196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 3. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 32. pontjában,

az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. § (8) bekezdésében a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékletében" szöveg lép.

(2) A 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "Ht." szövegrész helyébe a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)" szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 9. § (1a) bekezdésében

aa) a "Ht. 2. melléklete" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete"

ab) a "Ht. 3. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 2. melléklete",

ac) a "kimerítő" szövegrész helyébe a "teljes",

b) 9. § (2) bekezdés i) pontjában

ba) a "Ht. 2. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 1. melléklete",

bb) a "Ht. 3. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 2. melléklete",

c) 9. § (4) bekezdésében a "Ht. 2. mellékletében" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 1. mellékletében"

szöveg lép.

3. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 3/A. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nyilvántartást elektronikus formában kell vezetni, kivéve, ha az elektronikus nyilvántartás vezetésére átmenetileg nincs lehetőség. Utóbbi esetben az ok jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett a nyilvántartást papíralapon kell vezetni. Az ok megszűnését követően az elektronikus nyilvántartást a papíralapon vezetett nyilvántartás adataival - azok egyértelmű megjelölése mellett - haladéktalanul ki kell egészíteni. A nyilvántartásnak a számviteli bizonylati rend szerint vezetett bizonylatokon kell alapulnia."

(2) A 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "bekövetkezett változásokat a változás bekövetkeztétől" szövegrész helyébe a "bekövetkezett változásokat - ideértve a járulékfizetési kötelezettség megszűnését is - a változás bekövetkeztétől",

b) 3/A. § (2) bekezdésében az "alkalmas legyen" szövegrész helyébe az "alkalmas legyen, és tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kezelési kódokat",

c) 3/A. § (4) bekezdésében az "érintett, a Ht. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat 1-6. alpontjában meghatározott hulladékfajtát, -jelleget és -típust." szövegrész helyébe az "érintett hulladék jellegét, típusát és a lerakás időpontját.",

d) 3/A. § (5) bekezdésében a "jelenniük a nyilvántartásban" szövegrész helyébe a "jelenniük a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartásban",

e) 3. Záró rendelkezések alcím címében a "3." szövegrész helyébe a "4."

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklet h) pontjában a "típusonkénti besorolás a Ht. 5. melléklet 2. pontja alapján," szövegrész.

4. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 8. pontjában a "Ht. 2. mellékletének" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének" szöveg lép.

5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén a hulladéktermelő bizonylatot állít ki, mely tartalmazza a szállítás időpontját, a hulladék keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonylat eredeti példánya az átszállítás telephelyének nyilvántartásához, másolati példánya a képződés szerinti telephely nyilvántartásához tartozik. A bizonylatról nem kell másolati példányt kiállítani, amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie.

(3) Közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás esetén a bizonylat, valamint a Ht. 66. § (4) bekezdése szerint a hulladék átvevője által az átvett hulladékról adott bizonylat

a) a termelő telephelye,

b) amennyiben a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie és a termelőnek több telephelye van, akkor a munkavégzéshez legközelebbi telephelye

szerinti nyilvántartásához tartozik."

(2) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékszállítás esetén az adatszolgáltatást

a) a képződés helye szerinti telephely szerint vagy

b) ha a hulladék képződését eredményező munkavégzés helyén a termelőnek nem kell nyilvántartást vezetnie, akkor

ba) a beszállítás telephelye szerint vagy

bb) közvetlenül átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítás esetén a telephelye,

bc) több telephely esetén a munkavégzéshez legközelebbi telephelye szerint kell teljesíteni."

(3) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "vagy általa kezelt" szövegrész helyébe az "általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított",

b) 1. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a "kódja" szövegrész helyébe a "kódja, illetve a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szállítás esetén ennek jelölése",

c) 1. melléklet 1.2. pont j) alpontjában

ca) a "Ht. 2. melléklete" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 1. melléklete",

cb) a "Ht. 3. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 2. melléklete",

d) 1. melléklet 2.2. pont k) alpontjában, 1. melléklet 5.2. pont h) alpontjában, 1. melléklet 6.2. pont j) alpontjában és 3. melléklet 2.2.2. pont a) alpontjában

da) a "Ht. 2. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 1. melléklete",

db) a "Ht. 3. melléklete" szövegrész helyébe a "miniszteri rendelet 2. melléklete"

szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdés c) pontja és a 3. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Tartalomjegyzék