35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. általános csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csekély összegű rendelet) szerinti támogatás;

2. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

3. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

4.[1]

5.[2]

6. egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Mellékletében felsorolt magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek;

7. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

8. egyedi támogatási kérelem: az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címzett, pontos szakmai tartalmat és részletes költségvetést tartalmazó támogatási kérelem;

9. fejlesztendő járások: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 15%-a él;

10. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

11. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

12. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

13. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás;

14. kedvezményezett járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga;

15. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott eszközök;

16. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

17. komplex programmal fejlesztendő járások: a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él;

18. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

19. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű rendelet) szerinti támogatás;

20. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

21. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett részének és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatásoknak az együttes összege;

22. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

23. ökológiai gazdálkodás: az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 834/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott tevékenység;

24. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított - a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű - közösség;

25. összes bevétel: a számviteli törvény 72-75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 16. § (1)-(4) bekezdése, a 17. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16. melléklet 1. fejezet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

25a.[3] őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelő termelési közösség;

25b.[4] őstermelők családi gazdaságának képviselője: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy;

26. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

27. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

28. tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb egy hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel;

29. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy - a közigazgatási egységtől függetlenül - a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, és amelynek gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

30. tanyagondnoki szolgálat: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) bekezdésében meghatározott, működési engedéllyel rendelkező szolgálat;

31. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

32. tanyai termék feldolgozása: a tanyagazdaságban előállított tanyai termék első eladásához szükséges, gazdaságon belül történő előkészítő tevékenység;

33. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

34. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; valamint a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben, továbbá a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendeletben, ezenkívül a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendeletben meghatározott fajok;

35. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

36. társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § e) pontjában meghatározott település;

37. jelentős munkanélküliséggel sújtott település: a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott település;

38. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták;

39. végső kedvezményezett: az a természetes vagy jogi személy, akinél vagy amelynél a támogatásból származó gazdasági előny ténylegesen jelentkezik.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (a továbbiakban: 3. célterület),

d) a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (a továbbiakban: 4. célterület), valamint

e) az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (a továbbiakban 5. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

b) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;

c) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ca) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével,

cb) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,

cc) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára,

cd) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

(6) A 4. célterület keretében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésre igényelhető támogatás.

(7) Az 5. célterület keretében az alábbi célokra - egyedi támogatási kérelem benyújtásával - igényelhető támogatás:

a) önkormányzat által biztosított baromfi tartási program megvalósítása külterületen, igazoltan őshonos tenyészállomány kialakításával, amelyből a lakosság számára állatkihelyezés történik mentorálással kísérve,

b) zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

(8) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás eredményeként keletkező végtermékeket a végső kedvezményezettek nem értékesíthetik, azokat kizárólag saját felhasználásra hasznosíthatják.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A támogatás igénybevételére jogosultak:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok, tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai, tanyás térségek megyei önkormányzatai, valamint tanyás térségekben működő civil szervezetek,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pont ca), cc) valamint cd) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségben található önkormányzatok és tanyás térségben található helyi önkormányzati társulások, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben működő civil szervezetek,

d) a 2. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó vagy őstermelők családi gazdaságának tagja jogosult, aki tanyás települések valamelyikén[5]

a)[6] 2015. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, a házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él,

b) a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2012., 2013. és 2014. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(3) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő természetes személy vagy mezőgazdasági őstermelő jogosult, aki tanyás térségben található települések valamelyikén[7]

a)[8] 2015. január 1-je előtti időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, házastársa, testvére, valamely egyeneságbeli rokona, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él, és

b) a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot.

(4) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult, aki tanyás térségben található települések valamelyikén

a) e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját, házastársa, testvére, vagy valamely egyeneságbeli rokona tulajdonában lévő tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él, és

b) akinek az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakhatás céljára használt épülete villamos hálózati csatlakozással nem rendelkezik.

(5) A 2. § (7) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország területén lévő önkormányzat jogosult.

(6) A 2. § (7) bekezdésben meghatározott célterület vonatkozásában a biológiai alapot és a szaktudást olyan szervezettől kell beszerezni, amely igazolható módon őshonos, illetve tájfajta növény, vagy állat megőrzésével, termelésével vagy tenyésztésével, értékesítésével foglalkozik.

(7) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy

a)[9] az 1-4. célterület esetében a pályázó legkésőbb a pályázat, az 5. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe,

b) a pályázó, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

c) a 2. és 3. célterület esetében a pályázó megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek,

d) a 2. és 3. célterület esetében a pályázó a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet, illetve a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról, és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, továbbá aki más vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak tekinthető, úgy azon vállalkozások adatairól, valamint a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazása esetén az általa alkalmazott üzleti évről, illetve a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ban foglaltakról nyilatkozzon.

4. § (1) Az 1-4. célterület esetében támogatás igénybevételére az a 3. § (1)-(4) és (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő pályázó jogosult,

a) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki a pályázat benyújtásakor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

d) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

e) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CXII. törvény) alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul, és

f) az a)-e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - további feltétele, hogy a pályázó

a) megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek, és

b) 2012., 2013. és 2014. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és erről a pályázatában nyilatkozik.

(3) A 3. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - további feltétele, hogy a pályázó

a) megfeleljen a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek,

b) a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot,

c) a tanyagazdaság fenntartását a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjától számítva legalább három évig vállalja, és

d) az a)-c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(4) A 4. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - további feltétele, hogy a pályázó lakóépülete villamos hálózati csatlakozással ne rendelkezzen, és erről a pályázatában nyilatkozzon.

(5) Az 5. célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételére az a 3. § (5)-(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult,

a) aki a támogatási szerződés megkötésekor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással - kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja - vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a támogatási szerződés megkötésekor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki a támogatási szerződés megkötésekor, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

d) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

e) aki a 2011. évi CXII. törvény alapján az egyedi támogatási kérelmében, valamint a támogatási szerződésben feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul, és

f) aki az a)-e) pontban foglaltakról az egyedi támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, illetve egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, aki a pályázat, illetve az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljai részére megállapított keretösszeg.

(2) A 2. és 3. célterületre igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euro átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) Az 1-4. célterület egyes céljaira igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - a 2. § (3) bekezdés a) és a c) pontjában meghatározott célok esetében legfeljebb 90%-a, a 2. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott cél esetében 100%-a,

b) a 2. célterület és a 3. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség - a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően - a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,

c) a 4. és az 5. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a,

d) a 2. és 3. célterület esetében legfeljebb a pályázó, illetve a pályázó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatás keretének megfelelő forintösszeg.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) Az 1-4. célterületek esetében

a)[10] a célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket a miniszter jóváhagyását követően, a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Herman Ottó Intézet) a saját honlapján e rendelet hatálybalépését követő harminc naptári napon belül tesz közzé,

b) a pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon - az abban előírt tartalommal és mellékletekkel - a Herman Ottó Intézethez egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani,

c) a pályázó egy célterületen belül kizárólag egy pályázatot nyújthat be, valamint

d)[11] a Herman Ottó Intézet a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázat esetén, a pályázat beérkezését követő negyvenöt naptári napon belül, a hiányok megjelölésével, egy alkalommal, tíz naptári nap határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót és egyben figyelmezteti, hogy ha a pályázatot a kitűzött határidőn belül nem vagy ismételten hiányosan nyújtja be, az elutasításra kerül.

(2) Az 5. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet papír alapon egy eredeti példányban, postai úton, 2015. augusztus 15-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani a minisztériumhoz.

6. A pályázat és az egyedi támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra, valamint az egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó döntésének előkészítése érdekében véleményezési jogosultsággal rendelkező, szakértőkből álló Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és ő állapítja meg a Bíráló Bizottság működési rendjét is.

(2) A pályázatok értékelését

a) az 1. célterület esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. célterület esetében a 2. mellékletben,

c) a 3. célterület esetében a 3. mellékletben,

d) a 4. célterület esetében a 4. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint a Herman Ottó Intézet végzi, amely az értékeléséről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A Herman Ottó Intézet a 4. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:[12]

a) a pályázó neve, születési neve,

b) a pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a pályázó által tett az egy és ugyanazon vállalkozás minősítésére és az alkalmazott üzleti évre vonatkozó nyilatkozat adatait.

(4)[13] A Kincstár - a pályázó hozzájárulása alapján - a pályázó szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keretéről - a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül - tájékoztatja a Herman Ottó Intézetet.

(5) A Bíráló Bizottság - a Herman Ottó Intézet (2) bekezdés szerinti értékelése alapján - a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a Herman Ottó Intézetet.

(7)[14] A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő százhúsz naptári napon beül, az egyedi támogatási kérelmeket a benyújtási határidő utolsó napját követő hatvan naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén - pályázati céltól függően - a pályázónak, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek lehetősége van a pályázati tartalmat, valamint az egyedi támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről - annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter írásban értesíti az érintett ügyfeleket.

(9) A nyertes pályázók, valamint az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfelek névsorát, az elnyert támogatás összegét és célterületének megnevezését a miniszter a kormányzati portálon - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet a saját honlapján is - a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal:[15]

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a támogatásban részesülő ügyfél részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

g) a támogatási döntés meghozatalának időpontja,

h) a támogatásban részesülő ügyfél nyilatkozata szerint kapott valamennyi, az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összege.

9. § (1) A támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül a miniszter az 1-4. célterület esetében a nyertes pályázóval hatósági szerződést, az 5. célterület esetében az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyféllel támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó vagy a támogatásban részesülő ügyfél kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2)[16] A nyertes pályázó a pályázatban, az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, támogatásban részesülő ügyfél az egyedi támogatási kérelmében foglaltak megvalósítására vonatkozó tartalmat a hatósági vagy támogatási szerződés megkötését követően - pályázat esetében a Herman Ottó Intézet felé fennálló bejelentési kötelezettségének teljesítése mellett - egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3)[17] A pályázati felhívásban előírt feltételeket, és a pályázatnak, valamint az egyedi támogatási kérelemnek a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 50%-os mértékéig - a szerződésben rögzített feltételek szerint - támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3)[18]

(4) Ha a támogatásra jogosult ügyfél a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(5) Előlegfizetés esetén az 1-4. célterület esetében a Herman Ottó Intézet előlegfizetési utasítást küld - a megkötött hatósági szerződés Herman Ottó Intézethez történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül - a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:[19]

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés száma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(6)[20] A Kincstár - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - az 1-4. célterület esetében a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

(7) Az 5. célterület esetében a miniszter - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg - támogatott támogatási szerződésében szereplő fizetési számlaszámára történő - átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) Az 1-4. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak, és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - keletkeztek;

d) e rendelet hatálybalépésének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képeznek - a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig - a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben - munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon - a rendelet megjelenése időpontjáig keletkeztek.

(3) Az 5. célterület esetében a támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a támogatási szerződésben, valamint annak mellékletében szerepelnek, és összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a támogatásban részesülő szervezetnél ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető,

c) a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének a támogatási szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásban részesült ügyfélnek a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági vagy a támogatási szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a Herman Ottó Intézethez, egyedi támogatási kérelem esetében a minisztériumhoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásban részesült ügyfél saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó - pályázat esetében a pályázati felhívásokban is közzétett - számlaösszesítő nyomtatványt és szakmai beszámolót, valamint fotódokumentációt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a támogatásban részesült ügyfélnek záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén - egyszeri hiánypótlási felhívást követően - az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a támogatásban részesült ügyfélnek a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) Pályázat esetében a Herman Ottó Intézet, egyedi támogatási kérelem esetében a miniszter a jogosultságot a támogatásban részesült ügyfél által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy ha a támogatásban részesült ügyfél a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének - a hiánypótlási felhívás ellenére - nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Az 1-4. célterület esetében, támogatási jogosultság megállapításakor a Herman Ottó Intézet a hatósági szerződésre hivatkozva - a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül - kifizetési utasítást küld a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal:[21]

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás és az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatásból az elszámolások alapján jogos, kifizetendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A támogatási szerződésbe, valamint a 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági csekély összegű jellegéről szóló tájékoztatást. A szerződésben utalni kell a mezőgazdasági csekély összegű rendelet címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6)[22] Pályázat esetében a Kincstár, egyedi támogatási szerződés esetében a miniszter a forrás rendelkezésre állása esetén - a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a támogatásban részesült ügyfél Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett, támogatási szerződés esetében a támogatási szerződésben feltüntetett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról az 1-4. célterület esetében a Herman Ottó Intézet, az 5. célterület esetében a miniszter gondoskodik. A Herman Ottó Intézet a támogatott pályázatoknak, a miniszter pedig a támogatott támogatási kérelmeknek a 10%-át 2016. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén - a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján - az 1-4. célterület esetében a Herman Ottó Intézet, az 5. célterület esetében a miniszter tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adattartalom megküldésével:[23]

a) a támogatásban részesülő ügyfél neve, születési neve,

b) a támogatásban részesülő ügyfél lakóhelye vagy székhelye,

c) a támogatásban részesülő ügyfél ügyfél-azonosítója,

d) a támogatásban részesülő ügyfél adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a támogatásban részesülő ügyféltől támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv. 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

14. § (1) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás

a) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:

ca) ha a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) abban az esetben, ha a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekre, nevezetesen az exportált mennyiségekhez támogatás; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) amennyiben az az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatásnak minősül;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlása esetén;

g) hitel vagy kezességvállalás formájában, amennyiben a kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint ha a kedvezményezett az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(4) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

15. § (1) Az általános csekély összegű rendelet alapján általános csekély összegű támogatás nyújtása esetén a támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.

(2) A mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás nyújtása esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel a mezőgazdasági csekély összegű rendelet alapján nyújtott támogatások az általános csekély összegű rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett tagállam megfelelő eszközökkel - úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosítja, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az általános csekély összegű rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(3) A mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/214/EU bizottsági rendeletben, a 702/2014/EU bizottsági rendeletben és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendeletben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

16. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az általános csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

17. § Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a mezőgazdasági csekély összegű rendelet hatálya alá tartozó, a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma együttesen nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

11. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §[24] A baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 58/2015. (IX. 24.) FM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdés d) pontját és 8. § (7) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

20. §[25] E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 10. § (3) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

21. §[26] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (2) és (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §[27] Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §[28] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

24. §[29] E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax. pontÉrtékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A fejlesztés bemutatása
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül "Igen" esetében a legmagasabb pontszám
kerül figyelembe vételre.)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
4Igen, fejlesztendő járásból2
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma,
ahonnan a pályázatot benyújtották.
3< 1000 fő3
81000 - 2000 fő2
92001- 5000 fő1
10> 5000 fő0
11A pályázó a most megpályázott támogatási célra a 2011., a
2012., vagy a 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is
nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai
ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra
hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben?
3Igen, legalább két évben nyújtott be
és minden alkalommal elutasításra is
került
2
12Igen, az egyik évben nyújtott be és
elutasításra került
3
13Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került
0
14A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011., a
2012. vagy a 2013. évi program kiírásának keretén belül Térségi
tanyafejlesztési programot?
3Igen3
15Nem0
16Hány tanyát érint a fejlesztés?3> 50 tanyát érint a fejlesztés3
1710 - 50 tanyát érint a fejlesztés2
18< 10 tanyát érint a fejlesztés1
19Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?3> 100 tanyai lakost érint a fejlesztés3
2050-100 tanyai lakost érint a fejlesztés2
21< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés1
22A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés
célcsoportján belül.
5A célcsoport > 25%-a 60 év feletti5
23A célcsoport 10-25%-a 60 év feletti3
24A célcsoport < 10%-a 60 év feletti1
25A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés
célcsoportján belül.
5A célcsoport > 25%-a 18 év alatti5
26A célcsoport 10-25%-a 18 év alatti3
27A célcsoport < 10%-a 18 év alatti1
28
29
Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása
alapján?
5A fejlesztés egyértelműen indokolt5
A fejlesztés kifogásokkal indokolt2
ABCD
1Értékelési szempontMax. pontÉrtékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
30A fejlesztés alig indokolt0
31A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A
bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra?
2A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes
mértékben megfelelőnek tűnik a
probléma megoldására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.
2
32A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér ki
annak részletes bemutatására.
0
33Egymásra épülő fejlesztésekről van
szó: vagy több célra is pályázik, vagy
több eszközt szerez be, vagy építési
munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
5
345Nem egymásra épülő fejlesztésekről
van szó: csak egy célra pályázik, csak
egy eszközt szerez be, csak építési
munkálatra pályázik. Technológiai,
műszaki fejlesztés esetén kitérnek
annak részletes bemutatására.
1
35A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések
36Megújuló energiaforrással (nap-, szél-, geotermikus, vízi
energia) fogja-e megvalósítani a fejlesztést?
5Igen5
37Nem0
38Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során?5Igen5
39Nem0
40A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka 14
éven aluli gyermek?
>=25%6
416<25%3
42Nincs 14 éven aluli gyermek.1
43A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka
részesül rendszeres szociális támogatásban?
>50%4
44425-50%2
45<25%1
46A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok végzése
47Hány tanyai kút vízminőség vizsgálatát fogja a pályázó
elvégezni?
> 30 kút10
481010-30 kút5
49< 10 kút3
50Az érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül
rendszeres szociális támogatásban?
10>50%10
5130-50%5
ABCD
1Értékelési szempontMax. pontÉrtékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
52<30%3
53A tanyagondnoki szolgalatok fejlesztése
54Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?6> 2 tanyagondnoki szolgálatot6
552 tanyagondnoki szolgálatot3
561 tanyagondnoki szolgálatot1
57A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak
bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
foglalkoztatás.
3A szervezetnek már jól működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai vannak, állandóan
foglalkoztat embereket.
3
58A szervezetnek már vannak működő
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, csak ideiglenesen
foglalkoztat embereket.
1
59A szervezetnek nincsenek
infrastrukturális erőforrásai,
kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.
0
60A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok
megvalósítását?
4Igen4
61Nem0
62A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi
emberek köre?
7Igen, > 50%-kal7
63Igen, 21 - 50%-kal5
64Igen, < 20%-kal3
65Nem0
66Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang
67A megvalósításban részt vevő járások száma.3Legalább 3 járás3
681 - 2 járás1
69A megvalósításban részt vevő települések száma.5Legalább 5 település5
702 - 4 település3
711 település1
72A megvalósításban részt vevő partnerek száma.3> 3 partner3
731 - 3 partner1
74Nincs partner0
75A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi
munkát?
3Igen3
76Nem0
77A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát?3Igen3
78Nem0
ABCD
1Értékelési szempontMax. pontÉrtékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
79Illeszkedik-e a fejlesztés megyei, járási, kistérségi, vagy
települési fejlesztési tervekhez?
3Igen és ezeket kifejtve látszik a
relevancia.
3
80Igen, de ezeket nem fejti ki
részletesen, nem látszik a relevancia.
1
81Nem0
82A fejlesztés eredményei, hatásai
83A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
3A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.
3
84A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
85A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét jelöli.
1
86A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.
0
87A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
társadalmi környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a
pályázó?
3A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
3
88A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
89A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.
3
90A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.
1
91A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
ABCD
1Értékelési szempontMax. pontÉrtékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
92A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata, kihasználtsága
93Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben,
akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
3A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.
3
94A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatok,
de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
2
95A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, de ezek
kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
1
96A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatai vannak, és ezek
kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.
0
97A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e
a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a
kihasználtság?
3A kihasználtság indokolja a
beruházást. A bemutatás részletes. A
jövőben várhatóan tovább fog
növekedni a kihasználtság.
3
98A kihasználtság mértéke nem
egyértelműen indokolja a
beruházást, vagy a bemutatás nem
elég részletes. A jövőben várhatóan
stagnálni fog a kihasználtság.
0
99Költségvetés, forrásszerkezet
100Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy
több?
2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
101A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
102Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
3A saját forrást teljes egészében hitel
nélkül fedezi.
3
103A saját forrás felét nem haladja meg
a hitel mértéke.
1
104A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
0
105Maximálisan elérhető pontszám100

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül "Igen" esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre.)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
4Igen, fejlesztendő járásból2
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan
a pályázatot benyújtották.
3< 1000 fő3
81000 - 2000 fő2
92001- 5000 fő1
10> 5000 fő0
11A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
már a 40. életévét?
1Igen0
12Nem1
13A 2011. évi, a 2012. évi, a 2013. évi vagy a 2014. évi
Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a
pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok
vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban
forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív
támogatási döntésben?
2Igen, legalább két évben nyújtott
be és minden esetben elutasításra
is került
1
14Igen, egy évben nyújtott be és
elutasításra került
2
15Nem nyújtott be egyik évre sem,
vagy nyújtott be és támogatásra is
került
0
16A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?2A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
2
17A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
18A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?2> 10 év2
193 - 10 év1
20< 3 év0
21A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
224 - 5 fő2
232-3 fő1
241 fő0
25A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
2A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
2
26A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.
1
27A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 2 fő2
281-2 fő1
290 fő0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
30A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak
száma.
2Van, és főállású.2
31Van, de nem főállású.1
32Nincs0
33Mekkora a földbirtok mérete?2< 50 ha2
34> =50 ha1
35A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül?1>= 50%1
36< 50%0
37Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?2Lakóépület felújítási éve 2000, vagy
annál korábbi.
1
38Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.
0
39Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.
1
40Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.
0
41Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
1
42Nincs vezetékes ivóvíz.1
43Nincs fúrt kút.1
44Nincs szilárd burkolatú út.1
45Nincs gépkocsi.1
46Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?1>= 3 km1
47<3km0
48Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?3> 5 különböző fajta haszonállatot
tart.
3
494 - 5 különböző fajta haszonállatot
tart.
2
501-3 különböző fajta haszonállatot
tart.
1
51Nem tart haszonállatot.0
52Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát? Amennyiben igen, sorolja fel a
fajtákat!
2Igen2
53Nem0
54Önellátás mellett értékesít-e állatot?1Igen1
55Nem0
56Folytat legeltető állattartást gyepterületen?1Igen1
57Nem0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
58Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik?
Nevezze meg a termesztett fajtákat!
3> 5 különböző fajta növényt
termeszt
3
594 - 5 különböző fajta növényt
termeszt.
2
601 - 3 különböző fajta növényt
termeszt.
1
61Nem foglalkozik
növénytermesztéssel.
0
62Termeszt-e tájfajta növényt? Amennyiben igen, sorolja fel a
fajtákat!
1Igen1
63Nem0
64Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?1Igen1
65Nem0
66Ellenőrzött ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?3Igen3
67Nem0
68Hol értékesíti a tanyai termékeket?4Önellátásra termel.1
69Helyi piacra termel, közvetlenül
értékesít.
1
70Felvásárlónak, kereskedőnek
értékesít.
1
71Ha a helyi piac, közvetlen
értékesítés aránya legalább akkora,
mint a felvásárlónak értékesítés
aránya.
1
72Rendelkezik-e védjegyes tanyai termékkel?1Igen1
73Nem0
74A tanyagazdaság 2012., 2013. és 2014. évi nettó bevételének
átlaga.
4< 2 millió Ft4
752 - 4 millió Ft3
764 - 6 millió Ft2
77> 6 millió Ft1
78Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek, TÉSZ-nek,
TCS-nek?
1Igen1
79Nem0
80Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel?1Igen1
81Nem0
82Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok
feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással?
1Igen1
83Nem0
84A fejlesztés bemutatása
85Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
megjelenése.
5Legalább három támogatási cél
megjelölése.
5
86
87
Két támogatási cél megjelölése.3
Egy támogatási cél megjelölése.1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
88A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott
fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-
e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai,
kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló
fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat?
Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
3A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes
mértékben megfelelőnek tűnik a
probléma megoldására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.
3
89A bemutatás nem részletes, ezek
alapján a választott fejlesztés nem
tűnik teljes mértékben
megfelelőnek a probléma
megoldására, vagy technológiai,
műszaki fejlesztés esetén nem tér
ki annak részletes bemutatására.
1
902A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.
2
91A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
922A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.
2
93A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.
0
94Vállalások a program keretében.8Védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajta
beállítását vállalja a pályázati
projekt keretében.
1
95Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja.1
96Tájfajta növény termesztését
vállalja.
1
97A klímaváltozásra való
felkészülésre kísérleti növény
termesztését vállalja.
2
98Legalább 10%-kal növekszik az
állatállomány nagysága a
tanyagazdaságban.
1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
99A fejlesztés hatására legalább 10%-
kal növekszik a kertészet mérete a
tanyagazdaságban.
1
100Tanyasi termékére védjegy
használatát vállalja.
1
101A fejlesztés eredményei, hatásai
102A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több
pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot
érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási,
foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen
kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban
várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
4A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.
4
103A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
104A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét
jelöli.
1
105A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.
0
106A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
2A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
2
107A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
108A projekt megvalósítása során végez-e parlagfű mentesítést?1Igen1
109Nem0
110A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre,
vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
3A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.
3
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
111A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.
1
112A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
113A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata
114Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.
5
115A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a
pályázó felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.
3
116A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
1
117A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
118forrásszerkezet
119Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
120A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
121Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
122A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
2
123A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
1
124Maximálisan elérhető pontszám100

3. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
3Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül "Igen" esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
4Igen, fejlesztendő járásból2
5Igen, kedvezményezett járásból1
6Nem0
7A település 2014. január 1-én érvényes lakosságszáma, ahonnan a
pályázatot benyújtották.
3< 1000 fő3
81000 - 2000 fő2
92001- 5000 fő1
10> 5000 fő0
11A 2013. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be
pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a
jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki
is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem
részesült pozitív támogatási döntésben?
1Igen, nyújtott be és elutasításra
került
1
12Nem nyújtott be, vagy nyújtott be
és támogatásra is került
0
13
14
A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó betöltötte-e
már a 40. életévét?
1Igen0
Nem1
15A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?2A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
2
16A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
17A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán?2> 10 év2
183 - 10 év1
19< 3 év0
20A tanyán élő állandó lakosok száma.3> 5 fő3
21
22
23
4 - 5 fő2
2-3 fő1
1 fő0
24A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
2A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
2
25A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.
1
26A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 2 fő2
271-2 fő1
280 fő0
29Rendelkezik-e mezőgazdasági, vagy élelmiszeripari
végzettséggel?
3Igen, közép/felsőfokú
agrárvégzettséggel.
3
30Nem.0
31Mekkora szabad földterület tartozik a tanyához?2< 2 ha0
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
322-5 ha1
33> 5 ha2
34Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota?4Lakóépület felújítási éve 2000, vagy
annál korábbi.
2
35Lakóépület felújítási éve 2000-nél
későbbi.
1
36Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000, vagy annál
korábbi.
2
37Legalább egy gazdasági épület
felújítási éve 2000-nél későbbi.
38Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?5Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
39Nincs vezetékes ivóvíz.
40Nincs fúrt kút.
41Nincs szilárd burkolatú út.
42Nincs gépkocsi.
43Milyen távolságban fekszik a tanya szilárd burkolatú úttól?1>= 3 km
44<3km0
45Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik majd? Nevezze meg
a fajtákat!
4> 5 különböző fajta haszonállat4
464 - 5 különböző fajta haszonállat3
471-3 különböző fajta haszonállat2
48Nem tervez haszonállatot tartani.0
49Beállít valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtát? Amennyiben igen, sorolja fel a
fajtákat!
2Igen2
50Nem0
51Önellátás mellett értékesítésre is tart majd állatot?2Igen2
52Nem0
53Folytat-e majd legeltető állattartást gyepterületen?2Igen2
54
55
Nem0
Hány fajta mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik
majd? Nevezze meg a fajtákat!
4> 5 különböző fajta növényt
termesztene.
4
564 - 5 különböző fajta növényt
termesztene.
3
571 - 3 különböző fajta növényt
termesztene.
2
58Nem foglalkozna
növénytermesztéssel.
0
59Termeszt-e majd tájfajta növényt? Amennyiben igen, sorolja fel a
fajtákat!
2Igen2
60Nem0
61Termeszt-e majd gyümölcs tájfajta növényt?2Igen2
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
62Nem0
63Vállalja ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán?3Igen3
64Nem0
65Hol értékesíti majd a tanyai termékeket? Milyen felvásárló bázisra
számít?
2Önellátásra termelne.1
66Helyi piacra termelne, közvetlenül
értékesítene.
1
67Foglalkozik majd a tanyagazdaságban mezőgazdasági
alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?
2Igen2
68Nem0
69A projekt megvalósítása során végez-e parlagfű mentesítést?1Igen1
70Nem0
71A fejlesztés bemutatása
72Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás
megjelenése.
5Legalább három támogatási cél
megjelölése.
5
73Két támogatási cél megjelölése.3
74Egy támogatási cél megjelölése.1
75A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet
tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések? A
bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-
e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés
milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a
fejlesztésbe helyi vállalkozókat?
5A bemutatás részletes, ezek alapján
a tervezet teljes mértékben
megfelelőnek tűnik tanyagazdaság
beindítására, valamint
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén kitér annak részletes
bemutatására.
5
76A bemutatás nem részletes, ezek
alapján tervezet nem tűnik teljes
mértékben megfelelőnek
tanyagazdaság beindítására, vagy
technológiai, műszaki fejlesztés
esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
1
773A fejlesztés csak gazdálkodási
célokat szolgál, nem tartalmaz
lakóépület felújítást.
3
78A fejlesztés gazdálkodási célok
mellett lakóépület felújítást is
szolgál.
1
792A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat is
bevon.
2
80A megvalósításba, kivitelezésbe,
beszerzésbe helyi vállalkozókat
nem von be.
0
81A fenntarthatóság megjelenése a gazdaság kiépítésében,
működésében.
5A gazdaság energia-ellátásának
több mint 75%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.
5
82A gazdaság energia-ellátásának 50-
74%-át megújuló erőforrásból
kívánja fedezni.
4
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
83A gazdaság villamosenergia-
ellátásának 25- 49%-át megújuló
erőforrásból kívánja fedezni.
3
84A gazdaság villamosenergia-
ellátásának 25%-ánál kisebb részét
fedezné megújuló erőforrásból.
1
85A fejlesztés eredményei, hatásai
86A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e a
fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a
pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e
ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény,
elmozdulás, mint amit megadtak?
A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, és ezeket igyekszik
számszerűsíteni.
4
874A fejlesztésnek legalább kettő
pozitív és releváns pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye van, de ezeket nem
számszerűsíti.
2
88A fejlesztésnek csak egy pozitív és
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredményét
jelöli.
1
89A fejlesztésnek nincs pozitív
pénzügyi, vagy piaci, vagy
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási,
vagy szolgáltatási eredménye, vagy
amit megadnak nem releváns.
0
90A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó?
A fejlesztésnek van releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
amelyet a pályázó részletesen
bemutat.
3
913A fejlesztésnek nincs releváns,
közvetlen pozitív hatása a
környezetre, vagy a természetre,
vagy a felsoroltak nem
megalapozottak, egyáltalán nem
részletezettek.
0
92A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy
a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen?
A fejlesztésnek nincs közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása.
3
933A fejlesztésnek van közvetlen
negatív környezeti, vagy természeti
hatása, de van részletes terv, leírás
arra, hogy a pályázó ezt hogyan
semlegesíti.
1
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
94A fejlesztésnek van negatív
környezeti, vagy természeti hatása,
és ez ellen nem, vagy nem
megfelelően lép fel a pályázó.
0
95A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata
96Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre
piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a
gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a
valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a
pályázó?
5A fejlesztés hosszú távú fenntartása
biztosított, erre van piaci fedezet.
Sem a kivitelezésnek, sem a
gazdálkodás fenntartásának nincs
semmilyen előre látható kockázata.
5
97A fejlesztés hosszú távú fenntartása
nem teljesen biztosított. Vannak
előre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a
pályázó felkészült, igyekszik rá
alternatívát adni.
3
98A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, de
ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát
adni.
1
99A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínűségű előre látható
kivitelezési, gazdálkodás
fenntartási kockázatai vannak, és
ezek kezelésére a pályázó nem
felkészült, nem tud rá hiteles
alternatívát adni.
0
100forrásszerkezet
101Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több?2A saját forrás a kötelező
minimumnál legalább 20%-kal
nagyobb.
2
102A saját forrás csak a kötelező
minimum.
0
103Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem,
akkor az önrész mekkora része hitel?
3A saját forrást teljes egészében
hitel nélkül fedezi.
3
104A saját forrás felét nem haladja
meg a hitel mértéke.
2
105A saját forrás felét meghaladja a
hitel mértéke.
1
106Maximálisan elérhető pontszám100

4. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdése esetében benyújtott pályázatokhoz

ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
2A tanyán élő lakosok helyzetének általános bemutatása
3A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él
tanyán?
2> 10 év2
43 - 10 év1
5< 3 év0
6A pályázó munkaerő piaci helyzete.
(egyet választhat)
3Állással rendelkező személy0
7Önfoglalkoztatott1
8Munkanélküli2
9Gazdaságilag nem aktív személy3
10A pályázó legmagasabb iskolai végzettsége.2Alapfokú iskolai végzettség2
11Középfokú iskolai végzettség1
12Felsőfokú iskolai végzettség0
13A fejlesztendő tanya a pályázó lakóhelye?2A fejlesztendő tanya a pályázó
lakóhelye
2
14A fejlesztendő tanya a pályázó
tartózkodási helye
0
15A tanyán élő állandó lakosok száma.2> 4 fő2
163-4 fő1
171-2 fő0
18A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő,
gyermek).
1A tanyán legalább három családi
generáció él együtt.
1
19A tanyán egy, vagy kettő családi
generáció él együtt.
0
20A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma.2> 3 fő2
211-3 fő1
22Nem él a tanyán 18 évnél fiatalabb.0
23A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli?1Igen1
24Nem0
25A tanyán élő 60 év felettiek száma.2> 3 fő2
261-3 fő1
27Nem él a tanyán 60 évnél idősebb.0
28Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy?2Igen2
29Nem0
30Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel?2Igen, tanyagondnokkal.1
31Igen, családsegítővel.1
32Nincs kapcsolata segítőkkel.0
33Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme?2< 50 000 Ft2
ABCD
1Értékelési szempontMax.
pont
Értékelési szempontok kategóriák
szerint
Adható
pont
3450 000-80 000 Ft1
35> 80 000 Ft0
36A tanya általános állapota, bemutatása
37Kedvezményezett járásból nyújtották-e be a pályázatot? (A
kategóriák közül "Igen" esetében a legmagasabb pontszám kerül
figyelembe vételre)
3Igen, komplex programmal
fejlesztendő járásból
3
38Igen, fejlesztendő járásból2
39Igen, kedvezményezett járásból1
40Nem0
41Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott
településről nyújtották-e be a pályázatot?
1Igen1
42Nem0
43Milyen messze található a tanya a legközelebbi településtől?4> 6 km4
444-6 km3
451-3 km2
46< 1 km1
47Milyen messze található a tanya a legközelebbi szilárd burkolatú
úttól?
2< 500 m0
48500-2500 m1
49> 2500 m2
50Rendelkeznek-e földterülettel?1Igen, rendelkeznek.0
51Nem rendelkeznek.1
52Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete?
(többet is megjelölhet)
7Nincs se vezetékes, se egyedi
villany.
2
53Nincs vezetékes ivóvíz.1
54Nincs fúrt kút.2
55Nincs szilárd burkolatú út.1
56Nincs gépkocsi.1
57A tanyai lakóépület utolsó felújítási éve.21990, vagy azelőtti években2
581991-2000 közötti években1
592000, vagy azutáni években0
60Vállalja-e, hogy a villamosenergia-ellátáshoz szükséges energiát
megújuló energiaforrásból fogja előállítani?
5Igen, vállalja.5
61Nem vállalja.0
62A sziget üzemű villamos energiát termelő berendezést helyhez
kötötten telepíti, vagy mobil (hordozható) eszközt telepítenek-e
a fejlesztés során?
2Mobil (hordozható)2
63Helyhez kötött0
64Maximálisan elérhető pontszám50

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2021.08.21.

[2] Hatályon kívül helyezte a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2021.08.21.

[3] Beiktatta a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.08.21.

[4] Beiktatta a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.08.21.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[6] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[8] Módosította a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 19. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2021.08.21.

[9] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 215. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[11] Módosította az 58/2015. (IX. 24.) FM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.09.25.

[12] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Megállapította az 58/2015. (IX. 24.) FM rendelet 12. §-a. Hatályos 2015.09.25.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Megállapította a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2016.12.19.

[17] Módosította az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.12.21.

[18] Hatályon kívül helyezte a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 64. §-a. Hatálytalan 2016.04.12.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[21] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 87. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Beiktatta az 58/2015. (IX. 24.) FM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.09.25.

[25] Beiktatta a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 63. §-a. Hatályos 2016.04.12.

[26] Beiktatta a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet 6. §-a. Hatályos 2016.12.19.

[27] Beiktatta az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.11.07.

[28] Beiktatta a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.12.02.

[29] Beiktatta az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.21.

Tartalomjegyzék