116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 5-7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím, valamint a 8-14. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 78. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás összegének megállapítása érdekében beszerzi)

"c) az otthonteremtési támogatással megvásárolni kívánt, vagy az otthonteremtési támogatásból fedezni kívánt felújítás vagy bővítés révén részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő lakás, családi ház, tanya, építési telek adó- és értékbizonyítványát."

(2) A Gyer. 78. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a kérelem a Gyvt. 26/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 26/B. § (9) bekezdése szerinti, a korábban megállapított, de fel nem használt otthonteremtési támogatás összegének felhasználására irányuló, új kérelemnek minősül, a gyámhivatal az eljárás során beszerzi az ügyben korábban eljáró gyámhivataltól a döntéshez szükséges iratokat, így különösen a támogatást megállapító döntést, továbbá - a Gyvt. 26/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben - a felhasználás elfogadásáról rendelkező döntést és a visszafizetésről szóló igazolást."

(3) A Gyer. 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor a (2) bekezdésben foglaltak érdekében,

a) ha a fiatal felnőtt nem áll utógondozás alatt, a 121. §-ban foglaltaknak megfelelően, a Gyvt. 25. § (8) bekezdése szerinti időtartamra elrendeli az utógondozást és kijelöli az utógondozó intézményt, vagy

b) ha a fiatal felnőtt utógondozás alatt áll, az utógondozást a Gyvt. 25. § (8) bekezdése szerinti időtartamra meghosszabbítja, melynek során, szükség esetén a 121. §-ban foglaltaknak megfelelően új utógondozó intézményt jelöl ki."

(4) A Gyer. 78. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A gyámhivatal a (3) bekezdés szerinti intézkedésről, valamint az utógondozás megszűnésének megállapításáról és az utógondozó intézmény felmentéséről rendelkező határozatát megküldi az utógondozó intézmény székhelye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat részére."

(5) A Gyer. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A támogatás lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére abban az esetben állapítható meg, ha a bérleti jogviszony létesítése a fiatal felnőtt érdekét szolgálja. A bérleti jogviszony létesítése a fiatal felnőtt érdekét szolgálja különösen, ha a lakás, családi ház, tanya bérlésével a fiatal felnőtt lakhatása hosszabb távon megoldható, továbbá ha a bérleti díj havi összege a helyben szokásos mértéket nem haladja meg, valamint az ingatlan állapotának, méretének, komfortfokozatának és felszereltségének megfelelő."

2. § A Gyer. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"79. § (1) A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkező részében a 14. §-ban foglaltakon túl

a) jóváhagyja az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben megjelölt célt és a pénzfelhasználási tervet,

b) rendelkezik az otthonteremtési támogatás összegéről és az igénybevétel módjáról, szükség esetén az otthonteremtési támogatás Gyvt. 26. § (2) és (3) bekezdése szerinti részletekben történő kifizetéséről,

c) kötelezi a támogatást igénybe vevő fiatal felnőttet az utógondozó intézmény által kijelölt utógondozást ellátó személlyel történő együttműködésre,

d) előírja a fiatal felnőttnek, hogy a körülményeiben bekövetkezett és a pénzfelhasználási tervet is érintő lényeges változást haladéktalanul jelentse be a gyámhivatalnak,

e) megállapítja a támogatás igénybe vett összegéről történő elszámolás feltételeit és határidejét,

f) figyelmezteti a fiatal felnőttet a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel jogkövetkezményére [Gyvt. 133. § (2) bekezdés],

g) - ha az otthonteremtési támogatás a Gyvt. 25. § (5) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti célra kerül felhasználásra - rendelkezik az elidegenítési tilalom tényének feljegyzéséről,

h) - az otthonteremtési támogatás lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából történő megállapítása kivételével - figyelmezteti a fiatal felnőttet

ha) a megállapított támogatásból folyósított, de fel nem használt, továbbá a döntésben meghatározott célnak nem megfelelően felhasznált támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségére [Gyvt. 26/A. § (1) és (3) bekezdés], és

hb) az otthonteremtési támogatás iránti kérelem Gyvt. 26/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti ismételt előterjesztésének lehetőségére, ha a fiatal felnőtt a megállapított támogatást vagy annak egy részét nem használja fel, továbbá

i) ha az otthonteremtési támogatás megállapítására lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából kerül sor

ia) felhívja a hitelintézetet a programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének zárolására és a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti megtakarítási idő (a továbbiakban: megtakarítási idő) leteltét követő, a Gyvt. 26/B. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás megadására,

ib) tájékoztatja a támogatást igénybe vevő fiatal felnőttet a zárolás megtakarítási idő letelte előtti megszüntetésének feltételeiről, valamint arról, hogy a betétösszeg megtakarítási idő leteltét követő hitelintézet általi kifizetése a lakáscélú felhasználás igazolása mellett, gyámhivatali hozzájárulással történik, és

ic) figyelmezteti a fiatal felnőttet az állami támogatással és kamattal növelt betétösszeg nem a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) meghatározott lakáscélra történő felhasználása esetén alkalmazandó, a Gyvt. 26/B. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezményekre.

(2) Ha az otthonteremtési támogatás megállapítására lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából került sor, a gyámhivatal a hitelintézet Gyvt. 26/B. § (1) bekezdése szerint megküldött tájékoztatásának figyelembevételével és szükség szerint a fiatal felnőtt meghallgatása, környezettanulmány készítése, valamint hozzátartozó javára történő felhasználás esetén a fiatal felnőtt tulajdonszerzését igazoló okirat alapján hozza meg a Gyvt. 26/B. § (2) és (3) bekezdés szerinti döntését.

(3) Ha az otthonteremtési támogatás megállapítására lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából került sor, a betétösszeg megtakarítási idő leteltét követő zárolásának megszüntetését jóváhagyó határozat rendelkező részében a 14. §-ban foglaltakon túl a gyámhivatal

a) felhívja a hitelintézetet a Gyvt. 26/B. § (4) bekezdése szerinti, az Ltv.-ben meghatározott lakáscélú felhasználást igazoló irat megküldésére,

b) szükség esetén elrendeli vagy meghosszabbítja az utógondozást és kijelöli az utógondozó intézményt,

c) tájékoztatja a fiatal felnőttet, hogy a lakás-előtakarékossági programba fektetett otthonteremtési támogatással megszerzett építési telekre, lakásra, családi házra vagy tanyára a felhasználás elfogadásával egyidejűleg a gyámhivatal elidegenítési tilalom tényét jegyezteti fel, és

d) tájékoztatja a fiatal felnőttet a felhasználás elfogadásának feltételeiről és figyelmezteti a nem cél szerint felhasznált otthonteremtési támogatás visszafizetésének kötelezettségére."

3. § A Gyer. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § (1) A gyámhivatal - a (2) bekezdésben és a Gyvt. 26/B. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel - az utógondozó intézmény írásban benyújtott tájékoztatójának figyelembevételével és szükség szerint környezettanulmány elkészítését követően elbírálja a fiatal felnőttnek az otthonteremtési támogatás felhasználásáról készített elszámolását, továbbá - ha az utógondozást a Gyvt. 92. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt rendelték el - megállapítja az utógondozás megszűnését és felmenti az utógondozó intézményt.

(2) Ha az otthonteremtési támogatás felhasználásának engedélyezése kizárólag lakás, családi ház, tanya, építési telek vásárlásának céljára történt, akkor a gyámhivatal a lakás, családi ház, tanya, építési telek tulajdonjogának megszerzéséről, illetve az elidegenítési tilalom tényének feljegyzéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági döntésről történő tudomásszerzés alapján a fiatal felnőtt külön elszámolása nélkül hivatalból állapítja meg az otthonteremtési támogatás felhasználását, továbbá - ha az utógondozást a Gyvt. 92. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt rendelték el - az utógondozás megszűnését és felmenti az utógondozó intézményt."

4. § A Gyer. a következő 80/A. §-sal egészül ki:

"80/A. § (1) A gyámhivatal hozzájárulása szükséges a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás zárolásának megszüntetéséhez és a támogatás felhasználásához, illetve a zárolás hatálya alatt a szerződéssel való rendelkezéshez. A gyámhivatali hozzájárulás a megtakarítási idő letelte előtt a támogatásban részesült fiatal felnőtt kérelmére, körülményei lényeges megváltozása esetén adható meg. A zárolás megszüntetéséhez és a támogatás felhasználásához történő megtakarítási idő letelte előtti hozzájárulás megadására irányuló eljárásban a Gyvt. 26/B. § (7) és (8) bekezdését alkalmazni kell.

(2) A hitelintézet a Gyvt. 26/B. § (7) bekezdés a) pontja szerinti átutalás megtörténtéről haladéktalanul tájékoztatja a gyámhivatalt."

5. § A Gyer. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A folyósító szerv

a) a Gyvt. 26/A. § (1) és (3) bekezdése szerint, valamint

b) a Gyvt. 26/B. § (5) bekezdés b) pontja szerint

megtérített összeget köteles visszafizetni a központi költségvetésnek."

6. § A Gyer. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az utógondozás elrendeléséről szóló határozatban a gyámhivatal felhívja az utógondozás biztosítására köteles intézmény vezetőjét, hogy az utógondozás eredményéről

a) évente,

b) a gyámhivatal felhívására bármikor, és

c) az utógondozás megszűnésekor vagy megszüntetésekor

adjon tájékoztatást a gyámhivatalnak."

7. § A Gyer. 125. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utógondozói ellátásról szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"f) az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vezetőjének felhívását arra, hogy 15 napon belül tájékoztassa a gyámhivatalt az utógondozói ellátás helyében bekövetkező változásról;"

8. § A Gyer. a következő 197. §-sal egészül ki:

"197. § (1) A gyermektartásdíj megelőlegezést folyósító fővárosi és megyei kormányhivatal, mint folyósító szerv a 73. § (6) és (7) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét a 2015. december 31-én hatályos szabályok szerint a jegyző, mint adóhatóság felé teljesíti, ha a folyósítás alapját képező gyermektartásdíj megelőlegezéséről szóló határozatot 2016. január 1-jét megelőzően hozták meg.

(2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel megállapított 78. § (1) bekezdés c) pontját, (3a) bekezdését és (5) bekezdését, 79. § (1) bekezdését, 81. § (6) bekezdés a) pontját, valamint 15. számú mellékletét az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel megállapított 78. § (3) bekezdését, 121. §-át, valamint 125. § c) és f) pontját azon folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az utógondozás, illetve az utógondozói ellátás elrendelése vagy meghosszabbítása tárgyában az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még nem született döntés.

(4) Ha az otthonteremtési támogatás megállapítására lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából került sor és a lakás-előtakarékossági szerződésében szereplő megtakarítási idő 2016. május 1-jén még nem telt le, a gyámhatóság 2016. június 30-áig írásban tájékoztatja a fiatal felnőttet a támogatás elszámolásával kapcsolatos jogszabályi változásokról."

9. § (1) A Gyer.

a) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,

b) 15. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) 16. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A Gyer. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § (1) A Gyer.

a) 73. § (2) bekezdésében a "jegyzővel, mint adóhatósággal (a továbbiakban: adóhatóság)" szövegrész helyébe az "állami adóhatósággal" szöveg,

b) 73. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában az "adóhatóságot" szövegrész helyébe az "állami adóhatóságot" szöveg,

c) 78. § (2) bekezdésében az "a fiatal felnőtt utógondozójától" szövegrész helyébe az "az utógondozó intézménytől" szöveg,

d) 78. § (4) bekezdésében az "ingatlan" szövegrész helyébe a "lakás, családi ház, tanya" szöveg,

e) 121. § (1) bekezdésében a "fiatal felnőtt választása szerinti" szövegrész helyébe a "támogatás felhasználási helye szerinti" szöveg

lép.

(2) A Gyer. 83/A. § (6) bekezdésében a "bölcsődének" szövegrész helyébe a "bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti a Gyer. 125. § c) pont cd) és ch) alpontjában az "utógondozójával," szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § (1) A közalkalmazottat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben, valamint az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik."

13. § A Kjtvhr. a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január-június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik."

14. § (1) A Kjtvhr.

a) 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul,

b) 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) A Kjtvhr. 5. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

15. § (1) A Kjtvhr.

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet" szövegrész helyébe a "Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet" szöveg,

b) 7/A. § (3) bekezdésében a "nevelést nyújtó intézményben" szövegrész helyébe a "nevelést nyújtó intézményben a" szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében a "betölthető pedagógus munkakörök" szövegrész helyébe a "dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek" szöveg,

d) 2. számú melléklet IV. pontjának címében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben" szövegrész helyébe a "Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetben" szöveg,

e) 2/a. számú mellékletének címében a "Pedagógus" szövegrész helyébe az "A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus" szöveg,

f) 4. számú melléklet III. pontjának címében a "Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél" szövegrész helyébe a "Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetnél" szöveg

lép.

(2) A Kjtvhr. 18. § (3) bekezdésében az "az ágazati pótlék" szövegrész helyébe az "a szociális ágazati összevont pótlék" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti a Kjtvhr.

a) 15/B. §-a,

b) 19. §-a,

c) 6. számú melléklete.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az Szt. 4. § (1a) bekezdés 11. pont szerinti - az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a pénzforgalmi számlára befizetett - összeget."

18. § A Pr. 15. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha az egészségkárosodott személy a kérelemhez csatolta a rehabilitációs szakértői szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, azonban annak alapján az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjára alapozva az ellátásra való jogosultság nem állapítható meg, az Szt. 33. § (1b) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálatát akkor kell elvégezni, ha

a) a határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiállítása óta 12 hónap eltelt, vagy

b) a határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiállítása óta kevesebb, mint 12 hónap telt el, de a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az irat kiállítása óta rosszabbodott.

(2c) Ha a járási hivatal az aktív korúak ellátására való jogosultságot arra tekintettel utasította el, hogy az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultsági feltétel nem áll fenn, az elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12 hónapon belül benyújtott kérelem alapján az Szt. 33. § (1b) bekezdése szerinti szakkérdés vizsgálatát csak akkor kell elvégezni, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott."

19. § A Pr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A megelőző együttműködésen

a) az Flt. szerinti együttműködést - ideértve azokat az eseteket, amikor az álláskeresőként való nyilvántartás az Flt. 54. § (14a) bekezdés a) pontja szerinti képzésben, vagy az Flt. 54. § (14a) bekezdés c) pontja szerinti közfoglalkoztatásban való részvétel miatt szünetel -, és

b) a rehabilitációs hatósággal történő együttműködést

kell érteni."

20. § A Pr. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell)

"c) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségekről, arról, hogy a jogosult mikor köteles az állami foglalkoztatási szervet felkeresni, továbbá az együttműködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeiről."

21. § A Pr. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerint igazolt keresőképtelenségre tekintettel az Szt. 36. § (2a) bekezdése alapján meghosszabbított határidő a felülvizsgálati eljárás során hozott, a határidő meghosszabbításáról rendelkező határozat közlését követő napon kezdődik. Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a hatvannapos határidő lejártát követő öt napon belül az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettség teljesítését nem igazolja, a járási hivatal az aktív korúak ellátására való jogosultságot - a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő utolsó napjával - megszünteti. Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a kötelezettség teljesítését igazolja és az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak, a járási hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás továbbfolyósításáról dönt. A továbbfolyósításról hozott döntés esetén a 7. § (3) bekezdés b) pontja szerint következő felülvizsgálati időszak a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő naptól kezdődik."

22. § A Pr. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő szociális rászorultság megállapítása iránti kérelmet a 14. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, és ahhoz mellékelni kell az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot."

23. § (1) A Pr. 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(2) A Pr.

a) 2. számú melléklete a 9. melléklet,

b) 2/A. számú melléklete a 10. melléklet,

c) 3. számú melléklete a 11. melléklet,

d) 4. számú melléklete a 12. melléklet,

e) 9. számú melléklete a 13. melléklet

szerint módosul.

(3) A Pr. a 14. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

24. § A Pr.

a) 15. § (3) bekezdés d) pontjában az "állami foglalkoztatási szerv" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szerv vagy a rehabilitációs hatóság" szöveg,

b) 15. § (6) bekezdésében az "(1a)" szövegrész helyébe az "(1b)" szöveg,

c) 17. § (7) bekezdésében az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv" szöveg,

d) 17. § (9) bekezdésében a "megállapításától" szövegrész helyébe a "megállapításától vagy a szünetelés megszűnésétől" szöveg,

e) 17/B. § (2) bekezdésében a "2015. március 1-jétől" szövegrész helyébe a "2016. január 1-jétől" szöveg, valamint a "46 662" szövegrész helyébe a "47 374" szöveg,

f) 17/B. § (3) bekezdésében a "23 862" szövegrész helyébe a "24 574" szöveg,

g) 25. § (3) bekezdésében a "tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság" szövegrész helyébe a "pedagógiai szakszolgálat" szöveg,

h) 25. § (4) bekezdésében az "a népegészségügyi feladatkörében általa kijelölt" szövegrész helyébe az "az ápolási díjat megállapító szerv által népegészségügyi feladatkörben kijelölt" szöveg,

i) 5. számú melléklet I. részében a "Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság" szövegrész helyébe a "..............................megyei pedagógiai szakszolgálat" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a Pr.

a) 17. § (1) bekezdés d) pontja,

b) 59-64. §-a,

c) 66. § (1)-(3) bekezdése.

4. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

26. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) támogatási időszak: 1 naptári év. A következő támogatási időszak az előző támogatási időszak lejártakor kezdődik;"

27. § Az Szfr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázatot legkésőbb szeptember 30-áig kell kiírni."

28. § Az Szfr. 17. §-a a következő (5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5d) A 2016. június 30-án hatályos támogatási szerződések hatálya 2016. december 31-éig meghosszabbodik, a támogatási időszak 2016. december 31-éig tart."

29. § Az Szfr. 12. § (4) bekezdés c) pont ca) és cc) alpontjában, 14. § (5) bekezdés e) pontjában az "az első költségvetési évre" szövegrész helyébe az "a támogatási időszakra" szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az Szfr.

a) 16. § (1) bekezdésében az "évente egyszer," szövegrész,

b) 16. § (2)-(6) bekezdése,

c) 16/A. § (4) bekezdés a) pontja.

5. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Knyt. 1. § (2) bekezdés b)-d) pontjai szerinti ellátások és támogatások - a Knyt. 1. § (4) bekezdésének megfelelően a nem egyedi döntés alapján nyújtott támogatásokon túlmenően - a következők:]

"b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatás;"

32. § Hatályát veszti az R1. 4. § c)-e), g) és i) pontja.

6. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 13. §, a 14. § (1) bekezdése, valamint az 5. és a 6. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése, a 16. §, valamint a 7. melléklet 2016. december 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (2) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 4. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 116/2016. (VI. 6.)Korm. rendelethez

A Gyer. 3. számú melléklet A) lap I. "Személyi adatok" cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában kérem a jogerős határozat egy példányának megküldését az ellátást biztosító intézmény részére:

Gyermek neveA gyermekétkeztetést
biztosító intézmény teljes neve
A gyermekétkeztetést
biztosító intézmény címe
(irányítószám, településnév,
utca, házszám)
A gyermek az intézményi
étkeztetést igénybe veszi
(a megfelelő válasz
aláhúzással jelölendő)
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

Megjegyzés:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja, c) pontja és (2) bekezdés a) pontja]."

2. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"15. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez
[A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
25. § (6) bekezdése]
1. Az igénylő személyi adatai
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...............................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
Lakóhely: □□□□ irányítószám ................................................................................................................................ település
.............................................................................utca/út/tér.................házszám.............épület/lépcsőház............emelet, ajtó
Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ................................................................................................................... település
..............................................................................utca/út/tér.................házszám.............épület/lépcsőház...........emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell
feltüntetni.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):□□□-□□□-□□□
Állampolgársága: ..................................................................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült
jogállású.)
Értesítési cím: ......................................................................................................................................................................
(Ha a fentiektől különbözik.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................................................................
E-mail (nem kötelező megadni): ...........................................................................................................................................
2. Nevelésbe vétel megszűnésével kapcsolatos adatok
A nevelésbe vétel megszűnését megállapító gyámhivatal neve:
..............................................................................................................................................................................
Amennyiben rendelkezésre áll:
a nevelésbe vétel megszűnését megállapító határozat
száma: ..................................................................................................................................................................
kelte: ....................................................................................................................................................................
jogerős: ................................................................................................................................................................
3. Az utógondozással kapcsolatos adatok és nyilatkozat
3.1. A kérelem benyújtásakor utógondozás vagy utógondozói ellátás alatt állok:
igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen:
- az utógondozást, utógondozói ellátást elrendelő gyámhivatal megnevezése:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- a kijelölt utógondozó intézmény megnevezése:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.2. Együttműködési nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy az otthonteremtési támogatás felhasználása során együttműködök a kijelölt utógondozó
intézménnyel.
4. Az otthonteremtési támogatással kapcsolatos nyilatkozatok
4.1. Az otthonteremtési támogatást a Gyvt. 25. § (5) bekezdésében meghatározottak közül részben vagy
egészben az alábbi célra kívánom - Magyarország területén - felhasználni:
a) építési telek vásárlása,
b) lakás, családi ház, tanya vásárlása,
c) lakás, családi ház, tanya építése,
d) lakás, családi ház, tanya tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítása, bővítése,
e) részben vagy egészben a tulajdonomat képező vagy tulajdonomba kerülő lakás, családi ház, tanya
lakhatóvá tétele,
f) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése,
g) lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetése,
h) önkormányzati bérlakás felújítása,
i) államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvétel,
j) otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése,
k) bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás.
(A megfelelő választ jelölje aláhúzással!)
4.2. A jelen kérelem benyújtását megelőzően otthonteremtési támogatásban részesültem:
igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
Amennyiben igen:
- az otthonteremtési támogatást megállapító gyámhivatal megnevezése:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4.3. A 4.1. i) pont szerinti támogatási célra (államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való
részvétel) benyújtott kérelem esetén:
Nyilatkozom, hogy legalább a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvényben (Ltv.)
meghatározott, az állami támogatásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges ideig részt veszek
a lakás-előtakarékossági programban.
4.4. Tudomásul veszem, hogy otthonteremtési támogatás iránti kérelmem csak a formanyomtatvány
mellékleteként becsatolt pénzfelhasználási tervvel együttesen bírálható el.
4.5. Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal 5 évi időtartamra elidegenítési tilalom tényét jegyezteti fel az állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba az otthonteremtési támogatással megszerzett lakásra, családi házra,
tanyára és építési telekre, valamint az otthonteremtési támogatásból felújított, a tulajdonomban vagy
részben a tulajdonomban lévő lakásra, családi házra és tanyára.
4.6. Tudomásul veszem, hogy kérelmemre, körülményeim lényeges változása esetén a gyámhivatal az általa
feljegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt hozzájárulhat az államilag támogatott
lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének az általam
a 4.1. pontban megjelölt célra való felhasználásához. A gyámhivatal a 4.5. pontban meghatározott
elidegenítési tilalom tényét feljegyezteti a korábbi - az otthonteremtési támogatás felhasználásával
a tulajdonomba került - ingatlan felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az előzőleg előírt
elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig.
4.7. Tudomásul veszem, hogy a Gyvt. 133. §-ában meghatározottak szerint az otthonteremtési támogatás
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a pénzbeli ellátás megtérítésére vagyok kötelezhető.
4.8. Tudomásul veszem, hogy az otthonteremtési támogatás folyósított, de felhasználásra nem kerülő, valamint
folyósított, de a döntésben meghatározott támogatási céltól eltérően felhasznált összege tekintetében
visszafizetési kötelezettség terhel.
Kelt: ...............................................,............ év .......................... hó ......... nap
………………………………………
a kérelem benyújtójának olvasható,
kézzel írt aláírása
Mellékletek:
1. Kötelezően csatolandó: Pénzfelhasználási terv [a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint].
2. Csatolandó, ha rendelkezésre áll: Adásvételi szerződés, bérleti szerződés."

"

3. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"16. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány
az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez
1. Fiatal felnőtt neve: ...............................................................................................................................................
Fiatal felnőtt születési helye és ideje, anyja neve: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Igénybe vehető otthonteremtési támogatás összege: ............................................................... Ft
3. Tervezett felhasználás részletezése:
3.1. Ingatlan (építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya) ............ tulajdoni részarányú
vásárlása: ............................................................... Ft.
3.2. Életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya építése ............................. időtartamra (hónapokban
meghatározva): ............................................................... Ft.
3.3. Tulajdonban lévő vagy tulajdonba kerülő lakás/családi ház/tanya lakhatóvá tétele, fűtés korszerűsítése:
............................................................... Ft.
3.4. Tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó lakás/családi ház/tanya felújítása, bővítése ................. időtartamra
(hónapokban meghatározva): ................................................................. Ft.
3.5. Lakás/családi ház/tanya bérleti díjának kifizetése .............................. időtartamra (hónapokban meghatározva):
............................................................... Ft.
3.6. Önkormányzati bérlakás felújítása ............................ időtartamra (hónapokban meghatározva):
............................................................... Ft.
3.7. Bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése: ....................................................................... Ft.
3.8. Államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban való részvétel ................ időtartamra (hónapokban
meghatározva): ............................................................... Ft.
3.9. Otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése: ..................................................... Ft.
3.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó
bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás vagy belépési hozzájárulás:
............................................................... Ft.
3.11. Járulékos költségek (támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig):
a) visszterhes vagyonátruházási illeték: ............................................................... Ft,
b) eljárási illeték: ............................................................... Ft,
c) hitelbírálati díj: ............................................................... Ft,
d) közjegyzői díj: ............................................................... Ft,
e) ügyvédi munkadíj és költség: ............................................................... Ft,
f) egyéb költség megnevezése: ............................................................... Ft.
4. A támogatás tervezett felhasználásának részletezése (szakipari munkákat is tartalmazó felhasználás esetén
a rendelkezésre álló árajánlat csatolásával)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. A megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi források felsorolása:
5.1. Igénybe vehető otthonteremtési támogatás összege: ............................................................... Ft.
5.2. Igénybe vehető egyéb források:
a) pályázat: .............................................................. Ft,
b) önkormányzati támogatás: ............................................................... Ft,
c) munkaadói támogatás: ............................................................... Ft,
d) előtakarékosság: ............................................................... Ft,
e) önerő: ............................................................... Ft,
f) támogatás és egyéb forrás összesen: ............................................................... Ft.
Dátum: .......................................................................
P. H.
………………………………………
utógondozó intézmény vezetője
………………………………………
kérelmező
Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Adásvételi szerződés
2. Bérleti szerződés
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tájékoztató a bentlakásos
intézmény részéről a fizetendő hozzájárulás mértékéről
4. Hitelintézet tájékoztatója
5. Költségvetés, árajánlat, kivitelezési terv"

"

4. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A Gyer. 3. számú melléklet B) lap 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYÉRE, SZOLGÁLTATÓJÁRA, NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek (nagykorúvá vált gyermek) neveA bölcsődei ellátást nyújtó intézmény,
szolgáltató, nevelési-oktatási, felsőoktatási
intézmény teljes neve, ahol a gyermek
bölcsődei, óvodai ellátásban részesül vagy
a tanuló, hallgató tanul
Az intézmény címe (irányítószám,
településnév, utca, házszám)

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap I. "Személyi adatok" cím 4. pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló, hallgató ténylegesen jár.]"

5. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A Kjtvhr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 15-17. sorral egészül ki:

(Fizetési
fokozatok
Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJ)
"
1556,00%56,50%57,50%58,00%58,50%63,50%66,00%71,00%73,50%86,00%
1656,00%56,50%57,50%58,00%58,50%63,50%66,00%71,00%73,50%86,00%
1756,00%56,50%57,50%58,00%58,50%63,50%66,00%71,00%73,50%86,00%
"

6. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A kiegészítő pótlék összege (Ft)

SorszámKözalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő
Fizetési osztály
ABCDEFGHIJ
1.0-1 év között4 74036 19035 69043 04630 04615 046
2.1-2 év között4 74036 19035 69043 04630 04615 046
3.2-3 év között4 74036 19035 69043 04630 04615 046
4.3-4 év között4 34035 79032 84536 17123 2565 376
5.4-5 év között7 47137 31934 37445 24832 33314 453
6.5-6 év között7 4713731934 37445 24832 33314 453
7.6-7 év között7 07135 07429 21238 37323 7682 465
8.7-8 év között7 07135 07429 21238 37323 7682 465
9.8-9 év között2 30210 20238 55832 69547 45032 84511 543
10.9-10 év között1 9029 80233 58327 53340 57523 215
11.10-11 év között1 9029 80233 58327 53340 57523 215
12.11-12 év között1 9029 80233 58327 53340 57523 215
13.12-13 év között4 63312 53334 82128 58342 77721 242
14.13-14 év között4 63312 53334 82128 58342 77721 242
15.14-15 év között4 63312 53334 82128 58342 77721 242
16.15-16 év között4 23312 13329 84623 42134 60710 192
17.16-17 év között7 36415 26436 05929 63443 68519 270
18.17-18 év között7 36415 26436 05929 63443 68519 270
19.18-19 év között6 96414 86431 08424 47233 5728 220
20.19-20 év között6 96414 86431 08424 47233 5728 220
21.20-21 év között2 2502 05010 09517 99537 29830 68544 46519 112
22.21-22 év között1 8501 6509 69517 59531 71323 93534 3528 062
23.22-23 év között1 8501 6509 69517 59531 71323 93534 3528 062
24.23-24 év között1 8501 6509 69517 59531 71323 93534 3528 062
25.24-25 év között2 0873 8913 69112 73920 63932 34122 12937 85612 758
26.25-26 év között2 0873 8913 69112 73920 63932 34122 12937 85612 758
27.26-27 év között2 0873 8913 69112 73920 63932 34122 12937 85612 758
28.27-28 év között1 6873 4913 29112 33920 23924 6211379127 7433 838
29.28-29 év között3 7887 4597 25916 72224 62231 66320 83341 35917 454
30.29-30 év között3 7887 4597 25916 72224 62231 66320 83341 35917 454
31.30-31 év között3 3887 0596 85916 32224 22223 94312 49532 5428 534
32.31-32 év között3 3887 0596 85916 32224 22223 94312 49532 5428 534
33.32-33 év között5 75011 02610 82621 01828 91830 98519 53746 15822 150
34.33-34 év között5 35010 62610 42620 6182851823 26511 20037 34013 230
35.34-35 év között5 35010 62610 42620 61828 51823 26511 20037 34013 230
36.35-36 év között5 35010 62610 42620 6182851823 26511 20037 34013 230
37.36-37 év között7 31314 49814 29824 91529 54725 48612 80442 13916 506
38.37-38 év között7 31314 49814 29824 91529 54725 48612 80442 13916 506
39.38-39 év között7 31314 49814 29824 91529 54725 48612 80442 13916 506
40.39-40 év között6 91314 09813 89824 51529 14717 7664 46633 3216 166
41.40-41 év között9 27518 37118 17129 21130 72927 70714 40745 12117 966
42.41-42 év között9 2751837118 17129 21130 72927 70714 40745 12117 966
43.42-43 év között9 2751837118 17129 21130 72927 70714 40745 12117 966
44.43-44 év között9 2751837118 17129 21130 72927 70714 40745 12117 966
45.44-45 év között11 63822 64322 44333 90835 42537 64924 34956 92229 767
46.45-46 év között11 63822 64322 44333 90835 42537 64924 34956 92229 767
47.46-47 év között11 63822 64322 44333 90835 42537 64924 34956 92229 767
48.47-48 év között11 63822 64322 44333 90835 42537 64924 34956 92229 767
49.48 év felett14 00026 91626 71638 60440 12247 59034 29068 72241 56712 111

"

7. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

SorszámKözalkalmazotti
jogviszonyban töltött
idő
Fizetési osztály
ABCDEFGHIJ
1.0-1 év között6 0006 1006 3006 40011 24043 69043 69052 04639 54627 046
2.1-2 év között6 0006 1006 3006 40011 24043 69043 69052 04639 54627 046
3.2-3 év között6 0006 1006 3006 40011 24043 69043 69052 04639 54627 046
4.3-4 év között6 4006 5006 7006 80011 24043 69041 24545 57133 15617 776
5.4-5 év között6 4006 5006 7006 80014 37145 21942 77454 64842 23326 853
6.5-6 év között6 4006 5006 7006 80014 37145 21942 77454 64842 23326 853
7.6-7 év között6 8006 9007 1007 20014 37143 37438 01248 17334 06815 265
8.7-8 év között6 8006 9007 1007 20014 37143 37438 01248 17334 06815 265
9.8-9 év között6 8006 9007 1009 50217 50246 85841 49557 25043 14524 343
10.9-10 év között7 2007 3007 5009 50217 50242 28336 73350 77533 91513 200
11.10-11 év között7 2007 3007 5009 50217 50242 28336 73350 77533 91513 200
12.11-12 év között7 2007 3007 5009 50217 50242 28336 73350 77533 91513 200
13.12-13 év között7 6007 7007 90012 63320 63343 92138 18353 37732 34213 600
14.13-14 év között7 6007 7007 90012 63320 63343 92138 18353 37732 34213 600
15.14-15 év között7 6007 7007 90012 63320 63343 92138 18353 37732 34213 600
16.15-16 év között8 0008 1008 30012 63320 63339 34633 42145 60721 69214 000
17.16-17 év között8 0008 1008 30015 76423 76445 55939 63454 68530 77014 000
18.17-18 év között8 0008 1008 30015 76423 76445 55939 63454 68530 77014 000
19.18-19 év között8 4008 5008 70015 76423 76440 98434 87244 97220 12014 400
20.19-20 év között8 4008 5008 70015 76423 76440 98434 87244 97220 12014 400
21.20-21 év között8 40010 75010 75018 89526 89547 19841 08555 86531 01214 400
22.21-22 év között8 80010 75010 75018 89526 89542 01334 73546 15220 36214 800
23.22-23 év között8 80010 75010 75018 89526 89542 01334 73546 15220 36214 800
24.23-24 év között8 80010 75010 75018 89526 89542 01334 73546 15220 36214 800
25.24-25 év között11 28813 19113 19122 33930 33943 04133 32950 05625 45815 200
26.25-26 év között11 28813 19113 19122 33930 33943 04133 32950 05625 45815 200
27.26-27 év között11 28813 19113 19122 33930 33943 04133 32950 05625 45815 200
28.27-28 év között11 28813 19113 19122 33930 33935 72125 39140 34316 93815 600
29.28-29 év között13 38817 15917 15926 72234 72242 76332 43353 95930 55415 600
30.29-30 év között13 38817 15917 15926 72234 72242 76332 43353 95930 55415 600
31.30-31 év között13 38817 15917 15926 72234 72235 44324 49545 54222 03416 000
32.31-32 év között13 38817 15917 15926 72234 72235 44324 49545 54222 03416 000
33.32-33 év között15 75021 12621 12631 41839 41842 48531 53759 15835 65016 000
34.33-34 év között15 75021 12621 12631 41839 41835 16523 60050 74027 13016 400
35.34-35 év között15 75021 12621 12631 41839 41835 16523 60050 74027 13016 400
36.35-36 év között15 75021 12621 12631 41839 41835 16523 60050 74027 13016 400
37.36-37 év között18 11325 39825 39836 11540 84737 78625 60455 93930 80616 800
38.37-38 év között18 11325 39825 39836 11540 84737 78625 60455 93930 80616 800
39.38-39 év között18 11325 39825 39836 11540 84737 78625 60455 93930 80616 800
40.39-40 év között18 11325 39825 39836 11540 84730 46617 66647 52120 86617 200
41.40-41 év között20 47529 67129 67140 81142 42940 40727 60759 32132 66617 200
42.41-42 év között20 47529 67129 67140 81142 42940 40727 60759 32132 66617 200
43.42-43 év között20 47529 67129 67140 81142 42940 40727 60759 32132 66617 200
44.43-44 év között20 47529 67129 67140 81142 42940 40727 60759 32132 66617 200
45.44-45 év között22 83833 94333 94345 50847 12550 34937 54971 12244 46717 200
46.45-46 év között22 83833 94333 94345 50847 12550 34937 54971 12244 46717 200
47.46-47 év között22 83833 94333 94345 50847 12550 34937 54971 12244 46717 200
48.47-48 év között22 83833 94333 94345 50847 12550 34937 54971 12244 46717 200
49.48 év felett25 20038 21638 21650 20451 82260 29047 49082 92256 26729 311

"

8. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: .......................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ................................................................................................................................................város/község
..................................................................................út/utca ....................hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ........................... ,
- a szerzés ideje: ................év.
Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni
értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ................................................................................................................................................. város/község
....................................................................................út/utca ....................hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ........................... ,
- a szerzés ideje: ................év.
Becsült forgalmi érték:*..........................................Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni
értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése......................................................(pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ................................................................................................................................................. város/község
.....................................................................................út/utca ....................hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ........................... ,
- a szerzés ideje: ................év.
Becsült forgalmi érték:* ..........................................Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni
értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: .......................................................................................................
- címe: ................................................................................................................................................ város/község
................................................................................................... út/utca .................... hsz., (pontos cím hiányában:
...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni
értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ......................................................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ........................................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................ (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
III. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ...........................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ................................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .....................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................
pénzforgalmi számla száma: ......................................................................................
pénzforgalmi számlán kezelt összeg .........................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság
a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt
összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak
a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
………………………………………
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha
a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye
szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni."

"

9. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 2. számú melléklete a következő 1.5. alponttal egészül ki:

"1.5. Más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló esetleges eljárás státusza:

1.5.1. □ a jelen, az időskorúak járadékának megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás is folyamatban van;

1.5.2. □ a jelen, az időskorúak járadékának megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban."

2. A Pr. 2. számú melléklet 3.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tudomásul veszem, hogy]

"3.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, valamint a más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás indítását 8 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak."

3. A Pr. 2. számú melléklet 4.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.1. "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni."

4. A Pr. 2. számú melléklet 4.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor."

5. Hatályát veszti a Pr. 2. számú melléklet

a) 4.2.7.5. alpontjában az "a rendszeres szociális segély," szövegrész,

b) 4.2.8. alpontjában az "a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által" szövegrész.

10. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 2/A. számú melléklete a következő 1.3. alponttal egészül ki:

"1.3. Más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló esetleges eljárás státusza:

1.3.1. □ az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítására irányuló adatlap benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás is folyamatban van;

1.3.2. □ az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapítására irányuló adatlap benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban."

2. A Pr. 2/A. számú melléklet 3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.4. Tudomásul veszem, hogy a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, illetve a más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás indítását 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni az eljáró hatóságnak."

3. A Pr. 2/A. számú melléklet 4.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.2. "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni."

4. A Pr. 2/A. számú melléklet 4.2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2.5. Nem minősül jövedelemnek, így jövedelemként nem kell feltüntetni a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor."

5. Hatályát veszti a Pr. 2/A. számú melléklet 4.2.8.5. alpontjában az "a rendszeres szociális segély," szövegrész.

11. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 3. számú melléklet 3.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kérjük, hogy]

"3.1.2. jelölje aláhúzással, ha

a) rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt csatolta,

b) vakok személyi járadékában részesül, és csatolta a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolását annak folyósításáról, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül."

2. A Pr. 3. számú melléklet 3.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.1.3. Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, azonban a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal erre vonatkozó igazolását nem csatolta, kérjük, adja meg az ellátást folyósító hatóság megnevezését és címét:

...........................................................................

..........................................................................."

3. A Pr. 3. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kérjük, hogy]

"3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta

a) annak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött;

b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetéséről hozott határozatot vagy az ellátást korábban folyósító szerv igazolását;

c) annak a rehabilitációs hatóságnak az igazolását, amellyel a kérelem benyújtása előtt együttműködött."

4. A Pr. 3. számú melléklet 3.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4. Amennyiben Ön

a) a 3.2.2. pont a) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnak a megnevezését és címét, amely Önnek ellátást folyósított, vagy amellyel Ön együttműködött:

...........................................................................

...........................................................................

b) a 3.2.2. pont b) alpontjában foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg a korábbi szociális ellátást megszüntető szerv megnevezését és címét:

...........................................................................

...........................................................................

c) a 3.2.2. pont c) alpontjában foglalt igazolást nem csatolta, kérjük, adja meg annak a rehabilitációs hatóságnak a megnevezését és címét, amellyel Ön együttműködött:

...........................................................................

..........................................................................."

5. A Pr. 3. számú melléklete a következő 3.4. alponttal egészül ki:

"3.4. Más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló esetleges eljárás státusza:

3.4.1. □ az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló jelen kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás is folyamatban van;

3.4.2. □ az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló jelen kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban."

6. A Pr. 3. számú melléklet 4.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül, valamint a más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás indítását 8 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak."

7. A Pr. 3. számú melléklet 5.2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.1. "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni."

8. A Pr. 3. számú melléklet 5.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.4. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor."

9. A Pr. 3. számú melléklet 5.3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez]

"5.3.2.2. az 5.3.1. pont b) alpontjában meghatározott esetben

a) mellékelni kell a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolását arról, hogy a vak személy vakok személyi járadékában részesül, vagy

b) meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét."

10. Hatályát veszti a Pr. 3. számú melléklet

a) 4.3.7. alpontja,

b) 5.2.8.5. alpontjában az "a rendszeres szociális segély," szöveg.

12. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 4. számú melléklet 1.2.3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kijelentem, hogy]

"1.2.3.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.3.3.1. □ részesülök és annak havi összege: ..................... ,

1.2.3.3.2. □ nem részesülök, de részemre más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban,

1.2.3.3.3. □ nem részesülök és részemre más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás nincs folyamatban;"

2. A Pr. 4. számú melléklet 1.2.6. alpontjában a "szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "hatóságnak" szöveg lép.

13. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 9. számú melléklet 5.2.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.7. "Jövedelem": a személyi jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni."

2. A Pr. 9. számú melléklet 5.2.7.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2.7.6. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül továbbá jövedelemnek a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, valamint az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor."

3. Hatályát veszti a Pr. 9. számú melléklet 5.2.8.5. alpontjában az "a rendszeres szociális segély," szövegrész.

14. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele
céljából
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmezőre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve:
1.1.2. Születési neve:
1.1.3. Anyja neve:
1.1.4. Születési hely, év, hó, nap:
1.1.5. Lakóhelye:
1.1.6. Tartózkodási helye:
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni):
1.2. A kérelmező családi körülménye:
1.2.1. □ egyedül élő
1.2.2. □ nem egyedül élő.
1.3. A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok:
1.3.1. A kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók száma:.........fő.
ABCD
Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)
Családi kapcsolat
megnevezése
Születési helye, év, hónap, napMegjegyzés*
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
- a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
- életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
2. Jövedelmi adatok
ABCD
A jövedelem típusaKérelmezőHázas-, élettárs
havi jövedelme (Ft)
Gyermekek
2.1.Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás
2.2.Keresőtevékenységből származó jövedelem
2.3.Egyéb jövedelem
2.4.Összes jövedelem
3. Nyilatkozatok
3.1. Az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultság igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány átvételére
vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelő választ!):
3.1.1. □ A hatósági bizonyítvány kézbesítését postai úton: ..................................................................................................
címre kérem.
3.1.2. □ A hatósági bizonyítványt ........................................................................................................................................
fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál személyesen veszem át.
3.2. Kijelentem, hogy
3.2.1. * életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.2.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
3.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Kelt:................................................
………………………………………
kérelmező aláírása
………………………………………
kérelmező házastársának/élettársának
aláírása
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
4.1. A jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmének
vizsgálata.
4.2. Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
4.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
4.4. Közeli hozzátartozónak számít:
4.4.1. a házastárs, az élettárs;
4.4.2. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a testvér, amennyiben megfelel a gyermekként
a családba tartozás alábbi feltételeinek;
4.4.3. az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
4.4.3.1. húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
4.4.3.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
4.4.3.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
4.4.3.4. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
4.4.3.5. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi
állapotra vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását
a kérelmező nem igazolja, úgy a hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt megkeresi.
4.5. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve
az Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint az Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
4.5.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál
a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell
feltüntetni.
4.5.2. Elismert költségnek minősül az Szjatv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
4.5.3. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
4.5.4. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel
40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több
a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított
támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén
94%-ának megfelelő összeggel.
4.5.5. Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között
4.5.5.1. a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési
támogatást, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot,
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági
támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren kívüli
keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást;
4.5.5.2. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, aszemélyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevételt, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon részét,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó
saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló
ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül(t) sor, valamint az elengedett tartozást,
illetve a megszűnt kötelezettséget, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését
veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
4.5.6. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
4.5.7. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és
a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.
4.5.8. A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap alatt kapott összeget, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg
egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4.5.9. Jövedelem típusai:
4.5.9.1. "Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként" kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi
nyugdíjat, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, a mezőgazdasági járadékot, a korhatár
előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti
bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a bányászok
egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot,
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait.
4.5.9.2. "Keresőtevékenységből származó jövedelemnek" minősül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésből származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó
jövedelem).
4.5.9.3. "Egyéb jövedelmek" között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozást segítő
ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy
az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem
tüntethetők fel.
4.5.10. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez
mellékelni szükséges."

"

Tartalomjegyzék