58/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) E rendelet alapján - ha az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek - a baromfitenyésztéshez az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a baromfiállomány tartása során

a) a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására,

b) a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges feltételek biztosítására,

c) a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,

d) hallisztmentes takarmány felhasználására, vagy

e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására.

(3) E rendelet alapján a 2. § (1) bekezdése szerinti igénylő által birtokon tartott, azaz a gazdasági esemény időpontjában még bennálló állományra

a) baromfiállomány - házityúk kivételével - nevelése, hizlalása esetén a (2) bekezdés a)-e) pontja szerinti,

b) házi tyúk nevelése, hizlalása esetén a (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti

tevékenységre igényelhető támogatás."

2. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is - (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek,

bc) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül,

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

d) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,

e) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, házityúk esetében a tojás termelését saját kockázatára végzi, saját vagy integrátori finanszírozással a vágóbaromfit közvetlenül vagy közvetve továbbtartásra vagy vágásra, házityúknál a megtermelt tojást keltetésre vagy forgalmazásra, illetve feldolgozásra adja át, és

f) a b)-e) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik."

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

"a) vállalja az 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt tevékenység legalább öt éven át történő folytatását;"

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell:)

"g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő ügyfél esetében a 2. számú melléklet 7. pont 7.10. alpontja szerinti, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó elemzés alapján kiállított, eredeti igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt."

(4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással."

3. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

4. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (3a) bekezdése és a 2. § (2) bekezdés f) pontja.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

6. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet alapján - ha az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek - a vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: vágósertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe

a) az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,

b) a tartási rendszerben természetes feltétel,

c) legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény,

d) a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek,

e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz,

f) az almozás, vagy

g) a megfelelő mikroklíma

biztosítására."

7. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy - ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is - (a továbbiakban együtt: igénylő) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

bc) a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősül,

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

d) eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet előírásainak,

e) a támogatási alapot képező állatok nevelését, hizlalását, termelését saját kockázatára végzi, saját vagy integrátori finanszírozással a vágósertést közvetlenül vagy közvetve vágásra, feldolgozásra vagy külföldi értékesítésre, a tenyészkoca süldőt hazai vagy külföldi továbbtenyésztésre adja át, és

f) a b)-e) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik."

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

"d) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és erről az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolásával rendelkezik;"

(3) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumokat,

b) a sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belső bizonylat másolatát),

c) a tenyésztésre értékesített koca süldők esetében a tenyésztő szervezet igazolását,

d) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak vállalásáról szóló nyilatkozatot,

e) a megyei kormányhivatalnak az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek igénylő általi teljesítéséről szóló igazolását,

f) a megyei kormányhivatalnak az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok igénylő általi betartásáról szóló, az érintett tenyészet 1. § (5) bekezdés szerinti létszámát is tartalmazó igazolását, és

g) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő ügyfél esetében az 1. számú melléklet 8. pont 8.11. alpontja szerinti, a megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó elemzés alapján kiállított, eredeti igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt."

(4) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem halmozható más helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással."

8. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014-2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás I. és III. részének, illetve II. részének az állatjóléti kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

9. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 2. § (6) bekezdés h) pontjában és 2. § (7) bekezdés g) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi Minisztérium" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (2) bekezdés f) pontja.

3. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

12. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő százhúsz naptári napon beül, az egyedi támogatási kérelmeket a benyújtási határidő utolsó napját követő hatvan naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a pályázati tartalmat, valamint az egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni."

13. § A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § A baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 58/2015. (IX. 24.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdés d) pontját és 8. § (7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

14. § A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában a "pályázat beérkezését követő tizenöt naptári napon belül" szövegrész helyébe a "pályázat beérkezését követő negyvenöt naptári napon belül" szöveg lép.

4. Záró rendelkezés

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1-11. §-a és az 1. és 2. melléklete 2015. november 2-án lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 58/2015. (IX. 24.) FM rendelethez

"2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek

1. Az ügyfél azonosító adatai.

1.1. Ügyfél-azonosító.

1.2. A mezőgazdasági termelő vállalkozás 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása) vagy nyilatkozat a nagyvállalkozói minőségről.

2. Támogatás jogcímének meghatározása.

2.1. Tartási hely azonosító vagy azonosítók.

2.2. Az igényelt támogatás adatai: a támogatás jogcíme, a baromfi megnevezése, a támogatás alapja (db), az igényelt mennyiség (ÁE), az igényelt támogatás összege (Ft) támogatási igény összesen (Ft).

2.3. A tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó baromfi darabszám, valamint állategység - egy tizedes jegy pontossággal - megjelölése tartási helyenként.

3. Nyilatkozatok.

4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.

5. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.

6. Keltezés, állatállományt felügyelő/kezelő állatorvos aláírása.

7. Mellékletek:

7.1. A megyei kormányhivatal igazolása - bűnügyi személyes adat közlésének kivételével - a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről.

7.2. A termelői csoport, beszerzési és értékesítő szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.

7.3. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenőrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.4. Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.5. Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.6. Állati fehérje-mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.7. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.

7.8. A naposkori letelepítés darabszámát, az átminősítéskori állatlétszámot és annak időpontját tartalmazó kezelő állatorvosi igazolás az 1. § (5) bekezdése szerint.

7.9. Szakmai ellenőrzési lap a 2. § (5) bekezdés f) pontja szerint.

7.10. A 2. § (5) bekezdés g) pontja szerinti esetben az ugyanezen pontban meghatározott igazolás, amelynek az alapját jelentő elemzés adattartalma a következő:

ABCD
11. § (2) bekezdés
a)-e) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósítása
nélkül
1. § (2) bekezdés
a)-e) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósításával
támogatás nélkül
1. § (2) bekezdés
a)-e) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósításával
támogatással
2Foglalkoztatottak létszáma fő
3Támogatásban érintett állatlétszám ÁE
4Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft
5a) minőségi adatok
aa) takarmány nem kívánatos anyagtartalma
mentességének mértéke;
ab) takarmányozáshoz ivóvíz minősége;
ac) hallisztmentes takarmány
felhasználásának gyakorisága
b) kíméletes állatmozgatás és szállítás
c) mechanikai sérülések gyakorisága
d) elhullások száma (ÁE)
e) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE)

"

2. melléklet az 58/2015. (IX. 24.) FM rendelethez

"1. számú melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek

1. Az igénylő azonosító adatai.

1.1. Ügyfél-azonosító.

1.2. A mezőgazdasági termelő vállalkozás 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása), vagy a nagyvállalkozói minőségére vonatkozó nyilatkozata.

2. Támogatás jogcímének meghatározása.

2.1. A vágósertés vagy tenyészkoca süldő darabszáma.

2.2. Az igénylő meghatározása (alapanyag-termelő, bérhizlaló vagy bérnevelő, bérhizlaltató vagy bérneveltető).

2.3. Tartási hely azonosító vagy azonosítók.

3. Az igényelt támogatás összesen (Ft).

4. Nyilatkozatok.

5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.

6. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.

7. Keltezés, állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos aláírása.

8. Mellékletek:

8.1. A megyei kormányhivatal igazolása - bűnügyi személyes adat közlésének kivételével - a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről;

8.2. Bérhizlaló vagy bérnevelő esetén a 2. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.3. Bérhizlaltató vagy bérneveltető esetén a 2. § (7) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.4. Nagyobb férőhely biztosítása esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.5. Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.6. Fény biztosítása esetén az 5. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.7. Verekedés, kimarás megelőzése esetén a 6. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok.

8.8. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.9. Alom biztosítása esetén a 8. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;

8.10. Mikroklíma biztosítása esetén a 9. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok.

8.11. A 2. § (5) bekezdés g) pontja szerinti esetben az ugyanezen pontban meghatározott igazolás, amelynek az alapját jelentő elemzés adattartalma a következő:

ABCD
11. § (3) bekezdés
a)-g) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósítása nélkül
1. § (3) bekezdés
a)-g) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósításával
támogatás nélkül
1. § (3) bekezdés
a)-g) pontja szerinti
tevékenységek
megvalósításával
támogatással
2Foglalkoztatottak létszáma fő
3Támogatásban érintett állatlétszám ÁE
4Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft
5a) minőségi adatok
aa) férőhely mértéke;
ab) természetes tartási feltételek javulása
(%-ban);
ac) természetes és mesterséges fény
biztosítása (óra) ;
ad) verekedés, kimarás gyakorisága (%-ban);
ae) takarmányozáshoz felhasznált ivóvíz
minősége;
af) almozás gyakorisága;
ag) gázkoncentráció szintje
b) elhullások száma (ÁE)
c) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE)

"

Tartalomjegyzék