298/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletnek, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletnek a robbanóanyag-prekurzorok visszaélésszerű felhasználásának megelőzését célzó azonnali lépésekről szóló 2017. október 18-i 2017/1936 (EU) bizottsági ajánlásra tekintettel történő módosításáról

A Kormány

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)

"n) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként fogadja a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplőnek a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó bejelentését,"

2. § A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Ez a rendelet

a) a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 6. § (3) bekezdés n) pontja a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

3. § Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletnek

a) az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 18. §-a,

b) a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 275/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel megállapított 18. §-a.

2. A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorok Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére bocsátása esetén az 1. § szerinti korlátozások a lakossági személyek általi behozatalra vonatkozó korlátozás kivételével nem alkalmazhatóak."

5. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gazdasági szereplő a nyilvántartást a Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti tartalommal vezeti azzal, hogy a Rendelet 8. cikke szerinti "hivatalos azonosító okmányon" a lakossági személy személyazonosítására szolgáló okmányát, magyar állampolgár lakossági személy esetén a magyar személyazonosító igazolványt, kártyaformátumú vezetői engedélyt vagy a magyar útlevelet kell érteni."

6. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A gazdasági szereplő a korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a magánszemély a korlátozott robbanóanyag-prekurzort kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas

a) az egyéni vállalkozói igazolvány,

b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,

c) az őstermelői igazolvány."

7. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A gazdasági szereplő a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolja."

8. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó keverékekkel vagy termékekkel kapcsolatos gyanús tranzakció, jelentős hiány és lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget a gazdasági szereplő a gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont felé, a gyanú, a jelentős hiány vagy a lopás észlelését követően, késedelem nélkül, legkésőbb az észlelést követő 24 órán belül teljesíti.

(2) A gazdasági szereplő az (1) bekezdés szerinti jelentési kötelezettségének teljesítése mellett gyanús tranzakcióra utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja."

9. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kereskedelmi hatóság annak a gazdasági szereplőnek, amely)

"a) megsérti a gazdasági szereplők bejelentési kötelezettségére, a tranzakciók nyilvántartására, a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok címkézésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyanús tranzakciók, jelentős hiány vagy lopás jelentésére vonatkozó kötelezettséget, egy évre;"

(megtilthatja a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.)

10. § A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "A 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész helyébe az "A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "3 évig" szövegrész helyébe az "5 évig" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2013. január 15-i 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék