45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja.

2. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) 2. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában földhasználó: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a továbbiakban: Fétv.) előírása alapján földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek, vagy amelynek a földhasználata]

"f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,

g) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen"

(alapul.)

3. § A Fönyr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Fétv. 94. § (1) bekezdés d) pontja szerinti használat jogcímeként a következő jogcímek jegyezhetők be a nyilvántartásba:

a) tulajdonjogon alapuló földhasználat esetében (ideértve a tulajdonosi joggyakorláson alapuló földhasználatot is):

aa) tulajdonosi földhasználat (ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van),

ab) tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),

ac) tulajdonosi földhasználat sorsolás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),

b) haszonélvezeti jogon alapuló földhasználat,

c) vagyonkezelői jogon alapuló földhasználat,

d) szívességi földhasználat,

e) haszonbérlet,

f) a Fétv. 65. §-a szerinti alhaszonbérlet (a továbbiakban: alhaszonbérlet),

g) felesbérlet,

h) részesművelés,

i) rekreációs célú földhasználat,

j) kényszerhasznosítás,

k) szociális földprogram,

l) közfoglalkoztatási program,

m) közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen alapuló földhasznosítás,

n) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen alapuló földhasznosítás."

4. § A Fönyr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás (a továbbiakban: eljárás) a Fétv.-ben előírt bejelentéssel indul, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetet. A bejelentést az eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni.

(2) Ha a járási hivatal önálló eljárás keretében a föld kényszerhasznosításba adásáról jogerősen határozott, a föld kényszerhasznosításának elvégzésére kijelölt földművesnek vagy mezőgazdasági termelőszervezetnek (a továbbiakban együtt: kényszerhasznosító) a határozaton alapuló földhasználatát a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.

(3) A kérelemre induló eljárás megindításához az adatlap, és az ahhoz csatolt, a Fétv. 95. § (3) bekezdésében meghatározott okiratok benyújtásán túl, a 6/A-6/D. §-ban és a 6/F. és 6/G. §-ban meghatározott okiratokat is csatolni kell, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(4) Az adatlaphoz nem kell csatolni a (3) bekezdésben meghatározott okiratokat, ha a bejelentő földhasználó a Fétv. 95. § (2) bekezdése szerinti jogosult, és a föld használatának a bejelentése az 5. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontja, vagy az 5. § (1a) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti jogcímeken alapul, feltéve, hogy a bejelentőnek e jogcímeken fennálló jogosultságát az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza és az adatlapon bejelentett földhasználat a teljes földrészleten vagy annak az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészletén áll fenn. Ez esetben a járási hivatal a fennálló jogosultságot az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.

(5) A föld használatát az adatlap, illetve az adatlap és az ahhoz csatolt okirat alapján kell nyilvántartásba venni a 9/A. §-ban meghatározott eltéréssel."

5. § A Fönyr. a következő 6/A-6/G. §-sal egészül ki:

"6/A. § Ha a bejelentő földhasználó a Fétv. 95. § (2) bekezdése szerinti jogosult, és a föld használatának a bejelentése az 5. § (1a) bekezdés a) pont aa) alpontja, vagy az 5. § (1a) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti jogcímeken alapul, azonban e jogcímeken fennálló jogosultsága az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül létrejött, és e jogosultságát az ingatlan-nyilvántartás még nem tartalmazza,

a) az adatlaphoz csatolni kell e jogok ingatlan-nyilvántartáson kívüli keletkezését igazoló érvényes okirat eredeti példányát vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát, vagy

b) a jogszabály alapján létrejött jogosultság esetében a bejelentésben meg kell jelölni a jogszabályt.

6/B. § (1) Ha a föld használatának a bejelentése hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, és harmadik személynek előhaszonbérleti joga áll fenn, a Fétv. 95. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során az adatlaphoz - az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Előkr.) szerint - a jegyző részére megküldött, és a jegyző által a haszonbérbeadó részére visszaküldött haszonbérleti szerződés két eredeti példányát vagy azoknak a közjegyző által hitelesített másolatát kell csatolni azzal, hogy a szerződés egyik példányának a Földforgalmi tv. és az Előkr. szerint kifüggesztett szerződésnek kell lennie.

(2) Ha a föld használatának a bejelentése hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, és harmadik személynek előhaszonbérleti joga áll fenn, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adatlaphoz csatolni kell az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatainak és az Előkr. szerinti iratjegyzéknek a jegyző által a haszonbérbeadó részére megküldött eredeti példányait vagy azoknak a jegyző által hitelesített másolatait is.

(3) Ha az osztatlan közös tulajdonban álló föld használatának a bejelentése olyan hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti szerződésen alapul, amelyet a felek a Fétv. 74. § (4) bekezdése szerint kötöttek meg, az adatlaphoz az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell az Előkr. szerinti kifüggesztett közzétételi közleménynek a jegyző által a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó részére megküldött eredeti példányát vagy annak a közjegyző által hitelesített másolatát is.

6/C. § A 2. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben a jegyzőnek az adatlaphoz csatolnia kell a földprogram megvalósítását igazoló okiratokat.

6/D. § (1) Ha a bejelentő gazdálkodó szervezet - kivéve a (3) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a cégnyilvántartásban nyilvántartott céget -, az adatlaphoz csatolni kell

a) a keletkezést tanúsító, illetve konstituáló bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, törvényszék) által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint kiállított, 30 napnál nem régebbi közjegyzői tanúsítványt és

b) az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet nem csatolja az (1) bekezdés a) pontja szerinti iratokat, a járási hivatal megkereséssel fordul az adatot nyilvántartó szervhez.

(3) Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a járási hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

6/E. § Ha a 6/C. § vagy a 6/D. § (1) bekezdése szerinti iratok valamelyike a járási hivatalhoz már korábbi ügyben benyújtásra került, vagy a cégnyilvántartásban nyilvántartott cégre vonatkozó adatokat a járási hivatal a 6/D. § (3) bekezdése alapján korábban már beszerezte, az újabb bejelentés során elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra, beszerzésre és arra utalni, hogy a járási hivatalnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg.

6/F. § (1) Ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van, és a bejelentő által benyújtott adatlap, illetve az ahhoz csatolt okiratok szerint a föld használata nem a teljes földrészleten vagy nem a földrészletnek az ingatlannyilvántartási térképen azonosítható alrészletén áll fenn, az adatlaphoz csatolni kell a (2) bekezdésben meghatározott térképi kimutatást.

(2) A térképi kimutatást az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott - 30 napnál nem régebbi - hiteles szemle másolaton kell elkészíteni, amely a használt terület egyértelmű beazonosíthatóságát szolgálja. A térképi kimutatáson a használattal érintett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezkedését egyértelmű jelzéssel, az adatlapnak, illetve a benyújtott okiratnak megfelelően, azzal azonosítható módon kell megjelölni. A térképi kimutatást a földhasználónak és a használatba adónak is alá kell írni.

6/G. § (1) Ha földrészlet közös tulajdonban áll, és a Fétv. 72. §-a szerinti harmadik személy földhasználati szerződés alapján kéri a használat nyilvántartásba-vételét, az adatlaphoz csatolni kell a Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat is, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetet.

(2) Ha a Fétv. 95. § (3) bekezdés c) pontja szerinti iratok valamelyike az adott földrészlet használatának a nyilvántartásba vételével összefüggő korábbi ügyben más földhasználó által a járási hivatalhoz benyújtásra került, a bejelentés során elegendő - az iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy a járási hivatalnál lévő okiratokban szereplő adatok a bejelentés időpontjáig nem változtak meg."

6. § A Fönyr. 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet akkor is, ha]

"a) az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött, de azon nem szerepel a hatóság jóváhagyó záradéka;"

7. § A Fönyr. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Ha a földhasználati szerződésben a felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját megelőző időpontban állapították meg, ez esetben a szerződésre a nyilvánvaló érvénytelenség esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv az előhaszonbérletre jogosulttal hagyja jóvá, és ezáltal a szerződés a jóváhagyás napján válik hatályossá, a nyilvántartásba a használat kezdő időpontjaként a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának napját kell bejegyezni, ha a felek a szerződésben a használat kezdő időpontjaként ennél korábbi időpontot jelöltek meg."

8. § (1) A Fönyr. 14. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja alapján a járási hivatal akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]

"e) a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt, vagy

f) a bejegyzett használat olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre."

(2) A Fönyr. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a nyilvántartásba bejegyzett szívességi földhasználat a Fétv. 68. § (2) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, a földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz csatolni kell a közeli hozzátartozói viszony megszűnését igazoló okiratot."

9. § A Fönyr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/A. § (1) A járási hivatal az alhaszonbérleti szerződés alapján történő földhasználat bejegyzésével egyidejűleg a haszonbérlő földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre az alhaszonbérleti szerződés alapján más földhasználó alhaszonbérlet jogcímén a földhasználatát bejelentette.

(2) Az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat megszűnése esetén - feltéve, hogy a törlés időpontjában a haszonbérleti jogviszony még fennáll -, az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát a haszonbérlő földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza a járási hivatal."

10. § A Fönyr. a következő 14/B. §-sal egészül ki:

"14/B. § (1) A járási hivatal a kényszerhasznosító földhasználatának bejegyzésével egyidejűleg a földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre a föld kényszerhasznosításának elrendeléséről szóló jogerős határozat alapján a kényszerhasznosító földhasználatát nyilvántartásba vette.

(2) A kényszerhasznosítás megszűnését követően új földhasználat nyilvántartásba vételére a 6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

11. § A Fönyr. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § A járási hivatal a törlés átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a nyilvántartásból törölt földhasználóval, illetve a használatba adóval, valamint a 14/A. §-ban és 14/B. §-ban meghatározott esetben az alhaszonbérlővel, illetve a kényszerhasznosítóval."

12. § A Fönyr. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A. § A földhasználati nyilvántartási eljárásban a belföldi jogsegély, valamint az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak) is intézhető ügykörök kivételével az elektronikus kapcsolattartás kizárt."

13. § (1) A Fönyr. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott földhasználati lap másolatot a járási hivatal, illetve az integrált ügyfélszolgálat (kormányablak) szolgáltatja."

(2) A Fönyr. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott földhasználati lap másolatot kizárólag a járási hivatal szolgáltathatja."

14. § A Fönyr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A papír alapú földhasználati lap másolat a földhasználati nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatkozóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja. A papír alapú földhasználati lap másolatot a következő szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal kell ellátni: "A másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja"

(2) Papír alapú földhasználati lap másolat kérelemre, illetve a 19/A. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek megkeresésére szolgáltatható. A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet a földügyért felelős miniszter által rendszeresített, az általa vezetett minisztérium, valamint a földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem adattartalmát a 2. számú melléklet határozza meg."

15. § A Fönyr. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § (1) E rendeletnek az egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.4.) megállapított

a) 5. § (1a) bekezdését,

b) 9. § (3) bekezdés a) és c) pontját,

c) 9/A. §-át,

d) 14. § (2) bekezdés f) pontját,

e) 14/A. §-át,

f) 15/A. §-át

az Mr.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek az Mr.4. által megállapított

a) 6. §-át,

b) 6/A-6/G. §-át,

c) 14. § (5) bekezdését,

d) 14/B. §-át

az Mr.4. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

16. § A Fönyr.

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "haszonélvezeti jogon" szövegrész helyébe a "haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog)",

b) 2. § (1a) bekezdésében a "céljából kijelölt földön" szövegrész helyébe a "céljából, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5/A. §-ában meghatározott földön",

c) 9. § (3) bekezdés c) pontjában a "szerződés értelmezhetetlen" szövegrész helyébe a "szerződés vagy a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodás értelmezhetetlen",

d) 9. § (3) bekezdés e) pont ec) alpontjában az "az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló jogszabályban meghatározott, a jegyző" szövegrész helyébe az "az Előkr.-ben meghatározott, a jegyző",

e) 13. § (4) bekezdésében

ea) a "8. § szerinti" szövegrész helyébe a "6/F. § szerinti",

eb) a "8. §-ban" szövegrész helyébe a "6/F. §-ban",

f) 1. számú melléklet I. pont 1.1. alpontjában, 3. számú melléklet I. pont 1.1. alpontjában, valamint 4. számú melléklet I. pont 1.1. alpontjában a "természetes személy kérelmező" szövegrész helyébe a "természetes személy bejelentő",

g) 1. számú melléklet I. pont 1.2. alpontjában, 3. számú melléklet I. pont 1.2. alpontjában, valamint 4. számú melléklet I. pont 1.2. alpontjában a "gazdálkodó szervezet kérelmező" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet bejelentő",

h) 4. számú melléklet I. pont 4. alpontjában a "földhasználó" szövegrészek helyébe a "kérelmező" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a Fönyr.

a) 8. §-a,

b) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a "vagy" szövegrész.

3. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bokr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A biztonsági okmány védelmi elemekkel (vízjellel, pelyhezőkkel és vegyi védelemmel) ellátott, zöld színű papírlap, amely a jobb oldalán hosszanti irányban 10 mm széles irizáló nyomatot tartalmaz, amelyen a "földátruházási biztonsági okmány" felirat látható. A nyomat olyan nyomdatechnikai eljárással készül, amely a felirat másolását kizárja. A biztonsági okmány tartalmazza ezen felül a következő feliratot nyomtatott formában: "Kizárólag földtulajdont érintő jogügylet írásba foglalására használható"

(2) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) felelős a biztonsági okmányok beszerzéséért, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, a fővárosban a XI. Kerületi Hivatal és a XIV. Kerületi Hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal) részére történő elosztásáért, szállításáért."

19. § A Bokr. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § (1) A 2015. január 31-e előtt kiadott biztonsági okmány olyan védelmi elemekkel (vízjellel, pelyhezőkkel és vegyi védelemmel) ellátott, hiteles tulajdoni lap másolat kiadására szolgáló fehér színű íven nyomott papírlap, amely a jobb oldalán hosszanti irányban 10 mm széles irizáló nyomatot tartalmaz, amelyen a "földátruházási biztonsági okmány" felirat látható. A nyomat olyan nyomdatechnikai eljárással készült, amely a felirat másolását kizárja. A biztonsági okmány tartalmazza ezen felül a következő feliratot nyomtatott formában: "Kizárólag földtulajdont érintő jogügylet írásba foglalására használható".

(2) Az (1) bekezdés szerinti biztonsági okmány csak a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel, ezt követően okirat készítésére nem használható. A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt, az (1) bekezdés szerinti biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak. A 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt, azonban ezen időpontot követően a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez vagy az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott, (1) bekezdés szerinti biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti biztonsági okmányt 2016. július 31-ét követően a jogi képviselő áthúzással, a "lejárt biztonsági okmány" szöveg feltüntetésével és aláírásával érvényteleníti. A jogi képviselőnek az érvénytelenített biztonsági okmányt legkésőbb 2017. február 28-áig, átvételi elismervény ellenében át kell adnia a járási hivatal részére. A járási hivatal az átvett, érvénytelenített biztonsági okmányt köteles megsemmisíteni.

(4) A jogi képviselő 2017. február 28-ig nyilvántartást vezet a 2016. július 31-ét követően a birtokában lévő, (1) bekezdés szerinti és a (3) bekezdés szerint érvénytelenített biztonsági okmányok számáról."

4. Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére