6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) a következő 14/B. §-sal egészül ki:

"14/B. § A gyermekjóléti szolgálat a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése szerint biztosított iskolai szociális munka keretében a nevelési-oktatási intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy segíti

a) a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a nevelési-oktatási intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,

b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,

c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,

d) a gyermek családját és a pedagógust a gyermek szükségleteinek felismerésében és figyelembevételében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében, és

e) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában."

2. § (1) Az NMr. 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az esetmegbeszélésre meg kell hívni

a) a megelőző pártfogó felügyelőt, ha olyan család ügyét tárgyalják, amelynek bármelyik tagja megelőző pártfogó felügyelet alatt áll,

b) a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége legalább közepes fokú."

(2) Az NMr. 15. § (8) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (7) bekezdés szerinti tanácskozásra meg kell hívni]

"g) a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét,"

3. § (1) Az NMr. 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében)

"a) támogatja a gyermeket, megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a megelőző pártfogó felügyelővel együttműködve, az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége kedvező irányú fejlődésében,"

(2) Az NMr. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetében a helyzetértékelést a megelőző pártfogás elrendeléséről és a védelembe vételről szóló gyámhivatali határozatban megjelölt magatartási szabályokra tekintettel kell elvégezni. A megelőző pártfogó felügyelő által ellenőrzött bűnmegelőzési szempontú magatartási szabályok megvalósulásának értékelésére a családgondozó javaslatot tehet."

4. § Az NMr. II. Fejezet 2. Cím "A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése" alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:

"18/B. § A gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a megelőző pártfogó felügyelő a megelőző pártfogás alatt álló gyermek bűnismétlésének megelőzése érdekében történő együttműködés keretében

a) közösen végezhetnek környezettanulmányt,

b) közvetlenül tartanak kapcsolatot egymással,

c) áttekinthetik a gyermekjóléti szolgálatnál a gyermekre vonatkozóan vezetett adatlapokat,

d) esetmegbeszélést tarthatnak, amelynek során egymással és szükség szerint a gyermekvédelmi jelzőrendszer más tagjával egyeztetethetnek a megelőző pártfogás és a védelembe vétel eredményességéhez szükséges intézkedésekről,

e) a gyermekkel és a családdal kapcsolatos tapasztalataikat megosztják egymással, és

f) a gyermekkel közös megbeszélést tarthatnak."

5. § (1) Az NMr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések közül javaslatot tehet a gyámhivatalnak a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére."

(2) Az NMr. 19. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti javaslatban a gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapján ismerteti a gyermek helyzetét, különösen]

"g) - megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén - a megelőző pártfogás elrendelését, mellőzését, fenntartását vagy megszüntetését alátámasztó körülményeket."

6. § (1) Az NMr. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a gyámhivatal a Gyer. 85. §-a alapján - a védelembe vétel mellőzésével, a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti eljárással érintett gyermek esetén a védelembe vétel és a megelőző pártfogás egyidejű mellőzésével - felhívja a gyermekjóléti szolgálatot az alapellátás keretében történő segítségnyújtásra, a gyermekjóléti szolgálat felveszi a kapcsolatot a gyermekkel és a családjával, és szükség szerint biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást."

(2) Az NMr. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az esetkonferenciára a pártfogó felügyelői szolgálatot is meg kell hívni, ha felmerül a megelőző pártfogás elrendelésére vonatkozó javaslattétel szükségessége."

(3) Az NMr. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyermekjóléti szolgálat a védelembe vétel, a megelőző pártfogás vagy a két intézkedés egyidejű elrendelésére vonatkozó javaslatában közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó adatait, valamint szükség esetén javaslatot tesz a gyámhivatalnak másik családgondozó kirendelésére."

7. § (1) Az NMr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védelembe vétel és a megelőző pártfogás során a gyermekjóléti szolgálat vezetője, illetve a kirendelt családgondozó a gyámhivatal határozata alapján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást."

(2) Az NMr. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a kirendelt családgondozó a megelőző pártfogó bevonásával, a megelőző pártfogás elrendeléséről szóló határozatban foglaltakra figyelemmel készíti el az egyéni gondozási-nevelési tervet és tervezi meg a gyermek, valamint a szülő feladatait."

(3) Az NMr. 21. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A gondozási-nevelési terv tartalmazza)

"g) megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén

ga) a családgondozó, a megelőző pártfogó felügyelő, a szülő és a gyermek közötti együttműködés részletes szabályait, megjelölve a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködés módját, gyakoriságát, és

gb) a családgondozó és a megelőző pártfogó felügyelő közötti munkamegosztás szempontjait."

8. § (1) Az NMr. 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A védelembe vétel mellett elrendelt megelőző pártfogás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel, amelynek keretében

a) szükség szerint közösen végeznek családlátogatást,

b) szükség szerint közösen hallgatják meg a gyermeket, és

c) a gyermekjóléti szolgálat lehetőség szerint helyszínt biztosít a megelőző pártfogó felügyelőnek a viselkedéskorrekciós esetkezelési módszerek alkalmazásához és a megelőző pártfogással összefüggő egyéb feladatai elvégzéséhez."

(2) Az NMr. 22. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családgondozó a védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatja a gyámhivatalt a védelembe vétel körében végzett családgondozói tevékenységéről, és megindokolt javaslatot tesz)

"a) a védelembe vétel fenntartására vagy megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén ezzel egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére,"

9. § Az NMr. II. Fejezet 2. Cím "A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok" alcíme a következő 22/C. §-sal egészül ki:

"22/C. § (1) Ha a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti eljárás a gyermekjóléti szolgálat által védelembe vétel keretében gondozott gyermek tekintetében indul meg, a gyermekjóléti szolgálat a gyámhivatal megkeresésére, a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül megküldi a gyámhivatalnak a megelőző pártfogás elrendelése tárgyában a javaslatát, valamint a gyermek tekintetében kitöltött, az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti környezettanulmányt és a rendelkezésére álló pedagógiai véleményt.

(2) Ha a gyermekjóléti szolgálat által korábban nem gondozott, vagy a gyermekjóléti alapellátás keretében gondozott gyermek tekintetében indul meg a Gyvt. 68/D. § (1) bekezdése szerinti eljárás, a gyermekjóléti szolgálat a gyámhivatal megkeresésére,

a) a megkeresés kézhezvételétől számított harminc napon belül

aa) megvizsgálja a gyermek veszélyeztetettségét,

ab) a védelembe vételre és a megelőző pártfogásra vonatkozó javaslatának elkészítése érdekében a pártfogó felügyelői szolgálattal együtt családlátogatást végezhet, és környezettanulmányt készít, és

ac) a védelembe vétel és a megelőző pártfogás elrendelésére vagy mellőzésére vonatkozó javaslatát megküldi a gyámhivatalnak;

b) a megkeresés kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a pártfogó felügyelői szolgálat részére a rendelkezésére álló, a gyermek tekintetében kitöltött, az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti környezettanulmányt és a rendelkezésére álló pedagógiai véleményt.

(3) A megelőző pártfogás mellőzésének felülvizsgálatára irányuló gyámhatósági eljárás során a gyermekjóléti szolgálat a gyámhivatal megkeresésére javaslatot tesz

a) a megelőző pártfogás iránti eljárás megszüntetésére, vagy

b) a megelőző pártfogás elrendelésére a már fennálló védelembe vétel mellett vagy a védelembe vétel egyidejű elrendelésével."

10. § (1) Az NMr. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától vehető fel

a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig,

b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy

c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja."

(2) Az NMr. 36. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A bölcsőde vezetője minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a (2) bekezdés szerinti, harmadik életévüket betöltött gyermekekről. A települési önkormányzat jegyzője a bölcsőde vezetőjének tájékoztatását minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.

(2b) A (2a) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője, törvényes képviselője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól."

(3) Az NMr. 36. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is."

11. § Az NMr. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 36. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 41. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig,

cb) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év végéig."

12. § Az NMr. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Családi napköziben szolgáltatást azoknak a gyermekeknek, akik az óvodába járási kötelezettségüket családi napköziben teljesítik, csak olyan személy biztosíthat, aki megfelel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek."

13. § Az NMr. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) Ha a családi napköziben 3 évesnél fiatalabb és 3-14 éves kor közötti gyermekeket is elhelyeznek, az 1 éves kor alattiak részére elkülönített játszó- és öltöztetőhelyet kell kialakítani.

(2) A családi napközi fenntartója minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a családi napköziben ellátott, harmadik életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről. A települési önkormányzat jegyzője a családi napközi fenntartójának tájékoztatását minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének.

(3) A (2) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője, törvényes képviselője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól."

14. § Az NMr. 85. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A gondozott gyermek megelőző pártfogásának fenntartása esetén, a megelőző pártfogó a gyermekkel a gondozási helyén találkozik.

(7) Megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén a nevelőszülői hálózat működtetője és a gyermekotthon

a) helyszínt biztosít a megelőző pártfogó felügyelőnek az esetmegbeszélés megtartásához, a viselkedéskorrekciós esetkezelési módszerek alkalmazásához és a megelőző pártfogással összefüggő egyéb feladatai elvégzéséhez, és

b) együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel a megelőző pártfogás eredményessége érdekében."

15. § Az NMr. 90. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az utógondozási feladatok a nevelőszülői hálózatnál, a gyermekotthonnál, az utógondozó otthonnál és a külső férőhely működtetőjénél az 1. számú melléklet szerint létesített bármely felsőfokú képesítéshez kötött szakmai munkakörben elláthatók. A Gyvt. 92. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti utógondozási feladatokat ellátó személy e tevékenységét egyidejűleg legfeljebb öt fiatal felnőtt vonatkozásában végezheti."

16. § Az NMr. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"150. § A szakszolgálat a gyermekvédelmi gyám tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri

a) a nevelőszülőnél vagy más bentlakásos intézményben elhelyezett gondozott gyermek és szülője kapcsolattartásának alakulását,

b) a szülőnek a nevelőszülővel vagy a gondozó intézménnyel való együttműködését, és

c) a megelőző pártfogás alatt álló gyermeknek a megelőző pártfogóval való együttműködését,

és erről megkeresésre, ennek hiányában a nevelésbe vétel vagy a megelőző pártfogás felülvizsgálatakor tájékoztatja a gyámhivatalt."

17. § Az NMr. 153. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A gyermekvédelmi gyám és a megelőző pártfogó felügyelő a megelőző pártfogás alatt álló gyermek bűnismétlésének megelőzése érdekében történő együttműködés keretében

a) közvetlenül tartanak kapcsolatot egymással,

b) esetmegbeszélést tarthatnak, amelynek során egyeztethetnek a megelőző pártfogás eredményességéhez szükséges intézkedésekről,

c) a gyermekkel és a családdal kapcsolatos tapasztalataikat megosztják egymással, és

d) a gyermekkel közös megbeszélést tarthatnak."

18. § Az NMr. 154. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatott közvetítői eljárásnak a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti díja a szakszolgálatot illeti meg, amelyet a támogatott közvetítői eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kell fordítani.

(1b) A szakszolgálat az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásával egyidejűleg megadja annak a folyószámlának a számát, amelyre a támogatott közvetítői eljárás díját utalni kell."

19. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az NMr. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

20. § Az NMr.

a) 4. § (2) bekezdésében a "gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről" szövegrész helyébe a "szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében az "a gondozási-nevelési tervet" szövegrész helyébe az "az egyéni gondozási-nevelési tervet" szöveg,

c) 21. § (3) bekezdésében az "A gondozási-nevelési terv" szövegrész helyébe az "Az egyéni gondozási-nevelési terv" szöveg,

d) 95. § (1) bekezdésében a "Gyvt. 54. §-a (1) bekezdésének b) pontja" szövegrész helyébe a "Gyvt. 54. § (1) bekezdés e) pontja" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az NMr. 172. § (3) bekezdése.

2. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

22. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A döntés-előkészítő programot követően a résztvevő és az oktatók együtt döntenek arról, hogy a résztvevő jelentkezzen-e a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamra. Ha a jelentkezés mellett döntenek, akkor ezzel egyidejűleg arról is határoznak, hogy a résztvevő a helyettes szülői vagy a nevelőszülői tanfolyamot végezze el. Ha a résztvevő mindkét tanfolyam elvégzését vállalja, felmentést kap azon előadások látogatása alól, amelyeket a másik tanfolyamon való részvétele során már látogatott."

23. § Az R1. a következő 8. §-sal, és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Nevelőszülői tanfolyam

8. § (1) A nevelőszülői tanfolyam során a résztvevők felkészülnek az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt saját háztartásban történő, teljes körű ellátására.

(2) A nevelőszülői tanfolyam időtartama 32 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 2 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több mint 5 óráról hiányzott.

(3) A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A nevelőszülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: nevelőszülő."

24. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R1. az 5. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

25. § Az R1.

a) 1. §-ában a "helyettes szülőre," szövegrész helyébe a "helyettes szülőre, az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelőszülőre," szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "Helyettes szülők számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot" szövegrész helyébe a "Helyettes szülők, nevelőszülők (a továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "helyettes szülői" szövegrész helyébe a "helyettes szülői és a nevelőszülői" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében a "helyettes" szövegrészek helyébe a "befogadó" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti az R1. 15. § (5) bekezdése.

3. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosítása

27. § Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklete a 6. mellékletben foglaltak szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 19. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

1. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 1. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(EllátásMunkakör/fő)
"c) Önálló gyermekjóléti szolgálat
vagy a gyermekjóléti szolg.
feladatait is ellátó családsegítő
szolgálat, illetve többcélú
intézmény önálló szakmai egysége
(5000 gyermek)
intézményvezető/szakmai egységvezető1 fő
családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások)
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család
4 fő
tanácsadó: gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiaiösszesen heti
pszichológiai tanácsadó, jogász
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján)
45 óra
családgondozó asszisztens1 fő
d) Gyermekjóléti központ
(40 ezer lakos)
intézményvezető/szakmai egységvezető1 fő
családgondozó (ált. szolgáltatás)5 fő
- gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család
családgondozó (spec. szolgáltat. és programok)
- utcai, lakótelepi szoc. munka
- kapcsolattartási ügyelet
- kórházi szoc. munka
2 fő
2 fő/heti 10 óra
1 fő
tanácsadó: gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiai, pszichológiai
tanácsadó, jogász
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján)
összesen heti
45 óra
- családgondozó asszisztens2 fő"

2. Az NMr. 1. számú melléklet "I. Alapellátások" cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(EllátásMunkakör/fő)
"7. Családok átmeneti otthonaintézményvezető/szakmai vezető1 fő
(min. 12, max. 40 férőhely)
12-25 férőhelyreszakgondozó, gondozó3 fő
családgondozó2 fő
25-40 férőhelyreszakgondozó, gondozó4 fő
családgondozó2 fő
intézményenkéntpszichológiai tanácsadó, jogász,összesen heti
fejlesztő pedagógiai tanácsadó10 óra"
(az ellátottak szükségletei szerint, fenntartói döntés alapján)

3. Az NMr. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 3. pontjában az "1 fő/évi 100 új örökbefogadói alkalmassági vizsgálatra" szövegrész helyébe az "1 fő/évi 100 új örökbefogadói alkalmassági vizsgálatra, örökbefogadás előkészítésére" szöveg lép.

2. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

1. Az NMr. 2. számú melléklet I. Rész "I. Alapellátások" cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaVezetői beosztásKépesítés)
"2. Bölcsőde
A) Bölcsődei igazgatóság/egyesített bölcsődék
magasabb vezetőkora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA), orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú szociális alapvégzettségű személy
B) Önálló bölcsődemagasabb vezető1. kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy
2. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
3. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus
C) Bölcsődevezető1. kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), vagy
3. a 2. a)-e) pontban nevesített végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus, vagy
4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus"

2. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"2. Bölcsődekisgyermeknevelőkora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett
neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő-
és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai
asszisztens (OKJ)
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]
orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens
szaktanácsadó
orvos
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett
neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő-
és kisgyermeknevelő (BA),
orvos, pszichológus, pedagógus, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, védőnő, intézetvezető,
szakoktató; vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)
vagy
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ)"

3. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "I. Alapellátások" cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"7. Családok átmeneti otthonaszakgondozóbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
mentálhigiénés asszisztens (OKJ)
gondozócsecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens
(OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ) vagy
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ)
családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettségű személy,
pszichológus, pszichopedagógus, vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár,
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő,
teológus, hittanár, hittantanár
pszichológiai tanácsadópszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember
fejlesztő pedagógiai tanácsadógyógypedagógus, pedagógus"

4. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szakellátások

Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés |
1. Nevelőszülői hálózatnevelőszülői tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettségű személy,
pedagógus, pszichológus,
mentálhigiénés szakember, védőnő, teológus,
hittanár vagy hittantanár
nevelőszülőnevelőszülő (OKJ)
gyermekgondozó,
a) ha a nevelőszülő hozzátartozójaalapfokú iskolai végzettség
b) ha nem a nevelőszülő
hozzátartozója
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), vagy óvodai
dajka
(OKJ)
növendékügyi előadójogász, igazgatásszervező,
humánszervező, személyügyi szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
2. Gyermekotthonnevelőpedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy, pszichológus, mentálhigiénés szakember,
teológus, hittanár vagy hittantanár
gyermekvédelmi asszisztensgyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
szociális asszisztens (OKJ)
gyermekfelügyelőgyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),
óvodai dajka (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)
pszichológus
növendékügyi előadó
gyermekvédelmi ügyintéző
gyógypedagógus
fejlesztő pedagógus
pszichológus, pszichiáter
jogász, igazgatásszervező, szociális szervező,
humánszervező, személyügyi szervező
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
gyógypedagógus
felsőfokú pedagógus végzettségű személy,
művészetterapeuta, szociálpedagógus
A 0-3 éves korosztály ellátásárakisgyermeknevelőbölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), vagy
ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő
nevelőpedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű
személy
3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat
pszichológuspszichológus
gyógypedagógusgyógypedagógus
orvosgyermek-szakorvos
pszichiáterpszichiáter-szakorvos
bizottsági családgondozófelsőfokú szociális alapvégzettségű személy,
pedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittantanár, hittanár
örökbefogadási tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettségű személy,
pedagógus, pszichológus, jogász vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár
gyermekvédelmi gyámjogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, pedagógus,
pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
jogászjogász
közvetítőmediátor képesítéssel rendelkező: jogász,
igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, pedagógus,
pszichológus, mentálhigiénés szakember; vagy
mediátor képesítéssel és gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
elhelyezési ügyintézőjogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettségű személy, pedagógus,
pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)"

"

3. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész "II. Szakellátások" cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés)
"1. Nevelőszülői hálózatnevelőszülői tanácsadófelsőfokú szociális alapvégzettségű személy,
pedagógus, pszichológus,
mentálhigiénés szakember, védőnő, teológus,
hittanár vagy hittantanár
nevelőszülőnevelőszülő (OKJ), nevelőszülő (Központi Oktatási
Program, KOP)
gyermekgondozó,
a) ha a nevelőszülő hozzátartozója
alapfokú iskolai végzettség
b) ha nem a nevelőszülő
hozzátartozója
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),
dajka (OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) vagy óvodai
dajka
(OKJ)
növendékügyi előadójogász, igazgatásszervező,
humánszervező, személyügyi szervező
gyermekvédelmi ügyintézőszociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)"

4. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

"1. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez

A döntés-előkészítő program részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. megszerezzék a helyettes szülői és a nevelőszülői munkára vonatkozó alapvető ismereteket,

1.2. megismerjék a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek sajátos helyzetét,

1.3. megismerjék a helyettes szülői és a nevelőszülői munka során felmerülő tipikus problémákat és ezek megoldási lehetőségeit,

1.4. a képzést követően - a képzővel együtt - megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy alkalmasak-e befogadó szülőnek,

1.5. a képzést követően - a képzővel együtt - megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy a továbbiakban a helyettes szülői vagy a nevelőszülői képzésen vegyenek-e részt.

2. A csoportos foglalkozás tematikája

2.1. Mit jelent befogadó szülőnek lenni?

2.1.1. Miben különbözik egymástól a helyettes szülői és a nevelőszülői munka?

2.1.2. A képzés és az értékelés célja, menete.

3 óra (ea.)

2.2. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében

2.2.1. A gyermek azonosságtudata, kultúrája, önbecsülése és a család.

2.2.2. Az állandóság jelentősége a gyermek életében.

2.2.3. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.3. A kötődés szerepe a gyermek életében

2.3.1. A gyermek fejlődésének alapfeltételei.

2.3.2. A mély és tartós kötődés fogalma, jelentősége.

2.3.3. Hogyan hat a gyermek fejlődésére az, ha befogadó szülőhöz kerül?

2.3.4. Mi a befogadó szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?

3 óra (ea.)

2.4. A veszteség a gyermek életében

2.4.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt veszteségek típusai.

2.4.2. A befogadó szülőhöz kerülés hatása a veszteségélményre.

2.4.3. A veszteség feldolgozásának módjai, a befogadó szülő szerepe a veszteség feldolgozásában.

2.4.4. A befogadó szülő saját veszteségélménye és annak feldolgozása a gyermek szempontjából.

3 óra (ea.)

2.5. A gyermek családi kapcsolatainak erősítése

2.5.1. A gyermek életében jelentős kapcsolatok, ezek hatása a gyermek önbecsülésére, azonosságtudatára.

2.5.2. Hogyan változnak a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek kapcsolatai?

2.5.3. Hogyan gondozható haza szüleihez vagy gyám gondozásába?

2.5.4. A befogadó szülők szerepe a gyermek kapcsolatainak erősítésében.

3 óra (ea.)

2.6. A gyermek viselkedése és kezelése

2.6.1. A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek viselkedésének jellemzői.

2.6.2. A fegyelmezés és büntetés.

2.6.3. A hatékony fegyelmezéshez szükséges ismeretek, készségek, eszközök.

3 óra (ea.)

2.7. Életre szóló kapcsolatok a gyermek életében

2.7.1. Az állandóság-érzet biztosításának eszközei ideiglenes elhelyezés esetében.

2.7.2. Életre szóló kapcsolatok kialakítása azoknál a gyermekeknél, akik nem helyezhetőek vissza saját, vér szerinti családjukba.

2.7.3. A gyermek átgondozása örökbefogadó családba.

3 óra (ea.)

2.8. A befogadó szülő, család életében várható változások a gyermek odakerülését követően

2.8.1. Mire lehet számítani a gyermek érkezését követő napokban, hetekben?

2.8.2. Milyen hosszú távú változásokkal kell számolnia a befogadó szülőnek, családnak?

2.8.3. Milyen hatással lehet a befogadó szülő családtagjaira a gyermek érkezése?

2.8.4. A gyermek egyes életszakaszaiban várható nehézségek.

3 óra (ea.)

2.9. Ki miben segíthet?

2.9.1. A gyermekvédelem rendszerének rövid bemutatása, a szakemberek információ- és támogatásnyújtása.

2.9.2. Kihez lehet fordulni a befogadó szülőnél, családban, illetőleg a szűkebb-tágabb környezetben felmerülő problémák esetén?

4 óra (ea.)

3. A családértékelő megbeszélések témái

3.1. A befogadó szülő, család lehetőségei, tudása, tapasztalata. Várhatóan mennyiben lesznek képesek kielégíteni a hozzájuk kerülő gyermek szükségleteit? Mely területeken van a befogadó szülőnek, családnak további fejlődésre, segítségre szüksége ahhoz, hogy a hozzá kerülő gyermek szükségleteit ki tudja elégíteni?

3.2. Hogyan biztosítható a befogadó szülő, család további fejlődése? Milyen támogatásra van szüksége a befogadó szülőnek, családnak, hogyan fogja ezt megkapni?

3.3. Hogyan látja a befogadó szülő, család a saját elvárásait, képességeit, szükségleteit a gyermek - képzés során megismert - szükségletei fényében? Hogyan befolyásolja ez befogadó szülői szándékát, döntését?

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

4.1. Egyéni vagy csoportos összegző beszélgetés."

5. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

"3. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez

A nevelőszülői tanfolyam részletes tematikája

1. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők

1.1. tudatosan felkészüljenek a nevelőszülői feladatok ellátására,

1.2. megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek révén a nevelt gyermek számára - annak képességeihez igazodóan - biztosítani tudják a gondozás, nevelés feltételeit, a gyermek fejlődéséhez szükséges családi szocializációs színteret,

1.3. elsajátítsák azokat a készségeket, melyek révén elő tudják segíteni a gyermek felkészülését az önálló életre, a családi és társadalmi normák elfogadására és betartására,

1.4. alkalmassá váljanak arra, hogy a gyermek érdekeinek megfelelően elősegítsék a gyermek kapcsolattartását a vér szerinti családdal, visszatérését a vér szerinti családba, illetve beilleszkedését az örökbefogadó családba,

1.5. megismerjék az általános szakmai szabályokat (szakmai etika, gyermeki jogok stb.).

2. A tanfolyam tematikája

2.1. Jogi ismeretek

2.1.1. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere, a nevelőszülők ebben elfoglalt helye.

2.1.2. A kapcsolódó intézményhálózatok jellemzői.

2.1.3. A nevelőszülői szerepre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.

2.1.4. A nevelőszülők alkalmazásának feltételei, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

2.1.5. A nevelőszülőkre vonatkozó szabályozás.

2.1.6. A nevelőszülőknek járó juttatások.

2.1.7. A gyermekvédelmi gyámság, osztott gyámság a nevelőszülővel.

2.1.8. A gyámként kirendelt nevelőszülő által ellátandó feladatok.

8 óra (ea.)

2.2. Társadalomismeret

2.2.1. A társadalom és a család főbb jellemzői.

2.2.2. A nevelőszülők helye a társadalomban.

2.2.3. Szociálpolitika és szociális munka.

2.2.4. A családtámogatási rendszer.

4 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.3. Élettörténeti munka

2.3.1. Gyakorlati eszközök alkalmazása a gyermek élete folytonosságának biztosítására.

2 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.4. Konfliktus és konfliktuskezelés

2.4.1. A nehéz helyzetek kezelése.

2.4.2. A nevelőszülői munkával együtt járó feszültség.

2.4.3. Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.

2.4.4. Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.

2 óra (irányított beszélgetés)

2.5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

2.5.1. Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.

2.5.2. Egyéni eltérések, sajátosságok.

2.5.3. A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.

2.5.4. Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.

2.5.5. A gyermek magánszférája, szabadsága.

2.5.6. A kortárs kapcsolatok jelentősége.

2.5.7. Fegyelmezés, korlátozás.

2.5.8. A játék szerepe és jellemzői életkoronként.

2.5.9. A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

2.6. Egészségügyi ismeretek

2.6.1. A gyermek és környezetének higiénéje.

2.6.2. Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.

2.6.3. A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.

2.6.4. Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).

2.6.5. A tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek gondozásának, nevelésének sajátosságai.

2.6.6. Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.

7 óra (ea. + irányított beszélgetés)

3. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

3.1. ismereteket összegző beszélgetés

2 óra"

6. melléklet a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 5. melléklet "A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" pont 5. Vizsgáztatási követelmények, 5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele alpontja az utolsó mondatot követően a következő szöveggel egészül ki:

"Az 5.2.4-5.2.8. pontban meghatározott követelménymodul oktatása az 5.2.3. pontban meghatározott, "Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai" követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga eredményes letételét követően kezdhető meg."

Tartalomjegyzék