90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § b) pontjában a "2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének" szövegrész helyébe a "2015. március 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének" szöveg lép.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében a "2011/82/EU" szövegrész helyébe a "2015/413/EU" szöveg,

b) 17. §-ában a "2011. október 25-i 2011/82/EU" szövegrész helyébe a "2015. március 11-i 2015/413/EU" szöveg

lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 12. § (4) bekezdésében a "2011/82/EU" szövegrész helyébe a "2015/413/EU" szöveg,

b) 16. § (9) bekezdés b) pontjában a "2011. október 25-i 2011/82/EU" szövegrész helyébe a "2015. március 11-i 2015/413/EU" szöveg

lép.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül."

5. § A KR. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 17-19. § alapján jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

(3) A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett."

6. § A KR. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése ellenére sem tekinthető érvényesnek a másik EGT-államban kiállított vezetői engedély, ha annak érvényességét a vezetői engedélyt kiállító EGT-állam területén korlátozták, felfüggesztették vagy visszavonták.

(3a) Viszonosság esetén a más EGT-államban kiadott, nemzeti kategóriában érvényesített vezetői engedély Magyarország területén is jogosít ugyanazon járműkategóriába tartozó jármű vezetésére."

7. § A KR. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Hivatal megkeresi a harmadik ország hatóságát, ha a magyar vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél vezetési jogosultságával kapcsolatban."

8. § A KR. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén a magyar vezetői engedély - az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján -a magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy részére adható ki."

9. § A KR. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal a közlekedési igazgatási hatóság által bevont, más EGT-állam által kiállított vezetői engedélyt a kiállító tagállam közlekedési hatósága részére megküldi és eljárását megindokolja."

10. § A KR. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külföldi vezetői engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldön élő, magyarországi lakó-, tartózkodási vagy szálláshellyel nem rendelkező járművezető - nyilatkozata szerint - az ország területét végleg elhagyja, vagy a hatóság arra kötelezte. Ebben az esetben azonban a külföldi a tilalommal érintett vezetési jogát Magyarország területén - kivéve a kiléptető határátkelőhelyig történő közlekedést - nem gyakorolhatja."

11. § A KR. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni:)

"b) a forgalomból végleg vagy átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;"

12. § (1) A KR. 60. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A közlekedési igazgatási hatóság)

"g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott környezetkímélő gépkocsira zöld alapszínű,"

(különleges rendszámtáblát ad ki.)

(2) A KR. 60. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A már forgalomba helyezett közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű esetében az eredetivel megegyező rendszámmal a (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint eltérő alapszínben legyártott rendszámtábla kiadása kérhető."

13. § A KR. 120. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az 5. melléklet D. fejezetében meghatározott minta szerint kiadott vezetői engedélyen

a) az "A" korlátozott kategóriára megszerzett jogosultságot az "A2" kategóriaként,

b) a "D12" és "D25" kategóriára megszerzett jogosultságot a "D1" kategóriaként,

c) az "M" nemzeti kategóriára megszerzett jogosultságot az "AM" kategóriaként,

d) a "V" nemzeti kategóriára megszerzett jogosultságot a "K" nemzeti kategóriaként,

e) a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a 8. mellékletben meghatározott 130-133. kód helyett a 2006/126/EK irányelv alapján a rehabilitációs szakértői szerv által meghatározott harmonizált kódokat

kell feltüntetni."

14. § (1) A KR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A KR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A KR. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A KR. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A KR. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A KR. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A KR. 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A KR. 15. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

15. § A KR.

a) 5. § (4) bekezdésében a "70." szövegrész helyébe a "65." szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az "alkategóriára" szövegrész helyébe a "kategóriára" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében a "Közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát" szövegrész helyébe a "Tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből tett sikeres elméleti vizsgát" szöveg,

d) 29. § (1) bekezdés b) pontjában a "C1, a C1+E, a C, a C+E, a D1, a D1+E, a D és a D+E" szövegrész helyébe a "C1, a C1E, a C, a CE, a D1, a D1E, a D és a DE" szöveg,

e) 70. § (1) bekezdés a) pontjában az "általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett" szövegrész helyébe az "általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett" szöveg,

f) 70. § (1) bekezdés c) pontjában az "ideiglenesen kivont jármű" szövegrész helyébe az "ideiglenesen kivont, vagy lejárt műszaki érvényességű jármű" szöveg,

g) a 110. § (7) bekezdésében a "102. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "102. § (5) bekezdése, valamint a 109. § (3) bekezdése" szöveg,

h) 120. § (3) bekezdésében az "alkategóriával" szövegrész helyébe a "kategóriával" szöveg,

i) 120. § (4b) bekezdésében az "alkategóriára" szövegrész helyébe a "kategóriára" szöveg,

j) 120. § (6) bekezdésében az "alkategóriák a "D1" alkategóriába" szövegrész helyébe a "kategóriák a "D1" kategóriába" szöveg,

k) 15. melléklet "I. A járműkísérő lap tartalmi elemei" fejezetben az "[a többször módosított 5/1990. (IV. 12.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja]" szövegrész helyébe az "[a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja]" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a KR.

a) 4. §-ában az ", alkategóriákba" szövegrész,

b) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a "(9. melléklet)" szövegrész,

c) 24. § (2) bekezdésében az ", alkategória" szövegrész,

d) 36. § (2) bekezdésében az "alkategóriába," szövegrész,

e) 36. § (7) bekezdésében az "alkategóriára," szövegrész,

f) 8. mellékletének 130-133. pontja.

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § (1) bekezdése, a 14. § (7) bekezdése, a 15. § a) pontja és a 7. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák 2013. január 18-ig

"A" kategória- motorkerékpár
"A" korlátozott kategória- legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt
meg nem haladó motorkerékpár
"A1" kategória- a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó
hajtómotorral ellátott motorkerékpár
"B" kategóriaa) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját
tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 3500 kg.
"C" kategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű
pótkocsiból álló járműszerelvény
"C1" kategória- az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg,
valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D" kategória- az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1" kategória- az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van,
valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"E"kategória- gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált
kategóriaként adható ki),
- kombinált kategóriák:
a) "BE": "B" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
a "B" járműkategória c) pontjában meghatározottak kivételével;
b) "C1 E": A "C1" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét;
c) "CE": A "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény;
d) "D1E": A "D1" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét, amelynél
a pótkocsit nem személyszállításra használják;
e) "DE": "D" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.

Nemzeti kategóriák 2013. január 18-ig

"K" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
"T" kategória- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
- segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót is")
"M" kategória- segédmotoros kerékpár
- állati erővel vont jármű hajtására
- kerti traktor (16. életév betöltése után)
"TR" trolibusz- trolibusz
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
"V" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására

"

2. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

"AM" kategóriaSegédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok
(L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),
amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek
legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és
az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
a) kétkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motor esetében;
b) háromkerekű típusnál a motor:
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
esetében, vagy
- folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb
350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési
sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva,
és amelyek
- hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3>-nél a külső gyújtású motorok esetében;
- legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
esetében, vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motorok esetében.
"A1" kategória- olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye
a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg,
továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg
"A2" kategória- olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg
aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora
teljesítményű járműből alakítottak át
"A" korlátozott kategória- legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg
nem haladó motorkerékpár
"A" kategória- olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az "A1" és "A2" kategóriába,
az "A" korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye
a 15 kW-ot meghaladja
Gépjárművek
"B1" kategória- négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg
a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot),
az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és
amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek
a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába
tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön
irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
"B" kategóriaa) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott
gépjármű;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját
tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 3500 kg.
"BE" kategória- "B" kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan
szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
"C1" kategória- nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb
7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc
utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és
könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"C1E" kategória- "C1" kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg,
továbbá
- olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a "B" kategóriába tartozik,
pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege
a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege
a 12 000 kg-ot nem haladja meg
"C" kategória- nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására
tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból
álló járműszerelvény
"CE" kategória- a "C" kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1" kategória- a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t
meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; "D1" kategóriába tartozó
gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"D1E" kategória- "D1" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"D" kategória- a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek;
a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
"DE" kategória"D" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
"TR" trolibuszmeghatározása nemzeti kategóriáknál

Nemzeti kategóriák

"K" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű
"T" kategória- mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
- segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
"M" kategória- segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)
- állati erővel vont jármű hajtására
- kerti traktor (16. életév betöltése után)
"TR" trolibusz- trolibusz
- mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
- segédmotoros kerékpár
- lassú jármű és pótkocsi
- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására
"V" kategória- kerti traktor
- állati erővel vont jármű hajtására

Megjegyzés:

A mellékletben szereplő közúti járművek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak."

3. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

1. segédmotoros kerékpár (ideértve a "mopedautót" is)

2. lassú jármű és pótkocsija

3. kerti traktor

4. állati erővel vont jármű

"B", "C1", "C", "D1", "D"kategóriában megszerzett vizsga alapján: 1. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija

"BE", "D1E", "DE" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján: - mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija

"CE" vagy "C1E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján: 1. mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

"TR" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

1. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija

2. segédmotoros kerékpár ("M" és "AM" kategória)

3. lassú jármű és pótkocsija

4. kerti traktor

5. állati erővel vont jármű

"V" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

1. kerti traktor

2. állati erővel vont jármű"

4. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei 2013. január 18-ig

I. Életkori feltételek

1. 14. életév az "M" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

2. 16. életév az "A1" kategóriába tartozó gépjármű, a "T" és a "K" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

3. 17. életév a "B" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

4. 18. életév az "A" korlátozott, a "C", "C1", "BE", "CE" és a "C1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

5. 20. életév a "V" kategóriában és a "TR" kategóriában a jármű vezetésére.

6. 21. életév a "D", "D1", "DE", "D1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

7. 21. életév az "A" kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési jogosultság 18. életév betöltésétől bejegyezhető, ha a gépjárművezető legalább két éve rendelkezik "A" korlátozott kategóriára vagy "A1" kategóriára jogosító érvényes engedéllyel.

8. "D" kategóriába vagy a "D1" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély, kizárólag a Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, a 18. életév betöltésétől is kiadható, amennyiben a járművezető a "D1" kategória megszerzése esetén már "B" kategóriára érvényes bejegyzéssel, továbbá "D" kategória megszerzése esetén "B" és "C" kategóriára érvényes bejegyzésekkel rendelkezik. A vezetői engedélybe bejegyzett korlátozást a 21. életév betöltése után kérelemre a vezetői engedély cseréjével törölni kell.

II. Jártassági feltételek

1. Teljesítménykorlátozás nélküli "A" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,

a) aki legalább két éve rendelkezik "A korlátozott" kategóriába vagy "A1" kategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, valamint annak,

b) aki a 21. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

2. A "C" kategóriába, a "C1", "D1" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "B" kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

3. A "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "C" kategóriába érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

4. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó gépjármű vezetésére.

4.1. A "C1" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához és a "D1" kategóriához.

4.2. A "D1" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához.

4.3. A "C" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes mindazon kategóriákhoz, amelyek a vezetői engedélyben érvényesítve vannak.

4.4. A "D" kategóriával megszerzett "E" kombinált kategória érvényes a "B" kategóriához és a "D1" kategóriához.

4.5. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik."

5. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

I. Életkori feltételek

1. 14. életév az "M" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

2. 14. életév az "AM" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

3. 16. életév a "T" és a "K" kategóriába tartozó jármű vezetésére.

4. 16. életév az "A1" és "B1" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

5. 17. életév a "B" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

6. 18. életév az "A2", az "A" korlátozott, a "C1", a "C1E" és a "BE" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

7. 20. életév:

7.1. a "V" kategóriában és a "TR" kategóriában a jármű vezetésére,

7.2. az "A" kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves "A2" kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az "A" kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.

8. 21. életév a "C", a "CE", a "D1" és a "D1E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

9. 24. életév:

9.1. a "D" és a "DE" kategóriába tartozó jármű vezetésére,

9.2. az "A" kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.

10. A "C" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi járművek vonatkozásában:

a) a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;

b) javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

A 8., valamint a 9. pont szerinti életkor betöltéséig a kizárólag az a) és b) pontban meghatározott járművek vezetésére jogosító "C" és/vagy "D" kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

II. Jártassági feltételek

1. Teljesítménykorlátozás nélküli "A" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,

a) aki legalább két éve rendelkezik "A2" kategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak

b) aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.

2. A "C1", "D1" "C" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "B" kategóriába, "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést pedig annak a személynek lehet érvényesíteni, aki "C" kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.

3. Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó gépjármű vezetésére.

4. A "C1E", a "CE", a "D1E" és a "DE" kategóriájú vezetői engedélyek a "BE" kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.

5. A "CE" kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek "DE" kategóriára is, amennyiben a vezetői engedély birtokosa jogosult "D" kategóriájú járművek vezetésére.

6. A "CE" kategóriájú vezetői engedélyek a "C1E" kategóriájú járműszerelvényekre, a "DE" kategóriájú vezetői engedélyek a "D1E" kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.

7. Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.

8. Az "A2" kategóriájú vezetői engedélyek az "A1" kategóriára is érvényesek.

9. Az "A" kategóriájú vezetői engedély az "A1", "A2" kategóriákra, a "B" kategóriájú vezetői engedély a "B1" kategóriára, a "C" kategóriájú vezetői engedély a "C1", a "D" kategóriájú vezetői engedély a "D1" kategóriára is érvényes.

10. A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik."

6. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

1. A KR. 8. melléklet 05.04. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gépjárművezetés korlátozása egészségi okok miatt (kötelező alkódok)

"05.04. legfeljebb ...km/h sebességű vezetésre korlátozott"

2. A KR. 8. melléklet 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"79. A kódhoz tartozó alkódok által meghatározott tulajdonságú járművekre korlátozva:

79.01. Kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva

79.02. "AM" kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva

79.03. Triciklire korlátozva

79.04. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére korlátozva

79.05. "A1" kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok

79.06. "BE" kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 3500 kg-ot."

7. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

A KR. 11. melléklet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"V. Szín- és fénytechnikai követelmények

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai Közösség tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű.

2. A fehér, a kék, a sárga és a világoszöld színű felület fényvisszaverő, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék, a sárga és a világoszöld színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:

- a fehér 0,35

- a kék 0,01

- a sárga 0,27

- a világoszöld 0,34

- a feketéé pedig legfeljebb 0,03.

A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei
Színkoordináták jeleSzíntartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,3550,3050,2850,335>0,35
Y0,3550,3050,3250,375
KékX0,0780,1500,2100,137>0,01
Y0,1710,2200,1600,038
SárgaX0,5450,4870,4270,465>0,27
Y0,4540,4230,4830,534
VilágoszöldX0,250,250,370,37>0,34
Y0,360,500,500,36

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla
színei
Színkoordináták jeleSzíntartomány sarokpontjai és azok színkoordinátáiFénysűrűségi
tényező
1.2.3.4.
FehérX0,4500,5480,4170,372>0,35
Y0,5130,4040,3590,405

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi együtthatói:

Fényvisszaverő
bevonat színei
Megfigyelési
szög
Fénysűrűségi együttható cd 1x 1 m 2
30°45°legfeljebb
megvilágítási szög esetén, legalább
0° 12'70306
Fehér0° 20'50253250
1° 30'521
0° 12'31,5-
Kék0° 20'---20
1° 30'---
0° 12'50204
Sárga0° 20'35152175
1° 30'31-
0° 12'20103
Világoszöld0° 20'1582-
1° 30'32,51

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek 90%-nál nem lehet kisebb."

8. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez

A KR. 15. melléklet II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. A járműkísérő lap kitöltésének szabályai

I. Új jármű forgalomba helyezése előtt;

a) A járműimportőr:

Az importőrnek - a Hivatal Központi Okmányirodája által nyilvántartott, Járműkísérő lap felvételére és kiadására feljogosított gazdálkodó szervezet - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott Megfelelőségi nyilatkozattal összhangban a Járműkísérő lap következő adatmezőit kell kitölteni:

aa) D adatmező, (D.1.), (D.2.), a) pont az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. függelék A/2. számú melléklet I. Rész meghatározása alapján, B. függelék I. rész alapján, (D.3.),

ab) E adatmező,

ac) F adatmező: (F.1.) kötelezően, a Megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelően,

ad) K adatmező (Típusbizonyítvány hiánya esetén forgalomba helyezési engedély kötelező),

ae) P adatmező (ha a járműben beépített motor van): (P.1), (P.2.), (P.3.) Megfelelőségi nyilatkozat alapján, (P.5.) mező a jármű motorkódjával együtt, a fellelhető gyári motorszám (ha van) adatmező,

af) Gyártó megnevezése,

ag) Forgalmazó megnevezése (a Járműkísérő lapot a Központi Okmányirodából felelősen átvevő cég megnevezése),

ah) A fenti adatokat kitöltő cégbélyegzője, a kiállításért felelős aláírása, a kiállítás dátuma.

b) Az értékesítő:

A gyártótól, illetve az importőrtől az adott járműhöz tartozó Járműkísérő lapot a műszaki megvizsgálást követően a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap alapján, illetve a Közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak szerinti eljárást követően az értékesítés során az alábbi adatokkal kell kiegészíteni:

ba) C.1. adatmező,

bb) G adatmező (Megfelelőségi nyilatkozat szerint, ha gyári állapot, egyéb esetben Műszaki Adatlap),

bc) Műszaki érvényességre vonatkozó adatok,

bd) R adatmező,

be) S adatmező (valós állapotnak megfelelően),

bf) Vontatásra, sebességváltóra, környezetvédelmi osztályra vonatkozó adatok,

bg) A jármű gyártási éve.

Az értékesítő a Járműkísérő lap második oldalán az általa rögzített adatokat a "kiállító aláírása" rovatnál az értékesítő aláírással és cégbélyegzővel hitelesíti.

c) A közlekedési igazgatási hatóság:

Kitölti a Járműkísérő lap első oldalán az (A), szükség esetén a (C.4.) adatmezőket, az I. rovatot, a forgalmi engedély számát, továbbá a második oldal alsó részén szereplő adatmezőket. Ezt követően az ügyintéző aláírja és bélyegzőlenyomattal látja el az okmányt.

A forgalmazók, értékesítők által kiállított Járműkísérő lap - függetlenül attól, hogy a régebbi vagy az új formátumú -az első forgalomba helyezés során használható fel.

A lapok hatósági felhasználása során a különböző felhasználók által kötelezően kitöltendő adatmezők adatainak feltüntetését ellenőrizni kell, hiányosan kiállított okmány nem használható fel."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére