394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés c), i) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

1. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 295/2012. Kr.) 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a hitelesítő szervezet akkreditált státuszát az akkreditáló szerv a Natv. 9. §-a alapján felfüggeszti, illetve a Natv. 10. §-a alapján visszavonja, az akkreditált státusz felfüggesztésének, illetve visszavonásának tényéről az akkreditáló szerv 15 napon belül tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a klímavédelemért felelős hatóságot."

2. § A 295/2012. Kr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Más tagállamban akkreditált hitelesítő szervezet Magyarországon hitelesítési tevékenységet akkor folytathat, ha

a) szerepel a más tagállamban akkreditált hitelesítői névjegyzékben és

b) az akkreditált státusz elismerése iránti kérelem a Natv. vhr. 17. § (2) bekezdése alapján a magyarországi akkreditáló szervnél benyújtásra és elfogadásra került.

(1a) Ha az akkreditáló szerv részére más tagállam akkreditáló szerve bejelenti, hogy egy általa akkreditált hitelesítő szervezet Magyarországon hitelesítési tevékenységet kíván végezni, az akkreditáló szerv erről tájékoztatja a klímavédelemért felelős hatóságot és a minisztert.

(1b) Ha a hitelesítő szervezetet akkreditáló tagállam az akkreditáló szervet értesíti vagy más módon az akkreditáló szerv tudomására jut, hogy a más tagállamban akkreditált hitelesítő szervezet akkreditálását felfüggesztették vagy visszavonták, az akkreditáló szerv erről haladéktalanul értesíti a klímavédelemért felelős hatóságot és a minisztert.

(1c) Ha az akkreditáló szerv részére a más tagállam akkreditáló szerve bejelenti, hogy egy általa akkreditált hitelesítő szervezet tevékenységi körei bővültek, illetve szűkültek, az akkreditáló szerv erről a tényről értesíti a klímavédelemért felelős hatóságot és a minisztert."

3. § A 295/2012. Kr. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a következőket tartalmazza:]

"e) a Magyarországon hitelesítést végző hitelesítő személyek neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe és annak igazolása, hogy a személy szerepel a más tagállamban akkreditált hitelesítői szervezetnél mint hitelesítő szakértő."

4. § (1) A 295/2012. Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 295/2012. Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § A 295/2012. Kr.

a) 5. § (1) bekezdés e) pontjában az "EU ESTS" szövegrész helyébe az "EU ETS" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a "mellékletében" szövegrész helyébe a "mellékletében és a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natv. vhr.) 13. §-ában" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében a "negyedik" szövegrész helyébe az "ötödik" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § (7) bekezdés a), b) és c) pontjában a "nyilvántartásba vett" szövegrész helyébe az "akkreditált hitelesítői névjegyzékben szereplő," szöveg,

e) 8. § (2) bekezdésében a "bejelentés" szövegrész helyébe a "kérelem" szöveg,

f) 9. § (6) bekezdésében a "bekezdés" szövegrész helyébe a "bekezdés a)-c) pontjai" szöveg, a "környezetvédelmi hatóságot" szövegrész helyébe a "klímavédelemért felelős hatóságot, valamint a minisztert" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 295/2012. Kr. 6. § (3) bekezdése.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

7. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ügkr. vhr.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hatóság a kibocsátási engedélyt a környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozat alapján adja ki, ha megállapítja, hogy az üzemeltető megfelel az Ügkr. tv.-ben foglalt feltételeknek. A kibocsátási engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg. A hatóság a kibocsátási engedély másolatát megküldi a miniszter részére."

8. § (1) Az Ügkr. vhr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzemeltető köteles a 3. melléklet b)-f) és m) pontjában - ideértve a normál üzemmódban, azaz folyamatos üzemeltetésben bekövetkező változást is - foglalt adatok megváltozását a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg

a) a változást követő 15 napon belül,

b) ha a változás a már kiadott környezethasználat feltételeit megállapító határozat tartalmát is érinti, a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

a hatóság részére bejelenteni."

(2) Az Ügkr. vhr. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az üzemeltető köteles

a) a 3. melléklet i) pontjában, valamint a j) pont jb)-jc), je)-jg) alpontjában foglalt, az engedélyezett kibocsátási kategóriában, valamint a jóváhagyott nyomonkövetési tervben rögzített adatok tervezett megváltozását megelőzően legalább 45 nappal, a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg;

b) a 3. melléklet j) pont ja) alpontjában foglalt kibocsátási források (kibocsátást eredményező berendezések, eljárások) változását a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg

ba) a változást megelőzően legalább 45 nappal,

bb) ha a változás a már kiadott környezethasználat feltételeit megállapító határozat tartalmát is érinti, a változás nyomán kiadott környezethasználat feltételeit megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül,

a hatóság részére bejelenteni."

9. § Az Ügkr. vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3)-(5) bekezdésben foglalt bejelentés és kérelem alapján a hatóság intézkedik a már kiadott kibocsátási engedély módosítása iránt, amely eredményeként ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki és a korábbi engedélyt egyidejűleg visszavonja. A hatóság a módosított kibocsátási engedély másolatát megküldi a miniszter részére."

10. § (1) Az Ügkr. vhr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem kell benyújtani az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot

a) annak a létesítménynek, amely az összes hőjét exportálja egy vagy több, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó létesítmény számára, valamint

b) az Ügkr. tv. 17. § (1) bekezdésében foglalt létesítménynek."

(2) Az Ügkr. vhr. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A miniszter az (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti kötelezettség teljesítésének ellenőrzését a hatósággal együttműködve végzi. A hatóság az ellenőrzés keretében készült jegyzőkönyvek másolatát a miniszter részére megküldi."

(3) Az Ügkr. vhr. 3. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A hatóság az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzésén túlmenően a miniszterrel együttműködve hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a térítésmentes kibocsátási egység kiosztás alapjául szolgáló adatok megfelelőségét is.

(13) A hatóság a miniszter részére hozzáférést biztosít az 1. § (2) bekezdés, a 4. § (2) és (6) bekezdése szerinti önálló elektronikus rendszer információihoz."

11. § Az Ügkr. vhr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A létesítmény az (1) bekezdés g) pontja szerinti leállását követő 30 napon belül köteles a működés leállásának a tényét bejelenteni a miniszternek és a hatóságnak. Az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a miniszter a térítésmentes kiosztás végrehajtását a létesítmény újraindításának igazolásáig végzéssel felfüggesztheti."

12. § (1) Az Ügkr. vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Beolvadás legalább két létesítmény egy létesítménnyé történő egyesülése a (6) bekezdésben foglalt feltételek együttes teljesülése esetében. Létesítmény beolvadása a beolvadó létesítmény 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bezárásának és a beolvadással érintett másik létesítmény kapacitása bővítésének minősül, ekkor a beolvadó létesítmény kibocsátási engedélyét vissza kell vonni. A beolvadással összefüggésben a kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása és a kérelem elbírálása az (5)-(11) bekezdésében meghatározott minősített eljárásban történik."

(2) Az Ügkr. vhr. 12/A. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) és a (3) bekezdés szerinti minősített eljárás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén alkalmazandó:]

"b) a beolvadásban vagy kiválásban részt vevő létesítmények kibocsátási engedélye jogerősen módosításra - a beolvadó létesítmény kibocsátási engedélye jogerősen visszavonásra - került, és azok a változást követő állapotot tartalmazzák, valamint"

(3) Az Ügkr. vhr. 12/A. §-a a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az e § szerinti adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez a miniszter jogosult önálló elektronikus rendszert létrehozni. Erről a tényről a miniszter az önálló elektronikus rendszer üzembehelyezését követő 15 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőket.

(13) A miniszter a (8) bekezdés szerinti kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzését a hatósággal együttműködve végzi. A hatóság az ellenőrzés keretében készült jegyzőkönyvek másolatát a miniszter részére megküldi.

(14) A hatóság a minisztert tájékoztatja, ha tudomására jut, hogy a kötelezett a (8) bekezdés szerinti kötelezettséget nem teljesítette. A hatóság a (8) bekezdés szerinti kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzésén túlmenően a miniszterrel együttműködve hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a térítésmentesen kiosztásra kerülő kibocsátási egységek alapjául szolgáló adatok megfelelőségét is."

13. § Az Ügkr. vhr. 20. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A hatóság a miniszter részére minden év május 31-ig elküldi azon létesítmények listáját, amelyek április 30-ig nem tettek eleget a visszaadásra irányuló kötelezettségüknek.

(8) A hatóság az (1), (3), (4) és (6) bekezdésekben és az Ügkr. tv.-ben szabályozott bírságok megfizetéséről szóló határozat másolatát tájékoztatásul továbbítja a miniszter részére, és a kiszabott bírság megfizetésének tényéről tájékoztatja a minisztert."

14. § Az Ügkr. vhr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A (2)-(5) bekezdésben meghatározott eljárásrend követendő

a) bezárás,

b) jelentős kapacitáscsökkentés,

c) részleges működésbeszüntetés,

d) kiválás,

e) beolvadás

bejelentésének elmulasztása vagy téves adatszolgáltatás esetén, ha a mulasztás a létesítmény üzemeltetője számára olyan kibocsátási egységek jóváírását eredményezi az adott létesítményhez rendelt üzemeltetői számlán, amelyekre egyébként az üzemeltető már nem lett volna jogosult.

(2) A miniszter határozatban kötelezi az üzemeltetőt

a) a határozat kézhezvételétől számított 45 napos határidő tűzésével a mulasztás okáról való nyilatkozattételre és ezzel egyidejűleg a benyújtani elmulasztott adatok benyújtására, valamint

b) a bejelentés elmulasztása miatt az üzemeltető részére jogosulatlanul jóváírt többlet térítésmentes kibocsátási egységnek a hatóság (5) bekezdés szerinti határozatát követő visszautalására.

(3) A miniszter az üzemeltetői nyilatkozat és a benyújtott adatok kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot

a) a mulasztás tényéről,

b) az üzemeltetővel szemben megindított kötelező eljárás tényéről,

c) a határozat tartalmáról és annak üzemeltető általi átvételét igazoló adatról,

d) az üzemeltetői nyilatkozat beérkezésének időpontjáról és annak tartalmáról.

(4) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg benyújtja a vonatkozó nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát az Európai Bizottságnak.

(5) Ha az üzemeltető a teljesítésre előírt határidőn belül a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a miniszter a határidő eredménytelen elteltét követően a 20. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megfizetésére kötelezi.

(6) A (3) bekezdés szerinti miniszteri tájékoztatás és módosítási javaslat Európai Bizottság általi jóváhagyását követően a hatóság - a miniszter tájékoztatását követően - az üzemeltetőt határozatban kötelezi

a) a határozat kézhezvételétől számított 30 napos teljesítési határidő megjelölésével az üzemeltetői számlán jogosulatlanul jóváírt kibocsátási egységmennyiség visszautalására, amennyiben annak az üzemeltető még nem tett eleget,

b) a visszautalás napjáig napi 20 000-től 100 000 forintig terjedő bírság megfizetésére, továbbá

c) a (2) bekezdés szerinti kötelezettség határidőben történő teljesítésének elmulasztásáért a 20. § (1) bekezdése alapján meghatározott bírságtétel megfizetésére.

(7) A hatóság a miniszteri döntés alapján indított eljárásról és annak eredményéről a minisztert az eljárást lezáró döntés megküldésével értesíti."

15. § Az Ügkr. vhr. 21/A. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a hatóság - az egyes létesítmények vonatkozásában - az ÜHG-egység jóváírásának időpontjában bármely olyan tény, információ birtokában van, amely a térítésmentesen kiosztható ÜHG-egységmennyiségek csökkentéséhez vezethet, akkor haladéktalanul felfüggeszti a vonatkozó ÜHG-egységek kiosztását és erről 15 napon belül tájékoztatja a minisztert.

(5) A miniszter a hatóság tájékoztatása alapján felülvizsgálja az egyes évekre térítésmentes kiosztás szerint meghatározott ÜHG-egységek mennyiségeit.

(6) Ha a miniszter megállapítja, hogy a jóváhagyott nemzeti kiosztási táblában lévő kvótamennyiségek

a) a valóságnak megfelelnek, akkor a miniszter határozatban felhívja a hatóságot a kiosztás végrehajtására;

b) módosítása szükséges, a miniszter benyújtja az Európai Bizottság részére a nemzeti kiosztási tábla módosítására vonatkozó javaslatát, és annak jóváhagyását követően határozatban hívja fel a hatóságot a kiosztás végrehajtására."

16. § Az Ügkr. vhr. 21/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatóság a határidő lejártát követő 8 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a számlavezetési díj megfizetésére kötelező határozatot hoz."

17. § Az Ügkr. vhr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § Az Ügkr. vhr.

a) 12. § (1) bekezdés c) pontjában az "engedélyt vagy határozatot" szövegrész helyébe a "határozatban foglalt tevékenységet" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "miniszterhez kell benyújtani." szövegrész helyébe a "miniszterhez és tájékoztatásul a hatósághoz kell benyújtani. A hatóság a bezárttá minősítés ügyében a kérelem elbírálását követően jár el." szöveg,

c) 2. melléklet táblázat alatti 2. Megjegyzések pontjának 2.3. alpontjában az "egy telephelyen" szövegrész helyébe az "egy létesítményen belül" szöveg,

d) 3. melléklet j) pont jh) alpontjában a "rendszer" szövegrész helyébe a "tevékenység" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti az Ügkr. vhr.

a) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 2. § (3) bekezdés a) pontjában, 2. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében és bb) alpontjában, 12. § (5) bekezdésében, 1. melléklet A. pont A.3.2. alpontjában az "engedély vagy" szövegrész,

b) 2. § (11) bekezdése,

c) 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "engedélyt vagy" szövegrész,

d) 21/B. § (2) bekezdése, valamint a

e) 21/B. § (3) és (4) bekezdésében az "és a késedelmi pótlék" szövegrész.

3. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

21. § (1) Ez a rendelet az 1. alcím tekintetében a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló, 2012. június 21-i 600/2012/EU bizottsági rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet a 2. alcím tekintetében a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelethez

A hitelesítői akkreditáció szakterületei

ABC
1Tevékenységcsoport
száma
Szakterület neve és számaAkkreditálási alkalmazási kör
21aEnergetikaTüzelőanyagok olyan létesítményekben történő elégetése, amelyekben csak az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről
szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott, kereskedelemben forgalmazott szabványos
tüzelőanyagokat használnak vagy olyan A vagy B kategóriájú létesítményekben, ahol földgázt használnak.
31bEnergetikaTüzelőanyagok létesítményekben történő elégetése, korlátozások nélkül
42Ásványolaj finomításaÁsványolaj finomítása
53Koksz, fémek előállításaa) Koksz előállítása
b) Fémérc (beleértve a szulfidércet is) pörkölése vagy szinterelése, ideértve a pelletezést is
c) Nyersvas vagy acél gyártása (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is
64a) Vasfémek előállítása és feldolgozása (beleértve a vasötvözeteket is)
b) Másodlagos alumínium előállítása
c) Vasfémek előállítása és feldolgozása, beleértve a vasötvözetek előállítását is
75Elsődleges alumínium előállítása (CO2- és PFC-kibocsátás)
86Cement, üveg, kerámia
stb. gyártása
a) Cementklinker előállítása
b) Mész előállítása, valamint dolomit és magnezit kalcinálása
c) Üveg gyártása, beleértve az üvegszálgyártást is
d) Kerámiatermékek égetéses előállítása
e) Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása
f) Gipszszárítás vagy kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek előállítása
97Papírgyártása) Faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok gyártása
b) Papír vagy karton gyártása
108Vegyipari tevékenységeka) Ipari korom előállítása
b) Ammónia előállítása
c) Ömlesztett szerves vegyszerek előállítása krakkolással, reformálással, részleges vagy teljes oxidálással vagy hasonló
eljárásokkal
d) Hidrogén (H2) és szintetikus gáz előállítása reformálással vagy részleges oxidálással
e) Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3) előállítása
119
9
a) Salétromsav előállítása (CO2- és N2O-kibocsátás)
b) Adipinsav előállítása (CO2- és N2O-kibocsátás)
c) Glioxál és glioxilsav előállítása (CO2- és N2O-kibocsátás)
d) Kaprolaktám előállítása
1210CO2-elkülönítés és
-szállítás
a) Üvegházhatású gázoknak szállítás és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján engedélyezett tárolóhelyen
történő geológiai tárolás céljából való elkülönítése olyan létesítményekben, amelyekre az üvegházhatású gázok
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló
törvény hatálya kiterjed
b) Üvegházhatású gázoknak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján engedélyezett tárolóhelyen történő
geológiai tárolás céljából való csővezetékek révén történő szállítása
1311CO2 geológiai tárolásÜvegházhatású gázoknak a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján engedélyezett tárolóhelyen történő
geológiai tárolása
1412LégiközlekedésLégiközlekedési tevékenységek (kibocsátás- és tonnakilométer-adatok)
1598EgyébA 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke szerinti egyéb tevékenységek
1699EgyébA 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének megfelelően az irányelv I. mellékletében
meghatározottakon túlmenően a tagállam által az EU ETS hatálya alá vont egyéb tevékenységek, amelyeket
az akkreditálási okiratban kell részletesen meghatározni

"

2. melléklet a 394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelethez

1. A 295/2012. Kr. 2. mellékletének I. fejezete a következő I.4. alponttal egészül ki:

"I.4. Az 1. mellékletben található 98-as tevékenységi csoport esetén a hitelesítőnek az alábbi feltételek mindegyikének meg kell felelnie:

a) Az 1. melléklet 1-9 és 12 tevékenységi csoportok valamennyi, a 600/2012/EU bizottsági rendelet 35-39. cikkén alapuló kompetenciájával rendelkezik.

b) Bemutatja a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló 2011. április 27-i 2011/278/EK európai bizottsági határozat teljes mélységű ismeretét az akkreditáló szerv számára, beleértve a kibocsátási egységek 2012 utáni harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó módszertani segédletek ismeretét is.

c) Bemutatja a létesítményre vonatkozó teljes mélységű ismeretét az akkreditáló szerv számára, beleértve annak tervezett normál üzemelését, karbantartását, az általános termelési ciklusait, a bemenetek emisszióintenzitását és az érintett ágazatbeli jellemző kapacitáskihasználást a szektorspecifikus információkkal összehasonlítva.

d) Szükség esetén képes az alkalmazott energia vagy üvegházhatású gáz hatékonysági és csökkentési műszaki technológiák nemzetközi viszonylatban vett helyzetének megítélésére."

2. A 295/2012. Kr. 2. mellékletének II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Szakirányú felsőfokú végzettség

II.1. Kötelező felsőfokú végzettség EU ETS hitelesítő szakértő esetén:

II.1.1. Energetika területén:

a) energetikai mérnök vagy szakmérnök;

b) gépészmérnök vagy -szakmérnök (folyamattervező szak, géptervező szak, gépipari technológia szak, termelési rendszer szak, vegyipari és élelmiszer-ipari gépész szak, matematikusmérnök szak, járműgépész szak, gépesítési szak, gépgyártás-technológiai szak, vegyipari gépész szak; gépészeti rendszertechnika szak, gépipari automatizálási szak, épületgépészeti szak, autógépész szak, vasútgépész szak, járműgyártási szak, hajógépész szak, építőgépész szak, gyárszerelő szak, műanyag alkalmazástechnikai szak, üzemgépészeti szak, szilikát- és vegyipari szak);

c) villamos mérnök vagy szakmérnök (híradástechnikai szak, erősáramú szak, műszer- és irányítástechnikai szak, mikroelektronikai és technológiai szak, mikroelektronikai alkatrész- és készüléktechnológia szak, műszeripari és automatizálási szak, híradásipari szak, villamosenergetika szak, villamos gépek és készülékek szak, erősáramú automatika szak, számítástechnikai eszközök szak, épületvillamosítási szak, vezetékes távközléstechnikai szak, vezeték nélküli távközléstechnikai szak, közlekedési automatika szak, mérés és automatizálási szak);

d) vegyészmérnök vagy szakmérnök (szerves és biológiai vegyipari szak, vegyipari szervező szak, nehézvegyipari szak, szervező vegyészmérnöki szak, vegyipari műszer- és méréstechnikai szak, agrárkémiai szak, szerves és biológiai vegyipari üzemmérnöki szak, vegyipari szervező üzemmérnöki szak, szervező vegyész üzemmérnöki szak).

II.1.2. Analitika területén:

a) vegyész;

b) vegyészmérnök; (szerves és biológiai vegyipari szak, vegyipari szervező szak, nehézvegyipari szak, szervező vegyészmérnöki szak, vegyipari műszer- és méréstechnikai szak, agrárkémiai szak, szerves és biológiai vegyipari üzemmérnöki szak, vegyipari szervező üzemmérnöki szak, szervező vegyész üzemmérnöki szak);

c) műszeres analitikai mérnök.

II.1.3. Ipari eljárástechnológia területen:

a) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplő valamennyi tevékenységre nézve:

aa) vegyészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök); (szerves és biológiai vegyipari szak, vegyipari szervező szak, nehézvegyipari szak, szervező vegyészmérnöki szak, vegyipari műszer- és méréstechnikai szak, agrárkémiai szak, szerves és biológiai vegyipari üzemmérnöki szak, vegyipari szervező üzemmérnöki szak, szervező vegyész üzemmérnöki szak);

ab) vegyipari gépészmérnök vagy szakmérnök (mérnök és üzemmérnök);

ac) vegyész;

ad) anyagmérnök vagy szakmérnök;

ae) környezetmérnök és -szakmérnök, környezetvédelmi mérnök és -szakmérnök levegőtisztaság-védelmi szakterületen;

b) az Ükt. 1. számú mellékletében szereplő egyes tevékenységekre nézve:

ba) ásványolaj-feldolgozás: olaj- és gázipari mérnök; (fluidumbányászati szak, kőolaj- és földgázipari szak);

bb) kokszolás: kohómérnök; (metallurgus szak, fémalakító szak, metallurgiai szak, alakítástechnológiai szak);

bc) fémércek pörkölése és zsugorítása: kohómérnök; (metallurgus szak, fémalakító szak, metallurgiai szak, alakítástechnológiai szak);

bd) vas- és acéltermelés: kohómérnök; (metallurgus szak, fémalakító szak, metallurgiai szak, alakítástechnológiai szak);

be) ásványanyagipar: kohómérnök; (metallurgus szak, fémalakító szak, metallurgiai szak, alakítástechnológiai szak).

II.1.4. Légiközlekedési területen:

a) közlekedésmérnök, légiközlekedési szakirány;

b) gépészmérnök, légiközlekedési szakterületen;

c) energetikai mérnök;

d) PPL(A) (Private Pilot License) magánpilóta;

e) CPL (Commercial Pilot License) kereskedelmi pilóta.

II.2. Kötelező felsőfokú végzettség vezető hitelesítő szakértő esetén:

II.2.1. Minőségbiztosítási területen:

a) minőségbiztosítási vagy minőségmenedzsment mérnök, vagy szakmérnök;

b) műszaki menedzser vagy műszaki képzési területen és a gazdaságtudományok képzési területen szerzett minőségbiztosítási tárgyú szakirányú továbbképzések;

c) gazdaságmérnök, ideértve a mérnök-közgazdász másoddiplomát is;

d) MBA (Master of Business Administration).

II.2.2. Kockázatkezelési területen:

a) aktuárius (biztosítási matematikus);

b) közgazdász, pénzügyi szakirány.

II.2.3. Audit területen:

a) könyvvizsgáló;

b) közgazdász, számviteli szakirány;

c) közgazdász, pénzügyi szakirány."

3. melléklet a 394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az Ügkr. vhr. 2. melléklet táblázat alatti 2. Megjegyzések pontjának 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.5. Ha egy létesítmény tevékenységre vonatkozó kapacitása meghaladja az 1. mellékletben meghatározott küszöbértéket, a veszélyes és a települési hulladék égetését végző egységeken kívül valamennyi, a létesítmény részét képező tüzelőanyagégetést folytató egységet szerepeltetni kell az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben"

Tartalomjegyzék