249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f) pontjában,

a 3. § (5) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2. és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Operaház) korszerűsítésének keretében

a) az Operaház épületének korszerűsítésére irányuló, a Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben az Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon,

b) az Üzemház épületének korszerűsítésére irányuló, a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon,

c) a Budapest VI. kerület 29083/0/A/79 helyrajzi számú, természetben a Hajós utca 13-15. szám alatti ingatlanon, valamint

d) a Budapest VI. kerület 29229/0/A/7 helyrajzi számú, természetben a Révay utca 22. szám alatti ingatlanon

megvalósuló beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Operaház műszaki, gépészeti korszerűsítésének és homlokzati felújításának megvalósításához, az átadásához és a működés megkezdéséhez szükségesek.

1/A. §[1] (1)[2] A Kormány az 1. melléklet 6. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2)[3]

2. §[4] A Kormány az 1. § szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)[5]

(2)[6]

(3) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

(4) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(5) Az 1. § szerinti beruházással összefüggésben

a) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(6) Az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §[7] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelethez

Az 1. §-ban foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. építésfelügyeleti hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,[8]

9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

10. hírközlési hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. azok az 1-13. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének, működésének megkezdéséhez közvetlenül szükségesek,

15. az 1-14. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.19.

[2] Módosította a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 270. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 270. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 126. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.12.23.

[5] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 270. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 270. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Beiktatta a 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2016.11.19.

[8] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 114. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék