246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés c), g)-i), k), l), n)-q), t), u) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (1)-(3) bekezdésében az "a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "a 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet",

b) 29. § b) pontjában az "a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek" szövegrész helyébe az "a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek"

szöveg lép.

2. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § Az R1. 4. § (4) bekezdésében az "A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (Közösségi Kódex)" szövegrész helyébe az "A 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben" szöveg lép.

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a következő 60-61. ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)

"60. a 139/2014/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján előírt mentesség megadásáról határozatot hoz, és erről tájékoztatja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget és a közlekedésért felelős minisztert, valamint az 5. cikk (2) bekezdésnek megfelelően jár el,

61. a 139/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vadon élő állatok és a légijárművek közötti ütközésekre vonatkozó nemzeti nyilvántartási és bejelentési eljárást dolgoz ki és működtet."

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az R2. 4. § d) pontja.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. §, a 6. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendelet,

b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. mellékletében foglalt táblázata a következő M-M7 sorral egészül ki:

(SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege
forintban
A bírság fizetésére
kötelezett)
"MA menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre
vonatkozó rendelkezések
M1Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék
kereskedelmi forgalmazása
300 000forgalmazó
M2Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása300 000forgalmazó
M3Menetíró szerelőműhely engedély nélküli
működtetése
1 000 000menetíró
szerelőműhely
üzemeltetője
M4Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli
végzése
300 000a tevékenységet
végző személy
M5Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési
hatóság részére történő bejelentés nélkül
300 000a menetíró
szerelőműhely
üzemeltetője
M6Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné
vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének
elmulasztása
300 000a tevékenységet
végző személy
M7Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy
menetíró készülékbe történő beépítése
300 000a menetíró
szerelőműhely
üzemeltetője"

Tartalomjegyzék