Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32015L0413[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve ( 2015. március 11. ) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/413 IRÁNYELVE

(2015. március 11.)

a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az Unió közlekedéspolitikájának egyik elsődleges célja a közúti közlekedésbiztonság javítása. Az Unió a közúti közlekedésbiztonság javítására irányuló politikát abból a célból folytatja, hogy csökkenjen a balesetek halálos áldozatainak és sérültjeinek száma, valamint az anyagi kár mértéke. E szakpolitika fontos eleme az Unióban elkövetett, a közúti közlekedésbiztonságot jelentősen veszélyeztető közúti közlekedési jogsértések következtében kivetett szankciók következetes végrehajtása.

(2) Mindazonáltal a 2008/615/IB tanácsi határozat (3) és a 2008/616/IB tanácsi határozat (4) (az ún. "prümi határozatok") értelmében meglévő lehetőségek ellenére és a megfelelő eljárások hiánya következtében egyes közúti közlekedési jogsértések esetében gyakran nem hajtják végre a pénzbírság formájában kivetett szankciókat, ha a jogsértést a jogsértés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett járművel követték el. Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy még az ilyen esetekben is biztosított legyen a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések hatékony kivizsgálása.

(3) "A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra" című, 2010. július 20-i közleményében a Bizottság hangsúlyozta, hogy a közúti közlekedési szabályok érvényesítése továbbra is kulcsfontosságú a közúti halálesetek és sérülések számának számottevő csökkentését lehetővé tévő feltételek megteremtéséhez. A közúti közlekedésbiztonságról szóló, 2010. december 2-i következtetéseiben a Tanács felhívta a figyelmet arra, hogy tagállami, és adott esetben uniós szinten meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a közúti közlekedési szabályok érvényesítésének további szigorítása. Felkérte a Bizottságot arra, hogy ahol lehet, vizsgálja meg a közlekedési szabályok uniós szintű harmonizálásának, valamint olyan további intézkedések elfogadásának lehetőségeit, amelyek a közúti, különösen a súlyos közlekedési balesetekkel összefüggő közlekedési jogsértésekkel kapcsolatosan a határokon átnyúló végrehajtás megkönnyítésére irányulnak.

(4) A Bizottság az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 71. cikke (1) bekezdésének c) pontja (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés [EUMSZ] 91. cikke) alapján 2008. március 19-én elfogadta a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot. A 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) azonban az EUMSZ 87. cikkének (2) bekezdése alapján fogadták el. Az Európai Bíróság C-43/12. sz. ügyben 2014. május 6-án hozott ítéletével (6) megsemmisítette a 2011/82/EU irányelvet, mert azt nem lehetett érvényesen elfogadni az EUMSZ 87. cikkének (2) bekezdése alapján. Az ítélet egy, az EUMSZ 91. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján elfogadandó új irányelv ésszerű - az ítélet kihirdetésétől számított 12 hónapot meg nem haladó - határidőn belüli hatálybalépéséig fenntartotta a 2011/82/EU irányelv joghatásait. Ezért az említett cikk alapján új irányelvet kell elfogadni.

(5) Ösztönözni kell a tagállami ellenőrzési intézkedések fokozottabb egymáshoz közelítését, és a Bizottságnak ezzel összefüggésben meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására a közúti közlekedésbiztonság ellenőrzése során használt automata ellenőrző eszközökre vonatkozóan.

(6) Az uniós polgárok figyelmét fel kell hívni a közúti közlekedésbiztonság tekintetében a különböző tagállamokban hatályos szabályokra és ezen irányelv végrehajtására, különösen olyan megfelelő intézkedések révén, amelyek biztosítják, hogy elegendő információ álljon rendelkezésre annak következményeiről, ha valaki a jármű nyilvántartásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban tett utazása során nem tartja be a közúti közlekedés szabályait.

(7) Annak érdekében, hogy a közúti közlekedésbiztonság szintje az Unió teljes területén emelkedjen, valamint a járművezetők, azaz az adott tagállamban belföldi és külföldi jogsértők egyenlő bánásmódban részesüljenek, a jogellenes cselekmények jogkövetkezményeinek végrehajtását elő kell segíteni, tekintet nélkül arra, hogy a jármű melyik tagállam nyilvántartásában szerepel. E célból a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető bizonyos közlekedési jogsértések vonatkozásában az információcsere határokon átnyúló rendszerét kell használni, tekintet nélkül arra, hogy az érintett tagállam joga alapján e jogsértések közigazgatási vagy büntetőjogi természetűek-e, hozzáférést biztosítva ezzel a jogsértés helye szerinti tagállam számára a nyilvántartás helye szerinti tagállamban tárolt gépjármű-nyilvántartási adatokhoz.

(8) A gépjármű-nyilvántartási adatok hatékonyabb, határokon átnyúló cseréje, amelynek célja, hogy megkönnyítse a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított személyek azonosítását, visszatartó hatású lehet, és óvatosabb magatartásra ösztönözheti a jogsértés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett jármű vezetőjét, ezáltal csökkenhet a közúti közlekedési balesetek áldozatainak száma.

(9) Az ezen irányelv által szabályozott, közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértéseket a tagállamok nem azonos módon kezelik. Néhány tagállamban az ilyen jogsértések közigazgatási jogsértésnek, míg más államokban bűncselekménynek minősülnek. Ez az irányelv arra való tekintet nélkül alkalmazandó, hogy a nemzeti jog hogyan minősíti az említett jogsértéseket.

(10) A tagállamoknak az információcsere javítása és a hatályos eljárások felgyorsítása érdekében hozzáférést kell biztosítaniuk egymás számára a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz. E célból a prümi határozatokban szereplő, a műszaki előírásokra és az automatizált adatcsere rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseket a lehető legnagyobb mértékben bele kell foglalni ebbe az irányelvbe.

(11) A 2008/616/IB határozat meghatározza a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére vonatkozóan meglévő szoftveralkalmazások biztonsági jellemzőit és a kapcsolódó műszaki követelményeket., Az említett határozat általános alkalmazhatóságának sérelme nélkül a fenti biztonsági jellemzőket és műszaki követelményeket a szabályozás és a gyakorlat hatékonysága érdekében ezen irányelv céljára is fel kell használni.

(12) Az ezen irányelv értelmében folytatott adatcserének a meglévő szoftveralkalmazásokon kell alapulnia, amelyeknek egyúttal meg kell könnyíteniük a tagállamok számára a Bizottságnak való jelentéstételt is. Ezeknek az alkalmazásoknak biztosítaniuk kell a meghatározott gépjármű-nyilvántartási adatok tagállamok közötti gyors, biztonságos és bizalmas cseréjét. Ki kell használni az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (Eucaris) kínálta lehetőségeket is, mely szoftveralkalmazás a prümi határozatok értelmében a tagállamok számára kötelező a gépjármű-nyilvántartási adatok tekintetében. A Bizottságnak értékelést kell készítenie és jelentést kell tennie az ezen irányelv céljaira használt szoftveralkalmazások működéséről.

(13) Az említett szoftveralkalmazások felhasználási körét a tagállami kapcsolattartók közötti információcsere eljárásaira kell korlátozni. Azok az eljárások és automatizált folyamatok, amelyek során az információt felhasználják, nem tartoznak ezen alkalmazások felhasználási körébe.

(14) Az uniós belső biztonság terén alkalmazandó információkezelési stratégia célja az információcsere legegyszerűbb, legkönnyebben visszakövethető és leginkább költséghatékony megoldásainak feltárása.

(15) A tagállamoknak képesnek kell lenniük az érintett jármű tulajdonosával, üzemben tartójával, illetve a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személlyel kapcsolatba lépni annak érdekében, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam alkalmazandó eljárásairól, valamint a jogsértés helye szerinti tagállam joga szerinti jogkövetkezményekről az érintett személynek tájékoztatást adjanak. Ennek során a tagállamoknak fontolóra kell venniük azt, hogy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekről szóló információkat a nyilvántartási dokumentumok nyelvén vagy azon a nyelven küldjék, amelyet az érintett személy a legnagyobb valószínűséggel megért, annak érdekében, hogy az érintett személy számára világosan érthetőek legyenek a tudomására hozott információk. A tagállamoknak a megfelelő eljárásokat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy kizárólag az érintett személyt tájékoztassák, ne pedig egy harmadik felet. Ennek érdekében a tagállamoknak olyan részletes szabályokat kell alkalmazniuk, amelyek hasonlóak az ilyen jogsértések jogkövetkezményei érvényesítésének céljára elfogadott szabályokhoz, beleértve például olyan eszközöket is, mint - adott esetben - az ajánlott küldemények. Így az érintett személynek lehetősége nyílik a megfelelő válaszadásra, elsősorban azáltal, hogy további információt kér, vagy rendezi a bírságot, illetve él a védelemhez való jogával, különösen hibás személyazonosítás esetén. Az alkalmazandó jogi eszközök, köztük a kölcsönös segítségnyújtásra és a kölcsönös elismerésre vonatkozó eszközök - például a 2005/214/IB tanácsi kerethatározat (7) - szabályozzák a további eljárásokat.

(16) A tagállamoknak a 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) foglalt rendelkezéseknek megfelelően biztosítaniuk kell a jogsértés szerinti tagállamtól kapott tájékoztató levél szöveghű fordítását.

(17) A valamennyi uniós úthasználó magas szintű védelmének létrejöttét célzó közúti közlekedésbiztonsági politika megvalósítása érdekében, valamint figyelembe véve az Unión belüli vonatkozó körülmények rendkívüli sokféleségét, a tagállamoknak - a szigorúbb korlátozásokat előíró politikák és törvényi szabályozások sérelme nélkül - meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy nagyobb összhangot biztosítsanak a tagállamok között a közúti közlekedési szabályok és azok végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtandó, ezen irányelv alkalmazásáról szóló jelentése keretében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására uniós szinten összevethető módszerek, gyakorlatok és minimumszabályok kialakítása céljából, figyelembe véve a közúti közlekedésbiztonságot érintő nemzetközi együttműködést és meglévő megállapodásokat, különösen az 1968. november 8-i Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményt.

(18) Az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtandó, ezen irányelv tagállami alkalmazásáról szóló jelentésében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e közös - a tagállamok jogszabályaival és eljárásaival összhangban álló - kritériumokra a kirótt, de be nem fizetett pénzbírságok esetében a tagállamokban alkalmazott, jogkövetkezményeket érvényesítő eljárások tekintetében. Az említett jelentésben a Bizottságnak ki kell térnie olyan kérdésekre, mint a szankció és/vagy pénzbírság kiszabásáról szóló végleges határozat továbbítására szolgáló, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti eljárások, valamint a végleges határozat elismerése és végrehajtása.

(19) Az irányelv felülvizsgálati eljárása során a Bizottságnak konzultációt kell folytatnia az érdekeltekkel, így a közúti közlekedésbiztonsági és bűnüldöző hatóságokkal vagy a hatáskörrel rendelkező szervekkel, az áldozatok egyesületeivel és a közúti közlekedésbiztonság területén tevékenykedő más nem kormányzati szervezetekkel.

(20) A bűnüldöző hatóságok közötti szorosabb együttműködés során tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, különösen a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jogot, amely jogokat különleges adatvédelmi szabályokkal kell biztosítani. Az említett szabályoknak figyelembe kell venniük különösen az adatbázisokhoz való, határokon átnyúló online hozzáférés sajátosságait. A létrehozandó szoftveralkalmazásoknak lehetővé kell tenniük az adatcsere biztonságos körülmények között történő lebonyolítását, valamint biztosítaniuk kell a továbbított adatok bizalmas jellegét. Az ezen irányelv alapján összegyűjtött adatok nem használhatók fel az irányelv céljaitól eltérő célokra. A tagállamoknak teljesíteniük kell az adatok felhasználásának és ideiglenes tárolásának feltételeivel kapcsolatos kötelezettségeket.

(21) A személyes adatok ezen irányelvben előírt kezelése megfelelő a közúti közlekedés biztonsága terén ezen irányelv által kitűzött jogszerű célok eléréséhez, nevezetesen ahhoz, hogy a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének, és ezáltal a szankciók végrehajtásának elősegítésével valamennyi uniós úthasználót magas szintű védelemben lehessen részesíteni, és nem haladja meg azt, ami megfelelő és szükséges az említett célok eléréséhez.

(22) A jogsértők személyazonosságának megállapításához használt adatok személyes adatok. Az ezen irányelv alkalmazásában végrehajtott adatkezelési tevékenységekre a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (9) kell alkalmazni. Az érintett tagállam fellebbezési és jogorvoslati mechanizmusokra vonatkozó eljárási követelményeinek sérelme nélkül az érintettet a jogsértésről szóló értesítéskor ennek megfelelően tájékoztatni kell a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, valamint azok helyesbítéséhez és törléséhez való jogáról, továbbá az adatok tárolásának a jogszabályok által megengedett maximális időtartamáról. Ennek fényében, szintén biztosítani kell az érintett számára az ahhoz való jogot, hogy bármilyen pontatlan személyes adat kijavítása, illetve bármilyen jogszerűtlenül rögzített adat azonnali törlése megtörténhessen.

(23) A prümi határozatok értelmében a személyes adatokat tartalmazó gépjármű-nyilvántartási adatok kezelésére a 2008/615/IB határozatban megállapított különös adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ebben az összefüggésben a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra alkalmazzák az említett különös rendelkezéseket, feltéve, hogy biztosítják, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó összes jogsértéssel kapcsolatos adat kezelése összhangban áll a 95/46/EK irányelvet végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel.

(24) A harmadik országok számára lehetőséget kell biztosítani a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjében való részvételre, amennyiben ilyen értelmű megállapodást kötöttek az Unióval. Az ilyen megállapodásnak tartalmaznia kell a szükséges adatvédelmi rendelkezéseket.

(25) Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert jogokat és elveket, köztük a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, a személyes adatok védelméhez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot, az ártatlanság vélelmét, valamint a védelemhez való jogot.

(26) A tagállamok közötti információcsere céljának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a prümi határozat vonatkozó módosulásainak figyelembevételére vonatkozóan, vagy amennyiben ezt az Uniónak az I. melléklet naprakésszé tétele szempontjából közvetlenül releváns jogi aktusai előírják. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során a szokásos gyakorlata szerint járjon el és megfelelő konzultációkat folytasson szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumok az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, megfelelő időben és módon eljussanak.

(27) A Bizottságnak a közúti közlekedésbiztonság javítását szolgáló további eredményes és hatékony intézkedések meghatározása céljával kell elemeznie ennek az irányelvnek az alkalmazását. Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére vonatkozó kötelezettségek sérelme nélkül ebben az eljárásban Dániának, Írországnak és az Egyesült Királyságnak is együtt kell működnie a Bizottsággal annak érdekében, hogy a kérdéskörrel kapcsolatos jelentéstétel adott esetben időben történjen és teljes körű legyen.

(28) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen azt, hogy valamennyi uniós úthasználó számára magas szintű védelmet biztosítsanak a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítésével abban az esetben, amikor az elkövető jármű a jogsértés szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van nyilvántartva, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés léptéke vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(29) Tekintettel arra, hogy Dánia, Írország és az Egyesült Királyság nem voltak a 2011/82/EU irányelv címzettjei és ezért azt nem ültették át nemzeti jogukba, helyénvaló elegendő időt biztosítani e tagállamoknak az említett irányelv nemzeti jogukba való átültetésére.

(30) A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor került az európai adatvédelmi biztossal folytatott egyeztetésre, aki 2014. október 3-án véleményt nyilvánított,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

Ezen irányelv célja, hogy valamennyi uniós úthasználó számára magas szintű védelmet biztosítson a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének, és ezáltal a szankciók végrehajtásának elősegítésével azokban az esetekben, amikor a jogsértést elkövető jármű nem a jogsértés helye szerinti tagállamban van nyilvántartva.

2. cikk

Hatály

Ez az irányelv a következő, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre alkalmazandó:

a) sebességhatár túllépése;

b) biztonsági öv használatának elmulasztása;

c) forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása;

d) ittas járművezetés;

e) kábítószer hatása alatt történő járművezetés;

f) bukósisak viselésének elmulasztása;

g) tiltott sávban történő közlekedés;

h) mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "jármű": bármely olyan gépjármű, beleértve a motorkerékpárokat is, amelyet rendes körülmények között közúti személy- vagy áruszállításra használnak;

b) "a jogsértés helye szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek területén a jogsértést elkövették;

c) "a nyilvántartás helye szerinti tagállam": az a tagállam, amelynek nyilvántartásában a jogsértés elkövetéséhez használt jármű szerepel;

d) "sebességhatár túllépése": az adott út- vagy járműtípusra a jogsértés helye szerinti tagállamban hatályban lévő sebességhatár túllépése;

e) "biztonsági öv használatának elmulasztása": a biztonsági öv vagy gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó - a 91/671/EGK tanácsi irányelv (11) és a jogsértés helye szerinti tagállam joga által előírt - követelménynek való megfelelés elmulasztása;

f) "forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása": a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzése vagy a megállást előíró más vonatkozó jelzés ellenére történő továbbhajtás, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

g) "ittas járművezetés": alkoholos befolyásoltság alatt történő járművezetés, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

h) "kábítószer hatása alatt történő járművezetés": kábítószeres vagy más hasonló hatású anyag általi befolyásoltság alatt történő járművezetés, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

i) "bukósisak viselésének elmulasztása": bukósisak nem viselése, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

j) "tiltott sávban történő közlekedés": a közút egy szakaszának - például a leállósávnak, a tömegközlekedés számára fenntartott sávnak, illetve forgalmi dugó vagy építési munkák miatt ideiglenesen lezárt sávnak a - jogellenes használata, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

k) "mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben": mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben, a jogsértés helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint;

l) "nemzeti kapcsolattartó pont": a gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjére kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság;

m) "automatizált keresés": egy, több, mint egy vagy az összes tagállamnak, illetve a résztvevő országoknak az adatbázisaiból történő lekérdezésre szolgáló online hozzáférési eljárás;

n) "a jármű üzemben tartója": az a személy, akinek neve alatt a jármű a nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás helye szerinti tagállam joga által meghatározottak szerint.

4. cikk

A tagállamok közötti információcserére vonatkozó eljárás

(1) A 2. cikkben említett, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések kivizsgálása céljából a tagállamok lehetővé teszik, hogy a többi tagállamnak az e cikk (2) bekezdésében említett nemzeti kapcsolattartó pontjai automatizált keresés végzésére való jogosultsággal hozzáférjenek a következő nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatokhoz:

a) járművekre vonatkozó adatok; valamint

b) a jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok.

Az a) és b) pontban említett, a keresés elvégzéséhez szükséges adatoknak meg kell felelniük az I. mellékletben szereplő adatoknak.

(2) A (1) bekezdésben említett adatcsere céljából minden egyes tagállam nemzeti kapcsolattartó pontot jelöl ki. A nemzeti kapcsolattartó pontok hatáskörét az érintett tagállam alkalmazandó jogszabályai határozzák meg.

(3) A kimenő kérelem formájában végrehajtott kereséseket a jogsértés helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának a teljes forgalmi rendszám felhasználásával kell elvégeznie.

Ezeket a kereséseket a 2008/616/IB határozat mellékletének 3. fejezetében leírt eljárásoknak megfelelően kell végezni, a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezete 1. pontjának kivételével, amelyre ezen irányelv I. melléklete alkalmazandó.

Ezen irányelv alapján a jogsértés helye szerinti tagállam a kapott adatokat az ezen irányelv 2. cikkében felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekért személyesen felelős személyek megállapításának céljából használja fel.

(4) A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az információcserére interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazása révén kerüljön sor, mellőzve az irányelv hatálya alá nem tartozó egyéb adatbázisok bevonásával történő adatcserét. A tagállamok biztosítják, hogy az említett információcsere költséghatékony és biztonságos módon valósuljon meg, és garantálja a továbbított adatok biztonságát és védelmét, lehetőleg a már létező szoftveralkalmazások - mint például a 2008/616/IB határozat 15. cikkében említett szoftveralkalmazás - és azok módosított verzióinak igénybevételével, az ezen irányelv I. mellékletével, valamint a 2008/616/IB határozat melléklete 3. fejezetének 2. és 3. pontjával összhangban. A szoftveralkalmazások módosított verzióinak biztosítaniuk kell mind a valós idejű online, mind pedig a csomagokban történő adatcsere lehetőségét, amely utóbbi lehetővé teszi több kérelem vagy válasz egyetlen üzenetben történő továbbítását.

(5) Minden egyes tagállam maga viseli a (4) bekezdésben említett szoftveralkalmazások kezelése, használata és karbantartása kapcsán felmerülő költségeit.

5. cikk

A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekről szóló tájékoztató levél

(1) A jogsértés helye szerinti tagállam határoz arról, hogy indít-e eljárást a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében a 2. cikkben felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a jogsértés helye szerinti tagállam ilyen eljárás indítása mellett dönt, nemzeti jogával összhangban megfelelően tájékoztatja a jármű tulajdonosát, üzemben tartóját, vagy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személyt.

E tájékoztatásnak a nemzeti jognak megfelelően ki kell térnie arra, hogy a jogsértés milyen jogkövetkezményekkel jár a jogsértés helye szerinti tagállam területén e tagállam jogszabályai értelmében.

(2) A tájékoztató levélnek a jármű tulajdonosának, üzemben tartójának, vagy a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésével gyanúsított, egyéb módon azonosított személynek történő elküldésekor a jogsértés helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően feltüntet abban minden vonatkozó információt, nevezetesen a szóban forgó, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés jellegét, valamint a jogsértés elkövetésének helyét, napját és idejét, a megsértett nemzeti jogszabályok címét és a szankciót, továbbá adott esetben a jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatokat. E célból a jogsértés helye szerinti tagállam használhatja a II. mellékletben fogalt sablont.

(3) Ha a jogsértés helye szerinti tagállam úgy határoz, hogy a jogkövetkezmények érvényesítése érdekében a 2. cikkben felsorolt, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban eljárást indít, akkor a jogsértés helye szerinti tagállam az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében a tájékoztató levelet a gépjármű forgalmi engedélye kiállításának nyelvén - amennyiben rendelkezésre áll -, vagy a nyilvántartás helye szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg.

6. cikk

A tagállamok által a Bizottságnak küldött jelentések

A tagállamok 2016. május 6-ig, majd ezután kétéves időközönként átfogó jelentést küldenek a Bizottságnak.

Ezen átfogó jelentésben fel kell tüntetni a jogsértés helye szerinti tagállam által a területén elkövetett jogsértéseket követően a nyilvántartás helye szerinti tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjához intézett automatizált keresések számát és a kérelmekben foglalt jogsértések típusát, valamint a válasz nélkül maradt kérelmek számát.

Az átfogó jelentésben emellett be kell mutatni a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések jogkövetkezményeinek érvényesítése tekintetében nemzeti szinten fennálló helyzetet, az olyan jogsértések aránya alapján, amelyeket tájékoztató levél követett.

7. cikk

Adatvédelem

(1) Az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokra a 95/46/EK irányelvben meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az egyes tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv alapján kezelt személyes adatokat pontatlanság esetén megfelelő időn belül helyesbítsék, illetve ha már nem szükségesek, töröljék vagy zárolják azokat, a 95/46/EK irányelv 6. és 12. cikkével összhangban, továbbá hogy ezen irányelv 6. cikkével összhangban állapítsák meg az adatok tárolására vonatkozó határidőt.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv alapján kezelt valamennyi személyes adatot csak az ezen irányelv 1. cikkében meghatározott célra használják fel, továbbá hogy az érintettek ugyanolyan, a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz, továbbá kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz való joggal rendelkezzenek, mint amelyeket a 95/46/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabályok biztosítanak.

(3) Minden érintett személynek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy a nyilvántartás helye szerinti tagállamban nyilvántartott személyes adatai közül melyeket továbbították a jogsértés helye szerinti tagállamnak, ideértve a kérelem napjára és a jogsértés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságára vonatkozó tájékoztatást is.

8. cikk

Az uniós úthasználók tájékoztatása

(1) A Bizottság internetes honlapján az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé teszi az ezen irányelv által szabályozott területen a tagállamokban hatályos szabályok összefoglalását. A tagállamok az említett szabályokról tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok a területükön alkalmazandó szabályokkal és az ezen irányelv végrehajtására irányuló intézkedésekkel kapcsolatos szükséges információkat az úthasználók rendelkezésére bocsátják, együttműködve többek között a közúti közlekedésbiztonsági egyesületekkel vagy testületekkel, a közúti közlekedésbiztonság terén tevékenységet folytató nem kormányzati szervezetekkel és autóklubokkal.

9. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek a technikai fejlődésből következő naprakésszé tételére a határozat vonatkozó módosulásainak figyelembevétele céljából, vagy amennyiben az Uniónak az I. melléklet naprakésszé tétele szempontjából közvetlenül lényeges jogi aktusai előírják.

10. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. március 13-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítással szemben legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) Különösen fontos, hogy a Bizottság a szokásos gyakorlatát követve az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása előtt szakértői konzultációkat folytasson, többek között a tagállamok szakértőivel. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A 9. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

11. cikk

Az irányelv felülvizsgálata

A 12. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a Bizottság 2016. november 7-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv tagállamok általi alkalmazásáról. A Bizottság a jelentésében különös figyelmet szentel, és szükség esetén azok tekintetében javaslatokat is előterjeszt:

- annak értékelésére, hogy ezen irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni további, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre is,

- annak értékelésére, hogy ezen irányelv mennyire volt hatékony az Unión belüli halálos közúti balesetek számának csökkentésében,

- annak értékelésére, hogy szükség van-e közös szabályok létrehozására az automatikus ellenőrző berendezések és az eljárások vonatkozásában. Ezzel összefüggésben a Bizottság felkérést kap arra, hogy a közös közlekedéspolitika keretében uniós szintű iránymutatásokat dolgozzon ki a közúti közlekedésbiztonság terén annak biztosítása érdekében, hogy az összehasonlítható módszereknek és gyakorlatoknak köszönhetően nagyobb legyen az összhang a tagállamok között a közúti közlekedési szabályok végrehajtása tekintetében. Ezek az iránymutatások kiterjedhetnek legalább a 2. cikk a)-d) pontjában felsorolt jogsértésekre,

- annak értékelésére, hogy valamennyi vonatkozó uniós szakpolitika keretében, beleértve a közös közlekedéspolitikát is, meg kell-e erősíteni a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekkel kapcsolatos szankciók végrehajtását, és szükség van-e közös kritériumokra a pénzbírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó, jogkövetkezményeket érvényesítő eljárások tekintetében,

- adott esetben a közlekedési szabályok harmonizálásának lehetőségeire,

- a 4. cikk (4) bekezdésében említett szoftveralkalmazások értékelésére ezen irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása, valamint a meghatározott gépjármű-nyilvántartási adatok hatékony, gyors, biztonságos és bizalmas cseréjének biztosítása érdekében.

12. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2015. május 6-ig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Az első albekezdéstől eltérve a Dán Királyság, Írország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága az ebben az albekezdésben említett határidőt 2017. május 6-ig elhalaszthatja.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.

14. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2015. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

(1) HL C 12., 2015.1.15., 115. o.

(2) Az Európai Parlament 2015. február 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. március 2-i határozata.

(3) A Tanács 2008/615/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről (HL L 210., 2008.8.6., 1. o.).

(4) A Tanács 2008/616/IB határozata (2008. június 23.) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról (HL L 210., 2008.8.6., 12. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/82/EU irányelve (2011. október 25.) a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 288., 2011.11.5., 1. o.)

(6) A C-43/12. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet, EU:C:2014:298.

(7) A Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról (HL L 76., 2005.3.22., 16. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 2010/64/EU irányelve (2010. október 20.) a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (HL L 280., 2010.10.26., 1. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(11) A Tanács 91/671/EGK irányelve (1991. december 16.) a járművekben a biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról (HL L 373., 1991.12.31., 26. o.).

I. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében említett kereséshez szükséges adatelemek

SZÖVEG HIÁNYZIK

A 4. cikk (1) bekezdésében említett keresés eredményeként megadott adatelemek

I. rész: A járművekre vonatkozó adatok

TételK/V (3)Megjegyzések
Forgalmi rendszámK
Alvázszám/gépjármű-azonosítóK
A nyilvántartás helye szerinti tagállamK
GyártmányK(D.1 (4)) pl. Ford, Opel, Renault
TípusK(D.3) pl. Focus, Astra, Megane
EU kategória kódK(J) pl. segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, személygépjármű

II. rész: A jármű tulajdonosaira vagy üzemben tartóira vonatkozó adatok

TételK/V (5)Megjegyzések
A jármű üzemben tartóira vonatkozó adatok(C.1 (6))
Az adat a kérdéses forgalmi engedély jogosultjára vonatkozik.
Az üzemben tartó (társaság) neveK(C.1.1)
Külön rovatokat kell használni a családnév, kezdőbetűk, címek stb. megadására, és a nevet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni
UtónévK(C.1.2)
Külön rovatokat kell használni az utónév/utónevek és kezdőbetűk megadására, és a nevet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni
CímK(C.1.3)
Külön rovatokat kell használni az utcanév, a házszám és járulékos elemei, a postai irányítószám, a helység és az ország stb. megadására, és a címet nyomtatott betűkkel kell feltüntetni.
NemVFérfi, nő
Születési időK
Jogi személyKMagánszemély, egyesület, társaság, cég stb.
Születési helyV
Személyazonosító számVOlyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál..
A jármű tulajdonosaira vonatkozó adatok(C.2) Az adatok a jármű tulajdonosára vonatkoznak.
A tulajdonos (társaság) neveK(C.2.1)
UtónévK(C.2.2)
CímK(C.2.3)
NemVFérfi, nő
Születési időK
Jogi személyKMagánszemély, egyesület, társaság, cég stb.
Születési helyV
Személyazonosító számVOlyan azonosító, amely kizárólag az adott személy vagy társaság azonosítására szolgál..
Sérült vagy ellopott járművek vagy forgalmi rendszámok, illetve lejárt érvényességű forgalmi rendszám esetében semmilyen adatot nem kell megadni a tulajdonos/üzembentartó tekintetében. Ehelyett az „Ismeretlen adat” tájékoztatást kell megadni.

(1) K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(2) Harmonizált kód, lásd a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK tanácsi irányelvet (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

(3) K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(4) Harmonizált kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.

(5) K = kötelező, amennyiben a nemzeti nyilvántartásban rendelkezésre áll, V = választható.

(6) Harmonizált kód, lásd az 1999/37/EK irányelvet.

II. MELLÉKLET

SABLON A TÁJÉKOZTATÓ LEVÉLHEZ

az 5. cikk szerint

[Fedőlap]

[A feladó neve, címe és telefonszáma]

[A címzett neve és címe]

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL

a következő országban elkövetett, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről

[a jogsértés elkövetésének helye szerinti tagállam]

2. oldal

án/-én a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető közlekedési jogsértést követtek el az alábbi járművel:

[dátum]

forgalmi rendszám gyártmány típus

A jogsértést megállapította:

[a felelős szerv neve]

[1. lehetőség] (1)

A fent említett jármű üzemben tartójaként Ön szerepel a forgalmi engedélyben.

[2. lehetőség] (1)

A fent említett jármű üzemben tartója által nyújtott tájékoztatás szerint a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértés elkövetésének időpontjában Ön vezette a járművet.

A jogsértés részletei a 3. oldalon találhatók.

A szóban forgó jogsértés miatt kiszabott pénzbírság összege EUR/nemzeti valuta.

Fizetési határidő:

Ha a pénzbírságot nem fizeti meg, a mellékelt válasznyomtatványt (4. oldal) kitöltve küldje el a megjelölt címre.

Ezt a levelet a következő ország nemzeti jogának megfelelően kell feldolgozni:

[a jogsértés helye szerinti tagállam]

3. oldal

A jogsértés részletei

a) A jogsértés elkövetésekor használt járműre vonatkozó adatok:

Forgalmi rendszám:

A nyilvántartás helye szerinti tagállam:

Gyártmány és típus:

b) A jogsértésre vonatkozó adatok:

A jogsértés elkövetésének helye, napja és ideje:

A jogsértés jellege és jogi minősítése:

a sebességhatár túllépése, a biztonsági öv használatának elmulasztása, a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása, ittas járművezetés, kábítószer hatása alatt történő járművezetés, bukósisak viselésének elmulasztása, tiltott sávban történő közlekedés, mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben (1)

A jogsértés részletes leírása:

Hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezés(ek)re:

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:

c) A jogsértés elkövetésének megállapításához használt eszközre vonatkozó adatok (2):

Az eszköz típusa a következő esetekben: a sebességhatár túllépése, a biztonsági öv használatának elmulasztása, a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztása, ittas járművezetés, kábítószer hatása alatt történő járművezetés, bukósisak viselésének elmulasztása, tiltott sávban történő közlekedés, mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben (1):

Az eszköz leírása:

Az eszköz azonosító száma:

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:

d) Az eszköz használatának eredménye:

[példa sebességhatár túllépésének esetére; egyéb jogsértések esetére kiegészítendő:]

A megengedett legnagyobb sebesség:

A mért sebesség:

A mért sebesség hibahatárral javított értéke:

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) Üresen kell hagyni, ha nem használtak eszközt.

4. oldal

Válasznyomtatvány

(Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

A. A járművezető személyazonossága:

- Teljes név:

- Születési hely és idő:

- Vezetői engedély száma: kiállításának helye és ideje:

- Cím:

B. Megválaszolandó kérdések:

1. A márkájú, forgalmi rendszámú jármű üzemben tartójaként Ön szerepel a nyilvántartásban? igen/nem (1)

Ha nem, akkor a jármű üzemben tartója:

(vezetéknév, utónév, cím)

2. Beismeri a jogsértés elkövetését? igen/nem (1)

3. Ha nem, szíveskedjék megindokolni:

A kitöltött nyomtatványt ezen tájékoztató levél keltétől számított 60 napon belül szíveskedjék elküldeni az alábbi hatóságnak:

a következő címre:

TÁJÉKOZTATÓ

Az ügyet a következő ország illetékes hatósága fogja vizsgálni:

[a jogsértés elkövetésének helye szerinti tagállam]

Ha az ügyben nem indul eljárás, arról a válasznyomtatvány kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatást kap.

(1) A nem kívánt rész törlendő.

Ha az ügy folytatódik, arra a következő eljárás keretében kerül sor:

[A jogsértés helye szerinti tagállam hatósága tölti ki (tájékoztatás a további eljárás menetéről, az ügyben eljárás folytatásáról szóló határozat elleni fellebbezés lehetőségéről és a fellebbezési eljárásról). Minden esetben meg kell jelölni: az ügyben folytatott eljárásért felelős hatóság nevét és címét; a fizetési határidőt; az érintett fellebbezési testület nevét és címét; a fellebbezési kérelem benyújtásának határidejét].

Ez a levél önmagában nem jár jogkövetkezményekkel.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L0413 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L0413&locale=hu

Tartalomjegyzék