8) bekezdésében a "Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában és a Vbit. 3. §-a (1) bekezdésének 5. pontjában" szövegrész helyébe a "Bit. 4. § (1) bekezdés 6. pontjában"

f) 5. § (1) bekezdésében a "Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontjábanés a Vbit. 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja" szövegrész helyébe a "Bit. 4. § (1) bekezdés 3. pontja",

g) 14. § m) pontjában a "Bit. 124. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "Bit. 237. § (1) bekezdés l) pontja"

h) 14/A. § a) pontjában a "Bit. 1. számú melléklet A) pontja" szövegrész helyébe a "Bit. 1. melléklet A) része",

i) 14/A. § g) pontjában az "A Bit. 136. §-ának (4) bekezdésében, a Bit. 137. §-ának (5) bekezdésében, valamint a Vbit. 76. §-ának (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "A Bit. 223. § (4) bekezdésében és 224. § (5) bekezdésében",

j) 16. § (5) bekezdésében az "az összevont alapú felügyelethez" szövegrész helyébe az "a csoportfelügyelethez"

k) 16. § (6) bekezdésében az "az összevont alapú felügyelethez" szövegrész helyébe az "a csoportfelügyelethez"

l) 16. § (6) bekezdésében az "az összevont alapú felügyeletre" szövegrész helyébe az "a csoportfelügyeletre" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a 192/2000. Korm. rendelet

a) 5. § (6) bekezdésében az "a nagy károk tartalékát," szövegrész,

b) 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont a) alpontja,

c) 2. számú melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 08. Egyéb tartalékok változása (±) pont a) alpontja,

d) 2. számú melléklet Az eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 09. Egyéb tartalékok változása (±) pont a) alpontja.

2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 33. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi intézménynél a 2015. üzleti évben a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény) 5. §-a szerinti fogyasztói követelés és a 3-4. §-a szerinti túlfizetés összegének különbözetét.

(14) Rendkívüli bevételként kell elszámolni a pénzügyi intézménynél a 2015. üzleti évben az elszámolási törvény alapján a fogyasztói követelésekkel (a pénzügyi intézmény részéről az ügyfelekkel szembeni kötelezettségekkel) szemben figyelembe veendő (beszámítandó) olyan összegeket, amelyeket korábban még nem számoltak el bevételként. Ilyen tételnek minősülnek különösen a korábban függővé tett, de az elszámolási törvény szerinti beszámítással kiegyenlítettnek minősülő kamatok, valamint kamatjellegű jutalékok, késedelmi kamatok összegei.

(15) A pénzügyi intézménynél az elszámolási törvény végrehajtásával összefüggésben az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének visszaírását a 2015. üzleti évben a 13. § (1) bekezdésnek megfelelően kell elszámolni."

3. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdésében a "biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a" szövegrész helyébe a "biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a" szöveg lép.

4. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 132.1. pontjában a "biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény" szövegrész helyébe a "biztosítási tevékenységről szóló törvény" szöveg lép.

5. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában a "biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény" szövegrész helyébe a "biztosítási tevékenységről szóló törvény" szöveg lép.

6. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 90.1. pontjában a "biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény" szövegrész helyébe a "biztosítási tevékenységről szóló törvény" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3-6. § és a 8. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti

a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

aa) 1. § (4) bekezdés 5. pontjában az " , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően" ;

ab) 12. § (7) bekezdés a) pontjában az " , illetve biztosító";

ac) 13. § (1) bekezdésében a "vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)";

ad) 18. § (1) bekezdésében a "vagy a kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet)"

szövegrész;

b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet

ba) 1. § (2) bekezdés 4. pontjában az " , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően";

bb) 4. § (2) bekezdésében a " , vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)" szövegrész;

c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontjában az " , illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően" szövegrész;

d) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 7. pontjában az " , illetve a biztosító a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék