9/2015. (VII. 13.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységnél foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) esetében a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) a 2. § (1) bekezdés 22. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 2. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontjára, a 3. §-ra , a 4. §-ra , a 7. §-ra , a 8. § (2) bekezdésére, a 10. § (1) bekezdés c) pontjára, a 12. §-ra , a 14. § (1) bekezdés b) pontjára és (2) bekezdésére, a 15. § (2)-(4) bekezdésére, a 16-25. §-ra, a 27. § (1) bekezdésére, (2) bekezdése közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, (3) bekezdésére és a 30. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel kell alkalmazni."

(2) Az R. 1. §-a a következő (4a)-(4c) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő esetén a 8. melléklet 5. pontját, 8-10. pontját, valamint 14. pontját kell alkalmazni. A kormánytisztviselő esetében kihelyező szervnek a HM, kihelyező vezetőnek a miniszter minősül, aki a kihelyező okiratban állapítja meg a kormánytisztviselő ellátmánya és ellátmánypótléka összegét.

(4b) Ha a (4) bekezdés szerinti szervezet vezetője kormánytisztviselő, esetében a 8. melléklet 3. pont 3.2. alpontját, 6. pont 6.2. alpontját is alkalmazni kell és részére az első kiutazáskor és végleges hazautazáskor felmerülő költségek kivételével az utazási költségek, valamint a 24. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a HM közigazgatási államtitkára engedélyezi.

(4c) A (4) bekezdés szerinti szervezet beosztott kormánytisztviselője esetén a 8. melléklet 3. pont 3.3. alpontját is alkalmazni kell és részére az első kiutazáskor és végleges hazautazáskor felmerülő költségek kivételével az utazási költségek, valamint a 24. § (5) bekezdése szerinti védőoltások költségének megtérítését a szervezet vezetője engedélyezheti."

(3) Az R. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a Korm. rendelet1-et a 2. § (1) bekezdés 10. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 2. § (2) bekezdés c) pontjára, a 48. §-ra , a 49. §-ra, az 50. § (1) bekezdés közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, (2) és (3) bekezdésére, az 51-53. §-ra, az 54. § (1) bekezdés b) pontjára, (2)-(5) bekezdésére, a külföldi képzésben részt vevő kormánytisztviselő esetében a 2. § (1) bekezdés 9. és 21. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, időtartamtól függően a 2. § (2) bekezdés c) vagy d) pontjára, az 55. §-ra, az 56. § (2) és (3) bekezdésére és az 57-63. §-ra figyelemmel kell alkalmazni."

2. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Engedélyező elöljáró

a) a KNBSZ főigazgatója a Magyarország külképviseletein működő véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok állományában, az Észak-atlanti Szerződés Szervezeténél (a továbbiakban: NATO) biztonságvédelmi főtiszti beosztásban, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerint fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

b) a miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője a HM rendelet1 1. § 2. pontja szerinti béketámogató műveletben (a továbbiakban: béketámogató művelet) részt vevők, a HM rendelet1 1. § 8. pontja szerinti katonai megfigyelők (a továbbiakban: katonai megfigyelő), a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF), az Európai Unió Harccsoportja (a továbbiakban: EU BG) kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományában külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

c) a kiküldő vagy az általa kijelölt személy az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

d) a tartós külföldi képzésre vezénylésre hatáskörrel rendelkező vezető a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttek esetén,

e) az állományilletékes parancsnok a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó, valamint a HM rendelet1 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

f) a 8. mellékletben meghatározott vezető

fa) a NATO, valamint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségeinél, parancsnokságain és törzseiben a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fb) a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán (a továbbiakban: SHAPE), a NATO parancsnoki és haderőstruktúra szerinti alárendeltségében lévő parancsnokságokon - kivéve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagját -, valamint a SHAPE-en, mint bázison beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fc) a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: ACT) alárendeltségében - ideértve az ACT Európai Törzselemét is -, az Amerikai Egyesült Államok Fegyveres Erői parancsnokságain, valamint a NATO által akkreditált Kiválósági Központoknál a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén,

fd) a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC) program keretében Kanadában tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,

fe) az egyéb, nem műveleti területen elhelyezkedő nemzetközi katonai parancsnokságokon és nemzetközi katonai alakulatoknál, más nemzet minisztériumában, katonai parancsnokságán, alakulatánál, valamint nemzetközi szervezetek hivatalainál, ügynökségeinél, egyéb szervezeti egységénél fegyvertelen külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

ff) a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő nemzeti szervezeteinél beosztást betöltő kiküldöttek esetén."

3. § Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A HM rendelet1 1. § 10. pont o) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre a külföldi szolgálat időtartamától függetlenül a 6. §, a 7. §, a 9. §, a 11. § és a 12. § ellátmányra vonatkozó rendelkezéseit, a 13. §-t, a 14. §-t, a 15-19. §, a 24. §, a 26. § és a 32. § (1)-(3) bekezdés kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit, a 27. §-t, a 30. §-t, továbbá a Honvédség vagy a fogadó fél által biztosított szállás hiányában a 20-23. § kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

4. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az ellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztáshoz rendszeresített rendfokozat alapulvételével az 1. melléklet szerinti szorzószám és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra meghatározott ellátmányalap és a 3. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az ellátmány havi nettó összegét a részmunkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított időtartamával arányosan kell megállapítani.

(2) Ha a kiküldött térítésmentes élelmezési ellátásban részesül, az (1) bekezdés szerinti ellátmányát 25%-kal csökkentett összegben kell megállapítani."

5. § (1) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kiküldött a (3) bekezdés szerinti családi ellátmánypótlék időarányos részére jogosult házastársa, illetve a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek megfelelő és a (2) bekezdés szerinti gyermeke alkalmi látogatásakor, feltéve, hogy a jogosultság a külszolgálati ellátmány megállapításáról szóló munkáltatói döntésben előzetesen megállapításra került, és a kiküldött a házastársa, illetve gyermeke megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az állományilletékes parancsnok vagy az alapító okirattal létrehozott és önálló munkaköri jegyzékkel vagy állománytáblával rendelkező honvédelmi szervezet esetén a szervezet vezetője (a továbbiakban együtt: szolgálati elöljáró) tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette."

(2) Az R. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A kiküldött a családi ellátmánypótlék összegének megállapítása érdekében köteles hozzátartozói hazautazását a szolgálati elöljáró tudomásulvételi záradékával ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni. A kiküldött az e bekezdés szerinti bejelentéseket a hozzátartozók ki- és hazautazását követő 3 munkanapon belül köteles a szolgálati elöljáró részére megküldeni. A családi ellátmánypótlék összegét az állomáshelyen történő tartózkodás időtartamával arányosan úgy kell megállapítani, hogy a megérkezés és az elutazás napja teljes napnak számít."

6. § Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes személyenkénti normaösszegét állomáshelyenkénti bontásban, legkésőbb minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik az utazási költségátalány meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben."

7. § Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni az adott naptári évre érvényes személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegeket. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a személyi ingóság-szállítási és a lakásberendezés-szállítási normaösszeg meghatározása, az azokra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben. A normaösszegek állomáshelyenként, a ki- és hazaköltözésre, továbbá szállítási módonként eltérően állapíthatók meg azzal, hogy

a) személyi ingóság esetén vasúton, közúton és hajón történő szállítás során a kiküldött után 200 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító házastárs után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként 50-50 kg, légi szállítás során a kiküldött után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító házastárs után 100 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként 30-30 kg súlyhatár kerül figyelembevételre,

b) a hazaköltözésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kiköltözésre megállapított norma összege,

c) egy állomáshely esetében csak egyféle normaösszeget lehet megállapítani,

d) a normaösszeg megállapításánál figyelembe kell venni a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók számát is, és

e) a tengerentúli szállítások esetén - ha az gazdaságosabb - a konténerrel történő vízi szállítási formát kell figyelembe venni."

8. § Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként, foglalkoztatási jogviszonyonként, rendfokozati állománycsoportonként, továbbá a 20. § (3) bekezdése szerint együttlakó személyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni. Ha a tárgyév február 15-ét követően a közzétett állomáshelyeken felül más állomáshely esetén is szükségessé válik a legmagasabb lakásbérleti díj mértékének meghatározása, az arra vonatkozó normaösszeget haladéktalanul közzé kell tenni a Honvédelmi Közlönyben. A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állomány tekintetében a legmagasabb lakásbérleti díj mértékét a KNBSZ főigazgatója határozza meg."

9. § Az R. 22. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Honvédség viseli)

"l) az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselője, az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselője, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezetője, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezetője, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetője esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó részének 50%-át."

10. § Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg kizárólag egy darab gépkocsinak az állomáshely szerinti országban vagy Magyarország kivételével az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban történő beszerzésére használható fel legkésőbb az előleg folyósítását követő 90 napon belül."

11. § Az R. 29. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kiküldött köteles legkésőbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő 8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni]

"a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha annak felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor - ideértve azt is, ha a gépkocsi nem az állomáshely szerinti országban vagy Magyarország kivételével az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban került beszerzésre -, és"

12. § Az R. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tiszti és az altiszti állománycsoportba tartozó, az adott béketámogató műveletben vezetői beosztást ellátó kiküldött részére vezetői ellátmánypótlék jár, amelynek mértéke tábornoki rendfokozati csoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 10%-a, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén az alapellátmány 7%-a, egyéb tiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 5%-a, altiszti állománycsoportba tartozó beosztás esetén az alapellátmány 4%-a."

13. § Az R. 39/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztáshoz ideiglenes állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni."

14. § Az R. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztáshoz ideiglenes állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozat nem egyértelműen beazonosítható, a külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöltött hazai beosztáshoz állományjegyzékben rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni."

15. § Az R. 54. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a külföldi napidíj-előleg az állomáshely hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben került kiadásra, a Honvédség az átváltás költségét a (3) bekezdés szerinti elszámolás során hivatalos pénzváltóhely bizonylata alapján megtéríti a kiküldött részére."

16. § Az R. VIII. Fejezete a következő 69. §-sal egészül ki:

"69. § E rendeletnek a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról szóló 9/2015. (VII. 13.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet5)

a) 4. §-ával megállapított 7. § (1) bekezdését, 12. §-ával megállapított 37. § (3) bekezdését, 13. §-ával megállapított 39/A. § (2) bekezdését, 14. §-ával megállapított 45. § (2) bekezdését, 17. § g) pontjával megállapított 27. § (2) bekezdését, valamint 18. § (1)-(3) bekezdésével és 1-3. mellékletével megállapított 1., 6. és 7. mellékletét 2015. július 1-jétől,

b) 4. §-ával megállapított 7. § (2) bekezdését a HM rendelet5 hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítők esetén a HM rendelet5 hatálybalépését követő hónap első napjától

kell alkalmazni."

17. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdés 4. pontjában az "a juttatások" szövegrész helyébe az "az e rendelet szerinti juttatások",

b) 2. § (1) bekezdés 14. és 18. pontjában a "d) alpontja" szövegrész helyébe a "d) és o) alpontja",

c) 6. § (3) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "a változás bekövetkezését követő 8 munkanapon belül írásban",

d) 10. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés b) pontjában, 15. § (3) bekezdés b) pontjában, 15. § (4a) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében az "az engedélyező" szövegrész helyébe az "a szolgálati",

e) 15. § (4a) bekezdésében az "a NATO Flying Training in Canada (a továbbiakban: NFTC)" szövegrész helyébe az "az NFTC",

f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. § (4) bekezdés b) pontjában, 17. § (1) bekezdés c) pontjában, 20. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés f) pontjában, 22. § (4) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (3) bekezdésében, 31. § (6) bekezdésében az "f) pontja" szövegrész helyébe az "a) pontja",

g) 27. § (2) bekezdésében a "(2) bekezdése" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) pontja",

h) 31. § (6) bekezdésében az "elszámolására" szövegrész helyébe az "elszámolására - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben - ", és

i) 56. § (2) bekezdésében a "7. §" szövegrész helyébe a "7. § (1) bekezdés"

szöveg lép.

18. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelethez

"1. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők ellátmánya szorzószámainak mértéke

ABCD
1.Hivatásos, szerződéses és önkéntes
tartalékos katonák
(rendszeresített rendfokozat)
Közalkalmazottak
(munkakör, fizetési osztály, vezetői
megbízás)
Kormánytisztviselők
(munkakör, besorolási osztály/fizetési
fokozat, vezetői munkakör)
Ellátmány
szorzószáma
2.vezérezredes--4,2
3.altábornagy--4,0
4.vezérőrnagy--3,8
5.dandártábornok-- főosztályvezető
- MÁNK VPR képviseletvezető
3,5
6.ezredesfizetési osztálytól függetlenül
magasabb vezető
- főosztályvezető-helyettes
- MÁEK KK képviseletvezető
3,2
7.alezredes- HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Bécsi Kirendeltség,
kirendeltség vezető
- "H"-"J" fizetési osztály - fizetési
osztálytól függetlenül vezető
osztályvezető2,8
8.őrnagy-I/11-I/172,6
9.százados"G" fizetési osztályI/7-I/102,3
10.főhadnagy"F" fizetési osztályI/4-I/62,3
11.hadnagy"E" fizetési osztályI/1-I/32,2
12.főtörzszászlós-II/15-II/172,2
13.törzszászlós"D" fizetési osztályII/12-II/142,1
14.zászlós-II/9-II/112,0
15.főtörzsőrmester-II/6-II/81,9
16.törzsőrmester"C" fizetési osztályII/3-II/51,8
17.őrmester-II/1-II/21,6
18.legénységi állománycsoport"A"-"B" fizetési osztálykormányzati ügykezelő1,3

"

2. melléklet a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelethez

"6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege

ABCD
1.Rendszeresített rendfokozatUNIFIL
(Libanon)
MINURSO
(Nyugat-Szahara)
MINUSCA
(Közép-afrikai Köztársaság)
2.vezérezredes-ezredes41,5 USD72,0 USD59,0 USD
3.alezredes-őrnagy29,5 USD60,0 USD48,0 USD
4.százados-hadnagy19,0 USD49,5 USD41,0 USD
5.altiszti és legénységi
állománycsoport
10,0 USD39,0 USD30,0 USD

"

3. melléklet a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelethez

"7. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

A tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmánya szorzószámainak mértéke

ABCDE
1.Hivatásos és szerződéses
katonák
(a képzés megkezdése előtti
beosztáshoz rendszeresített
rendfokozat)
Közalkalmazottak
(a képzés megkezdése előtti
munkakör, fizetési osztály, vezetői
megbízás)
Honvéd tisztjelöltek és
honvéd altisztjelöltek
Kormány- tisztviselők
(a képzés megkezdése előtti
munkakör, besorolási osztály/
fizetési fokozat, vezetői
munkakör)
Ellátmány
szorzószáma
2.vezérezredes---2,00
3.altábornagy---1,90
4.vezérőrnagy---1,85
5.dandártábornok--főosztályvezető1,80
6.ezredesfizetési osztálytól függetlenül
magasabb vezető
-főosztályvezető-
helyettes
1,75
7.alezredes- "H"-"J" fizetési osztály
- fizetési osztálytól
függetlenül vezető
osztályvezető1,70
8.őrnagy--I/11-I/171,65
9.százados"G" fizetési osztály-I/7-I/101,60
10.főhadnagy"F" fizetési osztály-I/4-I/61,55
11.hadnagy"E" fizetési osztály-I/1-I/31,50
12.főtörzszászlós--II/15-II/171,45
13.törzszászlós"D" fizetési osztály-II/12-II/141,40
14.zászlós--II/9-II/111,35
15.főtörzsőrmester--II/6-II/81,30
16.törzsőrmester"C" fizetési osztály-II/3-II/51,25
17.őrmester--II/1-II/21,20
18.legénységi
állománycsoport
"A"-"B" fizetési osztály-kormányzati ügykezelő1,15
19.--IV. évfolyamos
tisztjelölt
-1,10
20.--II-III. évfolyamos
tisztjelölt
-1,05
21.--- I. évfolyamos
tisztjelölt
- altisztjelölt
-1,00

"

4. melléklet a 9/2015. (VII. 13.) HM rendelethez

"8. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

Az egyes engedélyező elöljárói jogkörök gyakorlásának rendje

ABC
1.Engedélyező elöljárói jogkör megnevezéseKiküldöttek köreEngedélyező elöljáró
2.1. Külszolgálati ellátmány
megállapítása [7. és 8. §]
1.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
3.1.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
4.1.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
5.2. Műveleti terület feletti
légtérben végrehajtott feladatért
járó juttatás megállapítása [13. §]
2.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint a 2. §
(2) bekezdés f) pont fa)-fc) és fe) alpontja
szerinti szervezetek katona állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
6.2.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
állománya
a honvédségi szervezet vezetője
7.2.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
8.3. Kiküldetési költségek
megtérítésének engedélyezése
[14. § (1) és (2) bekezdés]
3.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
9.3.2. a MÁEK KK vezetőjea HM védelempolitikáért és védelmi
tervezésért felelős helyettes
államtitkára (a továbbiakban:
HM VPVTHÁT)
10.3.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
11.3.4. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
12.3.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
13.3.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
14.3.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
15.3.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
16.3.9. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
17.4. Béketámogató műveletben
történő részvételért járó
juttatások megállapítása [14. §
(3) bekezdés]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona
állomány
a Honvéd Vezérkar főnöke
18.5. Első ki- és végleges hazautazási
költségek megtérítésének
engedélyezése [15. §
(1) bekezdés a) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
19.6. Szolgálati érdekű
hazarendeléssel összefüggő
utazási költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint
az utazás időtartamának és
útvonalának meghatározása
a 15. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti utazás esetén
[15. § (1) bekezdés c) pont és
(3) bekezdés c) pont]
6.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
20.6.2. a MÁEK KK vezetőjea HM VPVTHÁT
21.6.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
22.6.4. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
23.6.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
24.6.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
25.6.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
26.6.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
27.7. A 15. § (1) bekezdés b) és
d)-g) pontja szerinti utazási
költségek megtérítésének
engedélyezése, valamint
az utazás időtartamának és
útvonalának meghatározása
a 15. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti utazás esetén
[15. § (3) bekezdés c) pont]
7.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
28.7.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
29.7.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
30.8. Szállítási költségek
megtérítésének engedélyezése
[18. és 19. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
31.9. Lakhatással összefüggő
költségek megtérítésének
engedélyezése [20-23. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
32.10. Az Ebtv. alapján
megtéríthető egészségügyi
költségek megelőlegezésének
engedélyezése
[24. § (2) bekezdés]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője
33.11. Védőoltások költségének
megtérítése [24. § (5) bekezdés]
11.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
34.11.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
35.11.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
36.12. Vízumköltség, szolgálati
üggyel kapcsolatos postaköltség
megtérítésének engedélyezése
[26. § a) és b) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetője
37.13. Egészségügyi szűrővizsgálat
belföldi utazási költségei
[26. § c) pont]
13.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
38.13.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
39.13.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
40.14. Ellátmányelőleg és
utazási előleg kifizetésének
engedélyezése [28-30. §]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
az illetékes pénzügyi ellátó szerv
vezetője
41.15. Szolgálati gépjármű eseti
magáncélú használatának
és a felmerülő költségek
megtérítésének engedélyezése
[31. § (1) bekezdés a) pont]
a II. Fejezet hatálya alá tartozó katona és
közalkalmazotti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
42.16. Saját tulajdonú gépkocsi és
szolgálati gépjármű szolgálati
célú igénybevételének
és a felmerülő költségek
megtérítésének engedélyezése,
továbbá az ellátmányelőleg
felhasználásával vásárolt
gépkocsi használatának
elrendelése [31. § (1) bekezdés
a) és b) pont, 31. § (4) bekezdés]
16.1. az MH KKH, az MH NKK és az MH NÖK
vezetője
a Honvéd Vezérkar főnökének
helyettese
43.16.2. a MÁEK KK vezetőjea HM VPVTHÁT
44.16.3. az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK beosztott katona
és közalkalmazotti állománya
az MH KKH, az MH NKK, az MH NÖK,
a MÁNK VPR és a MÁEK KK vezetője
45.16.4. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
46.16.5. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fa) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH KKH vezetője
47.16.6. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fb) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NKK vezetője
48.16.7. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fc) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
az MH NÖK vezetője
49.16.8. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka
50.16.9. a 2. § (2) bekezdés f) pont
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
51.17. Gépjárműbérléssel
összefüggő költségek
megtérítésének engedélyezése
[31. § (5) bekezdés]
17.1. az MH KKH, az MH NKK, az MH
NÖK, a MÁNK VPR, a MÁEK KK, valamint
a 2. § (2) bekezdés f) pont fa)-fc) és
fe) alpontja szerinti szervezetek katona és
közalkalmazotti állománya
a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetője
52.17.2. egyéb honvédségi szervezetek katona
és közalkalmazotti állománya
a honvédségi szervezet vezetője
53.17.3. a 2. § (2) bekezdés f) pont fd) alpontja
szerinti állomány
a Honvédség középszintű vezető
szervének parancsnoka

"

Tartalomjegyzék