274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján Magyarország területén - a 2. §-ban foglalt kivétellel - tilos a Rendelet I. mellékletében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátása, valamint azoknak lakossági személyek általi birtoklása, behozatala, felhasználása, függetlenül a lakossági személyek állampolgárságától.

2. §[2] A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére bocsátása esetén az 1. § szerinti korlátozások a lakossági személyek általi behozatalra vonatkozó korlátozás kivételével nem alkalmazhatóak.

3. § (1)[3] A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak az a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő (a továbbiakban: gazdasági szereplő) bocsáthatja Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e tevékenységét annak megkezdését megelőzően a kereskedelmi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: kereskedelmi hatóság) mint a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóság részére bejelenti.

(2) A bejelentésnek - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - a következőket kell tartalmaznia:

a) a gazdasági szereplő neve, címe, cégjegyzékszáma;

b) a gazdasági szereplő által a lakossági személyek rendelkezésére bocsátandó korlátozott robbanóanyag-prekurzor vagy az azt tartalmazó keverék (termék) megnevezése, a koncentráció szintjével együtt;

c) a működési engedéllyel rendelkező olyan üzlet címe, ahol korlátozott robbanóanyag-prekurzort mint üzletköteles terméket a gazdasági szereplő értékesít.

4. § (1) A gazdasági szereplő a Rendelet 8. cikke szerint nyilvántartást vezet, ha a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzort Magyarországon lakossági személy rendelkezésére bocsátja.

(2)[4] A gazdasági szereplő a nyilvántartást a Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy a Rendelet 8. cikke szerinti "hivatalos azonosító okmányon" a lakossági személy személyazonosítására szolgáló okmányát, magyar állampolgár lakossági személy esetén a magyar személyazonosító igazolványt, kártyaformátumú vezetői engedélyt vagy a magyar útlevelet kell érteni.

4/A. §[5] (1) A gazdasági szereplő a korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a magánszemély a korlátozott robbanóanyag-prekurzort kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas

a)[6]

b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,

c)[7]

5. § Ha egy másik európai uniós tagállam a lakossági személyek számára engedély beszerzését írja elő Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a rendelkezésre bocsátásához, e tagállam állampolgára részére történő rendelkezésre bocsátást megelőzően a gazdasági szereplő köteles meggyőződni az e lakossági személy részére a másik tagállam által kiadott engedély meglétéről.

5/A. §[8] A gazdasági szereplő a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolja.

6. §[9] (1) A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó keverékekkel vagy termékekkel kapcsolatos gyanús tranzakció, jelentős hiány és lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget a gazdasági szereplő a gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont felé, a gyanú, a jelentős hiány vagy a lopás észlelését követően, késedelem nélkül, legkésőbb az észlelést követő 24 órán belül teljesíti.

(2) A gazdasági szereplő az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségének teljesítése mellett gyanús tranzakcióra utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja.

7. § (1)[10] A gazdasági szereplő e rendeletben meghatározott kötelezettségeinek betartását a kereskedelmi hatóság ellenőrizheti. Az ellenőrzés során a gazdasági szereplő köteles az ellenőrző hatóságokkal együttműködni.

(2) A kereskedelmi hatóság annak a gazdasági szereplőnek, amely[11]

a)[12] megsérti a gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a tranzakciók nyilvántartására, a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyanús tranzakciók, jelentős hiány vagy lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;

b) megsérti a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyeknek történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos szabályokat, három évre;

c) az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten megszegi, három évre

megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.

(3)[13] A gazdasági szereplő köteles 5 évig megőrizni az egyes kötelezettségeinek teljesítéséhez - különösen a jelentéstételi kötelezettsége teljesítéséhez - kapcsolódóan rendelkezésére álló dokumentumokat és azokat az ellenőrző hatóságok részére bemutatni.

(4)[14] A (2) bekezdés szerinti esetben a kereskedelmi hatóság értesíti a gazdasági szereplő (2) bekezdés szerinti határozattal érintett tevékenysége végzésének helye szerint illetékes jegyzőt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3)-(4) és (6)-(7) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének, 11. cikkének, valamint 16. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2018.12.29.

[2] Megállapította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[5] Beiktatta a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[6] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-a. Hatálytalan 2020.03.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § e) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[8] Beiktatta a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[9] Megállapította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[10] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Megállapította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.12.29.

[13] Módosította a 298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2018.12.29.

[14] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 325. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.