43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 4. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

az 5. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az ártalmatlanítási műveletek - nem teljes - listáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A hasznosítási műveletek - nem teljes - listáját, valamint az energetikai hasznosítás feltételeként meghatározott energiahatékonysági mutatót és az annak meghatározására vonatkozó képletet a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

3. §[1] Ez a rendelet

a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek,

c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

4. §[2] Ez a rendelet a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

5. §[3]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Ártalmatlanítási műveletek

Dl Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (például hulladéklerakás);

D2 Talajban történő kezelés (például folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebontása);

D3 Mélyinjektálás (például szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba vagy természetes üregekbe juttatása);

D4 Felszíni feltöltés (például folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó- vagy ülepítőtavakban);

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban);

D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat;

D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is;

D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek;

D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);

D10 Hulladékégetés szárazföldön;

D11 Hulladékégetés tengeren (európai uniós jogi aktusok és nemzetközi egyezmények alapján tiltott művelet);

D12 Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában);

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

2. melléklet a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelethez

Hasznosítási műveletek

1. A hasznosítási műveletek listája:[4]

AB
1KódMeghatározás
2R1Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
3R1aElsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat
kinyerik
4R1bOlyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
5R2Oldószerek visszanyerése, regenerálása
6R3Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet
magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó
gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
7R3aSzerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
8R3bSzerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
9R3cKomposztálás
10R3dGázosítás és pirolízis
11R4Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
12R5Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését,
valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)
13R5aSzervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása
14R5bSzervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése
15R5cA talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás
16R6Savak vagy lúgok regenerálása
17R7Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése
18R8Katalizátorok összetevőinek visszanyerése
19R9Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata
20R9aHulladékolajok anyagában történő hasznosítása
(ideértve: olajok újrafinomítása, újrahasználata)
21R9bHulladékolajok regenerálása
22R10Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös
23R11Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
24R12Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás,
tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
25R13Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol
az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

2. Az energiahatékonyság meghatározása:

2.1. A települési hulladékot feldolgozó égetőmű tevékenysége csak abban az esetben minősül R1 szerinti hasznosítási műveletnek, ha energiahatékonysága megegyezik vagy meghaladja

a) a 0,60-ot a működő és 2009. január 1-je előtt engedélyezett létesítmények esetében,

b) a 0,65-ot a 2008. december 31. után engedélyezett létesítmények esetében, a következő képlet használatával:

Energiahatékonyság = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) ahol:

Ep: éves hőenergia- vagy elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: az energia elektromos áram formájában szorozva 2,6-del és a kereskedelmi használatra előállított hőenergia szorozva 1,1-del (GJ/év)

Ef: a rendszer éves energiainputja a gőz termeléséhez hozzájáruló tüzelőanyagokból (GJ/év)

Ew: a kezelt hulladék energiatartalma éves szinten a hulladék nettófűtőértékével számítva (GJ/év)

Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef kivételével (GJ/év)

0,97: a fenékhamu és a sugárzás miatt bekövetkező energiaveszteség-faktor.

2.2. Az energiahatékonysági képlet eredményét meg kell szorozni egy éghajlati korrekciós tényezővel (climate correction factor, a továbbiakban: CCF) az alábbi módon:

a) A CCF a működő és az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban 2015. szeptember 1. előtt engedélyezett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,25, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,25/1 200) x HDD + 1,698; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

b) A CCF a 2015. szeptember 1-jét követően engedélyezett létesítmények esetében, és 2029. december 31-ét követően az 1. pontban említett létesítmények esetében:

CCF = 1, amennyiben HDD >= 3 350

CCF = 1,12, amennyiben HDD <= 2 150

CCF = - (0,12/1 200) x HDD + 1,335; amennyiben 2 150 < HDD < 3 350

Az ebből adódó CCF-értéket három tizedesjegyre kell kerekíteni.

A HDD értéke (fűtési foknap) a hulladékégető létesítmény helye szerinti átlagos éves HDD értékének a CCF kiszámítását megelőző 20 egymást követő év alapján számított átlaga.

A HDD értékének kiszámítására az Eurostat által meghatározott alábbi módszert kell alkalmazni: A HDD egyenlő (18 °C - Tm) x d-vel, amennyiben a Tm legfeljebb 15 °C (fűtési küszöb), és 0 akkor, amikor a Tm magasabb 15 °C-nál; ahol a Tm a kültéri hőmérséklet középértéke (Tmin + Tmax)/2 egy d napig tartó időszakban.

A számításokat naponta el kell végezni (d = 1), és azokat éves szinten összegezni kell.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2021.04.24.

[2] Beiktatta a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.04.24.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Megállapította a 16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 8. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.04.24.

Tartalomjegyzék