244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), d), f) és g) pontjában és 85. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2/A. §-ában a "IV. pont 1-2. alpontja, továbbá" szövegrész,

b) 2/B. §-a,

c) 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja,

d) 3. § (2) bekezdés d) pontja,

e) 3. § (3) bekezdésében az "az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti megbízás kivételével" szövegrész,

f) 6. §-a,

g) 9. § (3) és (4) bekezdése,

h) 15/A. § (2) bekezdésében a " , valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben" szövegrész,

i) 2. számú melléklet IV. pontja,

j) 4. számú melléklet III. pontja.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 35. pontja.

3. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot" szövegrész helyébe az "a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot" szöveg lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 20. § (2) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet (a továbbiakban: Intézet)" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: minisztériumot)" szöveg,

b) 36. § (2) bekezdésében az "az Intézetnek" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg,

c) 37. § (1) bekezdésében az "egységét" szövegrész helyébe az "egységét, a minisztériumot" szöveg,

d) 37. § (2) bekezdésében, valamint 37. § (4) bekezdésében az "az Intézet" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

e) 44. § (3) bekezdésében az "az Intézetet" szövegrész helyébe az "a minisztériumot" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 43. § (2) bekezdésében a "miniszter által vezetett" szöveg,

b) 44. § (2) bekezdésében az " , az Intézetnek" szöveg.

5. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "szolgáltatást engedélyező szerv" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek" szövegrész helyébe a "szolgáltatást engedélyező szervnek" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 3. mellékletének B) és C) pontjában a "terhességét" szövegrészek helyébe a "várandósságát" szöveg

lép.

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. - közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával - részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d)-f) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában."

7. Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 12. §-ának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a " , valamint az Intézetben foglalkoztatott" szövegrész helyett a "foglalkoztatott" szöveggel lép hatályba.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2016. december 2-án hatályát veszti.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

Tartalomjegyzék